Chháu-tui-téng ê Bı̂n-bāng 03

 Khap-nı̂ kap Chin-ní, A-ko͘ lóng ēng kı̂-koài ê bı̄n, lâi khoàⁿ Má-lı̄ teh kı̂-tó. Nā-sı̄ Chin-ní khoàⁿ tio̍h i ê kı̂-tó, i chiū chin bô hoaⁿ-hí, bı̄n-phòng thâu-kat, bô chia̍h chiū chàm kha lı̄-khui toh khı̀ i ka-kı̄ ê pâng-keng. 
 Khap-nı̂ chiū koáⁿ-kín jio̍k-kàu i ê pâng-keng khı̀, 
 “Lí chai Má-lı̄ sı̄ sím-mı̍h khoán ê lâng á-m̄-chai?” 
 Chin-ní khoàⁿ tio̍h Khap-nı̂ jio̍k lâi chiū tùi-bı̄n lâi mn̄g i, siū-khı̀ ê hoé tı̄ i ê ba̍k-chiu lāi teh to̍h, i ê bı̄n chin pháiⁿ-khoàⁿ. 
 “Lí sı̄ kóng Má-lı̄ sı̄ chı̍t ê Ki-tok-tô͘ tio̍h m̀?!” Khap-nı̂ chiū bô khoàⁿ i chē tı̄ í-nı̍h án-ni kóng: 
 “Sı̄ lah! Lí kiám m̄-chai goá ê chhù tāi-tāi sı̄ hoán Ki-tok-kàu ê ka-têng, lí chiah chiong chit ê tāng-tàⁿ lâi hō͘ goá taⁿ, taⁿ lí tio̍h ài phah-sǹg chiah hó! Goá choa̍t-tùi bô iông-ún Ki-tok-tô͘ tı̄ goá ê chhù-lāi! Hit-khoán bông-in poē-gı̄ ê lâng bô iông-ún tı̄ goá ê chhù-lāi! Lí tio̍h ài siat-hoat!” Chin-ní chhin-chhiūⁿ háu-sai lâi toā-siaⁿ jiáng. 
 “Chin-ní lí m̄-thang kóng chit-khoán oē, Má-lı̄ sı̄ goá ê sun-á, m̄-sı̄ kap lán oân-choân bô koan-hē ê lâng, pang-chān i sı̄ lán ê gı̄-bū. Só͘-í sui-jiân i sı̄ Ki-tok-tô͘ lán boē-thang kóng sím-mı̍h.” Khap-nı̂ lia̍h Chin-ní ê chhiú lâi beh chó͘-chí i ê heng-hùn. 
 “Goán ê ka-têng bô ū hit-khoán lâng, lí tio̍h ài siat-hoat! Hō͘ goán m̄-bián tú-tio̍h kiàn-siàu.” 
 Khap-nı̂ lóng bô hoat-tō͘, chí-ū koh chiūⁿ-lâu khı̀ thàm Má-lı̄. 
 “Má-lı̄ lí chia̍h ū pá á-bô?” 
 Khap-nı̂ khoàⁿ-kı̀ⁿ Má-lı̄ ka-kı̄ chı̍t ê put-chí bô-phoāⁿ, koh sit-chı̀, iu-siong ê bı̄n tı̄ thang-á teh khoàⁿ lō͘-chiūⁿ ê lâng ê sı̂ i chiū mn̄g i. 
 “Ū lah A-kū!” 
 “Má-lı̄, lí chin koai, lí ū khı̀ Chú-jı̍t-o̍h tha̍k-chheh á-bô?” Khap-nı̂ chē tı̄ i ê bı̂n-chhn̂g mn̄g i. 
 “Ū lah!” Má-lı̄ ê bı̄n piàn-chiâⁿ hoaⁿ-hí, ba̍k-chiu iā kim khí-lâi. 
 “Goá ê Ma-ma ta̍k lé-pài lóng ū chhoā goá khı̀, Hoâ sian-siⁿ-niû sı̄ goá ê sian-siⁿ, i lóng kóng thiⁿ-téng ê kò͘-sū hō͘ goá thiaⁿ.” 
 “Hó! Lí sı̄ Chú-jı̍t-o̍h ha̍k-seng! Lí ê Ma-ma kà lí kı̂-tó tio̍h m̀?!” 
 “Sı̄ lah! Ma-ma kóng chia̍h pn̄g tio̍h ài kı̂-tó, kám-siā, nā bô Siōng-tè bô hoaⁿ-hí.” 
 Khap-nı̂ sui-jiân ū sim beh kiò i m̄-bián kı̂-tó, nā-sı̄ khoàⁿ-tio̍h Má-lı̄ ê jia̍t-chhiat kap i ê sı̀n-sim soah hō͘ i hòng-khı̀ chit ê tiong-kò. 
