Chhı̀-á-lāi ê pek-ha̍p-hoe 01

 (Ngá-ko 2:2) 
 1 
 “Pa-pah, ma-mah, kín pı̄-pān oh! Pài-tn̂g ê cheng-siaⁿ teh tân-lah-nē!” Hūi-bí ê sim chin hoaⁿ-hí: in-ūi kin-mı̂ sı̄ Kiù-chú-tàn. I kap in hiaⁿ-ko Teng-liông chū kúi-nā tiám-cheng chêng, chiū saⁿ-khò͘ oāⁿ piān-piān, ta̍k-hāng chún-pı̄ chéng-chê beh khı̀ hù. Hūi-bí kin-nı̂ 19 hoè tú tı̄ Ko-tiong 3 liân, koh chı̍t ha̍k-kı̂ ē pı̍t-gia̍p. Seⁿ choè siù-khı̀, oa̍h-tāng, léng-lı̄. I ê te̍k-tiông chiū-sı̄ im-ga̍k, gâu toâⁿ kǹg-khı̂m, siaⁿ iā chin súi, chhiùⁿ khí-lâi oán-jû gı̂m-lêng. Jı̂-chhiáⁿ oán-choán chheng-chhùi. Sı̄ thian-seng ê chu-chit, chiong-lâi iú-bōng ê im-ga̍k-ka. Teng-liông sı̄ tha̍k Tāi-ha̍k siong-kho, iā-sı̄ chı̍t ê siù-châi, Kin-nı̂ 24 hoè, chhù-bı̄ im-ga̍k kap pháu-bé. Koh chı̍t-kı̂ iā ē pı̍t-gia̍p. In-tau sı̄ lı̄ Chiang-chiu koān-siâⁿ jı̍p-soaⁿ iok 5, 6 phò͘-lō͘ ê soaⁿ-kha, sı̄ chı̍t ê sió-sió ê ke-chhı̄. Jı̂n-kháu iok-lio̍k 3, 4 chheng lâng. Chiân-chheng sı̂-tāi bat tùi hia chhut kúi-nā ê kí-jı̂n, siù-châi iā bē chió, só͘-í lâng chheng hit ê ke-á kiò choè Sū-liông-ke. Ke sui-jiân sè-sè khiok ū chı̍t choā ke-á-lō͘, ū chē-chē tiàm, bē hı̂ bah lóng ū. Lán ê pài-tn̂g sı̄ tı̄ ke-á-thâu, kui-bô͘ put-chí toā, sı̄ chı̍t keng tông-hông ê iûⁿ-koán. Tı̄ lâu-téng lé-pài, lâu-ē choè Chú-jı̍t-o̍h. Bo̍k-su-koán khí-tit chin-súi, tı̄ chit ê soaⁿ-kha ná-chún chin bô sù-phoè ê khoán. M̄-kú kı̂-sı̍t chit keng kàu-hoē sı̄ chin heng. Múi-lé-pài chı̍t-po͘ iok 300 goā lâng lé-pài. Chia sı̄ chı̍t ê soaⁿ-hoè ê chhut-jı̍p-kháu. Chē-chē hiaⁿ-tı̄ sı̄ tùi soaⁿ-lāi chhut-lâi lé-pài. Chia thiⁿ-khı̀ liâng, kéng-tı̀ hó, joa̍h-thiⁿ se-iûⁿ soan-kàu-su siông-siông lâi chia hioh-khùn, kàu-hoē iā ū hū-siat chı̍t keng pı̂n-bı̂n ê chín-liâu-só͘, hoān-chiá iā chin-chē. Ông Bo̍k-su ê thoân-tō-lí, Lí i-seng ê i-pı̄ⁿ lóng chin chhut-miâ. 
 Hūi-bí ê lāu-pē iā-sı̄ chı̍t ê lāu siù-châi, i ê kong bat pài-bēng koè Chiang-chiu koān-tiúⁿ. Sǹg sı̄ chı̍t ê bûn-be̍k ê sè-ka. Khó-sioh lāu siù-châi chá bat chia̍h a-phiàn, jı̂-chhiáⁿ koh hòⁿ phiâu, tó͘, ím. Só͘-í ke-hoé ūi i phoà khı̀ chin-chē. Tng oá 40 hoè pēⁿ chı̍t ē hiám-sí, khı̀ jı̍p koān-siâⁿ lán kàu-hoē ê i-koán, tùi án-ni m̄-nā pēⁿ hó, soà koé a-phiàn. Siāng hoaⁿ-hí ê chiū-sı̄ tit-tio̍h tō-lí sı̀n Iâ-so͘. Hit-sı̂ Hūi-bí iok 7, 8 hoè, Teng-liông iok 12 hoè. Āu-lâi ná jia̍t-sim chiū siū kéng choè Tiúⁿ-ló. Kàu-taⁿ liân-liân tiōng-jı̄m. Tı̄ chit ê sè-sè ê tē-hng siù-châi Lı̂m tiúⁿ-ló tāi-ke to bat--i. 
