Chhı̀-á-lāi ê pek-ha̍p-hoe 09

 17 
 Chòng-sek liáu it-toāⁿ-lo̍k Khun-hong kap Siù-chhun in chiū koh khı̀ Hiong-káng. Chı̍t-chō chhù hiah toā, chá ta-koaⁿ choè koaⁿ, A-kong sı̄ kí-jı̂n, thâu-chêng kı̂-koaⁿ āu-piah hoe-hn̂g. Tı̂-têng chúi-koh koé-chí-hn̂g chin khui-khoah. Chí-ū tiàm Hūi-bí kap sè-kiáⁿ M̄-tı̍h-á, kı̂-û kiò-chhùi ê cha-bó͘ gín-ná Sò͘-lân ah, Ba̍k-nı̄-ah, kap chı̍t ê tn̂g-kang-á pe̍h-tı̍t pe̍h-tı̍t, lâng lóng kiò-i “Toā-tai.” Sò͘-lân-ah sı̄ Lı̂m tiúⁿ-ló in hia kah lâi ê cha-bó͘ gín-ná, ū sı̀n Iâ-so͘. Kai-chài chit ê chin thang choè Hūi-bí ê an-ùi. Siông-siông choè-hoé gı̂m-si, tha̍k Sèng-keng, choè-hoé kı̂-tó saⁿ an-ùi. Khun-hong in khı̀ bô loā kú M̄-tı̍h-á chiū tńg koh-khah m̄-hó, in-ūi sin-thé loán-jio̍k koh hō͘ lâng oè tio̍h chhut-phiah, koh hō͘ léng tio̍h soà pı̀ⁿ kip-sèng hı̀-iām, nn̄g-saⁿ jı̍t chiū sí-khı̀. Kòng-tiān hō͘ Khun-hong, Khun-hong iā bô tò-lâi. Tāi-khài sı̄ siūⁿ kóng cha-bó͘ gín-ná kin-tú to M̄-tı̍h-á chū án-ni sí-sí-tiāu khah tı̍t. Nā-sı̄ tùi tı̄ Hūi-bí sı̄ ı̂-it ê ǹg-bāng. Tiōng-hu hō͘ lâng chiàm-khı̀, chiúⁿ seⁿ-koáⁿ ū ang ná bô ang. Lâng ū hāu-siⁿ âng tiám-tiám, lán liân chit ê cha-bó͘-kiáⁿ to ki bē tiâu. Siūⁿ liáu chin chhám-chheh, ū sı̂ chin loé-chı̀ soà giâu-gı̂ Siōng-tè hiat-kak i. 
 Ū chı̍t chá-khí kap Sò͘-lân-ah thàu-chá khí-lâi choè-hoé tha̍k Sèng-keng kı̂-tó. Tha̍k tio̍h kúi nā ūi Sèng-keng put-chí siū an-ùi. Tha̍k kóng 
 “Khoàⁿ ah! Iâ-hô-hoa ê chhiú m̄-sı̄ té, boē-oē chín-kiù, hı̄-khang m̄-sı̄ tāng, boē-oē thiaⁿ”(Í-sài-a 59:1). 
 “Ū Ngá-kok ê Siōng-tè choè i ê pang-chān. Ǹg-bāng i ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa ê, chit hō lâng ū hok-khı̀.” (Si-phian 146:5). 
 “Iâ-hô-hoa ê ba̍k-chiu khoàⁿ kèng-ùi I ê lâng, khoàⁿ ǹg-bāng I ê chû-ài ê lâng. Beh kiù in ê sèⁿ-miā thoat-lı̄ sí-bô. Pó-chûn in ê oa̍h-miā tı̄ ki-hng ê sı̂.” (Si-phian 33:18-19). 
 “Goá koat-toàn bô pàng-sak lí, koat-toàn bô lı̄-khui lí. Só͘-í lán thang hó-táⁿ kóng Chú chiū-sı̄ pang-chān goá ê, goá bô beh kiaⁿ-hiâⁿ, Lâng beh siáⁿ hoat-tit goá ta-oâ”(Hi-pek-lâi 13:5-6). 
 “Iâ-hô-hoa sı̄ goá ê khùi-la̍t, ia̍h-sı̄ goá ê tı̂n-pâi. Goá ê sim oá-khò I, goá chiū tit-tio̍h pang-chān. Só͘-í goá ê sim toā hoaⁿ-hí; goá beh ēng goá ê sí-koa o-ló I.”(Si-phian 28:7). 