 Kè-jı̍t Má-lı̄ lo̍h-khı̀ sı̍t-tn̂g beh chia̍h pn̄g ê sı̂, i chiū chiàu-siông beh kı̂-tó. Chóng-sı̄ hut-jiân A-kı̄m chin toā-siaⁿ kóng: 
 “Má-lı̄, lí boē-sái tı̄ goá ê chhù-lāi kı̂-tó! Lí chai sím-mı̍h lâng teh hō͘ lí chia̍h, hō͘ lí toà, lí teh kám-siā sím-mı̍h lâng? Lí boē-sái tit kı̂-tó!” 
 Má-lı̄ chin toā-kiaⁿ tı̀-kàu sin-khu phı̄-phı̄ chhoah, chha-put-to beh háu chhut-lâi, i chiū m̄-káⁿ kı̂-tó, iā m̄-káⁿ phâng-oáⁿ khí-lâi chia̍h! 
 “Má-lı̄, lí phâng khí-lâi chia̍h! Kín phâng khí-lâi chia̍h! M̄-bián kı̂-tó bô iàu-kín!” A-ko͘ chiū khan Má-lı̄ ê chhiú lâi the̍h tı̄ kap oáⁿ. Nā-sı̄ chit ê sūn-ho̍k ê Má-lı̄ chiū in-ūi kiaⁿ Chin-ní ê koan-hē phâng-oáⁿ khí-lâi beh chia̍h, chóng-sı̄ i ê sim kám-kak hui-siông bô pêng-an, sim chin pé-pa̍k, iā hut-jiân khoàⁿ-tio̍h i ê lāu-bú ê iáⁿ tı̄ i ê bı̄n-chêng teh kóng: 
 “Má-lı̄! M̄-thang chia̍h! Lí nā bô kı̂-tó m̄-thang chia̍h, Chú Iâ-so͘ bô ài hit hō ê gín-ná.” Má-lı̄ hut-jiân toā gōng-gia̍h, koh ū Hoâ sian-siⁿ-niû ê bı̄n, iā ū tiàu tı̄ lāu-bú pâng-keng hit ê Iâ-so͘ ê siōng ê bı̄n, lóng hián-hiān tı̄ i ê bı̄n-chêng chı̍t-lâng chı̍t-chhùi kiò Má-lı̄ nā bô kı̂-tó m̄-thang chia̍h. 
 Má-lı̄ soah tio̍h kiaⁿ, chiong i só͘ the̍h ê tı̄ ka-la̍uh tı̄ thô͘-kha, soà háu chhut-lâi. 
 “A-ko͘ lí chhoā Má-lı̄ khı̀ pâng-keng.” 
 Khap-nı̂ kóng. A-ko͘ chiū ēng hó-oē lâi khoán-khǹg Má-lı̄, soah chhoā i chiūⁿ-lâu. 
 “Chin-ní, chhiáⁿ lí tio̍h ūi-tio̍h goá tām-po̍h khoan-iông Má-lı̄, i iáu-kú sı̄ chı̍t ê soè-soè ê gín-ná, lí hit-khoán ê thài-tō͘ sı̄ bô jı̂n-tō.” 
 Liáu-āu Khap-nı̂ chin bô hoaⁿ-hí án-ni kóng. 
 “Sím-mı̍h hō-choè bô-jı̂n-tō? Lí koh ēng chit ê tio̍h-tak lâi hē tı̄ goá ê kha-chêng, lí lóng sı̄ beh hāi goá sí, goá choa̍t-tùi bô iông-ún Má-lı̄ kap goá tâng-toh, lí nā sı̄ bô beh siat-hoat goá chiah ka-kı̄ siat-hoat.” Chin-ní ê siaⁿ chhin-chhiūⁿ hoat-kông ê khoán, chin hiáng, tı̀-kàu tı̄ lâu-téng ê Má-lı̄ kap A-ko͘ lóng ū thiaⁿ-kı̀ⁿ. Má-lı̄ soah lóng bô koh háu, i tan-sûn ê sim kám-kak chı̍t-chióng chheⁿ-léng kiaⁿ-hiâⁿ. 
 Tùi chit ê sū liáu-āu Má-lı̄ chiū kap lú-pı̄ Na-lah kap chú-pn̄g ê A-peh, soé-saⁿ ê A-ḿ tı̄ tû-pâng ê lēng-goā chia̍h-sek chia̍h-pn̄g. Chóng-sı̄ Má-lı̄ lóng bô lia̍h chit ê chò khó͘-sim, hoán-tńg tı̄ hia ū chū-iû, oē-thang koè-sio̍k kám-siā kı̂-tó. 
