Chhı̀-á-lāi ê pek-ha̍p-hoe 08

 15 
 Khun-hong kap Hūi-bí liāu-lí lāu-bú ê chòng-sek liáu-āu it-toāⁿ-lo̍k, iá tú-hó kong-si beh kā i choán-khı̂n, chiū thó khı̀ ka-tı̄ ê kò͘-hiong Chiang-chiu koān-siâⁿ. Hūi-bí iā hoaⁿ-hí, siūⁿ kóng chū kè Khun-hong to iáu-boē ū ki-hoē thang tò-khı̀ pài-thàm ta-ke. Koh ka-tı̄ iā chai pak-tó͘ í-keng ū sin iok gō͘, la̍k goe̍h-jı̍t lah. Só͘-í iā chin hoaⁿ-hí kap tāi-ke saⁿ-sı̂ poaⁿ-poaⁿ tò-khı̀ koān-siâⁿ. Jı̍p-mn̂g chiū chai-sí lah. 
 Kap ta-ke sio-chioh mn̄g, ta-ke chin bô chhèng-ı̀, chhùi tū-tū bô ı̀n, lia̍h-chún sı̄ bô thiaⁿ-kı̀ⁿ, liân mn̄g kúi-nā-siaⁿ, bı̄n oa̍t-tùi piⁿ-á chiah hǹg chı̍t-ē. Chai khó͘ lah! Siù-chhun siám m̄ kı̀ⁿ i ê bı̄n, kin-pún i iā m̄-chai lāi-bı̄n iáu ū chı̍t ê lâng hō choè Siù-chhun. Ta-ke bô chhèng-ı̀ sím-mı̍h? Tē 1, lo̍h kàu--ê sí liáu bô lâng khàu, i tı̍t-kám i nā sí, bô chhái i chia̍h chheng chhài beh chiūⁿ Se-thian, ǹg-bāng kiáⁿ-jı̂ sim-pū ē kā i sio-hiuⁿ, liām-keng, hàu pn̄g. Taⁿ bián ǹg-bāng lah. I éng-oán tio̍h choè gō-kúi. Só͘-í bô pí chit-hāng khah chheh. Tē 2, bô sūn-ho̍k i ê chú-ı̀. Siù-chhun kin-nı̂ iā oá 30 lah. M̄-kè chiū-sı̄ m̄-kè. I àn-sǹg beh tit ke-hoé, àn-sǹg beh kap Hūi-bí piàⁿ seⁿ-sí, cheⁿ kàu tauh-té. Ta-ke-á iā-sı̄ bē lı̄-tit Siù-chhun. Siù-chhun sı̄ chı̍t ê hui-siông lı̄-hāi ê lú-sèng. Liām-keng lé-hu̍t, goā-kau chiap kheh kù lí lâi. Sı̍t-chāi bô kiàn-siàu choè chı̍t ê koān-siâⁿ ê kau-chè-hoa, kı̄n lâi o̍h kàu poa̍h mâ-chhiok, sńg pâi-á, chia̍h-hun, thiàu-bú ta̍k-hāng to ē. Chı̂ⁿ the̍h ē tio̍h, tùi iúⁿ-bú(Khun-hong ê lāu-bú) iā sūn chêng, chhut-chāi i ēng, chng kàu chı̍t-sian ná ang-á leh. Tò lâi 3 jı̍t tú sı̄ Khun-hong lāu-pē ê kı̄-jı̍t. Hit-jı̍t pān chin chhiⁿ-chhau ko͘ ı̂, kū kı̄m, chek peh, chím ḿ, chhù-piⁿ lı̂n-iū chē-chē lâng lóng lâi saⁿ thàm. Koh thiaⁿ Khun-hong chhoā sin-niû tò-lâi koh-khah chē lâng lâi. Chiok chiok khui iok 10 tè toh. Lóng sı̄ toā hı̂ toā bah, san-tin hái-bı̄. Tāi-ke hoah-kûn thiòng ím, toā nāu jı̂ te̍k-nāu. Khun-hong chı̍t chhiú the̍h-hun, chı̍t-chhiú the̍h chiú poe, chı̍t-toh kiâⁿ koè chı̍t toh chhiáⁿ lâng lim-chiú. Ka-tı̄ iā hoah kûn, khoàⁿ sím-mı̍h kûn to ē-hiáu hoah. Chit khoán sū Hūi-bí it-seng lóng m̄-bat khoàⁿ tio̍h, iā m̄-bat siūⁿ tio̍h, án-choáⁿ kı̄-jı̍t sı̄ tùi kò͘-jı̂n ê tui-tō sı̄ iu-būn, choè-sek lé-pài kóng khí kò͘-jı̂n ê lí-le̍k lâi bián-lē hō͘-poè. Saⁿ kap kı̂-tó, hiaⁿ-tı̄, chí-moāi koh chū-chı̍p saⁿ kap siàu-liām chá-sı̂ pē bó ê thiàⁿ. Nā-ū kám-chêng m̄-tú-hó sūn chit-jı̍t tı̄ kò͘-jı̂n pē bó ê bı̄n-chêng tāi-ke ná-chún khoàⁿ pē bó ê bı̄n koh lâi ak-chhiú. Siông-siông sı̄ tāi-ke kám-kek kàu lâu ba̍k-sái. Ná-lí ū chit hêng--ê. Toā chia̍h toā lim, chı̍t sut-á to bô pi-ai, to bô siàu-liām kò͘-jı̂n. Sı̄ tı̍t-tı̍t hoā, bô-kò͘ sı̄ chià chit ê ki-hoē lâi iàn-lo̍k. Só͘-í Hūi-bí khoàⁿ liáu chin m̄-koàn-sı̀. Sim siāng thiàⁿ ê, chiū-sı̄ Khun-hong oân-choân kap tı̄ Sū-liông ê sı̂ koh pı̀ⁿ chı̍t khoán lâng. I lóng