 “In-ūi Lí beh sù-hok hō͘ gı̄-lâng; Iâ-hô-hoa ah, Lí beh ēng un-hūi, chhin-chhiūⁿ tı̂n-pâi, sı̀-bı̄n ûi-i”(Si-phian 5:12). 
 “I bô beh hō͘ lí ê kha iô-choah; Pó-siú lí-ê tek-khak bô tuh-bı̂n. Khoàⁿ ah! pó-siú Í-sek-lia̍t ê, iā bô tuh-bı̂n, iā bô khùn-khı̀. Pó-siú lí--ê sı̄ Iâ-hô-hoa; Iâ-hô-hoa tı̄ lí ê chiàⁿ-pêng choè lí ê ı̀m-ńg. Iâ-hô-hoa beh pó-siú lí, bián-siū it-chhè ê chai-hāi; I beh pó-siú lí ê sèⁿ-miā. Lí chhut, lí jı̍p, Iâ-hô-hoa beh pó-siú lí, tùi chit sı̂ tı̍t-kàu éng-oán.”(Si-phian 121:3-5, 7-8). 
 “Goá Iâ-hô-hoa sı̄ kò͘-siú phû-tô-hn̂g--ê, Goá sı̂-khek koàn-ak i, mê-jı̍t kò͘-siú i, bián-tit lâng sún-hāi i. Chiong-lâi Ngá-kok beh tèng i ê kun, Í-sek-lia̍t beh hoat-gê khui-hoe; in ê ké-chí beh chhiong-moá sè-kài”(Í-sài-a 27:3,6). 
 “Chú beh kiù goá thoat-lı̄ lóng-chóng ê pháiⁿ-tāi, iā beh kiù goá jı̍p tı̄ I thiⁿ-nih ê kok, goān êng-kng kui I kàu tāi-tāi bô chı̄n. À-bēng”(2 Thê-mô͘-thài 3:18). 
 Hūi-bí kap Sò͘-lân tha̍k chiah-ê sèng-keng tit-tio̍h toā an-ùi. Moá-sim hoaⁿ-hí kàu lâu ba̍k-sái kám-siā Iâ-hô-hoa Siōng-tè ê thiàⁿ-thàng chiàu-kò͘. Koh hoê-ek i kiù i ê ta-ke, khah iâⁿ Mô͘-kúi lâi êng-kng Siōng-tè ê keng-giām, chiū ná chòng-táⁿ. Nn̄g ê khí-lâi ba̍k-sái chhit-chhit leh, koh chı̍t-pái sin ê koat-sim beh kap Mô͘-kúi choē-ok chiàn kàu tauh-tí. Siù-chhun i iā chiù-choā beh kap Hūi-bí chiàn kàu tauh-tí. Chiàu-khoàⁿ i í-keng khah-iâⁿ, ang hō͘ i chiam-khı̀, seⁿ hāu-siⁿ chin âng-tiám, siong-lí ê thài-thài. Hūi-bí khah-su ang hō͘ lâng chiàm-khı̀, chiúⁿ seⁿ-koáⁿ, kiáⁿ sí-khı̀. Chí ū kiù ta-ke ê lêng-hûn, che Siù-chhun chin khoàⁿ-khin, cheⁿ chı̍t ê thoa-sái-liân, kā lâng sé-kha, pa̍k-kha chhàu kiâ-kiâ--ê khı̀ ho̍k-sāi, cheⁿ chı̍t ê sí lâng bô gâu. It-khài lóng Siù-chhun chhòng, tāi-ke mā-sı̄ kóng Siù-chhun khah iú-hàu. Só͘-í tùi Siù-chhun ê ba̍k-chiu lâi khoàⁿ Hūi-bí sı̄ put-tiòng-iōng kín-sí kín hó. 