 Tùi seⁿ chit tùi kiáⁿ liáu-āu lóng bô koh ū sè-kiáⁿ, só͘-í nn̄g-lāu thiàⁿ miā-miā. I bô choè seng-lí, i keng-êng lông-gia̍p, chiong só͘ ū kúi-kah chúi-chhân chhiàⁿ tn̂g-kang lâi choh. I sui-jiân sı̄ bûn-sin iáu-kú chin ū gián-kiù sim, i ê tiū-á, á-sı̄ be̍h-á lóng bat siū séng lông-hoē siúⁿ. M̄-nā keng-lông tùi chhı̄ gû, iûⁿ, ti to chin ū gián-kiù, koh iā ka-tı̄ khui hı̂-tı̂ pàng-hı̂. Tı̄ āu-bı̄n oá soaⁿ ê koé-chí the̍h só͘ chèng ê kam-á iā chin súi. I chai han-chû keng toā-ti. Koh chhı̄ gû khioh tui-pûi, put-lūn tui-pûi-sià ê kiàn-chō, ta̍k-hāng chin ha̍p-lí. I ê pûi chhiong-chiok, tùi thó͘-tē chhim keng, si-pûi sek-ha̍p. I ê gō͘-kak ta̍k-nı̂ to pí lâng khah hó siu. Chhek sio̍k ê sı̂ chhı̄ chē-chē ke, ah seⁿ nn̄g. Gô, ah tı̄ hı̂-tı̂ pàng-sái, khut ū pûi hı̂ gâu toā. Bô-lūn pêⁿ-bı̄n, lı̍p-thé ê lông-gia̍p i to siūⁿ ē kàu. Tı̄ i āu-piah iā ū cha̍p goā kah ê soaⁿ chèng siuⁿ-si sio hoé-thoàⁿ, iā ū chèng chē-chē ē choè-tit liāu ê chhiū, sı̄ chı̍t ê gâu phah-sǹg ê lâng. Siōng-tè toā-toā siúⁿ-sù i, kàu-hoē ê keng-chè i iā ke̍k-le̍k chi-chhı̂ chin-chiàⁿ sı̄ Siōng-tè hó ê koán-ke. 
 Taⁿ Teng-liông kap sio-moāi Hūi-bí tng tı̄ hioh nı̂ tò-lâi ē tit choè-hoé khı̀ hù Sèng-tàn iû-gē-hoē sı̄ 12 hun ê hoaⁿ-hí. Kin-mı̂ nn̄g hiaⁿ-moāi beh piáu-ián kǹg-khı̂m to̍k-chàu, kap hiaⁿ-ko ê sió-thê-khı̂m to̍k-chàu, kap ha̍p-chàu. Te̍k-pia̍t Hūi-bí ê to̍k-chhiùⁿ Ông Bo̍k-su ê lēng-ài Soat-mûi sió-chiá ê phoāⁿ-chàu sı̄ choè tē-it siū chù-ba̍k ê chhut-bo̍k. Nn̄g hiaⁿ-moāi phok-phok-thiàu tı̍t-tı̍t teh tán pa-pa, ma-ma m̄ khah-kín thang lâi khı̀. In-ūi pa-pa, ma-ma lāu-lah, kiâⁿ-lō͘ ta̍h-thām su-iàu in choè phoāⁿ. Koh bô-loā-kú chiū choè hoé khı̀ pài-tn̂g. Hit mê-hng lâng-kheh, hoē-iú boán-tn̂g, tı̄ chit ê soaⁿ-kha sè-sè ê ke-á ū chit khoán ê chú-chhui sı̄ chin hi-hán. Nā m̄-sı̄ lán ê kàu-hoē, thang kóng bô tàng khoàⁿ ê sēng-hoē. In nn̄g hiaⁿ-moāi ê piáu-ián kap Soat-mûi sió-chiá ê piáu-ián chin-chiàⁿ sı̄ hit àm siāng hó, hō͘ lâng toā o-ló ê chiat-bo̍k. Soat-mûi sió-chiá pí Hūi-bí ke nn̄g hoè, kin-nı̂ 21 hoè, chá chı̍t-nı̂ Ko-tiong í-keng pı̍t-gia̍p, iáu boē choè chhin, tı̄ chhù-nih pang-chān pē-bú. Lé-pài-jı̍t Chú-jı̍t-o̍h iù-tı̄ kho, kap lé-pài-sek ê toâⁿ-khı̂m lóng sı̄ i hū-tam, chin-chiàⁿ sı̄ hó lú-tek ê sió-chiá. Tı̄ iû-gē-hoē tiong ū chı̍t-chhut kiò-chò “Chhoē pó-chu” (sı̄ Iâ-so͘ ê phı̀-jū) choè khí chin pek-chin, chin kám-kek lâng. Teng-liông khoàⁿ liáu chhim-chhim ı̀n-siōng tı̄ náu-lāi. Soà liân-sióng i ê hó pêng-iú Khun-hong, chiū-sı̄ chá i 2 nı̂ tùi in ê bó-hāu pı̍t-gia̍p--ê. Hiān-chāi sı̄ choè chu-pó ê chı̀n-chhut kháu siong. Kiâⁿ kúi nā pái Ìn-tō͘, Bián-tiān, Siām-lô put-chí hó thàn, ke-hoé í-keng sêng. I soà chu-chu siūⁿ nā toā-o̍h pı̍t-gia̍p tek-khak beh kā i choè chhı̀ khoàⁿ-māi. Iû-gē-hoē soah tò-lâi chiong chit ê sū kóng hō͘ lāu-pē thiaⁿ, lāu-pē bô chàn-sêng chóng-sı̄ tiām-tiām-bô ı̀n. Lāu-bó koh khah bô chàn-sêng tı̍t-tı̍t phoà chhùi-châm. M̄-kú Hūi-bí chin chàn-sêng. I kóng chheng-liân-lâng eng-kai ài ū mō͘-hiám ê cheng-sı̂n, eng-kai lô-le̍k hùn-tò͘, chiong-lâi chiah ū sêng-kong ê ǹg-bāng. 