m̄-chai Khun-hong ē chia̍h-hun, chia̍h-chiú, hoah-kûn, jı̂-chhiáⁿ chiú-liōng hiah-kiông. I ê sim ē thiàⁿ, lóng choa̍t-bāng lah. Thâu-khak tiāⁿ chhih-chhih, sui-jiân chē tı̄ toh-nih tiāⁿ-tiāⁿ the̍h chhiú-kin-á thau chhit ba̍k-sái. Iā bē hiáu kā lâng thı̂n chiú, kin-pún i bô koàn-sı̀ chit hō sū. Ū lâng kóng i toā-tè kek-sái, ū ê kóng i iáu sin-niû pháiⁿ-sè, ū ê kóng i khah ū chêng káⁿ-sı̄ teh siūⁿ tio̍h Ta-koaⁿ. Lóng bô lâng chai i sı̄ ūi sı̀n-gióng ê lı̍p-tiûⁿ lâi kan-khó͘. Khun-hong chai, thiau-tı̂ tèⁿ chhı̀n-chhiò. Chóng-sı̄ tı̄ toh-nih ū chı̍t ê ná-chún boé-ia̍h ê súi, kap Khun-hong hó chı̍t-tùi, iû-goân chı̍t chhiú gia̍h hun, chı̍t-chhiú koāⁿ pân sı̀-kè kèng-chiú, chhùi chhiò gı̄-gı̄, kek-kı̂ ū lé-māu, ko͘-ı̂ kū-kı̄m, chek-peh chím-ḿ lóng chin se̍k-sāi, lé-lé chiá-chiá, hû-kha sáng-chhiú ê khoán-thāi lâng kheh. Siông-siông ēng ba̍k-boé khoàⁿ Khun-hong, piáu-sı̄ hó-ı̀ ê bı̂-chhiò. Hó lı̄-hāi ah? Sim chin m̄-goān, chóng-sı̄ it-chhè khǹg tı̄ sim lāi. Sí to chiù-choā beh cheⁿ kàu iâⁿ. Chhin-chhek chē-chē tı̄ toh-nih iân-siah tiong soà phoe-phêng chhoā m̄-tio̍h ê, phoê chiūⁿ kut-chiūⁿ, nā chhoā Siù-chhun m̄-chiū chin hó. Hó chı̍t-tùi ang-seng bó͘-toàⁿ, khoàⁿ khı̀ chhoā tio̍h chı̍t ê hàu-lâm-sı̂n, iā bē khí-chhiáⁿ khí-kheh. Tāi-ke tı̍t hoē tı̍t kong-jiân, Hūi-bí chiah chai lâng sı̄ teh kóng--i, chiah chai hit ê ná boé-ia̍h-pô hit ê sı̄ kiò choè “Siù-chhun”. Chóng-sı̄ m̄-chai hit ê lâng kap chit ê ka-têng sı̄ sím-mı̍h koan-hē. In-ūi chiàu i só͘ chai Ta-ke sı̄ chiúⁿ-koáⁿ, chí ū seⁿ tiōng-hu Khun-hong chit ê. Taⁿ che sı̄ án-choáⁿ? Khah thêng ta-ke chhut lâi Siù-chhun chı̍t ē chiū khí-lâi kiò “A-niâ” tùi chhiú kā i khan leh. Niū ūi hō͘ i chē. Chiah hoaⁿ-hí kā a-niâ thı̂n chı̍t-poe chiú. Hūi-bí chin gông-ngia̍h, án-choáⁿ chit ê lâng thái kiò Ta-ke A-niâ. Kiám-sı̄ sió-ko͘? I iā bô ı̀-sek khiā khí-lâi chhéng-an ta-ke. Ta-ke m̄ chhiù--i, kò͘ kap pa̍t-lâng kóng-oē. I ka-tı̄ bô-ı̀-sı̂n, bô-ı̀-sı̂n chē toh lo̍h khı̀. Khan-thêng cha-bó͘ lâng kheh chiū ū lâng ǹg in ta-ke kóng lín Khun-hong ê ba̍k-chiu chin-chiàⁿ hō͘ lêng-géng-hu̍t oāⁿ khı̀. Ū ê kā i poé-chhiú bih-chhùi kóng m̄-thang kóng, pháiⁿ-sè. Ū ê kóng boē-bān ò͘, siàu-liân siàu-tak nn̄g ê lóng siu khí-lâi, chı̍t ê lí lāi, chı̍t ê lí goā. Lán tō ū leh tō m̄-sı̄ choè bē kàu, koh piān-piān tı̄ lāi-bı̄n. Siù-chhun thiaⁿ liáu chin hoaⁿ-hí. Thiau-tı̂ ǹg Khun-hong bún-chhiò, hián-bêng kiau-thài, kóng “Goán iā ē kham tit, lâng soà boeh, kah hiah hó-miā”. Khun-hong chin pháiⁿ-sè, ēng ba̍k-boé khoàⁿ Hūi-bí, Hūi-bí thâu-khak chhih chhih, the̍h chhiú kin-á chhit ba̍k-sái sim chai khó͘ lah. Tang-sı̂-á ke-lāi iáu ū chı̍t ê ài-chêng ê tùi-te̍k. Siù-chhun thiau-tı̂ kóng “A-ḿ mài koh kóng noh! Khah-thêng-á hāi lâng hō͘ lâng mē, lâng teh háu lah”. Láu-sı̍t-kóng Hūi-bí tiàm hiah chē bē tiâu, i ê ūi bē su chiam teh chha̍k. Chóng-sı̄ m̄-káⁿ lı̄-se̍k, koh bô loā kú tāi-ke chia̍h pá. Toā ê chhi-chhám kàu lah. 
