Chháu-tui-téng ê Bı̂n-bāng 05

 I chhéⁿ ê sı̂ í-keng sı̄ o͘-àm, thiâm-chēng ê poàⁿ-mê. Má-lı̄ in-ūi pak-tó͘ iau chiū kan-khó͘, kàu bô hoat-tō͘ thang khùn. Má-lı̄ gia̍h-ba̍k khoàⁿ thang-goā ê thiⁿ, ū moá-moá ê chhiⁿ-sı̂n tı̄ hia. Thang-á ū chı̍t-tè choá hō͘ hong chhoe teh tín-tāng, hit tiuⁿ choá soah hóng-hut sı̄ Má-lı̄ tı̄ soè-hàn, kap lāu-bú teh lé-pài ê pài-tn̂g ê cheng chı̍t-iūⁿ teh tân, koh Má-lı̄ khoàⁿ-kı̀ⁿ cheng-siaⁿ ná tân ná oa̍h-phoat, hut-jiân thiⁿ-téng ê chhiⁿ-sı̂n lóng piàn-chò thiⁿ-sài, chhut-hiān tı̄ khong-tiong poe-lâi poe-khı̀, chhin-chhiūⁿ chin bô êng ê khoán. 
 Bô loā-kú, Má-lı̄ ū khoàⁿ-kı̀ⁿ hit ê khit-chia̍h ê A-pô tı̄ i ê bı̄n-chêng kóng:
 “Má-lı̄ khí-lâi! Lí pak-tó͘ chin iau hō͘ⁿ? Lí khoàⁿ Chú Iâ-so͘ ū kā lí pı̄-pān chı̍t ê iân-sia̍h tı̄ hia teh tán-hāu lí, lán kín-kín lâi khı̀.” 
 Má-lı̄ chiū kín-kín khí-lâi, kap A-pô sio-chhoā tı̍t-tı̍t kiâⁿ-kàu hit ê thiⁿ-sài ê só͘-chāi. Thiⁿ-sài lóng pâi-lia̍t, gı̂m-si hoaⁿ-hí lâi ngiâ-chih in nn̄g-lâng. Má-lı̄ khoàⁿ-kı̀ⁿ hit ê khit-chia̍h sı̄ i ê lāu-bú Ka-liân, koh khoàⁿ-kı̀ⁿ i só͘ chhēng ê saⁿ sı̄ chin-súi, chhin-chhiūⁿ lú-ông teh chhēng ê saⁿ. 
 Má-lı̄ chē-toh ê sı̂, ū khoàⁿ-kı̀ⁿ hit ê iân-toh ū thàng-kàu chin-koâiⁿ ê só͘-chāi kàu bô khoàⁿ-kı̀ⁿ,iā ū thiⁿ-sài tâng-toh. Má-lı̄ kap lāu-bú sı̄ chit ê iân-sia̍h ê chú-pin. Má-lı̄ khoàⁿ hit ê toh-téng lóng chhiong-moá tio̍h ông beh chia̍h kùi-khı̀ ê chia̍h-mı̍h. 
 Má-lı̄ chiū kı̂-tó beh lâi hióng-siū hiah ê mı̍h, i ba̍k-chiu khoeh-oá ê sı̂ ū chin-toā ê kng kap chin-toā, thiⁿ-sài ê hoaⁿ-hí, o-ló ê siaⁿ, iô-tāng thiⁿ-téng. 
 Kı̂-tó liáu Má-lı̄ chiū chiàu só͘ pâi ê mı̍h-kiāⁿ, thiⁿ-sài chiong chin hó-chia̍h, chin kı̂-biāu ê mı̍h-kiāⁿ lûn-liû phâng-kàu Má-lı̄ ê bı̄n-chêng. Má-lı̄ teh chia̍h ê sı̂ lóng ū toā o-ló ê siaⁿ-im. 
 Má-lı̄ chia̍h-kàu chin pá, i ê iau-gō lóng bô-khı̀. 
 I chhéⁿ ê sı̂ kám-kak hiah ê thiⁿ-sài ê siaⁿ iáu-kú ū thiaⁿ-kı̀ⁿ ê khoán. 
