Chhài-chhoah-bı̄n ê Kò͘-sū

 A-koan--a chiàng-sı̂ ū khah bô-êng, ha̍k-hāu ê kong-khò pek-liáu chin ân, khó-chhı̀ tùi chá-sı̂ khó kàu àm koh khó bē-soah, pò-kò chı̍t-phiⁿ koh koè chı̍t phiⁿ siá lóng bē-liáu, koáⁿ kah lâng kiông beh khí-siáu. Ta̍k-mı̂ àm-tǹg chia̍h-liáu chiū khuk tı̄ í-á téng chı̂n khò-pún, koáⁿ pò-kò, it-tı̍t piàⁿ kàu hoan-tiám, toh-á téng iû-goân koh-sı̄ sè pún chheh thia̍p toā pún chheh, chı̍t tui ná soaⁿ. Ta̍k-jı̍t khùn bô kàu kúi tiám-cheng, sim kông khı̀ ge̍k. Phah-sǹg sı̄ án-ne, bı̄n--nı̍h ê thiâu-á ná kâm-chúi puh-íⁿ ê má-lêng-chı̂-gê, seⁿ kah moá-moá sı̄. A-koan--a khoàⁿ-tio̍h hiah-ê tha̍k bē-liáu ê chheh, koh khoàⁿ-tio̍h ka-kı̄ moá-bı̄n choân tāu-hoe, put-sı̂ chiò-kiàⁿ chek thiâu-á, chek hún-chhı̀, chhòng kah kui-ê bı̄n âng-kòng-kòng, thiâu-á-lâng loān-loān poe. In lāu-bú khoàⁿ i tiāⁿ-tiāⁿ teh siòng hit-ê kiàⁿ, chai-iáⁿ i teh hoân hiah-ê thiâu-á-chí, kā kóng, "Koan--ah, lí mā khah tú-á hó--leh! Chheh to teh tha̍k bē-liáu--ah, koh ū sim-chiâⁿ teh chiò-kiàⁿ siòng-bı̄n!”
 A-koan--a ı̀n Lāu-bú ê chhùi, “Má--ah, m̄-sı̄ goá ài án-ne. Goá tùi 12 hoè sió-ha̍k pit-gia̍p, thiâu-á tio̍h m̄-bat thêng--koè. Ū-sı̂ hó, ū-sı̂ bái. Kàu taⁿ mā hoat ū 4, 5 nı̂--ah, kui-ê bı̄n khám-khám khia̍t-khia̍t, keh-piah pan ê ta-po͘ lóng chhiò goá “chhài-chhoah-bı̄n--ê”, hāi goá kı̀ⁿ tio̍h lâng thâu chiū lê-lê, liân chı̍t tiám-á sı̀n-sim to bô”. 
 “Kiám ū hiah-nı̍h giâm-tiōng?” A-bú ū koá giâu-gı̂. “Sı̄ lí m̄-chai. Choè-kı̄n ha̍k-hāu khó-chhı̀ chı̍t tui, thiâu-á koh seⁿ kui-bı̄n. Hō͘ goá kám-kak chiok ut-chut, bô siūⁿ beh khı̀ ha̍k-hāu--lah.” A-koan--a bı̄n-sek iu-iu. “Án-ne-siⁿ khài ē-sái? Liân-khó teh beh kàu--ah, chhù-piⁿ keh-piah, chhin-chiâⁿ gō͘-cha̍p kap lí kāng-nı̂ hiah-ê gín-á lóng mā piàⁿ kah o͘-thiⁿ àm-tē. Thiaⁿ-kóng Ko-i phoê-hu-kho hit-ê Tēⁿ i-su tı̄ thiâu-á chin choan-bûn, bı̂n-á-chài goá chhoā lí lâi hō͘ khoàⁿ.” 
 Keh-jı̍t, A-koan--a kap i ê a-bú chin gâu-chá. Kong-chhia 11 lō͘ chē--teh, chiū kàu pēⁿ-ı̄ⁿ mn̂g-chhùi. Mn̂g-chín-khu lâng chē kah ná káu-hiā. A-koan--a sim-lāi teh àm-liām, “tó-ūi cháu chiah-nı̍h chē-lâng chhut--lâi!” Koà-hō liáu-āu, bó-á-kiáⁿ nn̄g-ê chiū chhoē khı̀ kàu phoê-hu-kho. Tán ū chiâⁿ poàⁿ tiám-cheng, hō͘-sū teh kiò-miâ, tio̍h jı̍p-khı̀. Hit-ê Tēⁿ i-su, thiaⁿ lâng kóng-sı̄ tùi Bí-kok liû--tńg-lâi. Siūⁿ kóng eng-kai ū chı̍t koá hoè, m̄-koh hiān-sı̂ kā khoàⁿ--khí-lâi to siàu-liân siàu-liân, m̄-chai chin-chiàⁿ ū lâng kóng--ê hiah gâu--bô? 