 Ta-ke pı̄-pān hit-jı̍t ài hàu kong-má. Iā tio̍h pài thiⁿ-tē, in-ūi tio̍h pài lâi pó͘ choè sin-niû ê sı̂ bô pài. Ti-thâu ngó͘-seng lóng pâi hó, hiuⁿ sio khí-lâi Ta-ke seng pài. Pài kin-á-jı̍t ê kı̄-sı̂n, āu lâi pài kong-má. Pài toh-téng ê koan-im hu̍t-chó͘, sím-mı̍h ông-iâ-kong má-chó͘-pô, kui toh-téng. Iā ū o͘-bı̄n--ê, iā ū âng-bı̄n--ê, iā ū pe̍h-bı̄n--ê. Iā ū hûi--ê, iā ū chhâ--ê, tiong-ng hit sian sı̄ ge̍k--ê. Sı̂n-chú-á kui toh téng. Iā ū toā-chek, hiuⁿ-lô͘, kim-tiáⁿ, kūi-tiām, khiang khok, siūⁿ-poe lóng ū. Sí lah, Ta-ke pài hó chiū tu hō͘ Khun-hong, Khun-hong khí thâu m̄-pài. Lāu-bú lé, khut, mē kóng phah-sǹg chí-ū thoân chit ê hiuⁿ-lô͘-hı̄ⁿ, beh lâi lâu bān-sè hiuⁿ-ian, bô phah-sǹg khı̀ hō͘ lo̍h-kàu-pô chhek-soe tio̍h. Pı̀ⁿ bó͘ seⁿ--ê bû-só͘-put ê phái-oē. Koh hiah-ê ko͘-ı̂ kū-kı̄m iā mē iā khó͘-khǹg chiū chiap hiuⁿ iā pài. Pài-liáu chiap hō͘ Siù-chhun. Siù-chhun kho̍k-lo̍k chiū kūi lo̍h khı̀, pài tit chin hó-sè, sam-kūi káu khàu-thâu, múi chı̍t-kūi, sam khàu-thâu, chiū koh peh khí-lâi, hiuⁿ siang-chhiú chhiáⁿ koân, bı̄n ǹg kong-má kóng-oē, kiok-kiong hā-pài, chiū kūi lo̍h koh-chài sam khàu-thâu. Ná-chún teh poaⁿ-hı̀ leh. Kha-pō͘ chhiú-lō͘ chin hó-khoàⁿ. Pài liáu tio̍h Hūi-bí. Hūi-bí sí to m̄ chiap hiuⁿ, kan-ta lâu ba̍k-sái. In ta-ke khı̀ kàu bô hó khó jím, kiò Siù-chhun khı̀ gia̍h tı̂n-tiâu lâi. Tng chèng-lâng ê bı̄n-chêng, kong-má, sı̂n-hu̍t ê bı̄n-chêng tio̍h kà hō͘ lâng khoàⁿ, ut hō͘ lo̍h sèng. Hūi-bí hō͘ lâng phah bô khui-siaⁿ háu, bı̄n ǹg-piah kūi lo̍k kı̂-tó, kù in ta-ke phah. Ū ê kóng hó lah no̍h, seng-khu ū sin leh. Siù-chhun tiàm piⁿ-á kóng “Hó-chéng m̄-thn̂g, pháiⁿ-chéng m̄-tn̄g, seⁿ hit hō lo̍h-kàu-á kiáⁿ, goā súi-ah!” Chit-kù oē Khun-hong thiaⁿ-liáu bô hoaⁿ-hí. Khun-hong khoàⁿ-liáu iā chin m̄-kam, kūi lo̍h khı̀ thoè Hūi-bí hō͘ lāu-bú phah kúi-nā-ē. Lāu-bú chiah pàng-chhiú, koh tu hiuⁿ lâi. Khun-hong chiū án-ni chı̀n-chêng kā i chiap hiuⁿ lâi thè-pài. Tùi án-ni chı̍t-tiûⁿ ê hong-pho chiah soah. 
