Chhòng-chō Thiⁿ-tē Bān-mı̍h ê Siōng-tè

 Kám-siā Siōng-tè siōng úi-tāi 
Chhòng-chō koâiⁿ-soaⁿ kap toā-hái
Iā chhòng-chō lâng lâi koán-lí Hái-té hı̂-pih moá-moá-sı̄
Chhiū-ba̍k chhân-hn̂g I koàn-kò͘
Lo̍h-hō͘ hó-thiⁿ jı̍t-thâu pha̍k
Mı̂-sı̂ lō͘-chúi lâi koàn-ak Iúⁿ-chhı̄ peh-sı̀ⁿ chin kàu-gia̍h
Lán tio̍h jia̍t-sim lâi kám-siā
Siōng-tè sı̄ lán ê Thiⁿ-pē
Lán tio̍h m̄-thang lâi ûi-keh Siōng-tè tō-lí lâi kà-sı̄
M̄-thang phian-chō lán ka-kı̄
Lán tio̍h choan-sim siú tō-lí
Tè Chú kha-pō͘ ū hok-khı̀ Hó-pháiⁿ Siōng-tè hó chí-ı̀
Tio̍h-ài pàng-sim kau-thok I
Chiah ū pêng-an koè jı̍t-chí
Sèng-sı̂n káu-lia̍p ê koé-chí Chiū-sı̄ Jı̂n-ài, Hoaⁿ-hí, Hô-pêng, Thun-lún,
Chû-pi, Siān-liông, Tiong-sı̀n, Un-jiû, Chún-chat (Ka-lia̍p-thài 5:22)
Chiah ê bô lu̍t-hoat thang kı̀m I Pi-bı̂ bû-ēng goá chı̍t-ê Boē-thang khoàn-kái kóng chin bêng
Chí-ū khò Chú toā tek-sèng
Kám-siā kiù-chú un ke̍k-toā
Kı̄-tó kám-siā lóng bô soah