 Ū chı̍t-jı̍t m̄-chai khı̀ hō͘ sím-mı̍h sı̂n kám-tio̍h, Khun-hong siūⁿ kóng chhù-nih kang-san hiah-toā kan-ta pàng-hō͘ Hūi-bí chı̍t ê lâng tı̄ chhù-nih bô ı̀-sù, chiū koat-jiân sı̂-thè siong-lí tò-lâi. Tùi án-ni Siù-chhun kap Êng-chong iā lóng tò-lâi. Án-ni Hūi-bí iū-sı̄ Siù-chhun ê gán-tiong-teng. Khun-hong tò-lâi bô só͘ sū-sū, chia hia thit-thô, lim hoā, put-ti put-kak soà khı̀ Sài-hoa-lâu chhap tio̍h chı̍t ê hoe-ki kiò-choè Bí-chu. Sı̍t-chāi ū súi kin-nı̂ 19 hoè. Ná-chún hoe hâm-m̂ tú-á khui. Liú-hio̍h-bâi, eng-ko phı̄ⁿ, tāi-hı̂ chhùi, siā-liû khí, ba̍k-chiu têng-sûn, ba̍k-chiah mn̂g tn̂g-tn̂g. Bı̄n-bah hún-pe̍h, chhiò tio̍h siang-pêng chiú-khut-á chin súi. Heng koân, io sè, kha-chhng-táu toā ê. Chhēng khí koân-kia̍h-á-ê kiâⁿ-lō͘ ê khoán, m̄-sı̄ Hūi-bí, Siù-chhun só͘ toè ē tio̍h. In nn̄g ê bat seⁿ-kiáⁿ lah, ná-lí tù Bí-chu ē tiâu. Khun-hong goân-lâi tùi hòng-sù í-āu chiū pı̀ⁿ choè chhái-hoe-phang chı̍t ē khoàⁿ tio̍h noā lâu sò͘-cha̍p-tn̄g. Chek-khek pau-chhı̄, Bí-chu iā tán bô chit hō khoeh, chiū phoê-sí thiám-mı̄ kau-tı̂ⁿ. Tú-tú chhin-chhiūⁿ ti-tu tı̂ⁿ hô͘-sı̂n án-ni. Chı̍t ē toà-mê liân-liân kúi nā mê iā m̄-chai thang tò-khı̀. Siù-chhun ē sí ē oa̍h, thong siâⁿ jiok thàu-thàu. Chù-sí khı̀ hō͘ i chhoē tio̍h tı̄ Sài-hoa-lâu. Tāi-nāu Sài-hoa-lâu bē tit i seⁿ-sí, ián chhut chı̍t-tiûⁿ m̄-sı̄ kâu kā-kâu, sı̄ hoa-tò͘-hoa ê hı̀-kek. Chū-jiân lâu-chú ūi Bí-chu, só͘-í Siù-chhun ke-soe bı̄n hō͘ Bí-chu jiàu kúi-nā khang. Tng loān ê sı̂ Khun-hong choè i hó-lâng-á bô tı̄-tāi liu tùi āu boé mn̂g chhut-khı̀. Siù-chhun chiok m̄-goān, súi-bı̄n khı̀ hō͘ Bí-chu jiàu kúi-nā khang tek-khak siūⁿ beh pò-siû. Kàu-chia Siù-chhun chha Khun-hong chı̍t-hoè í-keng 31 lah, khah gâu chng to m̄-ta̍t-tio̍h Bí-chu 19 hoè ê súi. Hūi-bí to bián kóng kin-nı̂ iā 26 hoè lah, kiáⁿ sí, sim chhau-hoân, saⁿ ê tiong-kan khoàⁿ liáu i siāng lāu, koh kèng-khiân, ti-chiok, siú-kí, bô siūⁿ beh kap lâng cheⁿ. Chit pái khah ū ki-hoē thang khı̀ lé-pài, kap Sò͘-lân khı̀ tàu pang-chān kàu-hoē. Toâⁿ-khı̂m, kà Chú-jı̍t-o̍h, tàu sûn chí-moāi, choè hū-jı̂n-hoē chú-lí. Tùi án-ni Hūi-bí sim ná khı̂ⁿ-tiâu tı̄ Chú. Ta-ke sí lah, Khun-hong kò͘ hong lú-sek, bô koán--i. I jia̍t-sim kèng-pài Siōng-tè, ūi Chú choè kang hōng-sū kàu-hoē. Só͘ khoà-lū ê chiū-sı̄ mê-jı̍t ūi tiōng-hu kı̂-tó ǹg-bāng tiōng-hu ū hoán-hoé ê jı̍t-chí. Nā-sı̄ Khun-hong taⁿ sı̄ cha̍p-lō͘ chn̂g, chiú, sek, mâ-chhiok, tı̍t-tı̍t tūi-lo̍h, thiàu-bú, hı̀-ı̄ⁿ sı̄ i ê khı̀-chhù, kàu-hoē, Siōng-tè taⁿ I m̄-bat lah. 
