Chı̍t ê chho͘ chhut tōng-mn̂g ê kı̀-chiá tú-tio̍h chı̍t kiāⁿ toā sin-bûn. I kā kó siá hó, kià hō͘ pò-siā ê chóng phian-chı̍p. Láu-phia--ê khoàⁿ liáu, kā thè kó, kóng siá liáu siuⁿ lo-so, ài kái khah té leh. Siōng-hó mài chhiau-koè 600 jı̄. Kı̀-chiá chai-iáⁿ, tio̍h khı̀ kap láu-phian--ê hoe: “Che chiah toā, chiah tiōng-iàu ê sin-bûn, 600 jı̄ beh án-choáⁿ siá?” Láu-phian--ê chin léng-chēng kí-lē hō͘ i thiaⁿ: “Chit ê sè-kài, chit ê ú-tiū siōng-kài toā-tiâu ê sin-bûn sı̄ sím-mı̍h? Chhòng sè-kí ! Tio̍h--bô? Lâng mā chiah iōng 600 jı̄ !”