Chhâ-pang-á kap Hông-tè-tāu

Goá siōng ē kı̀-tti sè-hàn chia̍h-pn̄g ê keng-giām, che sı̄ siáⁿ-mih khoán chu-bı̄--leh? Goá kám-kak sı̄ 1-ê ū chhiò-siaⁿ koh lāu-jia̍t ê chia̍h-pn̄g chu-bı̄. Thiaⁿ khoàⁿ māi goá sè-hàn ı̀n-sióng siōng chhim ê tāi-chı̀. Goá ùi kok-sió 1 nı̂ kàu 3 nı̂ lóng toà tı̄ Hoa-lian, toà ê chhù sı̄ 3 lâu ê kong-ú. Ta̍k-kang pàng-o̍h tńg--lâi ê sı̂, pak-tó͘ iau iau, chit-ê sı̂-chūn siōng kı̂-thāi--ê sı̄ a-bú chú ê chhài. Só͘-í tiong-tàu ê sı̂ goá kap pē-bú tō ûi tı̄ 1-chiah sè toh-á chia̍h-pn̄g. Goán lóng ài chia̍h hông-tè-tāu ùn oa-sá-bih, koh hiam koh hó-chia̍h. Nā sı̄ bô sè-jı̄ ùn siuⁿ chē, tō ē hiam kah bı̄n âng âng, ba̍k-sái mā it-tı̍t lâu, hiam sı̄ hiam, tān-sı̄ hit-chióng bı̄ chin chán. In-ūi goá kha té chhiú koh té, toh-á lı̄ goá siuⁿ hn̄g--a, sı̍t-chāi bô-hoat-tō͘ ngeh chhài chia̍h-pn̄g, só͘-í a-pá siūⁿ tio̍h 1-ê pān-hoat: I chhoē tio̍h 1-ê tn̂g-tn̂g ê chhâ-pang-á, khoeh tı̄ í-á 2-pêng ê hoāⁿ-chhiú téng-thâu. Án-ni goá tō ē-tàng tı̄ chhâ-pang-á téng-thâu chia̍h mı̍h-kiāⁿ, chiok hong-piān--ê. Chit-má tiāⁿ-tiāⁿ siūⁿ khí hit tong-sı̂ 3-ê lâng chia̍h-pn̄g khai-káng ê oē-bı̄n, tō ē siūⁿ khí 1-poâⁿ chhiⁿ-sek ê hông-tè-tāu, kap 1-tiâu chhâ-sek ê hit-tè pang-á. In lóng sı̄ goá sè-hàn pó-kùi ê kı̀-tı̀. (TGB Thong-sı̀n tē 27 kı̂, 2001 nı̂ 12 goe̍h)