 Siù-chhun khoàⁿ Khun-hong bê Bí-chu, phoat-hū ok-to̍k sim, kè chiū seⁿ-chhut--lâi. Siūⁿ chhut “Ha̍p-kong phò Chô”(Chiū-sı̄ chiong-kè chiū-kè, Se Siok Khóng-bêng sàng Lâu-pı̄ khı̀ kap Tong Gô͘ Sun-khoân ê sió-moāi sêng-chhin, án-ni kap Sun-khoân liân-bêng lâi phoà Pak Gūi Chô Chhò). Kè í-keng tiāⁿ-tio̍h, chiū khǹg Khun-hong chhoā Bí-chu choè tē 2 hō ı̂-thài-thài, Khun-hong chiok hoaⁿ-hí, o-ló Siù-chhun bat-sū, sı̍t-chāi bat sū. Tiāⁿ chhut-khı̀ chhài-tiàm loān bô thé-thóng kiàn-siàu, koh lōng-hùi, nā oè to̍k tò-lâi tian-tò sí, m̄-ta̍t-tio̍h chhoā jı̍p--lâi iáu khah hó-miâ. Hoē-goā ê lâng 4 hō, 5 hō ı̂-thài-thài mā ū, tē 2 hō, tē 3 hō bô hi-hán, chiū chhoā jı̍p--lâi. Chhoā--lâi Siù-chhun chiū kà Bí-chu jû-chhú jû-chhú ēng kè-chhek lâi hāi Hūi-bí. Khun-hong, Siù-chhun, Bí-chu saⁿ ê siāng pâng siāng chhn̂g chin chhin. Hūi-bí kiò Sò͘-lân-ê lâi choè phoāⁿ, chin chē nı̂ to sı̄ án-ni ka-tı̄ jı̄n-hūn. Chı̍t pái khé-che̍h kàu m̄-chún i siāng-toh chia̍h pn̄g. In saⁿ ê kún hoā-hoā lim-chiú, toā-hı̂ toā-bah chia̍h lim. Chhài-boé-á Hūi-bí, Sò͘-lân, kap iáu chı̍t ê kiò-chhùi ê cha-bó͘ gín-ná Ba̍k-nı̄-ah choè-hoé chia̍h. Ba̍k-nı̄-ah bô sı̀n Chú, khoàⁿ Siù-chhun khah âng, i oá Siù-chhun. Tiāⁿ-tiāⁿ tùi Siù-chhun, Bí-chu o̍h oē. Khı̀ sûn chí-moāi, tàu choè kàu-hoē ê kang, kóng sı̄ lô͘-moâ cha-bó͘ lā-kha, gâu koè-ke khı̀ thop8-oē. Siù-chhun, Bí-chu chiū gia̍h chàu-pán tı̍t chàu. Khun-hong chiū siáu-sı̂n-khı̀ khí chiū phah. Ū sı̂ saⁿ ê chia̍h-pn̄g kiò i tiàm toh piⁿ hia hoa̍t kūi, kóng i lā-kha gâu koè-ke. Siù-chhun kā i tı̀m bah-kut. Khó-liân ah! Hūi-bí sim-lāi chū-hı̄n chin-chiàⁿ sı̄ Chhı̀-á-lāi ê pek-ha̍p-hoe. Ta-ke khó͘-to̍k, sè-ı̂ iā bô͘-hāi, tiōng-hu iā bô khoàⁿ-kò͘, kiáⁿ iā sí. Tùi hia khí m̄-chún i koh chhut-khı̀, kóng i sı̄ khı̀ koāⁿ-oē, koè-ke, bô chèng-keng. Ū-sı̂ liân lé-pài-jı̍t to bē-tit chhut-se̍k. 