 Má-lı̄ ê seng-oa̍h lóng bô piàn-oāⁿ, ta̍k-jı̍t lóng sı̄ tı̄ ka-kı̄ ê pâng-keng ê thang-á piⁿ teh khoàⁿ kè-lō͘ teh óng-lâi ê lâng. Ū-sı̂ nā chai A-kı̄m chhut-goā khı̀ thit-thô, i chiū kám-kak tām-po̍h pêng-an kap pàng-sim. Ū-sı̂ soah chhut-lâi tı̄ āu-bı̄n ê liâng-tâi khoàⁿ soaⁿ-kéng, hut-jiân nā siūⁿ-tio̍h i ê kò͘-hiong, i só͘ toà ê to͘-chhı̄ kap kàu-hoē, i ê lāu-bú, i só͘ bat hiah ê lâng, koh siūⁿ-tio̍h i hiān-chāi ê kéng-gū, bô chū-iû, kiaⁿ-hiâⁿ, ko͘-to̍k ê sı̂ soà siàu-liām hit ê lāu-bú ê heng-chêng, sim-chhiat lâi lâu ba̍k-sái. Hit ê só͘-chāi sı̄ hô-téng khoài-lo̍k, pêng-an. Taⁿ lóng chiâⁿ-chò bāng-tiong ê sè-kài lah! 
 Má-lı̄ ê sim, tı̄ chit ê kan-khó͘ ê hiān-sı̍t chhiong-moá tio̍h su-liām. 
 Goá ê Ma-ma tı̄ tó-ūi? Goá ê Ma-ma tı̄ hit pêng, Hn̄g-hn̄g poâⁿ-kè soaⁿ, Hn̄g-hn̄g poâⁿ-kè hái, Tı̄ hia goá ê Ma-ma teh kiò goá, “Goá ê Má-lı̄, goá ê Má-lı̄!” Sím-mı̍h lâng beh chhoā goá khı̀. 
 Chhin-ài ê lâm-hong, Lí chhoā goá khı̀ hó-m̄? Chhin-ài ê chhek-chiáu, Lí chhoā goá khı̀ hó-m̄? Goá ài chhoē goá ê Ma-ma, 
 Sui-jiân jı̍t-chí koè-khı̀ chiâⁿ poàⁿ-nı̂, Má-lı̄ ê sim iû-goân chhin-chhiūⁿ tı̄ chá-jı̍t ê sū, lâi teh siàu-liām i ê lāu-bú kap koè-khı̀ ê seng-oa̍h. 
 Nā-sı̄ Chin-ní A-kı̄m ê bı̄n hō͘ Má-lı̄ it-hoat kiaⁿ-ùi. Só͘-í A-kı̄m nā tı̄ chhù-nı̍h ê sı̂, i liân chhut-siaⁿ to m̄-káⁿ, chí-ū bih tı̄ i ê ba̍k-pâng, oá tı̄ hiòng toā-lō͘ hit ê thang-á lâi khoàⁿ-lâng. 
 Ū chı̍t-jı̍t, Má-lı̄ khoàⁿ-tio̍h tı̄ lō͘-nı̍h ū chı̍t-toā-tı̄n ê gín-ná teh chiau-that chı̍t-chia̍h káu-á kiáⁿ. Ū ê teh that i, ū ê ēng chio̍h-thâu tı̀m i, ū ê kā i jiok. Hit chiah káu-á kiáⁿ iap i ê boé khı̀ bih tı̄ lō͘-piⁿ ê chhiū-thâu, gín-ná lóng hán-hoah kóng: 
 “Khit-chia̍h káu-á! Khit-chia̍h káu-á!” Hit chiah khó-lı̂n ê káu-á kiáⁿ cháu-lâi cháu-khı̀ lóng bô só͘-chāi thang bih. Má-lı̄ thiaⁿ-tio̍h káu-á kiáⁿ teh háu ê siaⁿ, hō͘ i ê sim-lāi chin kan-khó͘. 
 “Khó-lı̂n ê káu-á kiáⁿ! m̄-thang kā i khi-hū lah! gín-ná pêng-iú! m̄-thang lah!” 
 I ê sim hui-siông ê peh-pak, chóng-sı̄ hit-chiah káu-á kiáⁿ kàu-boé hō͘ in tui lâi kàu Má-lı̄ só͘ toà ê chhù chit-pêng, káu-á chiū cháu-jı̍p hit ê toā-mn̂g lâi bih tı̄ chı̍t châng chhiū-kha, lóng bô koh háu. Hiah ê gín-ná chiū bô hoat-tō͘ thang jı̍p hit ê koaiⁿ-ba̍t ê toā-mn̂g, chí-ū tı̄ hia teh tán. Āu-lâi chiū lóng tńg-khı̀. 
