Chhù-kak-chiáu-á

 Thàu-chá thàu-chá 
Thiⁿ bi-bi-á kng
Lâng iáu leh khùn
Chhù-kak-chiáu-á
Chiū lâi hı̄ⁿ-khang piⁿ
Chi-chi-cha̍p-cha̍p
Kóng-tang kóng-sai Thàu-chá thàu-chá
Ko̍k-ke leh thı̂
Chhù-kak-chiáu-á
Chiū lâi thang-á-kháu
Chi-chi-cha̍p-cha̍p
Kiò goán kín khí-chhn̂g Chhù-kak-chiáu-á
Chhù-kak-chiáu-á
Lín chia̍h chá-tǹg bē
Goá iā chı̍t-pé bí
Toà thô͘-kha Ò͘
Lín bián-kiaⁿ
Téng-thâu sı̄ chhiū-iáⁿ
Lín bián-kiaⁿ