 Hit ê khit-chia̍h ê A-pô kap lāu-bú lóng bô khoàⁿ-kı̀ⁿ. 
 Thiⁿ í-keng kng lah! Hit chá-khí A-ko͘ iā lóng bô the̍h mı̍h lâi hō͘ Má-lı̄ chia̍h, chóng-sı̄ Má-lı̄ khiok lóng bô kám-kak ū iau, chhin-chhiūⁿ hō͘ thiⁿ-sài chhiáⁿ-liáu chin kàu-gia̍h. 
 Má-lı̄ ê sim chí-ū teh siūⁿ hit ê khó-lı̂n ê A-pô, m̄-chai tùi tá-lo̍h khı̀, m̄-chai ū iau-sí á-bô? 
 Má-lı̄ kap káu-á ū chia̍p-chia̍p lâi kàu āu-bı̄n mn̂g, beh khoàⁿ hit ê A-pô ū lâi á-bô, khoàⁿ bô ê sı̂, Má-lı̄ kám-kak chin siong-pi. 
 Má-lı̄ iā kám-kak i ê sin-khu chin bô khùi-la̍t; sán kàu chı̍t-têng phoê piⁿ chı̍t-ki kut; thâu-mn̂g sı̄ sàm-sàm, chin lah-sap, ū thâng teh chò siū; bı̄n hō͘ báng-thâng kā kàu chin pháiⁿ-khoàⁿ. Hit ê chá-jı̍t tı̄ lāu-bú hoâi-lāi kó͘-chui khó-ài ê Má-lı̄ í-keng oân-choân piàn-oāⁿ khı̀, i ê iūⁿ-siùⁿ pı̀ⁿ-chò chı̍t ê pháiⁿ-khoàⁿ ê khit-chia̍h gín-ná. 
 Má-lı̄ koh tńg-lâi tı̄ i ê chháu-tui téng, lâi tó tı̄ hit téng-bı̄n khùn. I ê soe-jio̍k í-keng kàu-ke̍k lah! 
 Bô loā-kú i chhéⁿ ê sı̂, hō͘ i chin-toā tio̍h-kiaⁿ! Hit ê thang-kiaⁿ ê A-kı̄m, chhiú gia̍h chı̍t-ki koáiⁿ-á, khiā tı̄ i ê bı̄n-chêng. 
 A-kı̄m ê bı̄n hui-siông ê pháiⁿ koh ok. I tiām-tiām khiā tı̄ Má-lı̄ ê bı̄n-chêng, ba̍k-chiu chin toā-lúi lâi gı̂n i. Hit ê khoán-sit chin hiông-ok, tı̀-kàu Má-lı̄ ê sin-khu lóng chhiⁿ-léng khí-lâi. 
 “Khit-chia̍h gín-ná, lí kai-sí lah!” 
 A-kı̄m án-ni kóng chiū ēng só͘ gia̍h ê koáiⁿ lâi phah Má-lı̄ ê sin-khu, chit ê sı̄ Má-lı̄ it-seng ê tiong-kan só͘ tú-tio̍h ı̂-it ê koáiⁿ-á ê chu-bı̄. 
 Má-lı̄ m̄-bat kám-kak tio̍h chit ê sè-kài chhin-chhiūⁿ kin-á-jı̍t chiah-nı̍h thang kiaⁿ. Má-lı̄ m̄-chai tio̍h án-choáⁿ, chí-ū tı̄ chhùi-lāi kiû-kiò Chú kap Ma-ma ê miâ nā-tiāⁿ. A-kı̄m liân-soà phah saⁿ, sı̀ ē chiū toā-siaⁿ koáⁿ Má-lı̄ tio̍h chhut-khı̀. Má-lı̄ thiaⁿ-tio̍h A-kı̄m kóng, “Chhut-khı̀!” Kám-kak tio̍h tit-kiù chı̍t-iūⁿ, kín-kín lâi cháu chhut-khı̀. Má-lı̄ chı̄n i ê khùi-la̍t, phoe-miā phō hit-chiah káu-á lâi cháu, chhin-chhiūⁿ kiaⁿ-liáu i ê A-kı̄m oē koh tui-lâi phah i. 
