Chhı̀-á-lāi ê pek-ha̍p-hoe 07

 Kiat-boé lâi kóng “tiⁿ-bı̍t ê ka-têng” choè-āu ê pı̀-koat sı̄ tı̄ tó-ūi? 
 Chhiáⁿ tāi-ke tha̍k 
 I Lı̂m 13 chiuⁿ, Í-hut-só͘ 5:22-33. I Pí-tek 3: 1-9. Thê-to 2:4-6. Ko-lô-se 3:18-19. 
 Bô chı̍t lâng só͘ kóng ē pí Siōng-tè ê oē khah hó. 
 1. Ēng sı̀n-gióng choè tē-ki. Ēng ǹg-bāng choè thang, mn̂g. Ēng thiàⁿ choè chhù-téng lâi khàm. Án-ni ê ka-têng choè an-choân. 
 2. Tāi-ke sio chun-kèng tı̄ Thiⁿ-pē saⁿ kap choè I ê kiáⁿ, cha-bó͘-kiáⁿ pêng-téng. Tı̄ Chú Iâ-so͘ ê thiàⁿ sim-lāi saⁿ-liân, ná chhia-lián saⁿ kap koàn-chhoàn tı̄ 1 ki chhia-sim. Tı̄ Sèng Sı̂n ê léng-tō tâng pō͘-tiau ǹg kng-bêng, éng oa̍h ê thian-hiong lâi chiân-chı̀n, choè kng-bêng. 
 3. Ēng Siōng-tè ê oē chhut-hoat. Ēng Siōng-tè ê oē lâi kiâⁿ, lâi sêng-tióng. Ēng Siōng-tè ê oē lâi choè kiat-kio̍k. Sı̂-sı̂ kı̂-tó siong-chō͘ hit ê ka-têng siāng kian-kò͘. 
 Choè-āu chhiáⁿ tha̍k chı̍t-chat sèng-keng. 
 Iâ-lı̄-bí 2:2. “Iâ-hô-hoa kóng lí siàu-liân ê un-ài, hun-in ê ài-chêng, lí cháiⁿ-iūⁿ-á tı̄ khòng-iá, tı̄ boē-bat chèng-choh ê tē, kun-tè Goá; Goá lóng kā lí kı̀-tit” chit ê ı̀-sù sı̄ 
 1. Lâng choè sè-kiáⁿ tı̄ lāu-bú ê hoâi-phāu, teh chia̍h lāu-bú ê leng, sı̄ hô-téng ê su-bō͘ lāu-bú. 
 2. Lâng tú-á kiat-hun ê bı̍t-goe̍h, ang-chhin bó͘-chhin ê hoaⁿ-hí, hit ê saⁿ-thiàⁿ chhin-chhiūⁿ hı̂ tit-tio̍h chúi. 
 3. Í-sek-lia̍t peh-sı̀ⁿ chhut Ai-kı̍p tı̄ khòng-iá, boē chèng-choh ê tē, tán Siōng-tè lo̍h Má-ná, bāng Siōng-tè iúⁿ-chhı̄. Hit-sı̂ ê khò Siōng-tè, him-bō͘ Siōng-tè, kám-siā Siōng-tè ê sim, hit ê chı̀-sêng jia̍t-chhiat. 
 Í-siōng saⁿ khoán ê sim-chêng lóng sı̄ chin chı̀-sêng, chin súi. Iâ-hô-hoa kóng “Goá lóng kā lí kı̀-tit.” Chóng-sı̄ lâng chin kiàn-siàu. 
 1. Toā-hàn tióng-sêng lah. Sio̍k-gú kóng sı̍t-kó͘-boé-á ta lah. M̄-bat pē-bó lah, bông-un poē-gı̄ lah. 
 2. Bó͘ chhoā liáu kú chhàu-phú lah. Seⁿ kiáⁿ, phoà-pı̄ⁿ bái lah. Sàn-hiong lah. Ài-chêng chiām-se. 
 3. Hó-gia̍h thàn ū chia̍h, ngó͘-kok hong-siu, chhek toā-pūn, chiú toā àng, gû, lû cheng-siⁿ toā kûn lah. Siōng-tè ná Siōng-tè. Bô kám-siā lah, m̄-bián Siōng-tè lah. 
 Chin kiàn-siàu. Hiaⁿ-ché hiān-sı̂ lán kok-lâng ê hu-hū seng-oa̍h iáu ū chhin-chhiūⁿ kiat-hun tong-sı̂, bı̍t-goe̍h hit chūn hiah siong-hó á-bô? Nā bô tio̍h oa̍t tò-tńg lâi têng un-sı̍p chiah hó. Lí poh-káⁿ bē kı̀-tit tong-sı̂ ê ài-chêng lah iā bô tek-khak. Lán ê Thiⁿ-pē “lóng kā lí kı̀-tit.” 
 Chhiáⁿ lán sûi-lâng oat-tò-tńg lâi hoê-kò͘ tong-sı̂ ê ài-chêng. Ài-chêng sı̄ kū iáu-kú éng-sin. Koh chı̍t pái khoàⁿ lán kap súi-súi ê ài-kheng. Chheng-chòng ê hu-kun tong-sı̂ kiat-hun ê siōng. Siàu-liām tong-sı̂ ê un-ài. Phah-sńg káⁿ m̄-thang oan-ke, m̄-thang siūⁿ beh pun-khui. Nā án-ni siūⁿ sı̄ chin kiàn-siàu. Iâ-hô-hoa Siōng-tè tek-khak tāng-tāng khiàn-chek. Goān Chú chiok-hok lia̍t-ūi hiaⁿ-ché ē-tit kiàn-siat tiⁿ-bı̍t ê ka-têng. Hu-hū ê ài-chêng ē éng-kò͘ lâi êng-kng Siōng-tè ê sèng-miâ. Goān Iâ-hô-hoa chiok-hok. 
 “Chiong-lâi Ngá-kok beh tèng i ê kun, Í-sek-lia̍t beh hoat-gê khui-hoe; in ê koé-chí beh chhiong-moá sè-kài”(Sài 27:6). À-bēng. 