 “Tiuⁿ Siok-koan sió-chiá lí hó, chia̍h pá--ah boē?” Hàn-tit lâi toā pēⁿ-ı̄ⁿ, thiaⁿ kóng chiah-ê i-seng lóng chiok ū phài-thâu, ū hit khoán sian-siⁿ-khùi. Chit-ê Tēⁿ i-su koh chin chhin-chhiat. “Phoê-hu ū tó-ūi bô tú-hó?” Ū hoān-chiá-iân koh ē kā lâng chio-ho͘. 
 “Tēⁿ i-su, lí khoàⁿ i kui-bı̄n thiâu-á, seⁿ lóng bē thêng, ta̍k-sı̂ teh chek thiâu-á, chhòng kah thiâu-á-pan, thiâu-á-khı̂ moá sı̀-kè. Beh án-choáⁿ?” A-koan ê a-bú kā i-seng kóng. “Che sı̄ thiâu-á-pēⁿ, chheng-chhun teh hoat-chok--lah. Ha̍k-su̍t-miâ sı̄ chô-chhng. Kheh-lâng chheng i chò Thiâu--ê, Sin-chū-bı̂n kiò i Tó͘-tó͘. Thiâu-á seⁿ joā-kú--ah?” Tēⁿ i-su chhùi teh mn̄g, ba̍k-chiu teh siòng Koan--a ê bı̄n. 
 “Ouh, kiám-chhái mā ū kúi-nā nı̂--ah. Goá ū khı̀-koè se-io̍h-pâng bé thiâu-á-io̍h lâi hō͘ boah, iā ū chia̍h koè hit hō Hàn-io̍h, lóng-chóng bô chha.” A-bú kóng. Tēⁿ i-su khoàⁿ i ê thâu-hia̍h ū chē-chē ê hún-chhı̀, nn̄g-pêng ê koè-hia̍h-koàn ū kui-táⁿ ê toā lia̍p thiâu-á, lóng teh pū-lâng.Chhùi-phoé khò-kı̄n ē-hâi ê só͘-chāi ū chin-chē lap-o ê khı̂. Chiū koh kóng, “lí tō m̄-thang kā chek. Hoat-iām ê thiâu-á nā chhòng-liáu bô tiāⁿ-tio̍h, ū-sı̂ ē piàn-chò teng-á á-sı̄ eng-á, tāi-chı̀ tō put-chí-á toā-tiâu--ah.” 
 “Í-keng kā lí kóng kúi-nā pái--ah. Kiò lí m̄-hó chek, lí phian-phian m̄-thiaⁿ.” A-bú kā Koan--a liām. “Che kiám ē chiūⁿ?” I-su mn̄g A-koan. “Ē--o͘h. Ū-sı̂ ngiau-ngiau, chiūⁿ-chiūⁿ siūⁿ beh kā pê, kā jiàu.” A-koan kóng. 
 “Thiâu-á sı̄ chı̍t-khoán mn̂g-kńg ê koh-iūⁿ. Mn̂g-kńg lāi-té ū chı̍t-ê phoê-chi-choâⁿ ē hun-pı̀ iû lâi jūn-te̍k, hō͘ phoê-hu ē kng-ku̍t. Chit-ê chêng-hêng tı̄ gín-á tńg-toā-lâng ê sı̂ siōng kài hián-bêng, in-ūi sin-thé ū ho͘-lú-bóng teh chhèng-koân. Nā-chún iû ê liōng thài chē, á-sı̄ i ê iūⁿ-siùⁿ kap chèng-siông bô sio-siâng, chiū ē chō-sêng kak-chân ê kak-hoà kā mn̂g-kńg-chhùi that-tiâu--teh, hō͘ phoê-chi lâu-thong put-sūn, chek-chū, tō ē chiâⁿ-chò hún-chhı̀. Iû-koh keng-koè sè-khún ê chok-iōng, chiū ū thiâu-á ē chhut-hiān. Hoat-iām nā giâm-tiōng, tō piàn noā-thiâu-á, tō ē lok-lâng, hoat-hông, khí chiūⁿ.” 
 “Beh cháiⁿ-iūⁿ tı̄-liâu khah hó?” 