 Nn̄g-lāu khoàⁿ kiáⁿ lóng khı̀ koh jı̍p-o̍h, hut-jiân kám-kak chin bô lām, iā siūⁿ kóng Teng-liông tio̍h liōng-chá kā i chhoā, ǹg-bāng thang chó͘-chí i khı̀ hn̄g-hn̄g keng-siong ê liām-thâu. Nn̄g-lâng chham-siông liáu chiū tâng-ı̀. Siūⁿ-lâi siūⁿ-khı̀ chiū siūⁿ kóng lâi choè Ông Bo̍k-su ê lēng-chhian-kim Soat-mûi sió-chiá. Lı̂m tiúⁿ-ló chı̍t ē kóng, tiúⁿ-ló-niû bô tē 2 kù chiū chàn-sêng. Tùi án-ni chiū iang-lâng khı̀ kā Bo̍k-su kóng. Kó-jiân sı̄ thian-chok chi-ha̍p, iā siá-phoe hō͘ Teng-liông, iā thàm Hūi-bí ê ı̀-kiàn. Tāi-ke lóng chàn-sêng. Soat-mûi iā chin boán-chiok chit ê hun-sū. Tùi án-ni chiū chhiàng lé-pài koāⁿ-tiāⁿ, ǹg-bāng koh kúi goe̍h-jı̍t kú pı̍t-gia̍p thang kiat-hun. 
 Sı̂-jı̍t chin khoài-koè koh bô kú Teng-liông kap Hūi-bí lóng pı̍t-gia̍p tò-lâi lah. Lı̂m tiúⁿ-ló in chı̍t-ke m̄-bián kóng, Ông Bo̍k-su in iā-sı̄ chin hoaⁿ-hí. Soat-mûi sió-chiá pı̄-pān kè-chng chin-chiàⁿ bô-êng. 
 Lı̂m tiúⁿ-ló in nn̄g-lāu hoaⁿ-hí kín ài khoàⁿ-kı̀ⁿ sun-á, chiū koáⁿ Teng-liông tio̍h kín kiat-hun, nā-sı̄ Teng-liông sim chu-chu siūⁿ beh kap lâng khı̀ goā-kok choè seng-lí, chin ài ka-jı̍p tūi-siong. Sim lóng bô sim-chiâⁿ tı̄ kín kiat-hun ê sū. Nā-sı̄ bē jím-tit nı̂-lāu ê pē-bó pek-chhiat iàu-kiû chiū chı̄n hàu-tō tı̄ pı̍t-gia̍p ê chı̍t goe̍h-jı̍t āu chiū kiat-hun. Hit-jı̍t ê kiat-hun-sek chin-chiàⁿ sı̄ sēng-tāi. 
 Sin-hun āu bı̍t-goe̍h tiong ê hu-hū chin-chiàⁿ sı̄ tiⁿ-bı̍t. Lı̂m tiúⁿ-ló in nn̄g-lāu iā chin-chiàⁿ boán-chiok. Chı̍t ke chhiong-moá gı̂m-si, chhiùⁿ-koa kám-siā ê chhiò siaⁿ. Ū chı̍t-jı̍t hut-jiân ū tiān-pò lâi, chiū-sı̄ Teng-liông siá-phoe hō͘ i ê hó pêng-iú Khun-hong thàm mn̄g in chhut-kok ê sı̂-jı̍t. In sı̄ cho͘-chit chı̍t-tūi 7 ê, to-sò͘ sı̄ chheng-liân, iā kúi nā ê sı̄ chin láu-liān ê chòng-liân lâng, in koàn-sı̀ khiâ-bé poâⁿ-soaⁿ koè-niá iân-lō͘ tùi hoà-hoan á-sı̄ sím-mı̍h soaⁿ-lāi ê lâng bé iá-siù ê phoê, á-sı̄ chhiūⁿ-gê, lo̍k-jiông tùi soaⁿ-nih tı̍t-tı̍t koè kàu Ìn-tō͘ ê toā to͘-chhı̄, ū-sı̂ kàu Bián-tiān, á-sı̄ Siām-lô lâi choè seng-lí. Jiân-āu chiū koh bé hoè tò-lâi pún-kok chit pái sı̄ beh khı̀ Ìn-tō͘. In koat-tēng tı̄ 8 goe̍h beh chhut-hoat, kàu 8 goe̍h 15 beh tı̄ Hûn-lâm séng-siâⁿ hoē-ha̍p. Chit-sı̂ ū kòng-tiān lâi hō͘ Teng-liông. Teng-liông chiap tio̍h chit tiuⁿ tiān chin-chiàⁿ chı̍t-sı̂ sam-sim lióng-ı̀. Nā beh khı̀ iā tng tı̄ bı̍t-goe̍h-tiong. Nā m̄-khı̀ sı̍t-chāi sit-lo̍h hó ki-hoē. I ê pē-bú sı̄ ke̍k-le̍k hoán-tùi. Soat-mûi chı̍t-sim m̄-kam tiōng-hu liam-piⁿ beh chhut-goā koh sı̄ beh khı̀ hiah-hn̄g, chı̍t-sim iū chhiat-bōng hu-kun sêng-kong. Hūi-bí thâu kàu boé sı̄ chàn-sêng a-ko ê chiân-chı̀n. Kàu-boé siūⁿ kóng m̄-thang kap lâng sit-iok, chiū hùn-jiân koat-sim chhut-hoat. In chı̍t-tūi 7 ê, chit pái liân Teng-liông ha̍p-kiōng ū 8 ê. Siāng chē hoè 32 hoè, choè tūi-tiúⁿ. Teng-liông 25 hoè siāng chió-hoè, pêng-iú Khun-hong 27 hoè, tāi-ke lóng sı̄ chin gâu khiâ-bé ū le̍k-liōng ê chheng-liân. 