 Má-lı̄ cháu-kàu āu-bı̄n mn̂g beh chhut-khı̀ goā-kháu ê sı̂, tı̄ hia ū chı̍t ê toā koh chhim ê kau, tio̍h ài koè hit ê kiô, iáu-kú Má-lı̄ koè-thâu tio̍h-kiaⁿ ê iân-kò͘, soah phı̂n-lo̍h tı̄ hit ê toā-kau-té lo̍h-khı̀. 
 “Ah!” 
 Má-lı̄ ai chı̍t-siaⁿ, i ê sin-khu chiū tı̂m-lo̍h tı̄ chúi-lāi. 
 Chit ê khó-lı̂n siū-khó͘ ê Má-lı̄ ê soè-soè ê oa̍h-miā chhin-chhiūⁿ lóng bô ǹg-bāng thang koh oa̍h tı̄ chit ê sè-kan. 
 Kàu tı̄ hit-jı̍t ê ē-po͘ saⁿ, sı̀ tiám, tı̄ lı̄-khui bô loā-hn̄g ê kong-hn̂g ê chhiū-kha, ū chin-chē gín-ná ûi-lûi teh khoàⁿ chı̍t ê soè-soè hàn ê khit-chia̍h gín-ná phō chı̍t-chiah soè-soè ê khit-chia̍h káu-á tó tı̄ chhiū-thâu teh khùn. In ê sin-khu lóng tâm-tâm. 
 “Khó-lı̂n iau-gō ê khit-chia̍h gín-ná!” Ū lâng lı̂n-bín i, hiat chı̂ⁿ tı̄ i ê sin-piⁿ, chóng-sı̄ Má-lı̄ lóng m̄-chai hit ê sı̄ sím-mı̍h ı̀-sù. 
 “Chit ê khit-chia̍h gín-ná teh phoà-pı̄ⁿ ê khoán!” 
 Ū lâng án-ni kóng, 
 “I ê thâu-khak chin sio, ū jia̍t ê khoán!” koh ū lâng án-ni kóng. 
 “Phah-sǹg chit ê khit-chia̍h gín-ná oē sí!” 
 Iā ū lâng lâu ba̍k-sái. 
 Iáu-kú Má-lı̄ tı̄ bāng-tiong khoàⁿ-kı̀ⁿ moá-thiⁿ ê thiⁿ-sài, the̍h ka-ná ê chhiū-oe lâi chò chı̍t ê chin-súi ê ông-chō, iā chiong ka-ná hio̍h chò chı̍t ê bián-liû lâi kā i tı̀ tı̄ thâu-khak-téng; tāi-ke lóng teh gı̂m-si, iā ū khoàⁿ-kı̀ⁿ lāu-bú tı̄ hiah ê thiⁿ-sài ê tiong-kan, hui-siông hoaⁿ-hí lâi teh chim Má-lı̄ ê bı̄n. 
 Má-lı̄ chhéⁿ ê sı̂ í-keng o͘-àm mê kàu lah! Má-lı̄ khoàⁿ bô it-chhè ê thiⁿ-sài kap lāu-bú, koh siūⁿ-tio̍h i ê chhiⁿ-chhám ê hiān-sı̍t ê sı̂, soah lâu ba̍k-sái lâi kiò i ê lāu-bú. I ê siaⁿ chin bô la̍t, koh chin kiaⁿ A-kı̄m oē thiaⁿ-tio̍h, só͘-í chin sió-sim. 
 I kám-kak sin-thé chin soe-jio̍k, bô khùi-la̍t thang tín-tāng. Chóng-sı̄ kong-hn̂g lāi chiām-chiām bô lâng, i ê sim iā chiām-chiām kiaⁿ-hiâⁿ put-an. 
 Chóng-sı̄ hut-jiân siūⁿ-tio̍h hit ê A-pô ê sı̂ i chiū tit-tio̍h khùi-la̍t. 
 “A-pô kim-mı̂ kiám-chhái oē lâi chhoē goá!” 