 Kàu hit ē-hng, Má-lı̄ lóng bô lı̄-khui hit ê thang-á piⁿ, lâi teh khoàⁿ hit chiah káu-á kiáⁿ ū chhut-lâi á-bô. Nā-sı̄ hit-chiah káu-á lóng bô koh chhut-lâi, iā lóng bô thiaⁿ-kı̀ⁿ i teh háu ê siaⁿ. Tı̀-kàu Má-lı̄ siūⁿ kóng i sı̄ cháu-bô-khı̀. 
 “Khó-liân ê káu-á tek-khak oē hō͘ lâng phah-sí.” Má-lı̄ tı̄ hit-mê soah ūi-tio̍h hit-chiah káu-á lâi kan-khó͘ sim lâu ba̍k-sái, “Chú Iâ-so͘ kiû lí tio̍h chiàu-kò͘ hit-chiah káu-á kiáⁿ.” I iā án-ni lâi kı̂-tó. Kàu poàⁿ-mê ê sı̂, Má-lı̄ ū thiaⁿ-tio̍h hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi ū káu-á teh háu ê siaⁿ. Má-lı̄ chiū kín-kín khí-lâi thiaⁿ “XXX” Hit-chiah káu-á kiáⁿ kó-jiân bô cháu-bô-khı̀, sı̄ bih-teh, kàu poàⁿ-mê lâng lóng teh khùn ê sı̂, káu-á chiah chin soè-siaⁿ teh háu, kiaⁿ-liáu hō͘ lâng thiaⁿ-kı̀ⁿ ê khoán. 
 Má-lı̄ ê sim chhin-chhiūⁿ hō͘ tiān-khı̀ tiān-tio̍h chı̍t-iūⁿ lâi tio̍h-kip. 
 “Khó-lı̂n ê káu-á teh bô-phoāⁿ! káu-á pak-tó͘ teh iau! káu-á teh háu Ma-ma!” 
 Má-lı̄ soà háu chhut-lâi. Chin put-jím sim, iáu-kú tı̄ chit ê poàⁿ-mê bô ū pān-hoat. Kàu tı̄ thiⁿ beh kng chiū lóng bô thiaⁿ-kı̀ⁿ káu-á háu ê siaⁿ, chhin-chhiūⁿ cháu-bô-khı̀ ê khoán. 
 Chóng-sı̄ Má-lı̄ sé-bı̄n liáu-āu tı̄ pâng-keng teh thit-thô ê sı̂, hut-jiân koh thiaⁿ-tio̍h hit-chiah káu-á tı̄ lâu-ē hō͘ lâng phah teh háu ê siaⁿ. Má-lı̄ kín-kín cháu-kàu liâng-tâi beh khoàⁿ-lo̍h lâu-ē. Tı̄ hia Má-lı̄ khoàⁿ-tio̍h Na-lah teh phah chı̍t-chia̍h pe̍h-sek ê soè-chiah káu-á kiáⁿ. 
 “Thái-ko káu, chhut-khı̀ lah! m̄-chhut-khı̀ beh phah hō͘ lí sí!” Má-lı̄ ê sim chin m̄-kam, chiū tùi lâu-téng lâi chhut-siaⁿ. “Na-lah A-ché! m̄-thang kā i phah lah! Khó-lı̂n ê káu-á kiáⁿ m̄-thang kā i phah lah!” Iáu-kú káu-á ê siaⁿ kaiⁿ-kaiⁿ háu hō͘ Má-lı̄ ê siaⁿ lóng bô kàu lâu-ē. 
 “Khit-chia̍h káu, m̄-thang hō͘ i jı̍p-lâi lāi-bı̄n, tio̍h kā phah hō͘ sí.” 
 Hut-jiân tû-pâng ê A-peh chhut-lâi, chiū ēng i ê kha lâi toā-la̍t that hit-chiah káu-á kiáⁿ. 
 “Ah!” 
 Má-lı̄ in-ūi kiaⁿ-hiâⁿ soà ng ba̍k-chiu m̄-káⁿ khoàⁿ. 
 “Chú ah, kiû Lí kiù hit-chiah káu-á!” 
 Káu-á lóng bô háu, Má-lı̄ ê sim chin tio̍h-kip,“Kiám oē sí-khı̀???” 
 “Sí-khı̀ lah! soah boē tín-tāng” Ū thiaⁿ-kı̀ⁿ Na-lah ê siaⁿ tı̄ lâu-ē án-ni kóng, “Na-lah lí kín-kín ēng pùn-ki kā i put-khı̀ āu-bı̄n tâi.” iā ū A-peh ê siaⁿ án-ni kóng. 
