Chhı̀-á-lāi ê pek-ha̍p-hoe 02

 3 
 Sı̂-kan chin khoài-koè liam-piⁿ keh 3, 4 goe̍h-jı̍t. Lı̂m tiúⁿ-ló chı̍t ke lāu siàu-liân lóng mê-jı̍t niau-niau bāng, bāng khoàⁿ ū siau-sit á-bô? In-ūi tı̄ oá goe̍h-goā jı̍t chêng, siāng chı̍t-mê thong-ke lóng bı̂n-bāng pháiⁿ-bāng. Te̍k-pia̍t Soat-mûi bı̂n-bāng Teng-liông tò-lâi kap i saⁿ-sı̂, hit ê bı̄n-iông chin pháiⁿ-khoàⁿ, Soat-mûi chhun-chhiú beh khan--i ê sı̂ hut-jiân soà bô khı̀, hit-mê thong-mê lóng bô khùn, kiò sió-ko͘ khí-lâi, tiān-hoé choān-to̍h nn̄g lâng chē teh sio khoàⁿ kàu thiⁿ-kng. Sim-tiong kám-kak cha̍p-jı̄-bān-hun ê thòng-khó͘. Tāi-khài hit-àm chiū-sı̄ Teng-liông sit-sū hit-mê. Tùi hit-sı̂ khí in put-sı̂ giau-gı̂ lūn Teng-liông ê sū sı̄ hiong chē, kiat chió. Só͘-í bāng khoàⁿ ū sím-mı̍h siau-sit ê sim it-hoat chhiat. Nn̄g-lāu ba̍k-chiu hoe-hoe nā khoàⁿ chı̍t ê lâng tùi mn̂g-kháu koè, á-sı̄ lâng-kheh lâi, siông-siông gō͘-jı̄n choè the̍h iû-piān--ê lâi kap lâng saⁿ-chioh mn̄g. Kı̀ⁿ lâng kı̀ⁿ mn̄g Teng-liông ê siau-sit. Che iā-sı̄ bo̍k-koài chí-ū chit ê hāu-siⁿ, koh tāi-ha̍k tú pı̍t-gia̍p, iā tú kiat-hun. Koh khah hō͘ lâng siong-sim--ê, chiū-sı̄ chin hó kha-chhiú, Soat-mûi chiàⁿ-chiàⁿ sı̄ jı̍p-mn̂g-hí. Í-keng ū sin iok 4 goe̍h jı̍t lah. Pak-tó͘ te̍k-pia̍t toā ê, ū lâng kóng poh-káⁿ ē siang-seⁿ, nā bô 4 goe̍h-jı̍t án-choáⁿ pak-tó͘ ē hiah toā. Khoàⁿ án-ni nā bān-it ū iáⁿ sit-sū khoàⁿ beh cháiⁿ-iūⁿ? Soat-mûi pak-tó͘-lāi ê eⁿ-á nā chhut-sı̀ soà m̄-bat khoàⁿ lāu-pē, iā chit ê tng siàu-liân ê ma-ma beh án-choáⁿ lâi chiúⁿ chit ê chhut-sı̀ chiū m̄-chai lāu-pē ê kiáⁿ. Sı̍t-chāi siūⁿ-liáu hō͘ lâng bē kı̀m-tit ē sim-sng. M̄-nā lāu Lı̂m tiúⁿ-ló in hu-hū, chiū liân Ông Bo̍k-su in nn̄g hu-hū to iā-sı̄ bē kóng-tit ê khoà-sim, só͘-í saⁿ-oan sı̀-oat to-sı̄ tiāⁿ khı̀ kā i khoàⁿ-khoàⁿ leh. Soat-mûi chū tùi chai ka-tı̄ ū sin liáu-āu chı̍t-bı̄n sı̄ it-hoat ke-thiⁿ i ê su-liām tiōng-hu. Sán-kı̂ ná-kı̄n su-liām tiōng-hu ê sim ná-chhiat. Chı̍t-sim siūⁿ lı̂m-phûn ê sı̂, sı̄ thâu chhiūⁿ-á-kiáⁿ, kàu-sı̂ hu-kun bô tı̄ sin-piⁿ m̄-chai beh cháiⁿ-iūⁿ? Nā bān-it, in-ūi seⁿ iâⁿ ke-chiú phang, seⁿ su sı̀-phı̀ⁿ pang. Koh pak-tó͘ hui-siông toā ê, seng-sán ê sı̂, chı̍t-tiâu sèⁿ-miā sı̄ chhin-chhiūⁿ hong chiân ê teng-hoé. Siat-sú…! Hu-kun bô tı̄ sin-piⁿ kàu-sı̂, m̄ chai beh cháiⁿ-iūⁿ? Nā seⁿ iâⁿ, tiōng-hu tı̄ sin-piⁿ m̄-chai goā hoaⁿ-hí. Iā hit-sı̂ m̄-chai beh kā eⁿ-á hō choè sím-mı̍h miâ? Hu-kun beh chhut-hoat ê sı̂ m̄-chai i ū sin, in-ūi koh kúi-jı̍t-á chiah ū moá chı̍t goe̍h-jı̍t. Hit-sı̂ m̄-chai, kàu i chhut-hoat liáu chiah tiāⁿ siūⁿ beh thò͘, chhùi chhı̀n bē chia̍h. Ka-kı̄ bô hit ê keng-giām m̄-bat, iā m̄-káⁿ kóng. Sió-ko͘ choè-hoé tiàm, sı̄ cha-bó͘ gín-ná-lâng iā m̄-bat, lóng sı̄ kā i ké-soeh choè a-só hoân-ló bē chia̍h. Sı̄ kàu chin kú lah Ông Bo̍k-su-niû lâi khoàⁿ tio̍h, chiah kā ta-ke (chheⁿ-ḿ) kóng, āu-lâi chiah thiah cha̍p-saⁿ-bı̄, an-thai-ím lâi hō͘ i chia̍h. Sió-ko͘ chai in só-só ài chia̍h sng, só͘-í nā khı̀ lé-pài ê sı̂ tùi ke-nih koè chiū kiò chhe-ēng ê cha-bó͘ gín-ná Sò͘-lân-ah bé sím-mı̍h lí-á-kiâm lah, á-sı̄ boê-á-koaⁿ tò-lâi pun in só-só chia̍h. Nā khoàⁿ in só-só sim iu-būn teh lâu ba̍k-sái, i chiū khı̀ kheh-thiaⁿ toâⁿ kǹg-khı̂m, toâⁿ io-kiáⁿ-koa. Ū-sı̂ soà chhiùⁿ, in só-só put-ti put-kak ū sı̂ ba̍k-sái kâm tı̄ ba̍k-kı̂ⁿ, chhùi soà chhiò chhut--lâi. Koh Soat-mûi iā kúi-hun chai thai-kàu ê éng-hióng chiū chı̄n só͘ ē m̄-ài hoân-ló, siông-siông kap sió-ko͘ toâⁿ-khı̂m chhiùⁿ-koa, gı̂m-si, ū sı̂ khı̀ āu-piah kam-á-hn̂g sàn-pō͘. Ū-sı̂ tàu chhı̄ ke, ah, tàu khoán ti-chhài lâi bē kı̀-tit iu-būn ê sū. 
 Kóng Teng-liông sí, Khun-hong ēng to kā i khek ê kı̀-hō ke̍k-kı̂ kán-tan, chiū-sı̄ sı̍p-jı̄-kè ê kı̀-hō. In-ūi Khun-hong chai Teng-liông sı̄ Ki-tok-tô͘. Tı̄ toā-o̍h choè-hoé chı̍t-nı̂, tāi-ke kám-chêng chin hó, iā bat hō͘ Teng-liông chio i khı̀ hù Ki-tok-kàu ê chheng-liân-hoē. Só͘-í sui-jiân m̄-sı̄ Ki-tok-tô͘ nā-sı̄ tùi Ki-tok-kàu ê sū to-siáu ū lí-kái só͘-í chiah ē ēng to kā i khek sı̍p-jı̄-kè ê kı̀-hō. Liáu-āu in chiū koh chhut-hoat, in-ūi mê-jı̍t kiam hêng, chiū hō͘ hoan-á jiok boē tio̍h. Tùi hit-sı̂ in m̄-káⁿ koh tı̄ soaⁿ-lāi bé-hoè tı̍t-tı̍t kàu tı̄ to͘-chhı̄. Āu-lâi kàu chı̍t ê siâⁿ kiò-choè Ka-ní-kok-tap (XXXXX), chiū chiong in ê bé-phit lóng bē tiāu, kap tı̄ soaⁿ-lāi só͘ bé ê siù-phoê iā it-chı̄n bē. Tı̄ hia pān-hoè, chiū chē-chûn lâi Gióng-kong, Pin-nn̂g-sū, hui-tùi, Sin-ka-pho, tùi Hiong-káng lâi chiūⁿ-lio̍k. M̄-káⁿ koh tùi goân-lō͘ tò-khı̀. Iā tùi hit pái liáu-āu in hit tūi chiū kái-sàn m̄-káⁿ koh choè hit hō seng-lí. Khun-hong chı̂ⁿ iā í-keng thàn koè chhiú. Ū chı̍t-jı̍t toà tām-po̍h lé-mı̍h, the̍h Teng-liông ê thâu-mn̂g kap i kā i ka khí--lâi ê nn̄g lia̍p tâng liú-á, ēng tiû-á-pò͘ kā i pau hó sè, soà ēng chı̍t ê kheh-á kā i té-leh beh the̍h lâi hō͘ in ê pē-bó. Iā i thoè Teng-liông bē hit-chiah bé, kap kā i khoán choè-hoé, kap iáu tı̄ hêng-lí pau-kó-lāi iáu-boē ēng khı̀ ê chı̂ⁿ, lóng khui chheng-toaⁿ khoán hó-sè, it-gō͘ it-cha̍p chin bêng-pe̍k beh lâi sǹg hō͘ Lı̂m tiúⁿ-ló. 