 Má-lı̄ siūⁿ-tio̍h án-ni chiū beh kín-kín khí-lâi tńg-khı̀ kàu hit ê chháu-chhù. Khiok chı̍t-sim chin kiaⁿ A-kı̄m, chóng-sı̄ in-ūi A-pô ê iân-kò͘ chiū hó-táⁿ beh koh tńg-khı̀. 
 Má-lı̄ lóng bô la̍t thang kiâⁿ, kám-kak o͘-àm gông-ngia̍h. Chóng-sı̄ thiàⁿ A-pô ê sim kek-lē i chı̍t-pō͘ chı̍t-pō͘ hùn-tò͘ lâi kiâⁿ. 
 Tı̄ lō͘-tiong i ū tú-tio̍h kúi-nā lâng. Hia ê lâng khoàⁿ-tio̍h Má-lı̄ lóng oa̍t-thâu lâi kóng; 
 “Khó-lı̂n khit-chia̍h gín-ná, phah-sǹg bô-pē bô-bú ê ko͘-jı̂!” 
 Iā ū lâng kóng, “Tı̄ chit ê só͘-chāi kiám ū lâng tú-tio̍h án-ni!? ” 
 “Kiám lóng bô chhin-lâng thang chiàu-kò͘ i?” 
 “Hiah-nı̍h lah-sap koh bái, bô lâng beh ài i!” 
 “Khó-lı̂n. Lia̍p-sat-lō͘ ê kiáⁿ!” 
 Má-lı̄ ê sin-thé í-keng bô hoat-tō͘ thang kiâⁿ, iáu-kú poàⁿ-kiâⁿ poàⁿ-pê lâi kàu hit ê āu-bı̄n mn̂g. I sió-sim lâi pê-koè hit ê chá-khí só͘ thu̍t-kha ê kiô. Í-keng chin-àm, lóng bô chheⁿ tı̄ thiⁿ-nı̍h, koh hit ê beh jı̍p-khı̀ ê āu-bı̄n tiâⁿ sı̄ chin àm-sàm thang-kiaⁿ. 
 Má-lı̄ chí-ū ài beh kı̀ⁿ A-pô ê bı̄n i chiū lóng bô kiaⁿ sím-mı̍h, i lóng bô hiâm it-chhè ê lô-khó͘, i chí-ū sim-lāi kı̂-tó chhùi-lāi kiò Ma-ma, Ma-ma ê miâ lâi tı̍t-tı̍t chı̀n-chêng. Káu-á tı̄ poàⁿ-lō͘ chiū bô phō i hō͘ i ka-kı̄ kiâⁿ, in-ūi Má-lı̄ lóng bô la̍t, hit-chiah khó-lı̂n ê káu-á iā-sı̄ chhin-chhiūⁿ beh sí-khı̀ chı̍t-iūⁿ ê loán-jio̍k lâi toè tı̄ Má-lı̄ ê āu-bı̄n. 
 Má-lı̄ kàu i só͘-toà ê chháu-liâu-á ê sı̂, hit ê liâu-á mn̂g í-keng só khí-lâi, hō͘ i bô hoat-tō͘ thang koh jı̍p-khı̀. 
 Chóng-sı̄ Má-lı̄ chí-ū ài beh chiap-la̍p A-pô tı̄ hit ê lāi-bı̄n, i chiū chı̍t-sim ài beh jı̍p-khı̀, sı̄ ǹg-bāng khoàⁿ A-pô ū tı̄ hit lāi-bı̄n á-bô! 
 Má-lı̄ chiū siūⁿ-tio̍h tı̄ liâu-á ê āu-bı̄n ū chı̍t ê phoà-khang thang nǹg-jı̍p khı̀, i chiū kín-kín lâi tùi hit ê lâ-sâm, oé-khoeh ê só͘-chāi pê jı̍p-khı̀. I ê bı̄n kap sin-khu lóng ū ti-tu-si moá-moá. 
 Má-lı̄ chiū kiò “A-pô!” “A-pô!” Chóng-sı̄ lāi-bı̄n iû-goân sı̄ chin léng-chēng koh o͘-àm, ko͘-toaⁿ. A-pô ê iáⁿ lóng bô khoàⁿ-kı̀ⁿ, Má-lı̄ kám-kak chin choa̍t-bāng siong-sim. 