 Má-lı̄ thiaⁿ-tio̍h chiah ê oē ê sı̂, i chhin-chhiūⁿ tio̍h-kiaⁿ kap siong-sim kàu beh o͘-àm-hı̂n soah tó-lo̍h-khı̀. Má-lı̄ khui i ê ba̍k-chiu khoàⁿ ê sı̂, Na-lah í-keng chiong káu-á kiáⁿ khǹg-tı̄ pùn-ki-tiong beh put-khı̀ tâi. Hit-sı̂ Má-lı̄ lóng bô siūⁿ-tio̍h sím-mı̍h,chí-ū ióng-kám tùi lâu-téng tı̍t-tı̍t cháu-kàu lâu-ē lâi beh ai-kiû Na-lah m̄-thang tâi hit-chiah káu, in-ūi i ê sim iáu-kú ǹg-bāng káu-á oē koh oa̍h khí-lâi. 
 “Na-lah A-ché, chhiáⁿ lí m̄-thang tâi hit-chiah káu-á kiáⁿ! Na-lah A-ché, chhiáⁿ lí kiù káu-á lah.” 
 Má-lı̄ tui-kàu Na-lah ê sı̂, chiū thoa i ê saⁿ lâi kiû i. Nā-sı̄ Na-lah soah toā-siaⁿ hoah i, soah chiong i oē-tó tı̄ toē-nı̍h. 
 “Chit-ê khit-chia̍h gín-ná, lí teh kóng sím-mı̍h! Khı̀-lah, bô lí ê koan-hē lah!” 
 “Khit-chia̍h gín-ná!” Má-lı̄ thiaⁿ-tio̍h chit ê siaⁿ,koh siūⁿ-tio̍h hit-chiah káu-á kiáⁿ ê sı̂, soah in-ūi siong-pi lâi háu. I kín-kín chiūⁿ-lâu, tò-tńg kàu i ê pâng-keng lâi tó teh háu. 
 Má-lı̄ thong-jı̍t lóng chin iu-siong, i ê sim lóng sı̄ teh siūⁿ hit-chiah khó-lı̂n ê káu-á, liân chia̍h-pn̄g ê sı̂ i iā teh siūⁿ. Má-lı̄ khoàⁿ Na-lah kap A-peh soah chin-kiaⁿ, kám-kak chit lāi-bı̄n ê lâng lóng sı̄ chin koh-iūⁿ, koh thang kiaⁿ. Má-lı̄ teh chia̍h pn̄g ê sı̂ lóng m̄-káⁿ khoàⁿ in ê bı̄n. I siūⁿ chhut ū chit-khoán chân-jím ê lâng, chiong hit ê soè-soè ê oa̍h-miā lâi that hō͘ i sí, sı̍t-chāi sı̄ chin thang kiaⁿ ê sè-kài. 
 Hit ē-po͘, ta̍k-lâng lóng teh hioh tiong-tàu ê sı̂, Má-lı̄ chiū lo̍h-lâi chêng-tiâⁿ, bán 2, 3 lúi ê chháu-hoe, siūⁿ beh khı̀ thàm-hóng hit-chiah khó-lı̂n ê káu-á ê bōng. I chiū khı̀ kàu āu-bı̄n ê koé-chí hn̂g lâi beh chhoē hit ê káu-á bōng. Chhiū-á kha chhoē-lâi chhoē-khı̀ lóng bô khoàⁿ-kı̀ⁿ hit ê bōng ê só͘-chāi. Má-lı̄ chhoē-kàu ba̍k-tâm ba̍k-tih iā chhoē bô. Má-lı̄ kàu-boé ū chhoē kàu āu-bı̄n ê só͘-chāi khı̀. Hut-jiân Má-lı̄ khoàⁿ-tio̍h chit ê kong-kéng hō͘ i chin tio̍h-kiaⁿ koh toā hoaⁿ-hí. I khoàⁿ-kı̀ⁿ tı̄ chı̍t-châng iûⁿ-tô chhiū-kha ê pùn-sò tui ê téng-bı̄n, ū chı̍t ê pùn-ki, tı̄ hit lāi-bı̄n ū chē chı̍t-chiah káu-á, káu-á ê ba̍k-chiu ı̂ⁿ-ı̂ⁿ teh khoàⁿ Má-lı̄. I chē chin sı̀-chiàⁿ hit ê khoán-sit chhin-chhiūⁿ tùi tāng-bı̂n khùn-chhíⁿ ê gín-ná chı̍t-iūⁿ. 
