Pài 6 bián siōng-pan mā bián siōng-khò, ē-chái a-bú kiò A-eng khı̀ chhiau-chhı̄ bé chá-tǹg . A-eng bé chá-tǹg tńg--lâi, tâⁿ jı̍p-mn̂g, sió-tı̄ tiō mn̄g kóng bé siáⁿ-mı̍h hó-chia̍h--ê . A-eng kóng: Ū Bí-kok-koah-pau, ū nn̄g chian-piáⁿ, mā ū bán-thô, chhut-chāi lí kéng. Kám ū bé ím-liāu ? Ū--nō͘ ! Goá ū bé 1 koàn siōng hó-cha̍ih, siōng ū êng-ióng ê ‘chhàu bí-leng, chhàu-bí chò--ê’... Kiat-kó hit koàn chhò-bí chò ê ím-liāu lóng bô lâng chia̍h .