 8 goe̍h chhe 1 Teng-liông thàu-chá khí-lâi, pı̄-pān chéng-chê chiū beh chhut-hoat. Lāu pē-bú oá toā-mn̂g lâu ba̍k-sái lâi sàng. Ma-mah khan Teng-liông ê chhiú cha̍p teng-lêng peh hoan-hù kiò i tio̍h sè-jı̄. Pē-bó sàng kàu toā-mn̂g chiū thêng-pō͘. Hiaⁿ-só sió-ko͘ tı̍t-tı̍t toè Teng-liông kiâⁿ kàu chin hn̄g. Teng-liông chı̍t-chhiú khan-bé, chı̍t-chhiú khan Soat-mûi, nn̄g-lâng loân-loân put-siá m̄-kam pun-khui. Āu-lâi Hūi-bí thêng kha, niū in 2 ê ka-tı̄ kiâⁿ, kàu khah khı̀ Teng-liông chim Soat-mûi, sim-lāi ná-chún ū kóng bē chhut ê m̄-kam, m̄-kú í-keng kap lâng iok, koh iā phāu bû-hān ê kng-bêng, ǹg-bāng thang siōng-chı̀n sêng-kong. Chiū koat-jiân kap ài-chhe pun-khui, phāu chheng-liân lı̍p-chı̀ chhut hiong-koan, lı̍p-sè sū-gia̍p put-sêng sú put-soân ê sim-chı̀, chiū chiūⁿ-bé hui-pian tı̍t-tı̍t pháu chı̀n-chêng bô koh oa̍t-thâu. Soat-mûi sim chhin-chhiūⁿ beh piak-lı̍h, in-ūi i bat thiaⁿ hit tiâu lō͘ ê gûi-hiám, m̄-nā lō͘ pháiⁿ ū toān-gâi choa̍t-phek, jı̂-chhiáⁿ koh ū to̍k-choâ béng-siù, iā ū chheⁿ-hoan ê chhut-chháu. Chı̂ⁿ sui-jiân hó thàn, nā-sı̄ sèⁿ-miā sı̄ 12 hun ê gûi-hiám. Ná-chún kiat-hiong bı̄-lâi sian iú-tiāu ê khoán, só͘-í chı̍t-sı̂ Soat-mûi ê sim chhin-chhiūⁿ beh piak-lı̍h ê kan-khó͘, koh khoàⁿ Teng-liông chı̍t ē chiūⁿ bé, bé-piⁿ chı̍t phah bé tı̍t pháu bô oa̍t-thâu, soà khui siaⁿ khàu, sió-ko͘ Hūi-bí kín cháu-lâi kā i an-ùi. Nn̄g ê sim būn-būn saⁿ khan tò-tńg--lâi. Hūi-bí khoàⁿ só-só ê iu-būn sim iā soà seⁿ-khí bû-hān ê tông-chêng. Tauh-tí ko-ko m̄-chai ē pêng-an sêng-kong kàu chhù á-bē? Nā bē, i tùi só-só kak-tit ū cha̍p-jı̄-bān-hun ê bē-tit koè-sim, in-ūi chit ê sū sı̄ i chı̍t lâng toā chàn-sêng. Só͘-í soà siūⁿ bô oē thang kóng, 2 lâng khan-chhiú chēng-chēng kiâⁿ, nā-sı̄ Soat-mûi ná kiâⁿ bô thêng ê chhit ba̍k-sái sim chin sim-būn! Khoà-sim tiōng-hu......chiân-tô͘......m̄-chai......? 
 2 
 Teng-liông kàu Hûn-lâm ê sı̂ chiū siá-phoe tò-lâi, chı̍t-tiuⁿ hō͘ pē-bó, chı̍t-tiuⁿ hō͘ Soat-mûi. Hō͘ Soat-mûi hit-tiuⁿ tāi khài sı̄ siá án-ni. 
 Goá só͘ thiàⁿ ê Mûi. Tng lı̄-pia̍t ê sı̂ goá khoàⁿ lí ê khoán-sit, sı̍t-chāi kàu-gia̍h hō͘ goá ē chhùi sim toān tn̂g. Ah! Só͘ thiàⁿ--ê, nā-sı̄ ūi-tio̍h chiong-lâi goá ǹg-bāng lí chhim-chhim chū-ùi. Goá goān seⁿ, sí ūi-tio̍h lí lâi tio̍h-boâ. Nā-sı̄ chit-pang ê chhut-goā lō͘-tô͘ sı̄ 12 hun ê hiám-iàu, goá ǹg-bāng lí mê-jı̍t ūi-tio̍h goá kı̂-tó, ǹg-bāng ē-tit koh pêng-an kı̀ⁿ-bı̄n. Tı̄ hit-sı̂ thang oân-sêng thiàⁿ-thàng tiⁿ-bı̍t bí-moá ê ka-têng. 