 Án-ni J. S. bo̍k-su ê káng-ián: “Tiⁿ-bı̍t ê ka-têng” oân-pit. Choè-āu toā-toā kiông-tiau sı̀n-tô͘ m̄-thang chhoā hoē-goā ê bı̄-sı̀n-chiá. Iā m̄-thang kè hoē-goā ê bı̄-sı̀n-chiá. Toā hi-bōng sı̀n-tô͘ tio̍h chhoā tông-sı̀n, kè tông-sı̀n ê lâng. Sı̀n, che chiah sı̄ ha̍p Thiⁿ-pē ê sèng chí-ı̀. Tùi án-ni chiah ē siū chiok-hok, chiah ē pó-siú kap cheng-chı̀n sı̀n-tek. Tāi-ke thiaⁿ liáu toā kám-kek. Chē-chē chheng-liân tùi án-ni lı̍p-chı̀ piáu-sı̄ chit ê koat-sim. Soà ūi-tio̍h koè-khı̀ chong-kàu-siōng cha̍p-hun ê hiaⁿ-ché ê put-hēng ê sū-sı̍t lâi m̄-kam. 
 Hūi-bí tùi thiaⁿ chiah-ê, koh hoê-ek chiah-ê, koh siūⁿ tio̍h i ka-tı̄ kap Khun-hong ê sū chiū it-hoat kiaⁿ-sim. Chiū koh khah koat-sim m̄ ài kè hoē-goā ê lâng. 
 13 
 Kóng ū chı̍t jı̍t Khun-hong in bó-kū Tiuⁿ chiong-kun hut-jiân lâi chhoē Khun-hong, kā i kóng tùi hit-chân chhin-sū taⁿ jû-chhú jû-chhú hó lâi chı̀n-hêng lah. Bó-kū kiò Khun-hong khı̀ pı̂n-āu chhùi àⁿ i ê hı̄ⁿ-á piⁿ chhi-bú chhı̄-chhū m̄-chai kā i kóng sím-mı̍h. Khun-hong chhut-lâi moá-bı̄n chhun-hong chhiò gı̄-gı̄, thâu-khak kho̍k-kho̍k tı̀m liân siaⁿ hoah “Hâu-hâu”(hó-hó). Piⁿ-á ê lâng lóng bo̍k-bêng kı̂-biāu. Keh-jı̍t tú-sı̄ lông-le̍k ê 5 goe̍h 13. Siâⁿ-lāi teh ngiâ Sêng-hông-iâ, ke-ke hō͘-hō͘ chin nāu-jia̍t. Thiⁿ-kng-chá Khun-hong chiū bēng-lēng ka-teng thâi-ti tó-iûⁿ, chioh-toh pān chhiⁿ-chhau, pàng-thiap. Lāi-bı̄n tiám-teng kat-chhái, liân in lāu-bú kap Siù-chhun to m̄-chai ı̀-sù. Lóng sı̄ lia̍h choè 5 goe̍h 13 ngiâ Sêng-hông, iā Khun-hong beh te̍k-pia̍t chhiáⁿ lâng-kheh kap lâng èng-siû, iū m̄-koh hô-pı̍t tio̍h thâi-ti tó-iûⁿ leh? Chin kı̂-koài, tang-sı̂-á 12 àm in bó-kū chiū tùi Khun-hong chioh ka-teng chiâⁿ-cha̍p ê kap kiò i ê sim-pak ê sū-koaⁿ toà it-jı̄-cha̍p ê peng-á tàu choè-hoé beh oá 2, 30 ê, thàu-mı̂ sēng goe̍h-iáⁿ hâ-hûn ê sı̂ pàng-kiō lâi Sū-liông. 
 Kàu-ūi Lı̂m tiúⁿ-ló-niû kap Hūi-bí, sim-pū Soat-mûi saⁿ ê lóng tú teh choè àm-sı̂ ê ka-têng lé-pài, nn̄g ê sun-á lóng teh khùn lah. Nā-sı̄ in lāi-bı̄n ū chı̍t ê tn̂g-kang thâu kiò choè Siú-jı̂n tú chhut-khı̀ bô tı̄-teh. Hut-jiân hit jı̄-saⁿ-cha̍p lâng tùi toā-mn̂g jı̍p--lâi. Bô-hun bô-hoē tı̍t-tı̍t lòng kàu toā-thiaⁿ, toā-siaⁿ chiū jiáng kóng ū lâng tı̄-teh á-bô? Hūi-bí chhut-lâi khoàⁿ, chai sı̄ chı̍t ê kun-jı̂n sū-koaⁿ, āu-bı̄n khoàⁿ chı̍t-tui lâng. Mn̄g kóng chiah àm sı̄ beh chhòng sím-mı̍h? Hit ê lâng ı̀n kóng “Thoân-tiúⁿ Tiuⁿ chiong-kun ū sū ài chhiáⁿ Hūi-bí sió-chiá khı̀ hoē-biān.” Tiúⁿ-ló-niû kap Soat-mûi tı̄ pı̂n-āu thiaⁿ chı̍t-ē toā kiaⁿ chhut-lâi khoàⁿ. Khoàⁿ tio̍h hiah chē lâng, koh sı̄ àm-sı̂ Siú-jı̂n iā bô tı̄-teh. Nā-sı̄ Hūi-bí chin hó-táⁿ toā-siaⁿ kap i kóng: “Goá sı̄ chı̍t ê lú-chú ná-lí kap Thoân-tiúⁿ chiong-kun ū koan-hē? I hô-pı̍t tio̍h kap goá hoē-biān. Goá iā bô pit-iàu kap i hoē-biān. Goá pēng-bô sím-mı̍h tāi-chı̀.” Lāu-bú tiúⁿ-ló-niû kiaⁿ kàu khū-khū chùn, chhùi-ē-táu kho̍k-kho̍k hò͘, chin khó-lı̂n kūi lo̍h kiû Siōng-tè pó-hō͘. Chı̍t-bı̄n kiû hit ê sū-koaⁿ chhiú gia̍h-koân, tauh-tí sı̄ sím-mı̍h sū? Hit ê sū-koaⁿ chin siū-khı̀ toā siaⁿ hoah kóng, “Kiò lí lâi khı̀ chiū lâi khı̀,” hoah lâng chhah chiūⁿ kiō. Lâng chiū tùi Hūi-bí tı̍t-tı̍t chhah chhut-khı̀. Sū-koaⁿ tùi io-nı̍h thiu-chhut té-chhèng hoah kóng “Tiām-tiām m̄-chún khui-siaⁿ soan-jiáng hoah-kiù. Nā khui-siaⁿ jiáng chiū beh khui-chhèng phah-sí.” Lı̂m tiúⁿ-ló-niû khui-siaⁿ khàu, “Kiáⁿ ah! Kiû Siōng-tè pó-hō͘ kap lí khı̀.” Hūi-bí thiaⁿ lāu-bú ai-kiò thı̂-khàu ê siaⁿ, oa̍t-thâu kóng, “A-bú m̄-bián hoân-ló choè lí pàng-sim, goá tek-khak kàu-sí siú Chú ê tō-lí.” Hūi-bí hō͘ lâng chhah jı̍p kiō, kiō-mn̂g kiō-thang lóng koaiⁿ-khı̀ ka-teng kng teh lōng. Lāu-bú chū án-ni bē kò͘-tit tó-tó lo̍h khı̀. Ah! Chhám-ah! Tiōng-hu sí, kiáⁿ sí, cha-bó͘-kiáⁿ hō͘ lâng lia̍h khı̀. Soat-mûi khoàⁿ ta-ke tó-tó lo̍h khı̀, pâng-nı̍h nn̄g ê gín-ná thiaⁿ-kı̀ⁿ hiah chē lâng tı̄ lāi-bı̄n kiuh-kiuh jiáng, kiaⁿ cheng-sı̂n iā khàu be-be. Sió-ko͘ iū hō͘ lâng ngē kng-khı̀, sim loān chhau-chhau, iū m̄-káⁿ jiáng. Kàu lâng lóng chhut-khı̀ liáu chiah hoah kiù lâng. Chhù-piⁿ tāi-ke iā chin kiaⁿ, sûi-lâng kò͘ ka-tı̄, bô sū tē-it hó. Sı̂-kan iā oá chiâⁿ poàⁿ mı̂ lah, kai-chài chhù-āu ū chı̍t hō͘ hoē-iú tāi-ke khah tâng-sim, kín cháu lâi khoàⁿ, khoàⁿ tio̍h án-ni chı̍t-bı̄n tàu-kiù tiúⁿ-ló-niû. Chı̍t-bı̄n kín kiò lâng khı̀ pò Bo̍k-su chai. Bo̍k-su tı̄ bı̂n-chhn̂g chhia khí--lâi kín thong-ti sı̀-ûi ê hoē-iú lóng gia̍h thûi-á jiok chhut-khı̀. 
 Tú-gū Siú-jı̂n chhut-khı̀, āu-lâi chiah chai sı̄ khı̀ sûn chhân-chúi, gia̍h chı̍t ki tı̂-thâu tùi hn̄g-hn̄g teh lâi, tāi-khài sı̄ siūⁿ kóng chhân-chúi lóng sûn-liáu beh koah tiū-á ê sı̂ chı̍t ê lâng choè chı̍t piàn ēng chhiam-taⁿ taⁿ tit 4 tàⁿ chhek. Sı̀-pah goā kin, oá 500 kin la̍t. Kúi ê lâng-á oá lâi i bô lún--tio̍h, koh ū o̍h kûn-thâu, kha-chhiú chin hó. Goe̍h hō͘ hûn khàm-leh, goe̍h-kng hoán-o͘ hoán-o͘. Khoàⁿ thâu-chêng chı̍t-tı̄n lâng kng chı̍t-téng kiō, kng-teh-chhe̍k, poàⁿ-káu-cháu. In m̄-káⁿ kng tùi toā-bé-lō͘, sı̄ cháu tùi sió-lō͘-á, chiah ē hiah tú-hó kap Siú-jı̂n sio cheng-thâu. Siú-jı̂n iā put-kái kı̂-ı̀ iân-lō͘ gı̂m-si choè phoāⁿ bô-lām-bô-lām kín gı̂m kín-kiâⁿ. Kiō-lāi Hūi-bí jı̄n-tit sı̄ Siú-jı̂n ê siaⁿ àm-àm hoaⁿ-hí, kı̂-tó Chú pang-chān, ǹg-bāng ū kiù. Tiām-tiām m̄-káⁿ chhut-siaⁿ. Thiaⁿ gı̂m-si ê siaⁿ ná-kı̄n, chiū chai Siú-jı̂n í-keng oá lâi kàu sin-piⁿ, hut-jiân tùi kiō-lāi toā-siaⁿ kiò, “Siú-jı̂n kín lâi kiù goá.” Siú-jı̂n jı̄n-tit sı̄ Hūi-bí ê siaⁿ koh khoàⁿ sū-koaⁿ choè chêng kiâⁿ, chı̍t pō͘ hūn ê lâng í-keng cháu chı̀n-chêng. In-ūi Hūi-bí chin gâu, Siōng-tè hō͘ i ū tı̀-sek, tùi thiaⁿ Siú-jı̂n gı̂m-si ê siaⁿ hit-sı̂, i tı̄ kiō-lāi thiau-tı̂ ngia̍uh-ngia̍uh-tāng, kiō iô-lâi, iô-khı̀, ū sı̂ giōng-giōng beh péng-kiō, kng kiō ê sı̄ ka-teng koh m̄-sı̄ kiō-hu, bô koàn-sı̀, kiò-khó͘ liân-thian. Só͘-í sū-koaⁿ kap chı̍t pō͘-hūn ê peng lóng cháu chı̀n-chêng khı̀. Chhun chı̍t pō͘-hūn ka-teng kò͘ kiō cháu bān sûi tı̄ kiō-āu. Siú-jı̂n thiaⁿ Hūi-bí sió-chiá teh kiò i, chek-sı̂ kám-kak sı̄ páng-húi lia̍h lâng, i sı̄ m̄-chai Khun-hong kap in bó-kū teh pı̀ⁿ-kúi. Siú-jı̂n ê tı̍t-kám sı̄ páng-húi lia̍h lâng beh kòng hoan-thâu. Che iā-sı̄ Tiuⁿ chiong-kun chá choè le̍k-lı̂m páng-siú ê kū-thng-thâu. Siú-jı̂n chek-sı̂ cháu-oá siòng cheng-cheng tùi thâu chêng hit-ê kng-kiō--ê ê kha-kut, ēng tı̂-thâu-kheng hò͘ chı̍t-ē kha tn̄g lı̄-lı̄, kui sian lâng chū án-ni un lo̍h khı̀. Kui téng kiō chhuh tùi thâu-chêng lo̍h khı̀. In-ūi sı̄ bô tiuⁿ-tı̂ āu-bı̄n hit ê kng-kiō ê chū án-ni hō͘ kiō thoa phak lo̍h-khı̀. Thâu-khak hō͘ chio̍h-thâu kòng chı̍t khang. Tı̍t-tı̍t hoah kiù lâng. Hūi-bí sēng hit ê sè chàm-khui kiō-mn̂g tùi chı̍t tiâu phian-lō͘ tı̍t-tı̍t cháu. Āu-bı̄n ê ka-teng khang-chhiú bô ke-si, Siú-jı̂n ū tı̂-thâu sui ê oá--lâi bu̍t kàu tang-tó sai-oai, khàu-pē kiam khàu-bó. Thâu-chêng ê peng-á jı̍h tò-tńg lâi, tû sū-koaⁿ ū té-chhèng í-goā bô chhèng, peng-á ū to. Sū-koaⁿ chek-sı̂ khui chhèng thâu-mn̂g phah bô tio̍h, in-ūi goe̍h bô siáⁿ kng. Tē jı̄ mn̂g koh phah--lâi, Siú-jı̂n siám-koè phah tio̍h chhiú-kó͘-thâu, sió-khoá siong. Siú-jı̂n chin béng-ióng chhin-chhiūⁿ iá-gû, chhin-chhiūⁿ hiông-sai