Chhân-ke-á gâu kò͘-chhù

 Kiò Lí ke-á Lí koh ē siû-chúi , 
Kóng Lí sı̄ ah ,m̄-koh ū ke-jiáu bô ah-kha-tê .
Kui-kang bih-tiàm chúi-piⁿ lom̀-tē ,
Ang-á-bó͘-á un-un-ài-ài ,chhoā-chhut chhoā-jı̍p ,
Kò͘-ke kò͘-chhù ,siau-iâu chū-iû . (Tâi-oân Kong-lūn-pò tē 2002 kı̂, 2003 nı̂ 12 goe̍h 23)