Chhân-khiah-á khut bé-sè

 Chhân-khiah-á ,Lí leh khoàⁿ-siahN ? 
Siang-kha khiā-chāi-chāi ,chhin-chhiūⁿ khut bé-sè .
Ām-kún ē chhun-kiu ,sok-tō͘ chhiūⁿ chhèng-chí ,
Siòng-chiong-chiong ,khoàⁿ-tio̍h siahN-mı̍h ?
Bián tiû-tû ,khoàⁿ Goá chhùi-pe chiam-tok-tok ,
1 chiah chúi-ke-á í-keng thóng-jı̍p-chhùi . (Tâi-oân Kong-lūn-pò tē 2003 kı̂, 2003 nı̂ 12 goe̍h 30)