khoàⁿ tio̍h chia̍h-mı̍h. Hoah-siaⁿ tà-oá-khı̀ ēng tı̂-thâu khan-thian-bûn tùi thâu-khak kā i bō lo̍h-khı̀. A̍ih chı̍t ē ı̀n-siaⁿ chū án-ni tó lo̍h-khı̀. Sū-koaⁿ ê thâu-khak chhùi-chhùi, jı̍h oá-khı̀ tùi té-chhèng chhiúⁿ khí-lâi. Peng-á lóng poe̍h to beh oá--lâi, Siú-jı̂n chiong té-chhèng gia̍h tı̄ chhiú-nih kā in kóng mài lâi khah hó. Tāi-ke khoàⁿ m̄-sı̄ Siú-jı̂n ê tùi-chhiú chiū thè-chúi làu-cháu. Tú hit sı̂ Bo̍k-su kap chı̍t kûn chheng-liân iā jiok kàu, khoàⁿ Hūi-bí teh cháu. Iā thiaⁿ chêng-bı̄n ū chhèng-siaⁿ kap hiàm sat ê siaⁿ. Thiaⁿ Hūi-bí kóng, chiah chai Siú-jı̂n lâi kiù. Bo̍k-su kín chhoā Hūi-bí bih tı̄ chı̍t ê tú-hó ê só͘-chāi. Kı̂-û ê chheng-liân jiok kàu, khoàⁿ lâng to lóng thè khı̀ lah só͘-í bô koh jiok. Tāi-ke chiū lóng tò-lâi Hūi-bí kap Bo̍k-su bih ê ūi. Tāi-ke siūⁿ chit chân sū m̄-sı̄ sió-khoá. Kóng sı̄ Tiuⁿ chiong-kun lâi lia̍h, chiah siūⁿ kı̀ⁿ chêng-jı̍t Khun-hong kap in bó-kū lâi, kài-siāu kóng sı̄ bó͘ Peng-thoân-tiúⁿ Tiuⁿ chiong-kun, án-ni sı̄ beh lâi ēng kiông-toa̍t ê sêng-hun. Taⁿ kı̀-jiân jiá-chhut jı̂n-bēng, tek-khak m̄-sı̄ sió-khoá. Só͘-í tāi-ke siong-liông koat-tēng, chiong Sū-liông ê chhù só khí--lâi, chiong lāu-bú kap hiaⁿ-só sun-á lóng poaⁿ khı̀ pài-tn̂g. Tı̄ hia ǹg-bāng tit-tio̍h pó-hō͘. Soat-mûi tò-khı̀ iā khı̀ choè kàu-hoē hù-siat i-koán ê hō͘-sū. 
 Chiah kóng Siú-jı̂n chhoā Hūi-bí chū án-ni thàu-mı̂ cháu. Jı̍t--sı̂ bih, àm-sı̂ cháu, tı̍t-tı̍t cháu-kàu Hûn-lâm séng-siâⁿ. Khı̀ bih tı̄ Siú-jı̂n chhin-chhek ê tau. In sı̄ choè-sit lâng, sı̄ jia̍t-sim ê Ki-tok-tô͘. Toà tı̄ lı̄ siâⁿ chiâⁿ phò͘-lō͘ chı̍t ê phian-phiah-ê hiuⁿ-chng ê sió tek-ûi-á lāi. Só͘-í bô hiah khoài hoat-kiàn tio̍h. 
 Taⁿ hiah-ê peng-á chū án-ni thoa sin-si, kap kng tn̄g-kha, tn̄g-chhiú tio̍h-siong--ê tò-khı̀. Peng-á cháu khı̀ peng-iâⁿ pò sí. Ka-teng tò-khı̀ soà m̄-káⁿ jı̍p-khı̀. Chhù-nı̍h lâng-kheh kōng-kōng-kún. Khun-hong lé-ho̍k chhēng piān-piān, kàu beh tàu lah tāi-ke chiah chai sı̄ beh chhoā sin-niû. Tı̍t-tı̍t tán, khoàⁿ-sı̂ beh chı̀n-pâng, sı̂ iā koè lah, sin-niû kàu-taⁿ iáu-boē lâi. Tāi-ke ām-kún chhun tn̂g-tn̂g, lóng hong-siaⁿ Tân--ka ê siàu-iâ beh chhoā-chhin. Chiah chē-hoè chiah beh chhoā, chit-pái siù-kiû sı̄ chhin chhiú pha--ê. Lia̍h in bó-kū Tiuⁿ chiong-kun choè moâi-lâng--ê. Un2-tàng chin-súi, nā m̄-sı̄ ū Goa̍t-lí Siông-gô͘ ê pān, iā tio̍h ū Sài Se-si ê khoán. Nā bô “Siu-hoa pı̀-goa̍t ê súi, mā ū tı̂m-hı̂ lo̍k-gān ê súi.”(Nā bô hoe khoàⁿ i lâi kiàn-siàu chiū ha̍p khı̀, goe̍h-niû khoàⁿ i lâi chiū ng-bı̄n ê súi, iā tek-khak ū lí-hı̂ khoàⁿ i lâi ê súi chiū chhàng lo̍h chúi, gān teh poe khoàⁿ i lâi ê súi chiū hioh lo̍h--lâi ê súi). Jı̂-chhiáⁿ kè-chng m̄-chai beh kah goā chē lâi leh. Só͘-í jı̂n-san jı̂n-hái ê lâng ài lâi khoàⁿ. Iū-koh sı̄ 5 goe̍h 13 jı̍t, siâⁿ-lāi ngiâ Sêng-hông, hong-siaⁿ pòng-iáⁿ pí beh lâi khoàⁿ toā-hı̀ ê lâng iáu khah chē. Khun-hong iā iông-iông tek-ı̀ chhun-hong moá-bı̄n, chı̍t tiám tán koè chı̍t tiám tán bô. Tán kàu ba̍k-chiu seⁿ bí-lô-á, sim-lāi chian tiⁿ-koé. Chı̍t-choā chhut, chı̍t-choā jı̍p, mn̂g-tēng ta̍h kàu beh ui-khı̀. Lâng-kheh tán kàu toā-tn̂g kò sió-tn̂g. Ko͘-put-chiong in bó-kū hoah khui-toh. In bó-kū sim-té àm-àm teh siūⁿ poh-káⁿ ē chhut-sū. Bô, án-choáⁿ ē bú kàu chiah oàⁿ. Chı̍t-sim siūⁿ kóng sim-pak ê sū-koaⁿ kap iâⁿ-lāi ê oē-peng khı̀, che sı̄ siāng thò-tòng ún-tàng ē sūn-sū chiah tio̍h. M̄-kú èng-kai boē tàu, m̄-sı̄, sı̄ ài koh khah-chá tio̍h kàu-ūi chiah tio̍h. M̄, kiám-sı̄ siuⁿ-oàⁿ hē chhiú, m̄, kiám-sı̄ lō͘-tiong ū lâng lâi kiap. Siūⁿ liáu chin put-tek khai-khiau. Koh thêng