 Ū chı̍t àm goe̍h àm-mı̂, in saⁿ ê chhoā chhut-khı̀ Sài-hoa-lâu, khı̀ kap lâng chheng-siàu sǹg hoa-tāi , chiū-sı̄ sio̍k Bí-chu ê sin-kè, tı̄ hia soà hō͘ lâng chhiáⁿ. Thâu-ke chhiò gı̄-gı̄ pān chı̍t toh khiau-khiau, khó-sioh hit àm Khun-hong lio̍h-á kám-tio̍h bô sím-mı̍h káⁿ lim chiú, chiah lim nn̄g koàn Be̍h-á-chiú nā-tiāⁿ. Nā-sı̄ pêng-sı̂ chı̍t táⁿ bô lún--i, Ui-suh-kih, bu̍t-lân-tı̂ koàn-goā iā-sı̄ boē chùi, chheng-chiú lim-tit kúi-nā koàn. Nā-sı̄ nn̄g ê bó͘ tı̄ sin-piⁿ, koh sı̄ sǹg ū tio̍h siâⁿ-lāi ê bí-jı̂n, chiū kek án-ni khong-khong hō͘ nn̄g ê sè-ı̂-á chı̍t ê chhah chı̍t pêng iân-lō͘ sàn-pō͘ tò-lâi. Moa nn̄g ê sè-ı̂ teh kiâⁿ iû-goân tùi toā-lō͘ pháiⁿ-sè, tùi āu-boé lō͘, tùi in āu-hoe-hn̂g jı̍p--lâi. Thiaⁿ lâng tı̄ āu-hoe-hn̂g ê liân-hoe-tı̂ piⁿ teh khàu. Saⁿ ê chiū hò͘ⁿ kı̂-sim kiâⁿ tùi hia khı̀, koh sı̄ cha-bó͘-lâng siaⁿ, Khun-hong sió-khoá chùi-sè, chùi-sè, bē jı̄n-tit siaⁿ. Siù-chhun chı̍t ē chiū chai sı̄ Hūi-bí ê siaⁿ, chiū thoa in tùi hia khı̀. Tú-tú sı̄ Hūi-bí chio Sò͘-lân khı̀ liân-hoe-tı̂ piⁿ kı̂-tó. Sò͘-lân khoàⁿ lâng lâi kín cháu khı̀ bih, in lóng m̄-chai. Chhun Hūi-bí tı̄ hia, in kiâⁿ oá--lâi, Hūi-bí tùi Khun-hong ê kha kā i lám-leh tı̍t-tı̍t khàu. In-ūi siūⁿ tio̍h chheng-liân tong-sı̂ ê thiàⁿ-chêng, kin-á-jı̍t hō͘ tiōng-hu hiat-ka̍k ê chhi-chhám, khàu kàu bē tńg siaⁿ. Khun-hong toā-siaⁿ chhoh pháiⁿ-chhùi, soà kóng hō͘ i khàu-kàu soe khı̀. Hūi-bí ı̀n kóng “A hu ah! Lí kiám thang hia̍h ngē-sim kiám lóng bē kı̀-tit chá-sı̂ ê ài-chêng.” Khun-hong kóng “Ài-chêng, ná teh ài-chêng leh, beh sí, sí lo̍h-khı̀, m̄-bián teh koh kau-tı̂ⁿ.” Mē khah kín, á-sı̄ that-khı̀ khah kín, sūn mē ê sè chū án-ni kā i that-khı̀. Hūi-bí chū án-ni tiām-tiām. Goân-lâi hit-sı̂ Hūi-bí sı̄ kūi tı̄ tı̂-piⁿ ê chı̍t lia̍p toā chio̍h-thâu piⁿ, phak tı̄ chio̍h-thâu teh kı̂-tó. Hō͘ i chàm chı̍t ē tú tǹg-lap-chē, koh chı̍t ē chū án-ni liàn lo̍h-khı̀. Tı̂ chin chhim, chúi m̄-bat ta. 
 18 
 Hūi-bí ê it-seng sı̍t-chāi chin kàu khó-lı̂n. Bô thiaⁿ lāu-pē ê ûi-giân, hō͘ chêng-si só͘ tı̂ⁿ, kàu chia sı̍t-chāi hoán-hoé chin tı̂. Thâu-khak tiāⁿ chia̍h gō͘-kin-kê, hun-chhoe-thâu. Ba̍k-chiu-phoê, chhùi-phoé, toā-thúi tiāⁿ hō͘ lâng liàm. Tı̂n-tiâu, koáiⁿ-á-thâu, ta-ke phah, tiōng-hu phah. Sè-ı̂ tı̀m bah-kut, ba̍k-he ba̍k-gı̂n, kiáⁿ sí tiōng-hu m̄-tı̍hⁿ. Kin-tú oa̍h leh iā sı̄ khó͘. 