 Lí só͘ thiàⁿ ê Liông siá. 
 A.D. 1930.8.15. siá tı̄ Hûn-lâm lí-sià. 
 Soat-mûi chih tio̍h chit-tiuⁿ phoe, chı̍t-sim hoaⁿ-hí ná-chún koh kı̀ⁿ tio̍h só͘ siàu-liām hu-kun ê bı̄n. Chiū chhun-chhiú the̍h kiàⁿ-tâi téng kiat-hun nn̄g-lâng khiā saⁿ pâi sio kau-chhiú ê siōng lâi khoàⁿ. Chı̍t-bı̄n ná-chún sim beh piah-lı̍h ê kan-khó͘, put-ti put-kak soà háu chhut--lâi. Hūi-bí tı̄ keh-piah choè saⁿ, thiaⁿ pâng-nih ū lâng teh háu ê siaⁿ, koáⁿ-kín pàng chhiú kā i thàm khoàⁿ-māi, chiū-chai sı̄ in A-só chı̍t-chhiú the̍h a-hiaⁿ ê phoe, chı̍t-chhiú the̍h kap a-hiaⁿ kiat-hun ê siōng teh háu. I koáⁿ-kín cháu jı̍p-khı̀ kiò A-só...... Soat-mûi chai sió-ko͘ jı̍p--lâi, iā chiū kín pàng siōng tı̄ kiàⁿ-tâi, the̍h chhiú-kin chhit ba̍k-sái. Hūi-bí chı̍t-sı̂ iā siūⁿ bô sím-mı̍h oē thang an-ùi só-só. Chı̍t-bı̄n iā chū-chek, beh chai oē hō͘ só-só chiah-nih siong-sim lân koè, chiū mài hiah-nih chek-ke̍k lâi kó͘-lē ko-ko chhut-goā. Soà siūⁿ kóng bān-it nā ū-iáⁿ ū sím-mı̍h put-chhek ê tāi-chı̀ chek-sêng lóng i ê. In-ūi pē-bó lóng bô chàn-sêng, thong ke chí-ū i chı̍t ê ke̍k-le̍k chàn-sêng. Hūi-bí ba̍k-sái iā soà lâu chhut--lâi, chio só-só kūi-lo̍h kı̂-tó. Put-ti put-kak nn̄g ê hiaⁿ-só sió-ko͘ soà lám-teh háu. Hut-jiân thiaⁿ ū kha-pō͘-siaⁿ teh lâi, chù-ı̀ thiaⁿ sı̄ A-pa ê siaⁿ, nn̄g lâng chiū kín tiām khı̀ chhit ba̍k-sái kap A-pa chhéng-an. Lı̂m tiúⁿ-ló chai in nn̄g-ê tha-tú-á tek-khak sı̄ ūi in A-ko teh kı̂-tó lâu-ba̍k-sái, in-ūi khoàⁿ in nn̄g-ê ba̍k-chiu-phoê ham-ham, ba̍k-chiu âng-âng, moá-bı̄n lóng sı̄ lâu ba̍k-sái ê hûn-jiah, koh kûn ū kūi lo̍h thô͘-kha ê kiaⁿ-lâng. Lāu tiúⁿ-ló chū-jiân sim-lāi iā-sı̄ chin sim-būn khoà-sim, chóng-sı̄ chı̍t-bı̄n khò Siōng-tè, koh khoàⁿ in nn̄g hiaⁿ-só sió-ko͘ hiah sio-thiàⁿ iā chin siū an-ùi, chhùi chiū tèⁿ chhiò-chhiò khui-siaⁿ an-ùi in kóng “Mih-sái hiah-nih koè-thâu iu-būn, bān-sū chóng-sı̄ tio̍h oá-khò Siōng-tè, ǹg-bāng Siōng-tè pang-chān”. Kóng-liáu chiū khı̀. Hūi-bí iā ēng hó-oē an-ùi só-só. Tùi hit-àm khí Hūi-bí koè lâi kap A-só choè phoāⁿ, siông-siông tha̍k Sèng-keng saⁿ an-ùi. 
 Kóng-kàu Teng-liông kap pêng-iú hoē chê liáu-āu chiū tùi Hûn-lâm chhut-hoat tı̍t-tı̍t ǹg lâm kiâⁿ. Bián loā kú chiū kàu kok-kéng ê pian-kài. Keng-koè it-chhè ê chhiú-sio̍k hó-sè chiū koè kok-kéng jı̍p Bián-tiān ê pak-pō͘ pian-kài, koè Pa-ki-su-tàn jı̍p Ìn-tō͘ ê pak-pêng. Kàu jı̍p Ìn-tō͘ ê pak-pêng ê sı̂, lō͘-chháu ı̀-goā ê pháiⁿ, thiaⁿ kóng sı̄ ūi-tio̍h kin-nı̂ ê toā soat-pheng (Koân soaⁿ ê seh pang lo̍h--lâi) só͘ choè ê toā chúi, kap kúi-nā pái ê tē-tāng chhū soaⁿ, tı̀-kàu éng-koè ū lō͘ ê só͘-chāi soà pı̀ⁿ-choè bô lō͘, ke chin hui-siông ê pháiⁿ kiâⁿ. Jı̍t-sı̂ kiâⁿ àm-sı̂ hioh, siông-siông koáⁿ bē kàu só͘ ài kàu ê só͘-chāi, in chiū tah pò͘-pı̂ⁿ tı̄ toā chhiū kha, á-sı̄ khò toā chio̍h-gâm lâi tah. Khiok iā chē, chió í-keng ū tùi kui-hoà ê hoan-á lâi bé tām-po̍h siù-phoê.