 Tú jı̍p-mn̂g ê sı̂,goā-bı̄n ê kò͘-mn̂g ê tn̂g kang-á kín cháu lâi pò. Kóng ū chı̍t ê lâng-kheh seⁿ choè chin chheng-siù, ū lé-māu ê chheng-liân beh lâi chhoē lāu thâu-ke. Lı̂m tiúⁿ-ló chiū chhut-lâi, chı̍t-ē khoàⁿ ná-chún chin bı̄n-se̍k, kı̂-sı̍t lóng m̄-bat saⁿ-kı̀ⁿ-bı̄n, nā sı̄ in-ūi Khun-hong ê bı̄n chhàu-tú-khám kúi-hun ū kap Teng-liông siāng-khoán ê só͘-chāi, te̍k-pia̍t ē-kok chiam-chiam, ba̍k-chiu toā-toā lúi, ba̍k-bâi chin toā-choā, sin-thé chin-ióng, ke Teng-liông nn̄g hoè, só͘-í hóng-hut chin sio-siāng. Tāi-ke ak-chhiú sio mn̄g sèⁿ-miâ chiū chē-lo̍h. Khun-hong chiū kiò Lı̂m tiúⁿ-ló choè Lı̂m siok-hū, i iā ka-tı̄ kài-siāu sı̄ sèⁿ Tân miâ Khun-hong. Lı̂m tiúⁿ-ló chiū mn̄g i kin-á-jı̍t lâi ê iàu-sū. I chiū kóng i sı̄ lēng-lông Teng-liông ê ha̍k-iú, Lı̂m tiúⁿ-ló chı̍t ē thiaⁿ-kı̀ⁿ án-ni hián-bêng 10 hun ê chhin-bı̍t, kín kiò Hūi-bí phâng-tê lâi chhiáⁿ ko-ko ê ha̍k-heng. Hūi-bí kap só-só bih tı̄ kheh-thiaⁿ ê pı̂n-āu teh thau-thiaⁿ oē, tùi pı̂n-phāng khoàⁿ chit ê chheng-liân hóng-hut kap A-ko beh siāng-bı̄n, só͘-í kak-tit hui-siông ê ài-bō͘. Hūi-bí kín cháu jı̍p khı̀ kā A-bú kóng “Ma-mah, tı̄ kheh-thiaⁿ chı̍t ê chheng-liân lâi thàm pa-pah. Hit ê lâng ê bı̄n chiok-sêng goán ko-ko, koh kóng sı̄ goán ko-ko ê ha̍k-iú, iā pa-pah kiò-goá lâi phàu-tê.” Lı̂m tiúⁿ-ló-niû chı̍t ē thiaⁿ-kı̀ⁿ án-ni tı̄ chàu-kha teh peh thô͘-tāu, sı̄-kín pàng-leh, saⁿ-pō͘ choè nn̄g-pō͘ lap cháu-lâi kàu thiaⁿ-nih, chı̍t ē chiū cháu oá-khı̀, mn̄g Lı̂m tiúⁿ-ló kóng chit ūi sian-siⁿ bat lán Teng-liông sı̄ bô? Tiúⁿ-ló ı̀n sı̄. Tiúⁿ-ló-niû taⁿ-thâu siông-sè khoàⁿ Khun-hong, chin-chiàⁿ ū iáⁿ ná Hūi-bí só͘ kóng chiok-sêng Teng-liông ê bı̄n, put-kò hı̄-á pí Teng-liông khah toā tùi, iā khah chhàu-lāu tām-po̍h. Tú teh kóng ê sı̂ Hūi-bí phâng-tê lâi, chiū siang-chhiú phâng hō͘ Khun-hong, Khun-hong chin kheh-khı̀ khiā khí-lâi iā ēng siang-chhiú chiap tê. Sim-lāi àm-àm teh siūⁿ, sı̍t-chāi sı̄ chin súi, léng-lı̄, koh hoa̍t-phoat, lé-gı̂ toan-chong, tāi-toān ê lú-chú. Chı̍t-sı̂ khiā leh soà bē kı̀-tit koh chē lo̍h khı̀, ba̍k-chiu khoàⁿ Hūi-bí bô-nih. Hūi-bí khoàⁿ Khun-hong hiah-nih chù-ba̍k teh khoàⁿ i, soà kak-tit chin pháiⁿ-sè bı̄n soà chhih lo̍h-khı̀. M̄-kú koh chı̍t-bı̄n iā sı̄ chin ài khoàⁿ chit ê chheng-liân ê bı̄n, in-ūi án-choáⁿ hiah sêng A-ko ê bı̄n, só͘-í hó táⁿ koh gia̍h-thâu ēng ba̍k-boé kā i khoàⁿ-māi, bô phah-sǹg hit ê chheng-liân iáu sı̄ ba̍k-chiu bô nih-ba̍k bô tńg-lûn ê teh khoàⁿ i, hit-sı̂ Hūi-bí soà kiàn-siàu bı̄n âng, bı̄n hoat-chhut sio-hōng chhùi bún-chhiò, chiū án-ni oat tùi pı̂n-āu jı̍p-khı̀, koh kap in A-só khiā tı̄ hia thiaⁿ oē. Khun-hong khoàⁿ Hūi-bí bı̄n âng bún-chhiò hit-sı̂ ê sim-chêng chin-chiàⁿ ū bı̂-biāu bē hiáu kóng ê ı̀n-siōng. Lı̂m tiúⁿ-ló chiū koh mn̄g kóng Teng-liông ê kı̄n-hóng m̄-chai i chai á-bô? Khun-hong chiah láu-sı̍t kā i kóng, i chiū-sı̄ kap Teng-liông choè-hoé khı̀ choè tūi-siong ê pêng-iú. Boē chhut-hoat-chêng kòng-tiān lâi hō͘ Teng-liông ê chiū-sı̄ i. 