chı̍t-ē-á lâng hoā-hoā kiò teh lâi. Khun-hong siūⁿ kóng tāi-khài sin-niû kàu lah. Kín chı̀ⁿ choè chêng lâi khoàⁿ, khoàⁿ chı̍t ē nō͘-khı̀ chhiong-thian. Khoàⁿ kng-kiō ê ka-teng Han-chı̂-á tn̄g-kha hō͘ lâng āiⁿ.” Koh chı̍t ê ka-teng kng kiō-āu hit ê phak lo̍h-khı̀, chin tú-chhian-chhian siàng tùi chio̍h-thâu lo̍h-khı̀ thâu-hia̍h kòng chı̍t khang, phı̄ⁿ iā hiám-hiám-á kòng pêⁿ-khı̀ phı̄ⁿ-hoeh chhia teh tò. Ū ê chhiú lut-khū, tn̄g-khı̀ ê iā ū, khàu-khó͘ liân-thian. Tāi-ke kiu-kiu lun-lun m̄-káⁿ chı̀n-chêng. Ū chı̍t ê lāu ka-teng hō choè Chhàu-thâu-á-chek, tāi-ke tu i choè chêng lâi kóng. Chhàu-thâu-á chı̀n-chêng kho̍k-lo̍k kūi lo̍h-khı̀, siang-chhiú kiok-kiong kho̍k-kho̍k hò͘, kiû Siàu-iâ jiâu-miā, “Sin-niû kng …… kng kàu …… kàu poàⁿ-lō͘.” “Poàⁿ-lō͘ án-choáⁿ?” “To …… to hō͘ hō͘ lâng …… lâng …… lâng” koh lo̍h-khı̀ hit kù m̄-káⁿ kóng, kan-ta tiàm-hia lāng-lāng-lāng. Khun-hong hui-siông khı̀, cháu oá khı̀ pa-sian-chiúⁿ chhut-la̍t siúⁿ chı̍t ē hō͘ i, “kan-ta lāng, poàⁿ-lō͘ kiám ū lâng teh lāng sin-niû tio̍h bô?” “M̄ …… m̄ …… sı̄” “M̄-sı̄, bô án-choáⁿ lāng” “Hō͘ lâng chhiúⁿ khı̀ lah.” Thiaⁿ chı̍t siaⁿ hō͘ lâng chhiúⁿ-khı̀, khı̀ chı̍t ē huih hiám-á pûn chhut--lâi. Kha-chiⁿ chū án-ni kā chàm-khı̀. Lâng-kheh kōng-kōng kún bô koh chia̍h, tāi-ke lóng lı̄-se̍k. Peng iā lâi pò chiong-kun ê pháiⁿ siau-sit. In bó-kū hoah tāi-ke an-chēng tèⁿ chhı̀n-chhiò, kóng che sió-sū, che sı̄ gín-ná sū nā-tiāⁿ. Ū lâng toè chhùi ı̀n kóng, kah sı̄ Tiuⁿ chiong-kun teh choè-sū, ná-lí kiaⁿ i m̄-lâi.” Ū ê sim-té siūⁿ kóng sin-niû ēng kā lâng chhiúⁿ--ê bô chêng-lí, chóng-sı̄ bô lâng káⁿ khui-chhùi. Tāi-ke chin bô ı̀-sù chū án-ni pāi-hèng soàⁿ-se̍k. 
 14 
 Lı̂m tiúⁿ-ló-niû thiaⁿ Bo̍k-su tò-khı̀ só͘ kóng ê siau-sit, chai Hūi-bí siū Siú-jı̂n kiù khı̀ chiū kúi-hun khah an-sim. Tāi-ke kiû Chú pang-chān ín-chhoā, ǹg-bāng ē sūn-sū. Chóng-sı̄ phah-sí lâng chı̍t tiâu bēng-àn tek-khak ē ū-sū, tùi chit-chân tāi-ke chin khoà-lū. Tiuⁿ chiong-kun thèng-hāu tāi-ke soàⁿ-se̍k āu, chin siū-khı̀ kiò hiah ê ka-teng lâi, sèng hoat tı̂n-tiâu gia̍h khí--lâi tı̍t bu̍t. Chiok-chhám tio̍h siong bô lâng khó-lı̂n koh hō͘ lâng bu̍t. Chiông-tiong khah lāu-poè ê chhàu-thâu-á-chek hō͘ lâng bu̍t siōng thiám. I siàu-liân iā-sı̄ chı̍t ê lô͘-moâ. Tiuⁿ chiong-kun mē i án-ni sı̄ chin “sit-hong”(sit-hong = Iú--ê choè-sū sit-lo̍h hong-thâu, bô thé-biān). Án-choáⁿ iám-kı̂ sit-kó͘, ná iap-boé káu boé-á iap-leh, bı̄n tı̀ kah-ha̍h, án-ni soe-soe-a tò-lâi. Sit-liáu goá pún chiong-kun ê ui-hong. Khı̀ kàu bô hó khó-jím, chiong chiâⁿ cha̍p ê ka-teng tia̍p tit chı̍t tiûⁿ lo̍k-hoa liû-súi chhi-chhám lo̍k-phek. Khàu-khó͘ liân-thian, oàn-siaⁿ sù-khí. Chhoā sin-niû ê jı̍t soà pı̀ⁿ choè loān chhau-chhau thı̂-khàu ê jı̍t. Chiong-kun bu̍t lâng chhiú káⁿ-sı̄ sng lah, tı̂n-tiâu pàng-leh, jı̍p--lâi chhiú tùi toh-téng toā-ē chiū tǹg lo̍h khı̀, toā-siaⁿ hoah-kóng nā bô lia̍h chit ê lo̍h-kàu-á-kúi lâi chek-kut tek-khak bô beh pàng i kan-hiu. Keh jı̍t chek-sı̂ chhe lâng lâi Sū-liông tiau-cha. Lâi bô poàⁿ lâng, chai tiúⁿ-ló-niû kap sim-pū iáu tı̄-teh, hiān-sı̂ khı̀ tı̄ pài-tn̂g. Ū soan-kàu-su pó-hō͘, sı̄ cha-bó͘ lâng, kap che sū iā bô siang-kan. Iàu-kín sı̄ ài lia̍h Siú-jı̂n kap Hūi-bí. Tùi án-ni chiū sı̀-kè àm-hóng. Goân-in ūi-tio̍h sı̄ su-sū, lām-iōng kun-ui, chit-koân lâi jiá-sū, só͘-í m̄-káⁿ hián-jiân tui-chhip. M̄-nā phài-lâng sı̀-koè àm-hóng, chiū Khun-hong iā sı̂-khı̀ Chio̍h-iû kong-si ê thâu-lō͘ sı̀-kè lo̍k-lo̍k kiâⁿ, bē su sit-khı̀ ka-tı̄ chhùi-nih beh chia̍h ê bah lâi sı̀-kè tui-chhoē ê kông káu chı̍t-iūⁿ. 