 Khó-sioh chı̍t-hāng chiū-sı̄ Teng-liông tauh-tí sı̄ thâu chı̍t hoê, lō͘ bô-se̍k, ta̍k-hāng chheⁿ-so͘, tı̄ pêⁿ-lō͘ chin gâu pháu bé, kàu chia kám-kak ta̍k-hāng to bô lı̄-piān, bô koàn-sı̀. Só͘-í tiāⁿ-tiāⁿ kiâⁿ choè āu-bı̄n. Ū-sı̂ choè lo̍k-ngó͘-chiá toè bē tio̍h tı̄n. Kai-chài Khun-hong-hiaⁿ tài-liām tio̍h tâng bó-hāu chhut-sin ê hāu-iú, chiū siông-siông tán--i, ū sı̂ tāi-ke hioh-khùn khoàⁿ bô Teng-liông ê sı̂, i chiū koh hoê-thâu khı̀ chhoē. Chhin-chhiūⁿ án-ni m̄-nā chı̍t-pái, Teng-liông ka-tı̄ iā kám-kak tùi pa̍t ê tūi-oân chin put-chū. Nā-sı̄ tāi-ke khiok lóng hián-chhut tâng-kiâⁿ chiū-sı̄ tâng-miā ê hó-ı̀ bô lâng koè-chek--i, nā-sı̄ i ka-tı̄ sim-lāi chin lân-koè. Ū chı̍t-mê tı̄ tô͘-tiong tú-tio̍h toā-hō͘, hō͘ chhin-chhiūⁿ kheng-phûn (kui-phûn ê chúi teh piàⁿ lo̍h-lâi) ê sè-bı̄n. Jı̂-chhiáⁿ bô goe̍h bô chheⁿ, lō͘ iū ku̍t, chin-chiàⁿ sı̄ chhùn-pō͘ lân hêng. Sui-jiân iáu-boē kàu û-tēng ê lō͘-chām, ko͘-put-chiong chiū koat-tēng tı̄ lō͘-tiong chhoē sek-tòng ê só͘-chāi lâi hioh-khùn. Tāi-ke chham-siông chiū tah pò͘-pı̂ⁿ tı̄ toā chio̍h-gâm ê ē-bı̄n. Chá bat thiaⁿ hit kak-sı̀ bat ū chheⁿ-hoan chhut-chháu só͘-í tāi-ke chin kéng-kak (kéng-chhéⁿ cheng-sı̂n) tiuⁿ-tı̂.
 Tān-sı̄ hit mı̂ sı̄ bô goe̍h bô chheⁿ hong-kak bô bêng(tang-sai lâm-pak jı̄n bē chin). Sı̍t-chāi sı̄ chı̍t ê chin bô pêng-an ê mê-hng. Chē-chē lâng lóng cheng-sı̂n cheng-sı̂n m̄-káⁿ khùn. Nā-sı̄ Teng-liông m̄-bat tú-tio̍h chit-khoán ê khùn-khó͘, kak-tit cha̍p-jı̄-hun ê ià-siān. Koh ūi-tio̍h ak-hō͘ ū lio̍h-á léng-tio̍h ê khoán, thâu-khak hı̂n-hı̂n tāng-tāng, tó-lo̍h-khı̀ put-ti put-kak soà khùn lo̍h-bı̂n. Hut-jiân khoàⁿ tio̍h phok-phok-thiàu chhin-chhiūⁿ sè-chiah chiáu-á khó-ài ê sió-moāi tı̄ hn̄g-hn̄g cháu oá lâi chiap-i, kiò A-ko ê khoán-sit. Chóng-sı̄ i ê ba̍k-chiu ê sı̄-soàⁿ sı̄ tı̍t-tı̍t khoàⁿ koè sió-moāi ê āu-bı̄n, khiā tı̄ toā-mn̂g piⁿ teh tán--i ê ài-chhe Soat-mûi. Ah! Soat-mûi lí ê bı̂-chhiò cháiⁿ-iūⁿ súi kàu án-ni, oán-jû chı̍t-lúi ke̍k khó-ài, ke̍k kiau-hong (kiau-se̍k koh siú) bí-lē ê mûi-kùi. Tú-tú khui hiòng hu-kun hòng-chhut i choè-hó ê phang-bı̄, kap hō͘ lâng khoàⁿ liáu sim ūi-tio̍h i lâi tô-chùi ê kiau-thài. Teng-liông siám-koè sió-moāi, bô kap sió-moāi chhéng-an tı̍t-tı̍t cháu kàu toā mn̂g-piⁿ lâi chiap i ê ài-kheng Soat-mûi, Soat-mûi siang-chhiú chhun khui-khui lâi chiap i ê tiōng-hu. Teng-liông cháu-oá phō Soat-mûi tı̄ heng-chêng, bē kı̀-tit tı̄ āu-bı̄n ū sió-moāi, tı̄ thiaⁿ-mn̂g kháu ū pē-bó teh khoàⁿ, chiū phō Soat-mûi chhim-chhim ê jia̍t-bún (chhin-jia̍t ê saⁿ-chim). Tú kak-tit cha̍p-jı̄-bān-hun ê chhin-bı̍t an-ùi ê sı̂, hut-jiân ū chhin-chhiūⁿ chheng-thiⁿ lo̍k-lûi siám-tiān phek-le̍k ê siaⁿ, toā hoah “chheⁿ-hoan chhut-chháu, choân-oân chiàn-tò͘ chún-pı̄”.