 Pı̂n-āu nn̄g hiaⁿ-só sió-ko͘ chı̍t ē thiaⁿ án-ni kóng bē kı̀-tit it-chhè, chiū án-ni chông chhut-lâi khiā tı̄ ma-ma ê āu-bı̄n, ēng ba̍k-chiu kim-kim siòng Khun-hong ê bı̄n. Āu-lâi tiúⁿ-ló chiū mn̄g kóng lí tò-lâi nā-sı̄ Teng-liông thái bô tò-lâi? Khun-hong chı̍t-sı̂ soà bē-hiáu ı̀n in-ūi khoàⁿ tông-siōng nn̄g-ūi pē-bó chiah lāu, iā Teng-liông ê thài-thài pak-tó͘ hiah toā ê, chiū àⁿ-thâu thó͘ chı̍t ē toā-khùi. Sè-sè siaⁿ kóng “Teng-liông kun í-keng koè-sin lah,” hit ê siaⁿ-im chin sè, siaⁿ boé ē chhoah. Lı̂m tiúⁿ-ló thiaⁿ chı̍t ē pàng-siaⁿ toā khàu. Tiúⁿ-ló-niû chū án-ni khàu chı̍t kù “Goá khó͘-ah,” chiū tiām-tiām lek lo̍h-khı̀. Hūi-bí iā khàu kàu bē tńg-siaⁿ, Soat-mûi chū án-ni un tı̄ thô͘-kha bı̄n phak tı̄ piah-nih, siaⁿ-siaⁿ kù-kù “A-hu-ah! Goá taⁿ beh cháiⁿ-iūⁿ ah? A-hu-ah! Goá taⁿ beh cháiⁿ-iūⁿ ah!!” Khah liām iā-sı̄ chit kù, in-ūi i ı̀-sek chiân-tô͘ bān-sū hiu-ı̀. It-chhè ê kng-bêng, hēng-hok, tiⁿ-bı̍t, bí-moá, lí-sióng ê ka-têng í-keng hún-chhùi khı̀ lah. Ah! I pak-tó͘ té ê kiáⁿ bô pē lah. M̄-bat lāu-pē ê kiáⁿ lí sı̄ hô-téng ê khó-lı̂n ah? Ah! Chhàn-lān ê chheng-chhun bô khı̀ lah, it-chhè ê it-chhè o͘-àm lah. Goá ê kiàⁿ-tâi, goá ê sin-niû-saⁿ, kap só͘ pı̄-pān ê hoà-chong-phín bô lō͘-ēng lah. Bô só͘ thiàⁿ ê thang khoàⁿ-kò͘ goá lah. “Ah! A-hu ah! Taⁿ beh cháiⁿ-iūⁿ ah!!” Lı̂m tiúⁿ-ló khoàⁿ tiúⁿ-ló-niû hūn-khı̀ kín-kín chiong tiúⁿ-ló-niû kā i phō tı̄ sa-hoat tn̂g phòng-í hō͘ i tó tı̍t-tı̍t an-chēng. Khun-hong koáⁿ-kín cháu tùi āu-boé khı̀ chiūⁿ chı̍t poa̍h léng-chúi ùn bı̄n-kin lâi tàu-ù. Hūi-bí iā peh khí--lâi kín cháu-khı̀ lâu-téng thı̂n chı̍t-poe phô-tô-chiú lâi, chiū ēng sè tê-sı̂ kā i koàn. Thêng chı̍t-ē-á chiū cheng-sı̂n, khoàⁿ tiōng-hu, Hūi-bí, Khun-hong lóng tı̄ sin-piⁿ, Soat-mûi khoàⁿ ta-ke án-ni iā peh khí--lâi chhit ba̍k-sái lâi an-ùi ta-ke. Chı̍t-sı̂ soà ná kak-tit chı̍t-ke thoân-ı̂ⁿ ê khoán-sit. Chhit-chhiân peh-chhiân soà hông-hun àm, Khun-hong iā chiū saⁿ-sı̂ beh tò-khı̀. Nā-sı̄ Lı̂m tiúⁿ-ló kap tiúⁿ-ló-niû lóng ke̍k-le̍k kā i bán-liû. Hit-mê-hng chiū tiàm tı̄ in hia hō͘ in chhiáⁿ. Chia̍h pá in chiū ka-têng lé-pài. Tāi-ke chin iu-būn, Ông Bo̍k-su in hu-hū thiaⁿ chit ê siau-sit iā lâi, koh ke-á-lāi kúi-nā ê tng-chit hoē-iú iā lâi saⁿ an-ùi. Soà ná khui tui-tō hoē. Tı̄ hit ê sek tiong Khun-hong chin siông-sè kóng-khí hit ê keng-koè, soà chiong thâu-mn̂g kap liú-á, kap só͘ ū ê chı̂ⁿ, í-kı̍p chheng-toaⁿ lóng the̍h chhut-lâi hō͘ in khoàⁿ. Tāi-ke chin iu-būn, chóng-sı̄ Ông Bo̍k-su khó͘-khǹg tāi-ke tio̍h tı̄ Chú lâi siū an-ùi. Tāi-ke sui-bóng iu-būn iáu-kú bô koè-thâu, chiū gı̂m-si kı̂-tó soàⁿ-hoē. 