 Sı̂-jı̍t chin khoài-koè liam-piⁿ koè poàⁿ-nı̂ khah ke, nı̂-té kàu lah chin kı̄n chiok Sèng-tàn ê sı̂, Siú-jı̂n jı̍t--sı̂ m̄-káⁿ chhut-khı̀. Àm-sı̂ chiū khı̀ chı̍t-keng hún-chhiúⁿ choè kang. Hūi-bí iā m̄-bat chhut-khı̀, siông-siông sı̄ tı̄ lāi-bı̄n pang-bâng ke-lāi sū. Ū chı̍t-jı̍t thàu-chá Hūi-bí beh chhut-khı̀ sé-saⁿ. Chhiú phâng chı̍t bı̄n-tháng saⁿ tùi āu-boé-mn̂g chhut-khı̀, beh khı̀ āu-piah khe-á. Hut-jiân taⁿ thâu chı̍t khoàⁿ toā tio̍h-kiaⁿ. Che sı̄ bı̂n-bāng á-sı̄ chin-chiàⁿ, chiū-sı̄ Khun-hong chhiú hiahN chı̍t-niá toā hiû, bı̄n chin siau-sán khiā tı̄ i ê bı̄n-chêng. Hūi-bí kiaⁿ chı̍t ē sı̂n-put-hū thé, saⁿ piaⁿ tiàm thô͘-kha oa̍t-thâu chū án-ni piàⁿ teh cháu. 
 Khun-hong khoàⁿ chı̍t-ē iā ná-chún tùi bāng-tiong kiaⁿ-chhíⁿ, toā-hiû hiat-ka̍k khui-pō͘ tı̍t-jiok. Bián kúi pō͘ chiū hō͘ i jiok tio̍h. Hia sı̄ phian-phiah-ê hiuⁿ-chng thàu-chá lâng chin-chió, sı̀-piⁿ lóng bô lâng. Kı̀-jiân hō͘ i jiok-tio̍h, Hūi-bí chiū tòng-tiām, thâu-khak chhih-chhih kióng-chhiú, ba̍k-chiu kheh-kheh kı̂-tó. I ê sim-lāi siūⁿ kóng chhám-lah, hái sui-bóng khoah-khoah, chûn-thâu e̍h-e̍h, kú iā ē sio-tn̄g. Taⁿ tı̄ chia iū-koh tn̄g tio̍h i. Láu-sı̍t kóng i tùi Khun-hong pēng m̄-sı̄ pháiⁿ-ı̀. Sı̄ m̄-kè bô siāng sı̀n-gióng ê lâng, koat-sim ài siú lāu-pē ê ûi-giân. Chı̍t sim iā sı̄ chin thiàⁿ--i, m̄-kú nā siūⁿ tio̍h i ná páng-húi ēng ngē-lia̍h--ê sı̍t-chāi chin m̄-goān. Iā siūⁿ ūi chit chân sū jiá-khí miā-àn, taⁿ chit pái hō͘ i tú-tio̍h m̄-chai beh cháiⁿ-iūⁿ? Sim-lāi iā siū-khı̀, iā kiaⁿ-hiâⁿ, iā thiàⁿ--i. Sı̍t-chāi sı̄ chı̍t ê khó-ài ê te̍k-jı̂n, bē-hiáu kóng ê sim-chêng. Chí-ū ba̍k-chiu pàng-kheh kı̂-tó kau-tài Chú. Phah-sǹg kàu chia chit tiâu bēng-àn phoà lah. Tāi-khài Khun-hong ē chin siū-khı̀, ē thoa i khı̀ kı̀ⁿ-koaⁿ. Bô phah-sǹg ū sio-lō ê chúi tih tı̄ i ê kha-poâⁿ. Koh ū teh háu chheh-khùi ê siaⁿ. Hūi-bí ba̍k-chiu thau thí-khui kā i khoàⁿ-māi, chiah chai Khun-hong ê chiàⁿ-kha chı̍t-kha kūi tı̄ thô͘-kha, chhiú ng-bı̄n teh háu, tih tı̄ i ê kha-poâⁿ sio-sio ê chúi m̄-sı̄ chúi, sı̄ Khun-hong ê ba̍k-sái, chin kú nn̄g ê lâng bô kóng-oē. Āu-lâi Hūi-bí tùi chhiú kā i khan khí-lâi. Khun-hong taⁿ-thâu khoàⁿ Hūi-bí kâm-ba̍k-sái ê bı̄n. Khun-hong liân siaⁿ kiû “Hūi-bí sió-chiá chhiáⁿ lí sià-bián, hō͘ lí siū kiaⁿ, hō͘ lí phun-pho, goān lí sià-bián.” Hūi-bí khoàⁿ Khun-hong ê thài-tō͘ m̄-sı̄ beh lâi tui-chhip i, sı̄ hó-ı̀ lâi chhoē i, sim chiah siū an-ùi. Tùi án-ni bı̄n tńg-chhiò. Khun-hong khoàⁿ Hūi-bí tńg-chhiò chiah khí--lâi, khan Hūi-bí ê chhiú lâi chim. Tùi án-ni nn̄g-lâng choè-hoé kiâⁿ jı̍p só͘ bih ê chhù. Tú jı̍p-khı̀ chē-lo̍h ū chı̍t-ē-á Siú-jı̂n tùi chè-hún kang-tiûⁿ tò-lâi. In-ūi i sı̄ choè mê-kang, thàu-chá lâng iáu chió-chió bô siáⁿ lâng teh kiâⁿ lō͘ ê sı̂ i chiū tò-lâi. Jı̍p-mn̂g khoàⁿ tio̍h Khun-hong, chı̍t sı̂ hoé to̍h, khı̀-tit nō͘-hoat chhiong-thian. Tùi chit-kioh hoāi-tong-si hāi-tit chhit-khap peh-chhiò. Lóng bô poé-hoē oá--lâi, ná teh koāⁿ chháu-cháng án-ni, chı̍t chhiú tùi heng-kháu giú leh, chı̍t-chhiú tùi ē-io kā