 Hit-àm Hūi-bí kui-mı̂ bô khùn kan-ta háu, mn̄g Khun-hong chiah-chai Siù-chhun chiū-sı̄ Khun-hong ê bô-iân sim-pū-á bó͘! Kàu-taⁿ iáu-boē kè-chhut, chiū-sı̄ koat-sí beh kap i cheⁿ Khun-hong ê chêng-te̍k. Kàu chia chiah chai-khó͘, siuⁿ-bān lah. Khun-hong tùi tò lâi hō͘ lāu-bú mē chū án-ni m̄-bat koh khı̀ lé-pài. Lâng nā mn̄g, Hūi-bí nā kóng, i lóng-sı̄ chhiò-chhiò kóng, “Khám--ê, chı̍t-sı̂-hong, èng-kai sái chı̍t-sı̂ chûn. Chit-sı̂ beh án-choáⁿ pí hit-sı̂. Goá iā bô kap lín jı̍p-kàu niá sé-lé lah.” Ah! Hūi-bí chai sí lah. Chiū-sı̄ tı̄ chia, siuⁿ-bān lah. Thòng-hoé tong-sı̂ bô thiaⁿ lāu-pē ê ûi-giân, chı̍t sı̀-lâng sı̄ choè “Chhı̀-á-lāi ê pek-ha̍p-hoe” lah. 
 Pek-ha̍p-hoe, pek-ha̍p-hoe! 
Lí sı̄ pe̍h koh súi, phang koh toā lúi. Ū soaⁿ-téng, ū kheⁿ-kok, ū pêⁿ-iûⁿ.
Ta̍k-ūi khui-khui khoah-khoah.
Ū iông-kong, ū lò͘-chúi.
Lí thái-m̄ tiàm hia khui, tiàm hia súi. Thài khó-sioh, lí thái ē chiah pháiⁿ-ūn.
Phian-phian lâi khui tiàm che chhı̀-á-lāi.
Lí kiám m̄-chai sı̀-piⁿ lóng sı̄ chhı̀. Lí loán-jio̍k hō͘ hong chhoe,
Chêng iā chhı̀, āu iā chhı̀.
Kàu-boé tio̍h kak-ngō͘ oân-choân hún-chhùi. Pó-siú lí ê kiat-pe̍k, kap phang-bı̄.
Goān koat-sim hùn-tò͘, bû-ngó͘, hi-seng.
Kàu-boé ê sèng-lı̄ chiū kui tı̄ lí. Ah! Pek-ha̍p-hoe, khó-liân!
Chhı̀-á-lāi ê pek-ha̍p-hoe! Hūi-bí ba̍k-sái chhit-chhit leh, gia̍h pit khí lâi siá chit siú chek-kám ê sin-sek chū-iû si, chū án-ni khiā khí-lâi, khı̀ sé-bı̄n, oāⁿ-saⁿ, tùi chia-khí bān-sū chhùi-khí-kin kā-leh, chí ū kı̂-tó í-goā bô-lō͘. Pa-kiat thun ba̍k-sái, piáu-chhut un-sûn chhiò-iông lâi chiap ta-ke, chiap Siù-chhun. Ta-ke sı̄ bû-só͘-put ê khé-che̍h. Siù-chhun chı̍t-bı̄n chau-that Hūi-bí, chı̍t-bı̄n pa-kiat Khun-hong. Hūi-bí seng-sán ê kı̂ kàu lah, kám-siā Chú khoài piān chiū seⁿ cha-bó͘-kiáⁿ. Ná-chún ge̍k ê súi, chin sêng lāu-bú ê bı̄n. In a-má chı̍t-kù chiū mē kóng seⁿ kàu hit hō cha-bó͘ gín-ná-kúi bô lō͘ ēng, chiū kā i hō-miâ choè “M̄-tı̍hⁿ-á”. Khó-liân phah-sńg Hūi-bí ûn-á siūⁿ chı̍t ê hó-miâ beh hō soà bô chhái-kang. Seⁿ hit kúi-jı̍t tú Khun-hong ūi kong-si khı̀ chhut-chhe. Án-niâ kap Siù-chhun khı̀ thè pò hō͘-kháu, chiū án-ni teng-kı̀ chò “Tân M̄-tı̍hⁿ”. Khó-lı̂n bó lâng m̄-tı̍hⁿ, liân kiáⁿ bô choē tú chhut-sı̀ lâng iā m̄-tı̍hⁿ. Khun-hong tò-lâi chai Hūi-bí khioh cha-bó͘-kiáⁿ iā-sı̄ bô kàu-goā hoaⁿ-hí. In-ūi nı̂-kí 30 lah chiah kı̀ⁿ tio̍h chit ê thâu-chiûn-á koh sı̄ cha-bó͘--ê. Chin loé-chı̀, iā chiū bô siūⁿ beh kā i oāⁿ miâ. Nā-sı̄ Hūi-bí su-khia kā i hō choè “Hūi-chû”. Àm-sı̂, bô lâng tı̄ sin-piⁿ ê sı̂ chiah kā i thau-kiò “Hūi-chû”. Nā tı̄ A-niâ ê bı̄n-chêng chiū kiò “M̄-tı̍hⁿ-á”, ah! Khó-liân, ka-tı̄ seⁿ-kiáⁿ, bô châi-tiāu kiò kiáⁿ ēng só͘ ài hō ê miâ. Siù-chhun sēng chı̍t ê ki-hoē toā hiàn bí-jı̂n-kè. Tú-gū Khun-hong khı̀ hō͘ i léng tio̍h. Hūi-bí iū