 Nā-sı̄ Lı̂m tiúⁿ-ló, kap tiúⁿ-ló-niû chhim-chhim kám-kek Khun-hong ê hó-ı̀, koh choè lâng tiong-hō͘, só͘-í soà ū chit ê iân, ná-chún ài jı̄n i choè gı̄-chú ê khoán, chóng-sı̄ m̄-káⁿ sûi-piān khui-chhùi, chiū tı̍t-tı̍t kā i lâu, nā-sı̄ Hūi-bí khoàⁿ pē-bó ê hó-ı̀, koh khoàⁿ Khun-hong ê khoán chū-jiân iā seⁿ-khí ài-bō͘ ê sim, só͘-í tng-tı̄ Khun-hong tiàm tı̄ in tau ê sı̂, ū ná chhin-chhiūⁿ hiaⁿ-moāi ê chhin-bı̍t. Chóng-sı̄ sū-sū sè-jı̄, m̄-káⁿ hih-hiauh, te̍k-pia̍t lán sı̄ sı̀n Chú ê lâng, só͘-í chin tāi-hong, sı̄n-tiōng, ū lé-māu ê saⁿ kau-poê, nā-sı̄ nn̄g ê chheng-liân tāi-ke sim-lāi ū chı̍t ê kóng bē chhut ê hó-kám che sı̄ sū-sı̍t. 
 4 
 Khun-hong tı̄ Lı̂m tiúⁿ-ló in tau ba̍k-chı̍t-nih soà toà 5, 6 jı̍t, in-ūi in chin hoaⁿ-hí i tiàm leh. Khun-hong tiàm liáu iā chin ū chhù-bı̄, in-ūi ū Hūi-bí thang choè phoāⁿ kóng oē. In iā chin sı̀n-iōng i, só͘-í in nn̄g ê chheng-liân tiāⁿ chhoā-chhut chhoā-jı̍p. Ū sı̂ khı̀ soaⁿ-nih bán pek-ha̍p-hoe. Ū-sı̂ khı̀ khe-á tiò-hı̂, oán-jû hiaⁿ moāi ê chhin-bı̍t. Tān-sı̄ in nn̄g-lâng ê sim-kéng bô tú-tú siāng-khoán. Chı̍t ê sı̄ teh siūⁿ khah-hn̄g khah-chhim ê tāi-chı̀, sı̄ iú-ı̀-tek ê kau-poê. Chı̍t ê sı̄ ūi su-liām ko-ko, sı̄ sûn-kiat ê iú-gı̂ nā-tiāⁿ. Pài 6 lah, Khun-hong chiū siūⁿ beh tò-khı̀ chiū kap in saⁿ-sı̂. Bô phah-sǹg Lı̂m Tiúⁿ-ló-niû soà koh siūⁿ khí Teng-liông lâi pi-siong, ūi-tio̍h án-ni tāi-ke soà koh kiông lâu i bı̂n-á-jı̍t tāi-ke thang choè-hoé khı̀ lé-pài. Khun-hong khoàⁿ in ê chhin-chhiat, chiū koh tiàm leh. Bı̂n-á-jı̍t tāi-ke chiū chhoā-chhoā khı̀ lé-pài. Nn̄g hiaⁿ-só sió-ko͘ hū-tam kà Iù-tı̄-kho. A-só toâⁿ khı̂m, Hūi-bí chhoā ha̍k-seng iû-hı̀ chhiùⁿ-koa. Bô chı̍t-hāng bô m̄ chhim-chhim ín-khí Khun-hong to-tāi ê chù-ı̀ kap su-liām. Lé-pài soah tāi-ke ûi oá lâi kā tiúⁿ-ló-niû ai-siong an-ùi. Kı̂-sı̍t chiah ê sū sı̄ ke-thiⁿ choè lāu-bú ê lâng ê siong-sim, chı̍t-sı̂ tiúⁿ-ló-niû sim-chōng soà koh bô la̍t beh tó lo̍h-khı̀. Tāi-khài sı̄ lâng ûi siuⁿ-chē, iā kóng siuⁿ-chē oē, koh chin siong-sim. Soat-mûi kap Hūi-bí khoàⁿ ma-mah bı̄n tńg-sek tı̍t-tı̍t beh bē-kò͘-tit, kín kā i chhah jı̍p-khı̀ Bo̍k-su ê pâng hioh-khùn. Āu-lâi put-chí khah sóng-khoài chiah hō͘ Hūi-bí kap Khun-hong chı̍t lâng thiāⁿ chı̍t pêng, ûn-ûn-á kiâⁿ tò-khı̀. Pài-tn̂g tı̄ ke-á-thâu, Lı̂m tiúⁿ-ló in chhù khah tı̄ ke-á-boé, chiám-jiân ū kúi-nā pah-pō͘ ê hn̄g. Chı̍t lâng thiāⁿ chı̍t-pêng soà chhin-chhiūⁿ chin-chiàⁿ ê hiaⁿ-moāi ê kám-kak. Lāu tiúⁿ-ló kap sim-pū Soat-mûi toè tı̄ sin-piⁿ bān-bān kiâⁿ kàu chhù. Tāi-ke chin siū an-ùi. Tùi án-ni Khun-hong iū-koh ke tiàm hia kúi-nā-jı̍t. 