i chhah khí--lâi, kui-sian lâng kā i hàiⁿ kàu khong-tiong, chhek chı̍t ē bé-sè beh kā i siak tùi chhiûⁿ-piah lo̍h-khı̀, chit ē hō͘ i siak khı̀, thâu-khak khı̀ tōng chhiûⁿ-piah, chiū phah-sǹg i teh siàu-iâ tha̍k tāi-ha̍k pı̍t-gia̍p ê ha̍k-sū. In lāu-bó chiū-khı̀ khàu bô kiáⁿ. Khun-hong kiaⁿ chı̍t ê bı̄n chheⁿ sún-sún, kín kiò kiù lâng. Hūi-bí khoàⁿ chı̍t ē iā hó khı̀, iá hó chhiò, iā khó-lı̂n, siūⁿ kóng èng-kai, chóng-sı̄ iā m̄-kam. Kín hoah “Siú-jı̂n, Siú-jı̂n lán m̄-thang ēng pháiⁿ pò pháiⁿ. Lán tio̍h thiàⁿ tùi-te̍k, kín kā i pàng lo̍h-lâi.” Siú-jı̂n thiaⁿ Sió-chiá teh kiò, hit ê siaⁿ ū kâⁿ thiàⁿ-thàng ai-kiû ê siaⁿ, chū án-ni tńg-chhiò ûn-ûn-á kā i hoê lo̍h lâi, kā i khǹg tiàm thô͘-kha. Pêng-sı̂ Khun-hong sı̄ bûn-sin, tùi chit chân sū liáu-āu bē chia̍h, cheng-sı̂n ná-chún ı̄ⁿ-chōng ê leh. Chı̍t-bı̄n liông-sim chū-chek, chı̍t-bı̄n ài-bō͘ i sim-ài ê Hūi-bí. I tiāⁿ kā i pí-phēng choè khó-ài ê moâi-kùi. Só͘-í pı̀ⁿ chin-chiàⁿ sán, sı̀-kè liû-lōng kin-á-jı̍t chhoē lâi kàu-chia. Tú khı̀ kap Hūi-bí sio-tú, kı̂-sı̍t liân chá-khí to iáu-boē chia̍h. In-ūi i chai Hūi-bí sı̄ teh keng-koè bih ê seng-oa̍h, só͘-í i iā-sı̄ ēng àm-sı̂ kap thàu-chá teh chhoē i. Chiah ē tı̄ thàu-chá hō͘ i tú-tio̍h. Láu-sı̍t kóng ū khó͘-sim, gō liáu khin-khin to bô 80 kin leh. Ná-lí tù oá 500 kin la̍t ê chòng-sū iá-gû ē tiâu. Tùi heng-khám giú oá-lâi ām-niá sok-ân hiám-hiám bô khùi. Tùi ē-io hō͘ Siú-jı̂n la̍k chı̍t ē thiàⁿ chı̍t pêng. Koh kā i hàiⁿ hiah koân, lia̍h tian-tò-thâu-chai pí beh kā i siak tùi chhiûⁿ-piah lo̍h khı̀, kiaⁿ chı̍t ē sı̂n lóng cháu khı̀ hêng-siōng goā. Kā i pàng lo̍h lâi chiū án-ni un tiàm thô͘-kha, ba̍k-chiu the̍h-thêng the̍h-thêng lia̍h Siú-jı̂n kim-kim siòng, chhiú khū-khū chun, kho̍k-kho̍k pài, bē chhut siaⁿ. Hūi-bí khoàⁿ liáu soà sim-sng, m̄-kam, kín kā i khan khí-lâi, chhiâu í-á hō͘ i chē, khı̀ phâng chı̍t poe sio-tê hō͘ i lim, kā i teh-kiaⁿ, jiân-āu chiah khui-chhùi kóng-oē. Siú-jı̂n khoàⁿ-liáu iā chin-chiàⁿ hó khı̀, iā hó-chhiò, iā khó-lı̂n i ê sit-thài. Kóng “Kin-á-jı̍t nā m̄-sı̄ goán sió-chiá kiò goá kā lí pàng-khı̀, lí bô miā lah lí. Lí koh káⁿ ēng chit hō pō͘, ēng lâng lâi ngē-lia̍h, bē su páng-húi, bô-lé thài-sı̄m.” Khun-hong tı̍t-tı̍t hoē sit-lé, chhē put-sı̄. Hūi-bí khoàⁿ án-ni, khó͘-khǹg Siú-jı̂n mài koh thê-khí koè-khı̀ ê pháiⁿ lâi chek-pı̄ i. Iā chai i iáu-boē chia̍h chá-khí, chiū tāi-ke chún-pı̄ chá-tǹg choè hoé chia̍h. Khun-hong hit chá-khí iā kiaⁿ, iā koâⁿ tio̍h soà hoat-jia̍t, chū án-ni tı̄ hia tiàm kúi nā jı̍t. Hūi-bí chiàu-kū hó khoán-thāi i. Iā tùi Khun-hong ê thò͘-lō͘, chiah chai in bú-kū tùi hit-sı̂ liáu-āu chı̍t-sı̂ chin siū khı̀, sı̀-kè phài-lâng tui-chhoē, koè kúi goe̍h jı̍t āu chiū ná leng. Ū chı̍t-pái tı̄ toā chiú-iàn tiong pō͘ ím, chhut-chiú tı̄ iàn-se̍k-tiong chū án-ni tó tùi toh-kha lo̍h khı̀. Thâu-khak kho̍k tio̍h toh-koaiⁿ, náu-kin chhut-huih soà poān-sūi, koh bô loā kú chiū sí-khı̀. Hit-àm sı̄ 8 goe̍h 15 jı̍t Tiong-chhiu lô-kun ê sı̂. Tùi án-ni chit chân-sū oân-choân soah khı̀ lah. 