 Khun-hong thiaⁿ chúi-siaⁿ, thom̂-lom̂ chit-siaⁿ a̍ih chı̍t ē, chū án-ni tiām-tiām chai pháiⁿ-tāi lah. Tio̍h kiaⁿ kín hoah kiù lâng, sı̀-piⁿ chēng chauh-chauh, àm-bı̄n-bong. Àⁿ lo̍h khı̀ sa, sa bô. Siù-chhun ké ū sim, ké ū ı̀, tı̍t-tı̍t kā i kóng “Mài-noh, koâⁿ-koâⁿ--lâng, lí koh lim-chiú, iā hō͘ kám tio̍h leh. Mài bak-chúi lah, ná chún lí kóng--ê, sí lo̍h-khı̀ mài teh kau-tı̂ⁿ. Kā i chún choè chū-sat thiàu-chúi, kin-tú iā bô lâng khoàⁿ-kı̀ⁿ. Sí to sí-lah, kin-tú bı̂n-á-chài chiah lâi ko͘ iā-sı̄ sio-siāng.” Chóng-sı̄ Khun-hong kúi-hun ū liông-sim, tò-khı̀ kín hoah tn̂g-kang Toā-tai, kap nn̄g ê kiò-chhùi ê cha-bó͘ gín-ná beh khı̀ tàu ko͘. Kàu chhù mn̂g iám leh bô poàⁿ lâng tı̄-teh. Biō-kháu teh choè toā-hı̀, tāi-ke khı̀ khoàⁿ hı̀. Khun-hong ka-tı̄ gia̍h chı̍t-ki tek-ko khı̀ liân-hoe-tı̂ tı̍t lā, tı̍t-tı̍t kiò Hūi-bí. Bô siaⁿ bô soeh, Siù-chhun kap Bí-chu choè in khùn, m̄ chhap i. M̄-nā m̄ chhap sı̄ tian-tò hoaⁿ-hí. Sim-lāi siūⁿ kóng gán-tiong-teng tû khı̀ lah. 
 Hūi-bí ná-lí tù lâng ē tiâu. Chı̍t ê sı̄ ná-chún keng-koè bān-lí ê chiàn-tiûⁿ, lêng-cheng koàn-chiàn chêng-tiûⁿ ê lāu chiàn-sū hô͘-lı̂-bú Siù-chhun. Chı̍t ê sı̄ Sài-hoa-lâu ê iau-ki . Sím-mı̍h khoán ê thiám-mı̄ ı̂m-loān ê thé-thài, sı̄ in só͘ koàn-sı̀, sı̄ chı̍t-lúi chho͘-hòng ê thô-hoa. Hūi-bí hō͘ lâng mē m̄-káⁿ tò mē lâng, nńg-thô͘ chhim ku̍t, kiò hoa̍t-kūi chiū hoa̍t-kūi, kūi-lo̍h chóng-sı̄ kı̂-tó, kı̂-tó ba̍k-chiu kheh-kheh, kióng-chhiú àⁿ-thâu, tú hō͘ lâng tı̀m ke-kut, bah-kut. Nā siat-sú bat sió-khoá ı̀n--lâng, chiū nn̄g ê khı̂ⁿ oá lâi phah chı̍t ê, Khun-hong tèⁿ bô khoàⁿ-kı̀ⁿ. Ū sı̂ Sò͘-lân khoàⁿ liáu bē khat-tit oá lâi ūi, kàu boé Sò͘-lân sı̄ thó phoê-thiàⁿ. Só͘-í sū-sū niū, nā phah chiàⁿ-pêng, oa̍t tò-pêng soà hō͘ lâng phah khah tı̍t. 
 Siù-chhun khoàⁿ gán-tiong-teng, chhàu lâng, sí lah, chin tek-ı̀. Chū-jiân chèng-sek toā-bó͘, Bí-chu sè-ı̂. Bí-chu tò-boé lâi, nı̂-hoè chió, koán tit koè-koè. Chhoē Hūi-bí kàu keh-jı̍t iā sı̄ chhoē bô. Tông-sı̂ Sò͘-lân iā sit-chong, put-tit khı̀-hiòng. Chit-chân sū bô kha bô sı̍t, chū-jiân ē cháu ē poe, keh nn̄g jı̍t sin-bûn chin toā jı̄. Tê-ba̍k sı̄ siá “Chiang-chiu koān-siâⁿ Liân-hoe-tı̂ sū-kiāⁿ.” Loē-iông só͘ siá chin lı̄-kı̂. Siá kóng “Tân--ka ê sè-chú Tân Khun-hong, chiân chio̍h-iû kong-si Hiong-káng Chóng-kong-si siong-lí ê thài-thài(hoat-chhe) chū-sat. Miâ Lı̂m Hūi-bí, sı̄ chı̍t-ūi jia̍t-sim ê Ki-tok-tô͘. Khoàⁿ sı̄ thiàu-chúi sí, m̄-kú kı̀-jiân sı̄ jia̍t-sim ê Ki-tok-tô͘, èng-kai sı̄ bô chū-sat ê lí-khı̀. Kóng sı̄ ūi ka-têng ài-chêng ê kiù-hun, chiah chhoē té-lō͘. M̄-kú nā sı̄ jia̍t-sim ê lú-tô͘, kiám bē thun-lún, ēng hó lâi iâⁿ pháiⁿ. Hô-pit chū-sat, kiám m̄-sı̄ tek-choē in ê Siōng-tè. Koh tâng-sı̂ i ê chhe-ēng Sò͘-lân iā sit-chong, thiaⁿ kóng pêⁿ-pêⁿ sı̄ Ki-tok-tô͘. Tùi án-ni kā i chhui-chhat khí--lâi, kiám-chhái poè-āu ū bô͘-sat iā bô tek-khak. Só͘-í iā thang siūⁿ choè sı̄ thaⁿ-sat. Chit ê hiâm-gı̂ lâng chit-chūn boē keng-koè siông-sè tiau-cha, só͘-í chhiáⁿ m̄ hoat-piáu. Kéng-chhat-kio̍k khoàⁿ chit chân sū choè chin iàu-kín. Só͘-í chit-sı̂ í-keng teh sı̀-ûi cheng-chhat. Phah-sǹg bô-kú sū chiū ē bêng-pe̍k.” 