goe̍h-lāi, eⁿ-á háu, chhá bē khùn-tit, Khun-hong chiū lēng-goā khı̀ khùn tı̄ keh-piah pâng. Hūi-bí goe̍h-lāi bô khí-lâi, sū-sū Siù-chhun thoè sū-hāu Khun-hong. Siù-chhun piàⁿ-miā khoán-thāi. Kàu-boé liân àm-sı̂ to lâi kap Khun-hong choè-phoāⁿ, put-ti put-kak nn̄g-lâng í-keng seⁿ-chhut ài-māi ê koan-hē lah. 16 Kàu chia chhám-siōng ka-chhám lah. Khun-hong phoà-pı̄ⁿ hó, nn̄g ê hián-jiân chhoā-chhut chhoā-jı̍p. Thiàu-bú thiaⁿ, moâ-chhiok-tiûⁿ, tiān-iáⁿ-ı̄ⁿ, chhù-chhù to ū in nn̄g-ē ê kha-jiah. Tùi-lâng kài-siāu iā-sı̄ Tân thài-thài. Hūi-bí kap Siù-chhun lâi saⁿ-pí Hūi-bí sı̄ sûn-liông chhin-chhiūⁿ Kap. Súi chhin-chhiūⁿ Pek-ha̍p-hoe. Siù-chhun sı̄ iau-kiau to-thài. Seng-khu liú-lia̍h, hù-iú liû-soàⁿ-hêng ê khiok-soàⁿ-bí. Bú-i, iā-lé-ho̍k chhēng khí-lâi, chı̍t ē thiàu oán-jiân Sian-lú hā-hoān oán-jû Tia̍p-bú hoa-kan ê khin-sang. A-ná to chu, chhēng koân-kiā-a ê kiâⁿ-lō͘ ngiú-lâi ngiú-khı̀, kap Khun-hong chhiú kau chhiú sàn-pō͘ tı̄ kong-hn̂g ê chhiū-kha. Chē lo̍h, kha khiau-khí-lâi chı̍t chhiú pok-hun, chı̍t chhiú khan Khun-hong, chit-khoán ê thé-thài Hūi-bí sí tō choè-bē lâi. Án-ni Siù-chhun ê khoán thang kóng ná sio̍k-gú kóng “Thán-kí, hô͘-lı̂-chiaⁿ” súi ná-chún Iá-chhûn-á hoe. Hit ê thé-thài phín-chit, it-seng ê sò͘-ióng, sim-sèng, cheng-sı̂n, só͘-ài lóng bô sio-tâng. Koè-khı̀ Khun-hong chiap Hūi-bí sı̄ chēng, sı̄ ka-têng-tek, ná-chún siu-tō-ı̄ⁿ ê sèng-lú. Tāi-hong, kèng-khiân, thiâm-chēng. Chiap tio̍h Siù-chhun sı̄ goā-kau-hêng, thiàu-bú, thiám-mı̄, sńg, chhiò èng siā-hoē ê tiâu-liû. Khun-hong pān-lí sū-bū iú-hong chiū seng-chı̀n choè koān-siâⁿ hun kong-si ê keng-lí. Tú-gū lāu-bú 60 hoè ê hí-siū, chiū siat-hoat beh kā lāu-bú choè seⁿ-jı̍t. Kong-jiân hoat-piáu tı̄ hit-jı̍t beh soà chiap Siù-chhun khí-lâi choè sè-ı̂. Siù-chhun put-ho̍k choè sè-ı̂. I kóng chū-sè chiū jı̍p-mn̂g, koh pí Hūi-bí khah chē hoè. Tek-khak ài cheⁿ Toā-bó͘ ê bêng-hūn. Hit-jı̍t kàu, thâi-ti tó-iûⁿ, in-ūi chêng-pái chhiáⁿ sin-niû-chiú chhiáⁿ bô sêng. Chhoā Hūi-bí tı̄ Sū-liông kiat-hun, bô tò-lâi chhù-nih chhiáⁿ lâng-kheh. Chit-pái lāu-bú 60 hí-siū, ka-tı̄ seng choè keng-lí. Koh chhoā Siù-chhun. Lāu-bú hui-siông hoaⁿ-hí, chú-tiuⁿ toā chhiáⁿ chı̍t-ē. Tng chhiáⁿ lâng-kheh ê sı̂, ko͘-ı̂, kū-kı̄m, chek-peh, chím-ḿ to lóng o-ló thı̄n Siù-chhun chin hó, án-ni chiah ha̍p-sek. Se̍k āu pài siū chı̍t-tùi Sin-niû kiáⁿ-sài seng lâi pài. Khun-hong, Siù-chhun khok-lo̍k chiū pài lo̍h khı̀. Sı̍t-chāi m̄-sı̄ sin-niû, tùi Hūi-bí goe̍h-lāi in nn̄g ê chiū choè kiàn-siàu sū. Koh hó kha-chhiú í-keng ū sin nn̄g goe̍h-jı̍t lah. Sè-sio̍k tùi che sı̄ chin pêng-siông. Āu-lâi kiò Hūi-bí pài. Hūi-bí tû-khı̀ kūi-lo̍h kı̂-tó í-goā m̄-bat pài lâng, iā m̄-bat pài ngó͘-siōng. I oá-khı̀ iā bē-hiáu liām hó-oē, chí-ū kiâⁿ kèng-lé, án-ni kóng bē ēng-tit, ài kūi