 “Hǹg! Chia koh ū chı̍t ê cha-bó͘ gín-ná tı̄ chia teh chhòng sím-mı̍h?” Káu-á ê ba̍k-chiu chhin-chhiūⁿ án-ni kóng. Má-lı̄ chiong i ê hoe ka-la̍uh tı̄ toē-nı̍h, cháu-kàu káu-á ê só͘-chāi chiū kā i phō tı̄ heng-chêng lâi sioh i. 
 “Kai-chài bô-sí. Kám-siā Chú!” Má-lı̄ ê sim chin hoaⁿ-hí, chiū kūi-teh gia̍h-ba̍k lâi kám-siā. Iáu-kú i kiaⁿ-liáu chhù-nı̍h ê lâng chai-iáⁿ chit ê sū, chiū-sı̄ káu-á bô sí-khı̀ ê sū, chiū koáⁿ-kín phō káu, cháu-kàu hn̄g-hn̄g àm-sàm ê āu-bı̄n khı̀, sı̄ kiaⁿ-liáu in koh lâi hāi-sí chit-chiah káu-á. 
 “Khó-lı̂n ê káu-á, lí kín-kín cháu-khı̀, m̄-thang lâi chit ê só͘-chāi, nā lâi lí chiū oē hō͘ lâng phah-sí, kín-kín cháu chhut-khı̀!” Má-lı̄ khoàⁿ bô lâng tı̄ hit ê āu-bı̄n lō͘ ê sı̂, koáⁿ-kín pàng káu-á khı̀. Káu-á chhin-chhiūⁿ chai Má-lı̄ ê ı̀-sù, chiū kín-kín cháu-khı̀. Má-lı̄ khiā-tı̄ mn̂g-kháu lâi khoàⁿ káu-á ê āu-bı̄n. I ê sim chin peh-pak, chiū sim-lāi koh ūi-tio̍h káu-á kı̂-tó. Chóng-sı̄ káu-á cháu-kàu chı̍t-tı̄n gín-ná ê sin-piⁿ koè-khı̀ ê sı̂ gín-ná soah kā i jiok, ēng chhoê-á phah i, kàu chı̍t ê lāu-lâng ê sin-piⁿ koè,hit ê lāu-lâng soah iā ēng kha that i. Cháu-lâi cháu-khı̀ lóng hō͘ lâng phah. Má-lı̄ khoàⁿ-tio̍h chit ê chêng hêng, chiū kín-kín cháu-khı̀. 
 “M̄-thang kā i phah.” Má-lı̄ jiok-kàu ê sı̂ chiū phō chit-chiah bô lâng ài ê káu-á, koh tò-tńg lâi tı̄ hit ê āu-bı̄n ê hn̂g-lāi. Má-lı̄ lám-oá káu-á chē tı̄ hit ê àm-sàm ê chháu-á téng lâi ka-kı̄ thó͘-khùi, iu-siong. 
 “Khó-lı̂n ê káu-á lí ê chhù tı̄ tó-ūi? Lí chiah-nı̍h sán, sı̄ bô chia̍h pn̄g tio̍h-m̄? Lóng bô chı̍t ê lâng thang khó-lı̂n lí tio̍h-m̄? Bô iàu-kín Iâ-so͘ beh pó-hō͘ lán. Taⁿ goá chhoā lí khí-lâi goá ê pâng-keng, lí tio̍h m̄-thang háu, nā-bô lí tek-khak oē hō͘ lâng phah-sí.” Má-lı̄ chiū chiong káu-á pau-tı̄ i ê saⁿ-á-lāi, khoàⁿ lâng bô tı̄ āu-bı̄n tiâⁿ ê sı̂, chiū kín-kín cháu-kàu i ê pâng-keng, soah chiong mn̂g koaiⁿ khí-lâi. Má-lı̄ hō͘ káu-á chē tı̄ i ê bı̂n-chhn̂g kha, sim-lāi khiok hui-siông put-an. Hit chı̍t ē-po͘ Má-lı̄ lóng kap káu-á thit-thô. Má-lı̄ tı̄ ē-hng ê sı̂ chiū khiām i ê pn̄g lâi hō͘ káu-á chia̍h. Má-lı̄ put-chí sió-sim lâi chiàu-kò͘ i. 
 Chóng-sı̄ kàu hit-mê káu-á chiū háu beh chhut-khı̀. Má-lı̄ chin-kiaⁿ lâng chai chit ê sū, chiū khui mn̂g hō͘ káu-á chhut-khı̀. Nā-sı̄ káu-á tı̄ toā-thiaⁿ, kap liâng-tâi se̍h-lâi se̍h-khı̀, kaiⁿ-kaiⁿ háu soah pàng lâ-sâm tı̄ toā-thiaⁿ. An-ná A-ko͘ khí-lâi ê sı̂ chiū toā-kiaⁿ, chiū kiò Má-lı̄ chhut-lâi. 