 Tông-tông chhut tı̄ Bı̂n-seng-pò tē saⁿ ia̍h chin toā-jı̄. Khun-hong tha̍k chı̍t ē bı̄n lóng sit-sek, thàu-mê chhoā Bí-chu tı̍t-tı̍t chē kip-hêng cháu kàu Siōng-hái, khı̀ bih tiàm Hoat-kok cho͘-kài. Thèng-hāu kéng-chhat ê hêng-sū kàu, lâng to cháu-khı̀ lah. It-hoat khó-gı̂, chiū chiong Siù-chhun khu khı̀ kéng-chhat-kio̍k mn̄g. Keh-jı̍t ê sin-bûn koh chhut--lâi, siá kóng “Choè kı̂-koài ê chiū-sı̄ kàu chit-sı̂ ko͘ iáu-boē ū sin-si. Iā Tân Khun-hong kap Sài-hoe-lâu ê Bí-chu, tē jı̄ hō ı̂-thài-thài iā hut-jiân sit-chong. Hiān-sı̂ tē-it hō ı̂-thài-thài Siù-chhun pı̄ kéng-chhat-kio̍k khu-liû tiong. Án-ni khoàⁿ tùi chêng-te̍k ê tò͘-khi bō͘-sat ê hiâm-gı̂ chin bêng.” 
 Siù-chhun khí-thâu lóng m̄ kóng. Khah kóng to kóng i m̄-chai. Keng-koè chē-chē ê hong-hoat lâi mn̄g chiah làu-kháu chhut--lâi kóng i ū thiaⁿ lâng ê siaⁿ poa̍h lo̍h-khı̀. Āu-lâi chiah jı̄n tı̄ liân-hoe-tı̂, sı̂-jı̍t sı̄ 11 goe̍h chhe 2, sı̄ goe̍h àm-mı̂. Āu-lâi chhoā khı̀ sı̍t-tē kiám-chèng. Chin tú-hó, koh iáu ū chhiú-kin-á nn̄g-tiâu ka-la̍uh tı̄ tı̂-piⁿ, chı̍t-tiâu tı̄ chio̍h-thâu kha, bak kàu choân phı̄ⁿ, ba̍k-sái ê jiah, chı̍t-tiâu tı̄ hı̂-tı̂ piⁿ ê chháu-á téng, giōng-giōng beh ka-la̍uh lo̍h-chúi lah. Hit tiâu sı̄ tiû--ê, hiù phang-chúi chin phang, iā ū chhit chhùi-tûn âng ian-chi ê jiah. 
 Hit nn̄g-tiâu chhiú-kin sı̄ chin hó ê bu̍t-chèng. The̍h tò-khı̀ kau Kéng-bū-chhù hoat-i hoà-giām, tı̄ hit nn̄g-tiâu chhiú-kin chhoē chhut lâng ê chéng-thâu-á hûn. Chéng-thâu-á hûn sı̄ pí ı̀n-á khah hó, che sı̄ bē ké-tit ê ı̀n-chèng. Hoà-giām liáu chit tiâu ū Hūi-bí só͘ iōng ê khó-gı̂. In-ūi ū phı̄ⁿ, ba̍k-sái tāi-khài sı̄ tı̄ hia khàu, kin-á sı̄ chho͘ pe̍h-pò͘. Koh tùi chhiú-kin-á kak, ēng soàⁿ thı̄ⁿ chı̍t-jı̄ Lô-má-jı̄ “Hūi.” Án-ni chin bêng sı̄ kò͘-jı̂n ê ûi-bu̍t. Iā ū chhiú-hûn lóng hip khí-lâi. Án-ni Hūi-bí khak-sı̍t tı̄ Liân-hoe-tı̂ sit-sū bô-gı̂. 