 M̄-chai sı̄ hoah khah-kín, á-sı̄ chhèng-siaⁿ khah kín, tūi-tiúⁿ thâu mn̂g ê chhèng í-keng tân. Teng-liông tùi tiⁿ-bı̍t ê bı̂n-bāng kiaⁿ chhéⁿ, sim pho̍k-pho̍k-chhéng, chı̍t-sim chin kiaⁿ, chı̍t-chūn ê léng-hong chhoe--lâi kat-tit thong seng-khu ê ke-bó-phoê lóng giâ khí--lâi. Soà lâu chı̍t-sin ê léng-koāⁿ. Kám-kak thâu-khak phoê soà phòng khí--lâi, kha soà phû-phû m̄-chai tio̍h choè sím-mı̍h. Nā-sı̄ chı̍t-sim iáu teh tô-chùi i ê bı̂n-bāng, oán-jiân chhin-chhiūⁿ chin, teh siūⁿ i khó-ài ê Mûi chhin-chhiūⁿ mûi-kùi ê súi koh phang, hit ê kiau-thài ê khó-ài. Hit ê khı̀-bı̄ ná-chún iáu tiâu tı̄ i ê phı̄ⁿ, kám-kak ài-kheng chu-tûn ê ian-chi he̍k-chiá ū bak tı̄ i ê bı̄n, jio̍k-chhíⁿ jio̍k-chùi poàⁿ chhéⁿ poàⁿ bô-chhéⁿ ê sùn-kan, tūi-tiúⁿ toā-siaⁿ hoah tio̍h bih-lo̍h ù, kheⁿ-á tùi-bı̄n hit-pêng ê chhèng-siaⁿ kín lâi, chit-pêng ê chhèng iā phah, tı̄ àm-mê bô khoàⁿ lâng-bı̄n, chū-jiân chhiū-ba̍k chio̍h-thâu lóng bô khoàⁿ kı̀ⁿ. Chí ū khoàⁿ khong-tiong chhèng-chí ê hoé-kng, tùi án-ni lâi chhai-chhek tùi-te̍k ê hong-kak kap hn̄g kı̄n. Teng-liông chiah tùi bê-bāng kiaⁿ-chhéⁿ, chheⁿ-kông sa chı̍t ki-chhèng ǹg tùi-te̍k ê hong-kak iā phah khı̀. Chı̍t-sı̂ chhèng-chí hiu-hiu kiò ê siaⁿ thoân tı̄ kheⁿ-á kap soaⁿ-piah ê tiong-kan, iā tùi hit ê chhèng-chí ê hoé-kng sió-khoá ū khoàⁿ-tio̍h bu̍t-thé ê chûn-chāi. Hoan-á chit-pái sı̄ chin ū kè-oē-tek ê chhut-chháu, bo̍k-te̍k sı̄ ài chhiúⁿ bé, in-ūi in ū 8 chiah chin súi ê bé. Tı̄ kheⁿ-á hit-bı̄n teh phah-chhèng ê hoan sı̄ hi-tiong seng-sè (ke-iàⁿ hoah-hiàm chng-choè chē-chē lâng) , chhèng tân ê sı̂ siông-siông thiaⁿ in chhut toā-siaⁿ kui tı̄n hoah-hiu, hit ê hiu-hiu kiò ê siaⁿ ı̄n moá soaⁿ-kheⁿ, put-ti put-kak sı̍t-chāi hō͘ lâng kám-kak sit-táⁿ, kı̂-tiong Teng-liông sı̄ siāng-kiaⁿ. Sim-lāi seⁿ-khí hō͘-hoé ê sim. Hoan-á kı̂-sı̍t iáu ū chı̍t-tı̄n khò in ê tē-sè, lō͘-chháu se̍k, tùi āu-bı̄n ēng pê--ê, tiām-tiām pau-ûi--lâi, chhiú gia̍h hoan-á pio, io hâ hoan-to, bi oá lâi kàu chin pek-sin in lóng m̄ chai, kò͘ ǹg kheⁿ-á hit-pêng, ǹg thâu-chêng phah-chhèng. Chı̍t ê hoan-á sūn Teng-liông phah-chhèng ê hoé-kng tùi āu-bı̄n ēng pio-á cho̍h khı̀, pa̍t-lâng ē-hiáu bih tı̄ ù-nih bô hiah khoài khoàⁿ tio̍h. Teng-liông bē hiáu, bih bô hó-sè, khut bô lo̍h khı̀, poàⁿ sin lō͘-chhut tı̄ goā bı̄n. Só͘-í pio-á tùi āu-bı̄n chha̍k--lâi tùi-tùi tio̍h kha-chiah phiaⁿ sim, a̍ih chı̍t-ē thiaⁿ-kı̀ⁿ ū lâng tó-lo̍h-khı̀ ê siaⁿ. Koh ū chı̍t ê o͘-iáⁿ thiàu-oá lâng tó-lo̍h-khı̀ ê só͘-chāi. Lı̄ Teng-liông iok 20 pō͘ chó-iū sı̄ Khun-hong bih tı̄ chı̍t tè gâm-chio̍h ê piⁿ-ah, i tē-la̍k-kám ê tı̍t-kak sı̄ kóng chhám-lah, chhut-sū lah. Hoan-á pek-oá, tông-sū sún-sit lah. Só͘-í kín-chiong i seng pı̄-pān tı̄ sin-piⁿ ê