 Ū chı̍t-jı̍t koat-tēng bı̂n-á-jı̍t beh tò-khı̀, chiū koh choè-hoé khı̀ bán pek-ha̍p-hoe, kàu tı̄ soaⁿ-nih ê toā chhiū kha, ū chı̍t-tè toā chio̍h chheng-khı̀ chheng-khı̀, Khun-hong chiū chiong i ka-tı̄ ê chhiú-kin-á thí-khui chhu tı̄ chio̍h-thâu téng, khan Hūi-bí ê chhiú chhiáⁿ i chē. Hūi-bí chiū chē, i ka-tı̄ iā chē tı̄ Hūi-bí ê sin-piⁿ. Hián-chhut bān-hun ê chhin-chhiat chhiò-iông ê bı̄n tùi Hūi-bí kóng “Hūi-bí sió-chiá, goá tùi lí chin sit-lé, goá siūⁿ beh tùi lí kóng chı̍t-kù oē, nā-sı̄ chin tiu-tû kóng lóng bē chhut--lâi, m̄-chai...... m̄-chai...... ?” Hūi-bí khoàⁿ i thun-thun thò͘-thò͘ i-ni ǹg-n̍gh, chiū hó-ı̀ kā i kóng “Beh thái ū sím-mı̍h sit-lé, lí lâi, goán chin siū an-ùi, chin hoaⁿ-hí lí ê pang-bâng, goán eng-kai kā lí seh-siā, ná-lí ū sit-lé ê só͘-chāi.” “M̄-sı̄ án-ni lah, sı̄ goá chit-sı̂ beh kā lí kóng chı̍t kù oē, tùi lí khah sit-lé, goá sı̄ ǹg-bāng lí m̄-thang siū-khı̀.” “Bē-bē, chhiáⁿ lí kóng, bô-lūn lí kóng sím-mı̍h goá to bē siū-khı̀, chhiáⁿ lí an-sim.” Tùi án-ni Khun-hong chiū chin an-sim, khan Hūi-bí ê chhiú khí-lâi chim, iā kā i kóng “Hūi moāi-moāi goá sı̍t-chāi chin thiàⁿ lí, goá ǹg-bāng ē-tit éng-oán thiàⁿ--lí.......” Hūi-bí thiaⁿ chit kù oē sim hut-jiân kám-kak chin kín-tiong, tān-sı̄ bô chek-sı̂ ı̀n--i, chiū àⁿ-io ēng chéng-thâu-á oē tı̄ thô͘-kha ê thô͘-soa téng, oē chı̍t boé hı̂, Khun-hong khoàⁿ hit ê hı̂ ê tô͘, sim chin hoaⁿ-hí, i ê ı̀-sù sı̄ kóng Hūi-bí ín--i, piáu-sı̄ nn̄g-lâng saⁿ tek-ı̀ sı̄ chhin-chhiūⁿ hı̂ tit-tio̍h chúi ê hoaⁿ-hí. Kı̂-sı̍t m̄-sı̄, nā-sı̄ Khun-hong bô bêng hit ê ı̀-sù, chiū koh tı̍t-tı̍t kóng chin chē hó-ı̀ ê oē. Tı̀-kàu Hūi-bí put-tek-í chiū koh àⁿ-io ēng chéng-thâu-á oē sı̍p-jı̄-kè ê kı̀-hō. Hit-sı̂ i chiah hut-jiân hiáu-ngō͘, chai Hūi-bí oē “Hı̂,” oē “Sı̍p-jı̄-kè” lóng sı̄ piáu-hiān i sı̄ Ki-tok-tô͘. Bô sûi-piān beh kap bı̄-sı̀n-chiá kiat-hun. Nā-sı̄ Khun-hong ê sim sı̄ chin-chhiat ê kiû-ài. Ko͘-put-chiong Hūi-bí chiū thêng-sin khí--lâi ēng chin giâm-siok tāi-hong ê khoán-sit, láu-láu sı̍t-sı̍t kā i kóng. 
 “Khun-hong-ko, chin to-siā lí ê hó-ı̀. Nā-sı̄ lí, goá ê kau-poê, goá sı̄ chun-kèng lí choè goá ê ko-ko ê ha̍k-heng, kám-siā lí koè-khı̀ tùi goán A-ko ê hó-ı̀. Nā-sı̄ khah chhim ê sū, chit sı̂ goá bô teh siūⁿ. 
 1. Goá sı̄ chı̍t ê soaⁿ-lāi ê cha-bó͘ gín-ná, goá m̄-káⁿ siūⁿ sím-mı̍h, goá chai goá bē kham-tit. 
 2. Lūn khah chhim ê sū, goá tio̍h chun-tiōng pē-bó. Goá ê pē-bó boē tâng-ı̀ ê í-chêng, goá bē-tit seng kap lí iok-sok sím-mı̍h. 
 3. Ū chı̍t-hāng ûi-lân ê sū, chiū-sı̄ goán sı̄ Ki-tok-tô͘. Lí, goá sı̀n-gióng pō͘-tiau bô it-tı̀, chiong-lâi ūi chit ê sū ún-tàng ū kan-khó͘. 
 Só͘-í goá chhiáⁿ Khun-hong-ko chhim-siūⁿ. Goá siūⁿ lán ê chhin-bı̍t, kàu tı̄ iú-gı̂ ê thêng-tō͘ chiū hó. Goá iā hoaⁿ-hí lí an-ùi goá ê pē-bó, só͘-í chhim-chhim kā lí seh-siā. 