 Chiah-ê tāi-chı̀ Khun-hong in tau thong ke bô lâng hoaⁿ-hí. Chí-ū Siù-chhun siōng hoaⁿ-hí. Ta̍k-hāng i to phah chhiú kóng èng-kai. Ūi tio̍h án-ni Khun-hong it-hoat chia̍h-khı̀ beh kiû kàu Hūi-bí tio̍h. Chóng-sı̄ Hūi-bí chai Khun-hong ū lāu-bú, i lóng m̄-chai iáu ū chı̍t ê chêng-te̍k Siù-chhun, chı̍t ê pí lāu-bú khah lı̄-hāi, i lóng m̄-chai, in-ūi Khun-hong lóng m̄-bat kóng. Khun-hong tı̄-hia phoà-pı̄ⁿ siū Hūi-bí un-jiû thiàⁿ-thàng ê chiàu-kò͘. Hūi-bí kı̄n chiok-sèng-tàn ài kı̀ⁿ lāu-bú ê sim chhiat. Khun-hong tı̄ hia iā chū-kak nā m̄-sı̄ kap i lo̍h-kàu, beh bán chı̍t-lúi súi ê moâi-kùi bô hong-hoat, chiū iā chı̄n só͘ ē o̍h kı̂-tó. Sèng-keng chū-jiân tha̍k kok-gú--ê bô būn-tê, chhiáⁿ Hūi-bí kà i gı̂m-si. Bián kúi-jı̍t giâm-jiân Ki-tok-tô͘. 
 Ū chı̍t-jı̍t i chiū koh tùi Hūi-bí kiû-chhin, Hūi-bí lâi kàu chia khoàⁿ i ê sêng-ı̀ hō͘ chêng só͘ tı̂ⁿ iā sim-nńg, kap i kóng kúi-nā hāng tiâu kiāⁿ. 
 1. Lí tio̍h kap goá pài Siōng-tè sı̀n Chú Iâ-so͘. 
 2. Lí tio̍h pó goá pêng-an, tò lâi khı̀ kı̀ⁿ lāu-bú. 
 3. Lí tio̍h pó Siú-jı̂n bû sū. I sı̄ chı̄n-tiong ê lô͘-po̍k. Lí iā tio̍h thiàⁿ--i. 
 Ta̍k-hāng to ı̀n hó. Tùi án-ni kap Siú-jı̂n chham-siông keh-jı̍t chiū khoán hêng-lí chhut-hoat tò lâi Sū-liông. Bián keng-koè kúi-jı̍t chiū kàu-chhù. Lâng khı̀ pò Tiúⁿ-ló-niû chai, tāi-ke bó kiáⁿ saⁿ-kı̀ⁿ lám teh khàu. Khun-hong iā kūi lo̍h jı̄n-chhò kiò m̄-káⁿ. Lāu lâng khoàⁿ tio̍h án-ni iā sià-bián--i. Soà thiaⁿ Khun-hong kiû-chhin, Hūi-bí kap i iok-sok ê sū. Bo̍k-su kóng sū kàu-chia, i nā choè chin-sı̍t ê Ki-tok-tô͘ iā-sı̄ khó-í lah. Tùi án-ni Khun-hong chiū koh kap in tı̄ hia kúi-nā-jı̍t, tāi-ke koh poaⁿ-poaⁿ tò lâi ka-tı̄ ê chhù. Tāi-ke hoaⁿ-hí koè Sèng-tàn-cheh. 
 Khun-hong chiū tò khı̀, koh chhéng ho̍k-chit phài lâi Sū-liông choè chām-tiúⁿ. In-ūi chio̍h-iû kong-si iáu ū tı̄ chia chiap-sio̍k teh khai-chhái chio̍h-iû. Tùi koh lâi Sū-liông liáu-āu Khun-hong chiū jia̍t-sim khı̀ siú lé-pài. Put-kò kiò i niá sé-lé, i múi-múi kóng thèng-hāu lāu-bú nı̂-lāu chiah lâi. Kóng in lāu-bú sı̄ sêng-sim ê chhài-ko͘ chū siàu-liân chiúⁿ chheng-koáⁿ, chiúⁿ i chı̍t ê, m̄-ài hō͘ i hoân-ló, siū-khı̀. Án-ni thiaⁿ liáu chin ū lí-iû, kı̂-sı̍t sim-lāi sı̄ bô hiah khoài chiap-la̍p Chú Iâ-so͘, put-kò goā-māu tek-khak sı̄ Ki-tok-tô͘. Chiàu kū khı̀ kià siok tı̄ Tiúⁿ-ló-niû in tau. Ū chı̍t-jı̍t chit-tùi chheng-liân chiū tı̄ Ông Bo̍k-su ê su-sek-hā i-chiàu ki-tok-kàu-sek kiâⁿ kiat-hun tián-lé. Bô loā kú iā kā Siú-jı̂n chhoā bó͘. Iā chiong ke-lāi it-chhè ê sū kau-tài Siú-jı̂n chiáng-lí. Sı̂-jı̍t chin khoài-koè bián loā kú iū koè chiâⁿ poàⁿ nı̂ lah. Tiúⁿ-ló-niû nı̂ lāu lah, ū chı̍t pái tùi chia̍h liáu bô tú-hó soà làu chin kú, soà pı̀ⁿ bān-sèng chin oh i-tı̄. Sán kàu chı̍t-têng phoê nê chı̍t ki kut, chóng-sı̄ i ê sim ū pêng-an. In-ūi Húi-bí ê chhin-chiâⁿ iā chò-liáu kè liáu. Sun-á iā koai-koai toā-hàn lóng ē kiâⁿ lah. Siú-jı̂n iā chhoā lah, chı̍t-ke chin nāu-jia̍t. Ū chı̍t-mê hut-jiân khí sim-chōng bô la̍t, lóng bô kóng sím-mı̍h ûi-giân chū án-ni tiām-khı̀. Tāi-ke chin iu-būn.