 “Ki-pún-tek bı̄n ài sé chheng-khı̀. Seng-oa̍h ū kui-lu̍t. Chia̍h, khùn tio̍h chiàu sı̂-kan. Hun,chiú, pin-nn̂g m̄-thang ēng. Sèng-tē ài khòng-chè, bē-sái chân-mo̍͘h. Tēng-kı̂ ūn-tōng kò͘ sin-thé.” 
“Kiám tio̍h chia̍h io̍h-á á-sı̄ boah io̍h-á?” 
 “Ài. Thiâu-á ê i-tı̄ bô khùn-lân, m̄-koh su-iàu sı̂-kan. Goân-in sı̄ tùi chèng-siông ê mn̂g-kńg, piàn-chò hún-chhı̀, koh hêng-sêng thiâu-á ài kúi-nā kò goe̍h. Só͘-í chia̍h-io̍h, boah-io̍h tiāⁿ-tio̍h mā ài chhiân chı̍t kò goe̍h ê sı̂-jı̍t, pēⁿ-chèng khah ē tit-tio̍h khòng-chè. Thiâu-á kín hó, hún-chhı̀ khah bān. Kàu boé-á ē chiâu-hó.” 
 “Chiâⁿ-sı̍t--ê! Án-ne goá tō hòng-sim--ah. Lēng-goā kı̄n-lâi koh ū lâng teh sı̂-kiâⁿ kô͘-soan hoán-hu, he kiám ū-hāu?” A-koan thiaⁿ-liáu sim-chêng ū khah hó, koh chiap-soà mn̄g. 
 “Kô͘-soan hoán-hu iā tō sı̄ chúi-kó-sng bán-bı̄n, sı̄ choè-kı̄n 5 nı̂, chiah tùi Bí-kok liû-hêng--khí-lâi ê mı̍h-kiāⁿ. I sı̄ ēng bô kāng-khoán khó-ám ê kam-chià-sng lâi boah tı̄ phoê-hu--nı̍h. I ê chok-iōng ū 3 hāng: Tē 1, ē-sái tı̄-liâu thiâu-á. Tē 2, ū tû khin-chhián thiâu-á-hûn ê chok-iōng. Tē 3, ū phiò-pe̍h ê kong-hāu.” 
 “Ū chiah-nı̍h kı̂ ê mn̍gh-kiāⁿ! Goá it-tēng beh chhı̀-khoàⁿ māi--leh.” A-koan chin hoaⁿ-hí. “Io̍h-á kiám ū sím-mı̍h hù-chok-iōng?” A-bú ū sió-khoá tam-sim. 
 “Chia̍h-ê io̍h-á sio̍k tı̄ khòng-seng-sò͘ ê lūi, ki-pún siōng bô sáⁿ pāi-hāi. Pn̄g chêng 30 hun chia̍h, siōng hó m̄-thang kap ūi-io̍h-á chò chı̍t-ē chia̍h, kiaⁿ-liáu ē éng-hióng khip-siu. Boah ê io̍h-á chhím khai-sí ū-lâng sió-khoá ē âng-âng, jia̍t-jia̍t. Phoê-hu tām-po̍h-á hau-hau. Koè kúi-jı̍t koàn-sı̀ chiū hó, bô iàu-kín.” Tēⁿ i-su chin siông-sè kā kái-soeh. 
 “Ah chiah-ê thiâu-á-khı̂ beh án-choáⁿ? Kám ū hoat-tō͘?” A-koan chin tı̀-ı̀ i ê bı̄n niau-niau. “Chò chúi-kó-sng bán-bı̄n ē ū chha, m̄-kú chhim-tı̂m--ê khah bô hāu. Ài ēng lûi-siā boâ-phoê chiah ū hāu.” 
 “Lûi-siā sı̄ án-noá chò?” 
 “Lûi-siā boâ-phoê ná boâ-chio̍h teh boâ to kāng-khoán, ē kā phoê-hu lè chı̍t têng po̍h-phı̀ⁿ--khí-lâi. In-ūi lûi-siā-kng siong-tong lāi, chı̍t-ē-chhiú tō kā phoê lù kah pêⁿ-pêⁿ.” 
 “Án-ne goá lóng chai--ah. To-siā Tēⁿ i-su.” A-koan chin hoaⁿ-hí ê khoán-sit. 
 “Bián sè-jı̄. Hó-hó chia̍h io̍h-á, boah io̍h-á pó-ióng.” 
 (Tâi-oân-jı̄ cha̍p-chı̀ tē 6 kı̂, 2001 nı̂ 3 ge̍h)