Chháu-tûn Kàu-hoē, Chheng- liân-hoē kang-chok koa 
 1.Chóng-hoē ê sı̂ ū gı̄-koat, 
Beh hō͘ chheng-liân khah hoa̍t-phoat;
Thê-chhiòng chheng-liân o̍h ián-soat,
Tāi-ke ē tit kheh hùn-hoat. 2.Chı̍t goe̍h chı̍t pái ê káng-ián,
Chı̍t cho͘ saⁿ miâ teh thoàn-liān;
Tê ba̍k sûi-lâng ka-kı̄ soán,
Thèng-chiòng thiaⁿ liáu lóng bē siān. 3.Bo̍k-su chò goán ê kò͘-būn,
Hó pháiⁿ kong-jiân kā phêng-lūn;
Tê-ba̍k kóng liáu nā-sı̄ hó,
Tâng-chiòng khí-lâi kā o-ló. 4.Hoē-oân cho͘-chit Pò͘-tō-tūi,
Soan-thoân Hok-im tı̄ ta̍k-ūi;
Pún-chng só͘ ū ê koán lāi,
Pò-iông tō-lí hông chiâu chai. 5.Hiān-sı̂ ta̍k-ūi chin hi-bāng,
Ài goán tāi-ke khı̀ hia káng;
Thè goán siat-pı̄ hó só͘-chāi,
Iū-koh hó-lé lâi chiau-thāi. 6.Káng-oah5 tāi-ke chin ài kóng,
Ūi Chú chò kang m̄-kiaⁿ gōng;
Sūi-jiân Sin-sū lâi teh thiaⁿ,
Hó-táⁿ soan-thoân lóng bô kiaⁿ. 7.Cho͘-chit chı̍t thoân kiōng gō͘ miâ,
Khı̀ kàu Tek-lâm kóng-hông thiaⁿ;
Pō͘-tiúⁿ pún-ku sı̄ Tek-lâm,
Ài goán khı̀ hia chò Chú kang. 8.Hū-kı̄n Thâu-hūn ū kàu-hoē,
Tāi-ke ū khı̀ kā sio-chhoē,
Thoân-tō sian-seⁿ lâi pang-chān,
Tāi-seng thè goán lâi siāu-kài. 9.Goán chiū lûn-liû khí-lâi káng,
Tāi-ke thiaⁿ liáu chin hi-bāng;
Thiaⁿ kàu chin àm bē tuh-ku,
Kóng sı̄ chhian-cháiⁿ ê it-gū. 10.Put-châi kán-tan siá chiah--ê,
In-ūi choá-bı̄n ê koan-hē;
Kı̂-kiû Sèng Sı̂n lâi pan-chān,
Hō͘ goán só͘ chò bô khang-khang. (Tâi-oân Kàu-hoē Kong-pò tē 600 koàn, 1935 nı̂ 3 ge̍h)