 I kiâⁿ kàu tı̄ i só͘ khùn ê chháu-tui ê sı̂, i ê sim hut-jiân chhin-chhiūⁿ kı̀ⁿ-tio̍h chı̍t ê chhin-lâng chı̍t-iūⁿ, hui-siông ê hoaⁿ-hí; kı̂-sı̍t hit ê chháu-tui sı̄ Má-lı̄ oē-thang tit-tio̍h an-ùi kap ǹg-bāng ê ı̂-it ê só͘-chāi, hit ê sui-jiân sı̄ chı̍t ê bô kè-ta̍t, lah-sap ê chháu-tui, iáu-kú tùi tı̄ ko͘-toaⁿ siū-khó͘ ê Má-lı̄ sı̄ hô-téng ê pó-poè koh ū kè-ta̍t ê só͘-chāi. 
 Chit ê sı̄ thàng-kàu hit ê bí-biāu ê thian-kài, sı̄ bô lâng oē chai ê só͘-chāi. 
 Oh! hit ê chháu-tui-téng tùi tı̄ hiān-chāi, ko͘-to̍k khó-lı̂n ê Má-lı̄ sı̄ hô-téng ê chhin-bı̍t! Hô-téng ê su-iàu! 
 Só͘-í Má-lı̄ chiong hit ê soe-jio̍k ê seng-khu lâi hiat tı̄ hit ê chháu-tui-téng, i lóng bô siūⁿ sím-mı̍h, chí-ū chhin-chhiūⁿ kı̀ⁿ-tio̍h chhin-lâng chı̍t-iūⁿ lâi chhiⁿ-chhám háu. 
 Bô loā-kú i chiū m̄-chai lâng khı̀. Má-lı̄ tı̄ bı̂n-bāng tiong ū khoàⁿ-kı̀ⁿ hit ê khó-lı̂n ê A-pô lâi khiā tı̄ Má-lı̄ ê sin-piⁿ. I kóng, 
 “Má-lı̄ goá lâi lah! goá beh kap lí khùn tı̄ chit ê tiū-chháu, lí taⁿ an-sim, lí m̄-bián koh ko͘-to̍k lah!” 
 A-pô chiū tó-tı̄ Má-lı̄ ê sin-piⁿ, koh ēng chhiú lâi bong Má-lı̄ ê thâu-khak. 
 “Khó-lı̂n ê gín-ná! Lí ê siū-khó͘ bô kú lah!” 
 Má-lı̄ chin hoaⁿ-hí, i chí-ū lâi khoeh-oá tı̄ A-pô ê heng-chêng. I chí-ū kám-kak tio̍h an-ún kap khoài-lo̍k; i tùi A-pô bı̂-chhiò chı̍t-ē chiū koh khùn. Chit ê an-ún sı̄ chá-chêng tı̄ lāu-bú ê hoâi-lāi chı̍t-iūⁿ ê an-ún, Má-lı̄ siūⁿ kóng tú-tú sı̄ hit sı̂ ê koè-sio̍k. 
 Chóng-sı̄ bô-kú, Má-lı̄ chiū koh bāng-kı̀ⁿ A-pô kín-kín lâi teh kiò chhíⁿ i khí-lâi. 
 “Má-lı̄! Má-lı̄! Chhíⁿ khí-lâi! Goá ê sı̂-kan kàu lah, goá taⁿ beh lâi khı̀ lah!” 
 Má-lı̄ chin tio̍h kiaⁿ! 
 “A-pô lí beh tńg-khı̀ tó-ūi?” 
 “Má-lı̄ lí kiám bô thiaⁿ-kı̀ⁿ, goā-bı̄n hit ê siaⁿ-im?” 
 Má-lı̄ chiū chù-sı̂n lâi beh thiaⁿ-khoàⁿ sím-mı̍h, kó-jiân Má-lı̄ ū thiaⁿ-tio̍h chin-súi, chin hó thiaⁿ ê im-ga̍k chiām-chiām bêng khí-lâi. Kı̂-tiong ū ta̍t-á, ū giang-á, ū chhoe, ū kó͘, chin-chē chióng súi ê siaⁿ-im tùi hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi tı̍t-tı̍t kūn-oá lâi. 
