Chhân-eⁿ lí ū siông khoàⁿ tio̍h bô

 Siông, bô kui-nı̂ lóng ū. Put-lūn tı̄ Tâi-oân, á-sı̄ Tn̂g-soaⁿ to lóng ū khoàⁿ-tio̍h. Seng-khu ū 6 ki kha, nn̄g-tùi sı̍t, toā koh po̍h-tiah. Sek-tı̄ ū-ê chhiah, ū-ê le̍k. Poe ê la̍t chin toā, kín chhin-chhiūⁿ hong. Thâu-khak ū nn̄g-lúi ba̍k-chiu phòng-chhut koh thang-kng. Che ba̍k-chiu sı̄ ké--ê, chhòng án-ni, sı̄ beh phah chhiⁿ-kiaⁿ pa̍t-mı̍h ê oa̍h-mı̍h. Chin ba̍k-chiu tı̄ chhùi-phoé nih, chin sè. Chhùi khoah, chhùi-phoé tēng, só͘-í gâu kā mı̍h. 
 I só͘ chia̍h ê mı̍h, sı̄ báng-á, hô͘-sı̂n, boé-ia̍h, hit khoán ê thâng-thoā. Sèng-chêng tham chia̍h, chı̍t-tiám cheng kú, ē chia̍h kúi-nā cha̍p chiah. Gín-ná siông-siông ài liam chhân-eⁿ, tio̍h khǹg i m̄-thang. In-ūi chhân-eⁿ sı̄ teh chia̍h hāi- thâng, ū lı̄-ek lán. 
 Lán bat khoàⁿ tio̍h chhân-eⁿ teh poe, kı̄n chúi-bı̄n, seng-khu áu-khiau, ēng boé-á tam-chúi. He sı̄ teh siⁿ nn̄g. I chhiu-thiⁿ pàng nn̄g, kàu mê-nı̂ chhun-thiⁿ chiah pū-chhut. Nn̄g lo̍h tı̄ chúi-lāi, he̍k-sı̄ liâm tı̄ chio̍h-nih, á-sı̄ tiâu tı̄ chháu-téng; tı̄ hia pū-chhut chò sè-boé thâng. I ū 6 ki kha, chiām-chiām toā, chiū hoat-sı̍t. Che thâng miâ chúi-khit-chia̍h. Seng-khu tn̂g nn̄g-chhùn, khoah nn̄g-hun poàⁿ khah ke, sek-tı̄ bô súi, khah oá chang-sek. Sèng-chêng hiong-ok, siông-siông kā sè-bé thâng khı̀ chia̍h. Kàu ū chı̍t-ê sı̂-chūn, sin-thé ià-siān bô la̍t, chia̍h-liōng kiám chió, chiū sô khı̀ oá chúi-piⁿ ê chháu-téng, khı̂ tı̄ hia, ka-chiah pit-lı̍h, ū pa̍t-khoán ê hêng-thé nǹg chhut-lâi; sı̍t chiū hoat tn̂g. Che chiū-sı̄ lán só͘ khoàⁿ ê chhân-eⁿ. Súi-súi ê sin-thé, chū-iû chū-chāi, poe-lâi poe-khı̀. Lán ū him-bō͘, beh tit-tio̍h chit-khoán bô?
 (Tâi-oân Kàu-hoē Kong-pò tē 708 hō, 1947 nı̂ 12 ge̍h)