lo̍h-khı̀ chhiú kiok-kiong liām hó-oē chiah ē ēng-tit. Thû chin kú chèng-lâng chin bián-kióng i, kàu āu-lâi put-tek-í chiū phō sè-kiáⁿ kūi oai-oai ba̍k-chiu pàng-kheh kı̂-tó. Tāi-ke khoàⁿ i ū kūi chiū hó lah. Nā-sı̄ in ta-ke kàu sek-āu, tāi-ke tò-khı̀ liáu chiū kiò i lâi mn̄g kóng tha-tú-á án-choáⁿ m̄-bián kūi chiàⁿ-chiàⁿ? Án-choáⁿ kūi oai-oai? Án-choáⁿ bô liām hó-oē? Án-choáⁿ liām Iâ-so͘? Oá lâi gō͘-kin-kê khia̍k kúi-nā ē. Ba̍k-chiu phoê koāⁿ khí lâi hiù, toā thúi choān kúi-nā-ē, lé koh khu̍t. Hit àm Hūi-bí bô háu lah, ka-tı̄ ēng io̍h-iû o͘-chheⁿ ê ūi so-so leh. Thâu-khak tiāⁿ hō͘ ta-ke khia̍k, ū sı̂ chéng-chéng se-thâu ē thiàⁿ chiū thâu-chang chhı̀n-chhái se-se leh, ba̍k-chiu phoê, chhùi-phoé tiāⁿ o͘-chhiⁿ, chhut-khı̀ chin pháiⁿ khoàⁿ, só͘-í iā hán-tit chhut-khı̀. Goe̍h-lāi lâng iā bô chhiù-chhái--i, bô sím-mı̍h leng, gín-ná chhı̄-liáu siau-hoà put-liông. Thó͘-oē kóng tio̍h-kâu, chin bái, sán-sán, phoê lēng-lēng. Ta-ke bô hoaⁿ-hí, lāu-pē iā m̄-bat phō. Ū chı̍t-jı̍t ta-ke kap Siù-chhun chin ok, tng-tán Khun-hong bô tı̄-teh. Kóng Hu̍t-chó͘ kàng-chhiam, in khı̀ thiu-chhiam, poa̍h-poe kóng Siù-chhun kai-chiàm toā-pâng, kiò Hūi-bí tio̍h soá pâng-keng, chiong toā-pâng niū i, kiò i tio̍h poaⁿ-khı̀ phian-pâng. Hūi-bí bô hiah khoài beh poaⁿ, Khun-hong tò-lâi kóng hō͘ Khun-hong thiaⁿ, Khun-hong iā m̄-káⁿ choè chú, tèⁿ tiām-tiām. Tùi án-ni Siù-chhun ná lōng-koân. Khun-hong choè keng-lí liáu-āu chiū siông-siông chhut-chhai khı̀ Lâm-kiaⁿ, Siōng-hái, Hiong-káng, Siù-chhun ta̍k-ūi toè kàu-tio̍h. Nā tò-lâi chiū bé tán-lō͘ tò-lâi hō͘ lāu ta-ke-á. Hūi-bí gín-ná ná chhı̄ ná bái, tû-khı̀ tha̍k Sèng-keng kı̂-tó í-goā bô sím-mı̍h thang siū an-ùi. Khí-thâu lâi bat khı̀ lé-pài, āu-lâi ta-ke kı̀m chin ân, m̄-chún i chhut mn̂g soà bô ki-hoē thang khı̀ lé-pài. Ū-sı̂ Ko͘-niû, á-sı̄ Bo̍k-su-niû lâi sio-thàm, tng-bı̄n hō͘ in ta-ke siau-to̍k. Sı̍t-chāi chin khó-lı̂n. Bô loā-kú Siù-chhun khioh gín-ná seⁿ cha-po͘-ê, choè chı̍t ē âng khí-lâi, chiū hō-choè Êng-chong. Moá-goe̍h chiū koáⁿ Hūi-bí khı̀ phian-pâng. Tùi hit-jı̍t khí Hūi-bí chiū siū khoàⁿ choè sè-ı̂ táⁿ-pān. Put-lūn sím-mı̍h to su--lâng. Nı̂-cheh chhoe-koé, pa̍k-chàng, pı̄-pān seng-lé. Liām-keng kòng-khok, sio-hiuⁿ poa̍h-poe. Pān chho-toh, pān chhài-toh, bô chı̍t-hāng ē iâⁿ Siù-chhun. Lâng-bı̄n se̍k, hong-liû, poa̍h moâ-chhiok i chı̍t-kha, thiàu-bú i chı̍t-kioh. Kóng kó͘, tām hı̀-bûn kù lí lâi, chia̍h hun lim-chiú ta̍k-hāng ē. Hūi-bí nè, chí-ū liām Iâ-so͘, ē hiáu toâⁿ-khı̂m, ē hiáu chhâi-hông, hó phín-hēng. Sū-sū to choè hong-boé, chū án-ni hō͘ lâng kı̀m lo̍h léng-keng, khiā choè chheⁿ-chhâ, chiúⁿ seⁿ-koáⁿ. I ê pâng-keng tiōng-hu chı̍t kha-pō͘ to m̄-bat jı̍p-khı̀. Chêng-āu, sı̀-piⁿ cháu bô lō͘, kai-chài téng-bı̄n iáu chı̍t-lō͘, chí-ū bāng Iâ-hô-hoa ê