 “Má-lı̄, hit ê siaⁿ-im chiū-sı̄ thiⁿ-sài ê ga̍k-tūi, goá tio̍h kín-kín khı̀ ngiâ-chih in. A-pô kóng án-ni chiū kín-kín beh chhut-khı̀, chóng-sı̄ Má-lı̄ tùi A-pô ê kha khı̂ⁿ-tiâu-tiâu m̄-ài A-pô lı̄-khui i khı̀. 
 “A-pô! Lí m̄-thang khı̀ lah!” Má-lı̄ ê sim chin siong-pi chiū ai-kiû A-pô. 
 Hit ê thiⁿ-sài ê ga̍k-tūi, ū chiām-chiām kūn-oá lâi, hit ê siaⁿ-im ná bí-biāu. Kı̂-tiong iā ū gı̂m-si ê siaⁿ, ū chı̍t toā-kūn chhēng pe̍h-saⁿ ê thiⁿ-sài tùi koe-lō͘ hit-pêng chiām-chiām hián-bêng chhut-lâi. 
 Thiⁿ-sài tùi A-kū ê toā-lâu ê mn̂g-kháu koè, se̍h lâi kàu tı̄ Má-lı̄ só͘ toà hit ê chháu-liâu-á ê téng-bı̄n ê poàⁿ khong-tiong. Hit ê chêng-hêng chin-chiàⁿ súi, koh tı̄ thiⁿ-sài ê tiong-kan ū chı̍t-tâi chin súi ê kim-chhia, tú-tú sı̄ ông-kiong lú-ông teh chē chı̍t-iūⁿ ê. 
 Hiah ê thiⁿ-sài thêng tı̄ hia, iā hoaⁿ-hí toā-siaⁿ lâi chàu-ga̍k, gı̂m-si. 
 A-pô khoàⁿ-tio̍h thiⁿ-sài kàu-ūi chiū chin hoaⁿ-hí beh cháu-kàu thiⁿ-sài hia khı̀. “Má-lı̄ goá beh khı̀ lah!” 
 A-pô chiū cháu-khı̀, ná-cháu ná tit-tio̍h khùi-la̍t, koh ná piàn-oāⁿ i ê hêng-chōng. 
 A-pô cháu-chiūⁿ khong-tiong ê sı̂ í-keng sı̄ piàn-chò chı̍t ê chin-súi ê thiⁿ-sài chhut-lâi. I chiū chiūⁿ-kàu hit ê chin súi ê chhia-téng, tı̄ hia liân-liân teh kiò Má-lı̄. 
 “Má-lı̄! Má-lı̄! Kín-lâi, thiⁿ-sài beh lâi ngiâ-chih lí lah!” 
 Má-lı̄ sı̍t-chāi chin gông-ngia̍h, m̄-chai-iáⁿ it-chhè ê sū. Koh siāng-sı̂ teh khùn ê káu-á iā tiô-khí-lâi, tùi Má-lı̄ náu chı̍t, nn̄g siaⁿ chiū cháu-lı̄ Má-lı̄ toè A-pô ê lō͘ cháu-khı̀. Má-lı̄ khoàⁿ-kı̀ⁿ káu-á ná-cháu ná ū khùi-la̍t koh ná-cháu ná piàn-oāⁿ i ê hêng-chōng. Káu-á cháu-chiūⁿ khong-tiong ê sı̂ chiū piàn-chò chı̍t-chiah ke̍k súi, choân-pe̍h-sek ê pe̍h-bé chhut lâi, hit ê khoán-sit sı̄ sio̍k tı̄ thiⁿ-bé ê iūⁿ, thiⁿ-bé chiū kàu tı̄ hit ê súi ê thiⁿ-chhia, lâi beh thoa i. 
 A-pô koh kè-sio̍k lâi kiò Má-lı̄, 
 “Má-lı̄, lí kín-kín cháu-lâi!” 