chhiú-liû-tân chhut-la̍t tı̀m tùi lâng tó-lo̍h-khı̀, kap o͘-iáⁿ thiàu oá-khı̀ ê só͘-chāi. Hut-jiân po̍k-chò͘ ê siaⁿ chin kiông-lia̍t, toè hit ê po̍k-chà iā hoat-chhut hoé-kng, khoàⁿ-kı̀ⁿ toè siaⁿ chı̍t ê o͘-toā-hàn chhiú gia̍h chı̍t-ki pe̍h kı̀-kı̀ ê hoan-to, ai-chı̍t-siaⁿ chin toā siaⁿ chū án-ni iā tó lo̍h khı̀, tú-tú siàng tùi tāi-seng tó lo̍h-khı̀ Teng-liông ê sin-piⁿ, chiàu-khoàⁿ hit ê hoan-á sı̄ beh lâi chām Teng-liông ê thâu-khak, soà poe̍h i ê pio-á ê khoán, koh sūn chhiú-liû-tân po̍k-chà ê hoé-kng chiah khoàⁿ tio̍h iáu-ū kúi-nā-ê hoan-á ku-ku teh cháu tı̄ āu-bı̄n, Khun-hong hoan-sin ēng té-chhèng koh phah-sí chı̍t ê. Tūi-tiúⁿ ēng tn̂g-chhèng iā phah sí chı̍t ê. Tùi án-ni hoan-á hoah thè-chúi, thiⁿ í-keng phah-phú kng lah, chit ê hiám-tiûⁿ chiah koè. 
 Sı̍t-chāi sı̄ chı̍t-tiûⁿ ê khó͘-chiàn. Thiⁿ kng kiám-tiám jı̂n, bé, hoè-mı̍h chiah chai Teng-liông chha-put-to bô ǹg-bāng lah. In-ūi hit ki hoan-á-pio sı̄ tùi khah-chiah-phiaⁿ-sim tu̍h jı̍p kàu sim-chōng, jı̂-chhiáⁿ pio-á-boé ū boah to̍k-io̍h. Hoeh lâu chin-chē, bı̄n lóng piàn-sek, gán-sı̂n iā lóng piàn lah, kóng-oē lóng sit-siaⁿ lah. Tāi-ke chin iu-būn, m̄-kú iā bē-tit ūi i chı̍t ê choân-tūi lâi tı̄ chia tam-iân siuⁿ kú (tam-gō͘ iân-oān). Khun-hong chin chhin-chhiat phak lo̍h-khı̀ thô͘-nih lâi thiaⁿ i kóng-oē. 
 Siaⁿ toān-toān sio̍k-sio̍k, ba̍k-sái sı̀-lâm-sûi. Hit ê oē tāi-khài sı̄ kóng án-ni, “Ah! tùi..... tùi tāi-ke..... chin put..... put-chū.....” thêng chin kú lóng bô koh chhut-siaⁿ, Khun-hong kā i an-ùi iô-chhiú kóng “bē-bē.” Iā the̍h chhiú-kin-á kā i chhit ba̍k-sái. Kàu-boé ba̍k-chiu koh thí-kim kóng “Chiong..... chiong goá ê thâu..... thâu-mn̂g koah chı̍t-chı̍t sut-sut-á..... the̍h tò khı̀ hō͘..... ”, soà háu chhut-lâi chū án-ni bē koh kóng, Khun-hong kā i kóng “Lí sı̄ kiò-goá koah lí ê thâu-mn̂g the̍h tò-khı̀ hō͘ lí ê pē-bó kap hū-jı̂n-lâng khoàⁿ á m̄-sı̄.” Hit-sı̂ í-keng bē hiáu ı̀n, kan-ta tı̀m-thâu. Chū án-ni thâu-khak kau lo̍h-khı̀ khùi-tn̄g. Khun-hong chiàu i ê ı̀-sù chiū kā i koah tām-po̍h thâu-mn̂g khí-lâi, koh tùi saⁿ kā i koah nn̄g-lia̍p liú-á sı̄ tâng-ê súi-súi kā i pau choè-hoé. Koh kiám-tiám pa̍t-mı̍h, chiū chai chı̍t-chiah bé sió-khoá tio̍h-siong kı̂-û bô sit-lo̍h. Tùi án-ni m̄-káⁿ koh chhiân-oān, kín-kín chiong Teng-liông ê sin-si kā i khǹg tı̄ chı̍t ê toā-chio̍h khang, téng-bı̄n koh kng kúi-nā tè chio̍h kā i teh-leh, ēng to kā-i khek chı̍t ê sı̍p-jı̄-kè ê kı̀-hō, jiân-āu chiū kín lı̄-khui hit só͘-chāi, in-ūi kiaⁿ-liáu hoan-á khı̀ thó kiù-peng, beh pò oan-siû chiū ka-poē ê jı̂n-sò͘ lâi pau-ûi. Hit-sı̂ koáⁿ put-te̍k-chiòng chiū toā lı̄-hāi, só͘-í mê-jı̍t kiam-hêng lóng m̄-káⁿ koh thêng kha. Hoan-á chin-chiàⁿ m̄-goān koh tui--lâi.