pó-iū. Khó-liân hō put tan-hêng, só͘ thiàⁿ ê kiáⁿ Hūi-chû, m̄-sı̄, sı̍t-chāi sı̄ M̄-tı̍hⁿ-á tio̍h-kâu bē hó tı̍t-tı̍t hoa-khı̀. Lāu-pē ū Êng-chong hāu-siⁿ pûi kùn-kùn chhiò gı̄-gı̄ thang phō. Sím-mı̍h lâng beh khoàⁿ tio̍h-kâu ê M̄-tı̍hⁿ-á. Nā-sı̄ Hūi-bí ūi bó-sèng-ài, ná kam-tit pàng hō͘ i sí. Mê-jı̍t chiàu-kò͘ ba̍k-sái chún pn̄g thun. Ì-goā ê hó siau-sit chiū-sı̄ Khun-hong siū the̍h-poa̍t choè chóng kong-si ê Siong-lí. Chū án-ni kap Siù-chhun kap sè-kiáⁿ Êng-chong chiū poaⁿ-khı̀ chóng kong-si ê só͘-chāi tē Hiong-káng. Lāu-bú, Hūi-bí kap M̄-tı̍hⁿ-á hō͘ lâng pàng tiàm chhù-nih. Bô phah-sǹg in khı̀ liáu bô loā-kú lāu-bú tio̍h thoa-sái-liân ê pēⁿ. Tı̄ hia khùn, tı̄ hia chia̍h, tı̄ hia pàng, piàn-sūi bē-tín bē-tāng. Hūi-bí chı̄n-sim chiàu-kò͘, khin-siaⁿ sè-soeh, ta̍k-hāng un-jiû siông-sè. Khiok ū kiò-chhùi ê cha-bó͘ gín-ná Sò͘-lân ah, Bo̍k-nı̄-ah, chóng-sı̄ in lóng táng-hiáⁿ. Khah kóng iā-sı̄ Hūi-bí lâi pang-chān siāng hó. Hû-khí, hû-tó, oāⁿ-saⁿ, oāⁿ kha-pe̍h, pa̍k-kha, chéng-thâu-á phāng-ûn-ûn-á chhit-hō͘-ta sám-hoân, tǹg-hún, kha-pe̍h chhiⁿ-chhiⁿ ûn-ûn-á pa̍k, sái, jiō ûn-ûn-á sé, ûn-ûn-á chhit. Ta̍k saⁿ tǹg chhı̄ pn̄g ná-chún teh chhı̄ sè-kiáⁿ. Siông-siông chia̍h bē tiâu-pak. Gû-leng hiâm chhàu-hiàn, Hūi-bí siông-siông khek-liám hō͘ sè-kiáⁿ chia̍h ê leng tēⁿ hō͘ ta-ke-á chia̍h. Siá phoe hō͘ Khun-hong, keh chin kú chiah tò-lâi khoàⁿ. Ná ùn tāu-iû bô kè-mê choè i khı̀. Hoan-hù Siù-chhun tò-lâi, Siù-chhun bô siàu-siūⁿ. I tiàm hia thiàu-bú, tiān-iáⁿ, moâ-chhiok, chhap lí teh thoa-sái-liân, teh pa̍k-kha sám-hoán, tǹg-hún chhàu kiâⁿ-kiâⁿ. Kàu hit-sı̂ Ta-ke chiah chai hó pháiⁿ lâng. Hūi-bí siông-siông kūi-lo̍h tı̄ bı̂n-chhn̂g chêng chhut-siaⁿ thoè ta-ke kı̂-tó, tha̍k Sèng-keng, kóng tō-lí hō͘ i thiaⁿ. Chia̍h sim-pū ê leng koàn-sı̀, Hūi-bí soà siông-siông àⁿ tı̄ ta-ke ê sin-piⁿ ēng leng hō͘ ta-ke suh. 60 goā hoè lah, chı̍t ē loán-jio̍k ná gín-ná leh. Siông-siông tùi Hūi-bí jı̄n chhò. Kóng i éng-koè m̄-bat lâng, bê-sı̀n ngó͘-siōng. Ū sı̂ Hūi-bí iā hó-lé-á kā i phō chhut lâi thiaⁿ mn̂g-kháu ni-chı̂ⁿ ê an-lo̍k-í hō͘ i chiò jı̍t-thâu khoàⁿ hoe-ba̍k. Án-ni chiok-chiok nı̂ goā kú Siù-chhun m̄-bat ta̍h-kha kàu, Khun-hong tò-lâi khoàⁿ nn̄g-choā lóng bô keh-mê. Sı̍t-chāi chin liáu-jiân. Ū chı̍t jı̍t ta-ke hut-jiân kā Hūi-bí kóng cha-hng goá khùn-khı̀ ê sı̂ ū nn̄g ê lâng chhēng pe̍h-saⁿ hoat-sı̍t lâi chhoā goá khı̀. Kàu chı̍t chō siâⁿ, siâⁿ-mn̂g chin-chu, siâⁿ-chhiûⁿ phek-ge̍k, lāi-bı̄n chin kng. Goá chin ài jı̍p-khı̀, nā-sı̄ ū chı̍t ê lāu a-peh chhùi-chhiu tn̂g-tn̂g tı̄ hia kò͘-mn̂g. M̄ hō͘ goá jı̍p-khı̀, kóng goá ê saⁿ chē-chē kiaⁿ-lâng, bô siū Iûⁿ-ko ê pó-huih sé-chheng, koh bô sı̀n-gióng ê bûn-pı̂n, kā goá koáⁿ tò chhut--lâi, chin phah-sńg. Tú teh tiu-tû ê sı̂ ū chı̍t-ūi chin chû-siông, bı̄n