 Má-lı̄ chin gông-ngia̍h lâi khoàⁿ nā-tiāⁿ, m̄-chai i tio̍h án-choáⁿ. 
 Hut-jiân Má-lı̄ ū thiaⁿ-tio̍h hit ê thang kiaⁿ ê A-kı̄m ê siaⁿ, Má-lı̄ oa̍t-thâu khoàⁿ, i ê A-kı̄m gia̍h chı̍t-ki koáiⁿ, chin hiông-ok ê hêng-iông cháu-oá beh lâi phah Má-lı̄. 
 “Khit-chia̍h gín-ná lí kai-sí lah!” A-kı̄m toā-siaⁿ mē, hit-sı̂ thian-kun lóng toā tio̍h-kiaⁿ lâi kín-kín beh lı̄-khui hit ê só͘-chāi, chhin-chhiūⁿ m̄-káⁿ khoàⁿ-tio̍h hit-chióng ê hiông-ok. 
 Má-lı̄ khoàⁿ-tio̍h thiⁿ-sài lı̄-khui, bé-chhia lóng cháu-jı̍p thiⁿ-téng ê sı̂, i chiū kín-kín kiò A-pô, chiū beh cháu-khı̀ chhoē A-pô. 
 Koh chin kiaⁿ A-kı̄m ê khoán-sit, in-ūi hit ê khoán-sit tek-khak sı̄ tı̄ thiⁿ-téng só͘ bô ê, koh sı̄ só͘ kiaⁿ ê, tùi āu-bı̄n A-kı̄m tı̍t-tı̍t mē koh chiām-chiām tui-oá lâi. 
 Hit-sı̂ A-pô thiⁿ-sài ū chiong i ê saⁿ-á-ku tháu-khui, pàng-lo̍h lâi hō͘ Má-lı̄. 
 Má-lı̄ beh cháu kám-kak tio̍h bô la̍t, chóng-sı̄ i chı̍t-pō͘ chı̍t-pō͘ lâi cháu, kó-jiân i kám-kak i iā oē cháu jı̍p hit ê khong-tiong. I chin-chiàⁿ kiaⁿ A-kı̄m chiū phoe-miā lâi cháu, chóng-sı̄ chin bô la̍t, kai-chài A-pô ê saⁿ-á-ku hō͘ i khı̂ⁿ-tiâu, i chiū tit-tio̍h thiⁿ-sài ê pang-chān lâi chiām-chiām chiūⁿ-kàu hit ê thian-kun ê chhia-téng khı̀. Thian-kun chiap-tio̍h Má-lı̄ chiū toā hoaⁿ-hí, toā-siaⁿ o-ló, gı̂m-si tı̍t-tı̍t lâi cháu chiūⁿ thiⁿ-téng. A-kı̄m ê siaⁿ kap iáⁿ lóng lı̄-khui hn̄g-hn̄g bô khoàⁿ-kı̀ⁿ lah. 
 Má-lı̄ tı̄ chháu-téng khoàⁿ-kı̀ⁿ hit ê khit-chia̍h A-pô í-keng piàn-oāⁿ choè i ê lāu-bú Ka-liân ê hêng-chōng chhut-lâi, lāu-bú toā hoaⁿ-hí toā khoài-lo̍k lâi lám oá Má-lı̄ tı̄ hoâi-lāi. 
 “Má-lı̄! Má-lı̄!” Má-lı̄ ê hoaⁿ-hí lóng boē-thang hêng-iông-tit, i chí-ū kiò “Ma-ma!” Chı̍t-siaⁿ, chiū phō-oá Ma-ma tı̄ i ê choân sin-khu. 
 Thiⁿ-sài chin hoaⁿ-hí toā-siaⁿ gı̂m-si. Má-lı̄ chiū koh khùn-khı̀. 
 “Má-lı̄, lí tio̍h an-sim khùn, taⁿ bô koh ū lâng thang hō͘ lí kiaⁿ-hiâⁿ, lí ê siū-khó͘ lóng liáu lah, lán beh jı̍p hit ê kng-bêng ê kok, sı̄ Iâ-so͘ chò Ông ê só͘-chāi, tı̄ hia bô ko͘-toaⁿ, bô pi-chhám, bô lâu ba̍k-sái, sı̄ thang éng-oán hióng-siū pêng-an, khoài-lo̍k ê só͘-chāi. 