 “Má-lı̄ chit-chiah káu-á lí chhoā jı̍p-lâi tio̍h-m̄?” “Lí oē hō͘ lí ê A-kı̄m phah-sí, kín-kín chhoā chhut-khı̀ pàng-seⁿ!” A-ko͘ chai chit ê sı̄ Má-lı̄ ê só͘-choè,chiū thoè Má-lı̄ chin hoân-ló. Má-lı̄ kín-kín phō káu-á tı̄ i ê heng-chêng, chhin-chhiūⁿ boē-thang pàng-sak i ê khoán. “A-ko͘ chhiáⁿ lí iông-ún chit-chiah káu-á kap goá toà, in-ūi i sı̄ bô chhù ê káu-á!” 
 Má-lı̄ tùi i ê sim-lāi ai-kiû. Chóng-sı̄ hit-sı̂ lâu-ē ū Chin-ní ê siaⁿ teh oá-lâi. 
 “An-ná A-ko͘! Sím-mı̍h lâng lia̍h káu-á khí-lâi lâu-téng?” An-ná A-ko͘ chin tio̍h-kip, sûi-sı̂ bı̄n sit-sek. I kiaⁿ-liáu Má-lı̄ oē tú-tio̍h sím-mı̍h tāi-chı̀, in-ūi Khap-nı̂ bô tńg-lâi Chin-ní ê sim tú-tú sı̄ put-chí àu-náu. A-ko͘ siūⁿ beh kín-kín lâi put hit ê lâ-sâm ê sı̂, Chin-ní í-keng khí-lâi, chhut-hiān tı̄ Má-lı̄ kap A-ko͘ ê bı̄n-chêng. 
 A-kı̄m khoàⁿ-kı̀ⁿ Má-lı̄ phō chit-chiah thái-ko káu-á, koh khoàⁿ-kı̀ⁿ bı̄n-chêng ū ù-oè ê sı̂, i ê bı̄n chiū chhin-chhiūⁿ hoé hoat chhut-lâi. 
 “A-ko͘, lí án-choáⁿ iông-ún chit ê khit-chia̍h gín-ná phō chit-chiah lah-sap káu khí-lâi chia lah! Ai-ah, goá ê ke bêng-bêng sı̄ teh-beh pāi lah!” 
 “Na-lah! Na-lah! kín khí-lâi, chiong chit ê khit-chia̍h gín-ná kap khit-chia̍h káu koáⁿ chhut-khı̀ āu-bı̄n lah!” Chin-ní ê siaⁿ chhin-chhiūⁿ kông-hong chin siū-khı̀. I chiū cháu-kàu lâu-kha khı̀ kiò Na-lah lâi. 
 Má-lı̄ thiaⁿ-tio̍h chit ê thang kiaⁿ ê A-kı̄m teh jióng, teh âu-kiò ê sı̂ i ê sin-khu in-ūi kiaⁿ-hiâⁿ khū-khū-chhoah, i kám-kak chhù-lāi it-chhè lóng sı̄ thang kiaⁿ. Iáu-kú i bô pàng-sak hit-chiah káu-á, i koh-khah chhut-la̍t lám i tı̄ i ê heng-chêng. Chin-ní A-kı̄m soah tı̄ i ê pâng-keng teh toā-siaⁿ háu. 
 Na-lah chiū beh tùi Má-lı̄ ê chhiú lâi chhiúⁿ hit-chiah káu. Chóng-sı̄ Má-lı̄ phoe-miā lâi beh pó-hō͘ i, in-ūi siūⁿ kóng Na-lah tek-khak oē phah-sí hit-chiah káu. 
 “Na-lah A-ché, m̄-thang phah-sí lah, chit-chiah sı̄ goá ê káu lah.” Má-lı̄ lâu ba̍k-sái lâi ai-kiû. Nā-sı̄ Na-lah iā bô iông-ún, i chhut-la̍t phah-tó Má-lı̄ tı̄ thô͘-kha lâi beh kiông-chhiúⁿ hit-chiah káu-á. 
 “Ma-ma! Ma-ma lâi kiù goán lah!” Má-lı̄ chiū toā-siaⁿ ho͘-kiù Ka-liân. 
 “Má-lı̄, Má-lı̄ chit-chiah m̄-hó lah, lí kín-kín pàng-khı̀, lán boē-sái tı̄ chit ê só͘-chāi chhı̄ káu-á, lí tio̍h pàng-khı̀!” An-ná chiū ēng hó-oē lâi beh pang-chān Má-lı̄ khı̀-sak káu-á. Chóng-sı̄ Má-lı̄ chí-ū chı̍t-sim beh pó-hō͘ káu-á ê sı̀ⁿ-miā. 