 Khun-hong khoàⁿ tio̍h Hūi-bí ê tāi-hong, cheng-kiat it-hoat kám-ho̍k. Soà kám-kak beh bán súi ê mûi-kài m̄-sı̄ sûi-piān khó-khi, ū i lāi-lāi ê chhı̀. M̄-nā m̄-káⁿ siū-khı̀ soà it-hoat hián-bêng i ê un-khûn, hó-ı̀ lâi ko͘-chiâⁿ Hūi-bí. Tı̄ bû-ı̀ ê tiong-kan, hut-jiân phō Hūi-bí lâi chim--i. Hūi-bí chin siū-khı̀ chiū án-ni khiā khí--lâi, tiām-tiām oat tò-khı̀. Tò-khı̀ kàu-chhù jı̍p-khı̀ pâng-nih mn̂g koaiⁿ-leh, phak tı̄ i pêng-sı̂ teh tha̍k-chheh siá-jı̄ ê toh-á lâu ba̍k-sái. I ê sim chin kan-khó͘, ka-tı̄ kiám-tiám i ê hêng-ûi, tāi-khài sı̄ tùi siūⁿ su-liām ko-ko, sim bô-liâu khang-hi, hut-jiân tit-tio̍h ı̄ⁿ-sèng lâm pêng-iú, chhin-chhiūⁿ hiaⁿ-ko ê khoán-sit, chiū soà sit-lo̍h kín-sı̄n, bô kheh-khı̀ ê hêng-tōng, phah-sǹg sı̄ tùi án-ni ê siū gō͘-hoē. Kin-nı̂ Hūi-bí sı̄ 21 hoè, Khun-hong sı̄ 27 hoè, tāi-ke boē chhoā, boē kè. Nn̄g ê chheng-liân choè-hoé, bô siū koán-sok, hóng-hut bô gı̂-gō͘ ê sı̂, chiū an-chêng chhin-chhiūⁿ thiau-phı̂ ê chok-gia̍t gín-ná thau cháu-jı̍p khı̀ sim-pâng-nih, kı̀-jiân hō͘ i thau-cháu-jı̍p--khı̀, chin-chiàⁿ sı̄ oh-tit koáⁿ chhut-khı̀. Hūi-bí chhim-chhim thòng-hoé i ka-tı̄ choè sı̀n Chú ê lú-chú, bô kàu-gia̍h kín-sı̄n lâi siū lâm pêng-iú ê gō͘-hoē. I ka-tı̄ chū-chek, iā kám-kak siū chin toā ê bú-jio̍k. 
 Khun-hong siū si-ài (ài-chêng beh hō͘--lâng) ê kū-choa̍t, chı̍t-sı̂ kám-kak bû-bêng-hoé toā-to̍h. M̄-chai siū-khı̀ án-choáⁿ, soà chū-pō͘ chū-khı̀ ê khoán-sit, khiā tiàm hia gāng-gāng khoàⁿ Hūi-bí cháu lo̍h soaⁿ bô saⁿ-sı̂ choè i khı̀ ê poē-iáⁿ, hō͘-chu. Tı̄ thiàⁿ-ê lāi-bı̄n khoàⁿ sím-mı̍h, thiaⁿ sím-mı̍h to súi. Chı̍t-sim khı̀ Hūi-bí choè i khı̀, chı̍t-sim soà kám-poē Hūi-bí ê jı̂n-keh ê ko-kiat, ū chı̀-khı̀. Tùi pē-bú iú-hàu, tùi chong-kàu tiong-sı̍t. Tùi iú-gı̂-ài, kap loân-ài ū hun-bêng, sı̂n-sèng put-khó chhim-hoān. Siūⁿ-lâi siūⁿ-khı̀, koh sı̄ lâi lâng-tau choè lâng-kheh, soà m̄-káⁿ siū-khı̀. Chóng-sı̄ chin pāi-hèng, chin sit-ı̀, ka-tı̄ chı̍t ê bô-liâu bô-liâu tùi soaⁿ-téng ûn-ûn-á tōng lo̍h--lâi. Soà bô bán hoe, pún sı̄ siūⁿ bán tām-po̍h tò-khı̀ thang sàng pêng-iú, taⁿ liān tha-tú-á tı̄ lō͘-nih beh lâi kap Hūi-bí choè-hoé bán ê kúi-lúi-á iā thiah-thiah pháiⁿ hiat-ka̍k tiàm lō͘-piⁿ. Tò-khı̀ kàu Lı̂m tiúⁿ-ló tau chin bô-ı̀. Sô-khı̀ kheh-thiaⁿ ka-tı̄ chı̍t ê tiām-tiām chē, chin pháiⁿ-sè the̍h sin-bûn om-bı̄n, ná-chún khùn-khı̀ ê khoán-sit. 
 Hit-àm chia̍h-pn̄g Hūi-bí iā kak-tit chin pháiⁿ-sè, in-ūi tùi lâi lán-tau ê lâng-kheh, hiah hó-ı̀ kā lâng lâu, kū-choa̍t ê sı̂ m̄ chai piáu-ián liáu ē siuⁿ koè hoé á-bē? M̄-kú sı̄ chhut tùi bû-siâ thian-chin ê pún-sim. Sim ka-tı̄ chū-sı̀n sı̄ tio̍h. In-ūi sûn-kiat, chèng-keng tek-khak m̄-thang kap sio̍k-hoà, chha-put-to, má-má hu-hu saⁿ hūn-cha̍p. Chóng-sı̄ lâng-kheh iáu tı̄ lán tau, iā-sı̄ ài piáu-sı̄ hó-ı̀. Khun-hong khoàⁿ Hūi-bí tı̄ chia̍h àm-tǹg pêng-jiân piáu-sı̄ hó-ı̀, chiū chin siū an-ùi. Keh chái-khí chiū saⁿ-sı̂ tò-khı̀. Án-ni thâu-boé tiàm Lı̂m tiúⁿ-ló-tau oá chiâⁿ-cha̍p-jı̍t. Lı̂m tiúⁿ-ló chı̍t ke iā kó-jiân toā-toâ siū an-ùi. 