chhiò-iông, thâu tı̀ chhı̀-á ê bián-liû, chhiú ū teng-jiah ê lâng, hit lâng chhēng pe̍h-saⁿ kui-sin hoat-kng. Goá tı̄ sè-kan m̄-bat khoàⁿ án-ni ê lâng, kā goá kóng “Cha-bó͘ kiáⁿ ah, lí thang an-sim tò-tńg-khı̀, chı̄n it-chhè ê gı̄ chiah koh lâi, Goá chiū chiap-la̍p lí chiū-kı̄n Goá. Hō͘ Goá só͘ tı̄-teh ê ūi lí iā beh tı̄ hia, thang kap Goá saⁿ-kap tit êng-kng.” Chin hoaⁿ-hí, iā chin phah-sńg, m̄-bat ı̀-sù chiū chhíⁿ khí-lâi. Hūi-bí thiaⁿ liáu toā hoaⁿ-hí. Kā i kóng kap lí kóng oē ê lâng chiū-sı̄ Kiù-chú Iâ-so͘. Ta-ke kóng taⁿ goá tio̍h cháiⁿ-iūⁿ? Hūi-bí kā i kóng lí tio̍h sı̀n, iā beh thoè i chhiáⁿ Bo̍k-su lâi kā i kiâⁿ sé-lé. Ta-ke chin hoaⁿ-hí sı̀n Iâ-so͘, iā kiû Chú sià-bián i it-chhè koè-khı̀ ê choē, chiū tùi N̂g Bo̍k-su niá sé-lé. N̂g Bo̍k-su kàu i ê tau, hit-jı̍t ū Ko͘-niû, Bo̍k-su, chē-chē chí-moāi lâi lé-pài, tı̄ ka-têng choè-hoé siú Chú ê sèng-chhan. Chhù-piⁿ lı̂n-iū tāi-ke chin kı̂-koài. Iā tong-tiûⁿ ûi-giân i nā sí tio̍h choè Ki-tok-kàu sek. Iā thiaⁿ-nih ê ngó͘-siōng tio̍h chı̄n tû. Koà-khí cha̍p-tiâu-kài piáu-bêng choè sı̀n Siōng-tè Ki-tok-kàu ê ka-têng. Án-ni liáu-āu koh oa̍h chiâⁿ lé-pài chiah sí. Tı̄ hit lé-pài-lāi i chin pêng-an, put-lūn sím-mı̍h lâng lâi khoàⁿ i, ko͘-ı̂, kū-kı̄m, chek-peh, chím-ḿ lâi i to kóng Iâ-so͘ hō͘ lâng thiaⁿ. Tāi-ke chin kı̂-koài, chóng-sı̄ thiaⁿ i ê só͘ kóng chin sı̍t, iā khoàⁿ Hūi-bí ê iú-hàu tāi-ke chin kám-kek. Kı̂-tiong iā ū lâng siūⁿ kóng tio̍h lâi thiaⁿ tō-lí khah hó. Chiâⁿ lé-pài āu chiū koè-sin. Kòng-tiān hō͘ Khun-hong, Khun-hong tú khı̀ chhut-chhai, kàu in tò-lâi to í-keng chiàu Ki-tok-kàu sek jı̍p-bo̍k liáu. Chū án-ni chhiáⁿ kā i táⁿ-tháng lâi tán Khun-hong in tò-lâi. Tò-lâi chiū siat-hoat beh chòng-sek. Hūi-bí chú-tiuⁿ Ki-tok-kàu-sek, Siù-chhun chú-tiuⁿ Hu̍t-kàu-sek, koh tio̍h kiò chhài-ko͘, hoê-siūⁿ lâi liām-keng. Chı̍t ê chú-tiuⁿ chı̍t khoán. Āu-lâi tāi-ke chun-tiōng i pún-lâng ê ûi-giân, chiū chiàu Ki-tok-kàu sek, hit-jı̍t chē-chē hoē-iú, kap Thoân-kàu-chiá, Soan-kàu-su lâi sàng-chòng. Hūi-bí in chhù Siú-jı̂n, A-só, Ông Bo̍k-su iā lóng lâi. Chū Hūi-bí lâi Khun-hong in tau kin-á-jı̍t siāng sèng-lı̄, siāng êng-kng, chóng-sı̄ Siù-chhun iā m̄-jı̄n su. Chı̂ⁿ ū, i iā khı̀ kat-toâⁿ tı̄ piⁿ-ah, tiàm hia liām-keng lâi kap Hūi-bí nāu. Pán kng chhut--lâi Hūi-bí bē hiáu-khàu, chí-ū siong-sim lâu ba̍k-sái. Siù-chhun khàu kàu i-i o-o, li-li lo-lo, “Sim-koaⁿ-á goá bó o-oè! Kin-á-jı̍t kui-sim choè lí khı̀, iā bô thang hō͘ goá kı̀ⁿ chı̍t bı̄n, goá sim-koaⁿ goá bó o-oè!” Chiok pe̍h-chha̍t, pēⁿ nı̂ goā kú, thoa-sái-liân tó tı̄ chhn̂g-nih, phoe tiān-pò tı̍t tui, liân thàm-thâu to m̄-káⁿ. Taⁿ khàu kàu toā-siaⁿ iá-âu, phı̄ⁿ chhùi-noā kho̍k-kho̍k tih. Sím-mı̍h thâu-chhit, sam-chhit, chū-jiân choè cha-bó͘ kiáⁿ iā lāng-lâu. Tāi-ke kóng Siù-chhun khah iú-hàu.