 Hut-jiân Chin-ní chhoā A-peh lâi. Kiò A-peh chiong Má-lı̄ kap káu-á phō chhut-khı̀. A-peh chiū phō Má-lı̄ chhut-khı̀. Chin-ní soà bēng-lēng Na-lah chiong Má-lı̄ ê pâng-keng ê mı̍h-kiāⁿ the̍h chhut-khı̀ āu-bı̄n, soà chiong i ê pâng-keng só khí-lâi. 
 “Chin-ní, lí sı̄ beh hō͘ Má-lı̄ khı̀ tó-ūi?” A-ko͘ chiū tio̍h-kiaⁿ lâi mn̄g Chin-ní. 
 “Goá taⁿ boē-thang iông-ún i tı̄ goá ê chhù-lāi.” 
 “Lí sı̄ beh kā i koáⁿ-khı̀ tó-ūi? Má-lı̄ hiah-nı̍h soè-hàn kiám ū lō͘ thang khı̀ tio̍h m̄!! Lí tio̍h siūⁿ-khoàⁿ, m̄-thang án-ni chò!” 
 “A-ko͘, lí m̄-bián kan-sia̍p goá!” 
 Chin-ní soà pı̀ⁿ-bı̄n lâi tùi An-ná ı̀n. An-ná chiū jı̍p-khı̀ i ê pâng-keng lâi háu. 
 A-peh phō Má-lı̄ kàu āu-bı̄n tiâⁿ ê chı̍t-keng phoà chháu-chhù, chiong Má-lı̄ kap káu-á lâi hiat-jı̍p tı̄ hit lāi-bı̄n ê chháu-á-tui. 
 “Taⁿ lí tio̍h ài toà chia.” A-peh án-ni kóng, chiū koaiⁿ hit ê mn̂g chhut-khı̀. Koh Na-lah soah tùi hit-ê thang-á hiat-jı̍p Má-lı̄ ê saⁿ kap ê, koh kóng, 
 “Iâ-so͘ gín-ná, chhiáⁿ lí kap lí ê khit-chia̍h káu toà chit só͘-chāi, bô lâng beh koh kā lín pun-khui.” 
 Má-lı̄ phō káu-á tó tı̄ tiū-chháu ê téng-bı̄n. Chı̍t-sim kám-kak tio̍h chin hoaⁿ-hí, in-ūi oē-thang kiù-tio̍h káu-á. Chı̍t-sim kám-kak tio̍h chin put-an, in-ūi chit-keng chhù sı̄ put-chí lâ-sâm koh thang-kiaⁿ, lāi-bı̄n sı̄ o͘-o͘ àm-àm, chin-chē phoà koh pháiⁿ ê mı̍h-kiāⁿ khǹg tı̄ hit ê lāi-bı̄n. 
 “Khó-lı̂n ê káu-á, lí tit-tio̍h kiù lah! Lán tı̄ chit ê só͘-chāi bô lâng oē koh hāi lán lah!” 
 Má-lı̄ chiū ēng chhiú bong káu-á ê thâu-khak. Má-lı̄ ê thiàⁿ-sim chhin-chhiūⁿ ū thàu-jı̍p tı̄ káu-á ê sim, chiū hoaⁿ-hí thó͘-chhut i ê chı̍h lâi chı̄ⁿ Má-lı̄ ê chhiú. 
 Má-lı̄ kám-kak tio̍h chit ê só͘-chāi tú-hó thang pó-hō͘ in nn̄g lâng bô i-oá ê sı̀ⁿ-miā. I khoàⁿ choân sè-kài lóng-sı̄ thang-kiaⁿ ê sè-kài. Tı̄ chit ê bô lâng kiâⁿ-kàu àm-sàm ê phoà-chhù tú-hó sı̄ Má-lı̄ kap káu-á thang tô-siám sè-kài chân-jím ê lâng ê só͘-chāi, chit-khoán ê kám-kak chiū am-ba̍t i it-chhè ê put-an. 
 Só͘-í sui-jiân kàu hit ē-po͘ lóng bô chia̍h, iáu-kú Má-lı̄ lóng bô kám-kak tio̍h kan-khó͘. I in-ūi ià-siān soah khùn tı̄ hit ê tiū-chháu téng, káu-á iā tı̄ i ê sin-piⁿ teh khùn. Tùi thang-á ū chı̍t-tiâu ê kng-soàⁿ chiò tı̄ Má-lı̄ ê bı̄n.