 Lāu-bú Ka-liân án-ni kóng lâi ài-bú pêng-an teh khùn ê Má-lı̄.
 Má-lı̄ chiū kap thian-kun chiām-chiām tùi thiⁿ-téng chiūⁿ-khı̀. 
 Kè chá-khí ū hó-sim ê A-ko͘, phâng chia̍h-mı̍h beh lâi hō͘ Má-lı̄ chia̍h. I in-ūi bô-êng koh sin-thé bô hó-sè, soah nn̄g saⁿ jı̍t bô the̍h poàⁿ-hāng lâi hō͘ Má-lı̄, só͘-í kám-kak chin khoà-lū. 
 I kàu chháu-liâu ê sı̂, hit ê chháu-liâu ê mn̂g ū tùi goā-bı̄n só khí-lâi, sı̄ tùi A-kı̄m koáⁿ-chhut Má-lı̄ ê sı̂ só--ê, A-ko͘ kiaⁿ chı̍t ē, 
 “Sím-mı̍h lâng só chit ê mn̂g? Má-lı̄ sı̄ khı̀ tó-ūi?” 
 I ê sim-lāi chin tio̍h-kip, chiū kín-kín tùi thang-á beh lâi khoàⁿ Má-lı̄ ū tı̄ lāi-bı̄n á-bô, A-ko͘ chı̍t ē khoàⁿ, lāi-bı̄n ū chin kò-iūⁿ ê an-chēng, koh tı̄ hit ê tiū-chháu téng ū khoàⁿ-tio̍h Má-lı̄ tiām-tiām tó tı̄ hia, i ê bı̄n ǹg tı̄ thiⁿ, chin pêng-an ê khoán-sit. 
 Chóng-sı̄ A-ko͘ khoàⁿ-liáu ū chin tio̍h-kiaⁿ, Má-lı̄ sı̄ m̄-sı̄ teh khùn! 
 “Má-lı̄!” A-ko͘ kín-kín chhut-siaⁿ lâi kiò Má-lı̄. Chóng-sı̄ lóng-bô hoán-èng. A-ko͘ kín-kín phah-khui hit ê só, lâi khui-mn̂g jı̍p-khı̀, i ê chhiú ê chia̍h-mı̍h lóng hiat-ka̍k lah. A-ko͘ kín-kín oá lâi Má-lı̄ ê sin-piⁿ, i chhun-chhiú beh phō Má-lı̄, chhun-kàu chı̍t-poàⁿ soah m̄-káⁿ bong tio̍h Má-lı̄, in-ūi í-keng bêng-pe̍k Má-lı̄ sı̄ sí-khı̀ lah! 
 A-ko͘ kín-kín tó-thè lâi toā siong-sim, lâu ba̍k-sái. 
 “Khó-lı̂n, bô lâng khoàⁿ-kò͘ ê Má-lı̄! Khó-lı̂n ê Má-lı̄! Má-lı̄!” 
 A-ko͘ sı̍t-chāi ūi-tio̍h Má-lı̄ toā siong-sim, kín-kín kūi-lo̍h lâi kı̂-tó. 
 Khó-lı̂n soè-soè ê Má-lı̄ í-keng tı̄ ko͘-toaⁿ, kiaⁿ-hiâⁿ, iau-gō, pi-chhám ê tiong-kan lâi sí-khı̀. 
 Chóng-sı̄ bô lâng chai-iáⁿ Má-lı̄ tı̄ chit ê pi-chhám siū-khó͘ ê chháu-tui-téng só͘ khoàⁿ-kı̀ⁿ it-chhè ê bı̂n-bāng. Nā ū lâng chai-iáⁿ, lâng beh him-soān Má-lı̄ ê sí; sı̄ hô-téng ê kı̂-biāu hô-téng ê hēng-hok, khoài-lo̍k. 
 (Oân)