 Kóng Khun-hong to-sı̄ toā-o̍h pı̍t-gia̍p, koh siong-tong ê ka-têng. Ka-tı̄ sū-gia̍p iā sêng-kong, án-choáⁿ ē kàu 27 hoè iáu-boē chhoā, che sı̄ chı̍t ê chin-chhim ê goân-in, bô kóng lín lóng m̄-chai. Goân-in sı̄ Khun-hong ê lāu-pē chá-sı̂ choè koaⁿ sè-ka-té, nā-sı̄ khó-sioh chá-sí. Lāu-bú sı̄ chı̍t ê bú-koaⁿ chin ū sè-le̍k ê chiong-kun thoân-tiúⁿ ê sió-moāi. Tiōng-hu sí liáu chiū chiúⁿ chheng-koáⁿ, chí-ū chiúⁿ chit-ê Khun-hong, sı̄ kim--ê, gı̂n--ê, pó-poè ni-ni, ná-chún ō͘-hio̍h phâng chin-chu lâi chiúⁿ chit ê kiáⁿ. Iā chū-sè ūi Khun-hong io chı̍t ê sim-pū-á. M̄-sı̄ ūi bô chı̂ⁿ lâi io, sı̄ ūi ài ū phoāⁿ, ài chı̍t tùi kiáⁿ khah nāu-jia̍t. Chit ê sim-pū-á iā-sı̄ siong-tong ê mn̂g-hong ê chhian-kim, tāi-ke sı̄ sè-kau ê pêng-iú. Kàu toā-hàn iā ū khı̀ tha̍k lú-chú ko-tiong. Seⁿ-choè iā-sı̄ chin súi, chin ū ta-ke-iân. Chhut-sı̀ chiū-sı̄ pài-pu̍t-á lâng, ta-ke sı̄ jia̍t-sim ê chhài-ko͘, só͘-í kin-sûi ta-ke sio-hiuⁿ liām-keng, pài-pu̍t ta̍k-hāng to chin koàn-sı̀. Chhài-iú lâi-óng iā ē-chú chhài-toh. Siông-siông kin ta-ke khı̀ sûi-hiuⁿ. Nı̂-cheh chhoe-koé pa̍k-chàng, hàu mn̂g-kháu, pān seng-lé, tiān-chiú, poa̍h-poe kù lí kóng kiāⁿ-kiāⁿ to ē. It-hoat tit ta-ke thiàⁿ. Kin-nı̂ 26 hoè lah, chū kúi-nā-nı̂ chêng in ta-ke chiū beh kā i choè toā-lâng, nā-sı̄ m̄-chai án-choáⁿ ē bô Khun-hong ê iân. Sim-pū-á ê miâ sèⁿ Lí miâ Siù-chhun, khı̀ hō͘ khoàⁿ-miā-ê khoàⁿ, kā i thiah jı̄-sò͘ kóng “Lí”, Lí sı̄ lí-á, thô-lí put-giân hā chū sêng ke , ı̀-sù sı̄ kóng thô-á, lí-á kàu sı̂ nā se̍k m̄-bián ho͘-kiò, lâng chū-jiân ē lâi chhin-kı̄n, ē-bı̄n bô lō͘ iā ē pı̀ⁿ ū lō͘. “Siù” sı̄ siù-khı̀, chhut-lūi poa̍t-chūi, to̍k-chhut bô lâng ē-tit kap i pí ûi-chi “Siù.” “Chhun” sı̄ chhun-thiⁿ, bān-bu̍t to hián-chhut êng-hián, puh-gê thò͘-íⁿ bō͘-sēng, chhun nı̂-nı̂ chhun, bān-liân to-sı̄ chhun. Só͘-í Lí Siù-chhun chit ê cha-bó͘ gín-ná sı̄ chiok hó miā. Chāi ka ı̀m pē-bó, chhut-mn̂g ı̀m ang-sài, liān kiáⁿ-sun. Tân--ka ē hoat-châi to͘ sı̄ tùi chit ê cha-bó͘ gín-ná ê só͘-tı̀. Koh sı̄ kap ta-ke tâng-sim liām-keng, lé-hu̍t chiah ū kin-á-jı̍t Tân--ka ê âng-ūn. Ta-ke it-hoat thiàⁿ--i, ēng chhian-hong pek-kè kà i tio̍h án-choáⁿ lâi thó-hó Khun-hong. Nā-sı̄ bô-lūn án-choáⁿ choè Khun-hong to bô sim-sek, lâng nā lâi pò chhin-chiâⁿ in lāu-bú ta̍k-ê to kā-lâng sı̂, ū ê hō͘ i hiān siau-to̍k, só͘-í soà bô lâng káⁿ khı̀ kóng chhin-chiâⁿ, chı̍t-nı̂ koè chı̍t-nı̂, Khun-hong ē khı̀ goā-kok choè tūi-siong goân-in iā sı̄ ūi-tio̍h án-ni, to bô ài tiàm chhù-nih kap Siù-chhun saⁿ kı̀ⁿ-bı̄n. Chit-chân-sū sı̄ chit ê ka-têng chin toā ê gâm. Chit-pái Khun-hong ka-tı̄ hoat-kiàn tio̍h i sim-ài ê lú pêng-iú, sı̍t-chāi sı̄ pàng bē-lı̄. Nā-sı̄ Hūi-bí kian-chhı̂ sı̀n-gióng, chiàu khoàⁿ chit ê chhin-chiâⁿ sı̄ ū siong-tong ê khùn-lân. Khun-hong tò-khı̀ chek-sı̂ siá phoe lâi kiû-chhin.