 Koh hoà-giām iáu chı̍t-tiâu kêⁿ tı̄ hı̂-tı̂-piⁿ ê chháu-á boé ê tiû chhiú-kin. Chit tiâu chhiú-kin ê ūi-tı̀ pí pò͘-chhiú-kin khah lip-kı̂ⁿ tı̄ tı̂ piⁿ, án-ni chit tiâu chhiú-kin ê chú-lâng khó-lêng pı̄ chhui-chhut kúi-nā hāng. (1) Tiû chhiú-kin ê chú lâng iā bat kàu Liân-hoe-tı̂ piⁿ. (2) Jı̂-chhiáⁿ bat khiā chin oá, chin lip-kı̂ⁿ ê só͘-chāi. (3) Koh he̍k-chiá bat chin chhut-la̍t chò sím-mı̍h sū tı̀-kàu i ê kin-á ka-la̍uh, pún-lâng soà m̄-chai. (4) Iā hit ê sı̂-kan khó-lêng sı̄ chin àm ê sı̂ só͘-í bô khoàⁿ tio̍h thang khioh, kap 11 goe̍h chhe 2 bô goe̍h-kng chin hû-ha̍p. 
 Koh chı̍t-pái bêng-sè ê hoà-giām, chiū chai(1) Chhiú-hûn chin bêng, kiò Siù-chhun lâi giām ū tùi. (2) Chhit tı̄ kin-á ê ian-chi sek kap i chhùi-tûn ê ian-chi sek, phín-chit lóng tùi. Tùi án-ni chiū toàn-tēng Siù-chhun kap chit-chân sat-jı̂n sū-kiāⁿ iú-koan. Chóng-sı̄ iáu m̄ sêng-jı̄n. Pek kàu-boé chiah sêng-jı̄n in khı̀ Sài-hoa-lâu, saⁿ ê tò-lâi. Kàu hia thiaⁿ Hūi-bí teh khàu, Hūi-bí lám Khun-hong ê kha, Khun-hong kā i chàm lo̍h-khı̀. Án-ni chú-hoān sı̄ Khun-hong. Tùi án-ni chiū chiām-sı̂ kau-pó, pàng i tò-khı̀, chiàu i siūⁿ lâi kàu chia hoé-sio-kha sûi-lâng poé. I ka-tı̄ nā piàⁿ ē lı̄ hó bı̄-sı̄, hoan-koán pa̍t-lâng sí liáu-liáu. It-chhè lóng piàⁿ hō͘ Khun-hong. Chı̍t-bı̄n tùi sin-bûn chhut, chèng kàu-hoē bô m̄ ūi chit chân sū kı̂-tó. Ǹg-bāng Siōng-tè chú-chhı̂ kong-tō. Lâi siu bû-ko͘ ê oan. 
 Khun-hong cháu kàu Siōng-hái, khı̀ bih tiàm hoat cho͘-kài ê “Tē-it lú-siā.” Hit àm kàu ūi chin koâⁿ. Lāi-bı̄n ê láu-pán kap kang lâng, lóng khoàⁿ choè Kim-gû lâi. Hû-kha sáng-chhiú, chiū chhiáⁿ i tiàm te̍k-téng pâng. Ta̍k-hāng si-siat iûⁿ-hoà, piah-lô, tâng bı̂n-chhn̂g, phòng-í lóng chin súi. Kai-sí, chı̂ⁿ tōng jı̂n-sim Khun-hong koāⁿ chı̍t phoê-tē ê Bí-chháu-phiò. Bí-chu chhēng chı̍t seng-khu ê tiû-toān. Chin-chu, soān-chio̍h, kim-khoân, ām-liān, chhiú-chí, hı̄ⁿ-kau, kim siám-siám ē toa̍t lâng ê ba̍k-chiu. Koán hit hō sek ê lú chiau-thāi-seng nn̄g ê chiū iōng hong-hoat lah, chiū the̍h Siau-sng kap iâm-sng kā i lām choè-hoé. (Chiū-sı̄ lâng sı̂-kiâⁿ kā cha-bó͘ lâng phoah-bı̄n hō͘ i noā ê io̍h-chúi). Phàu tiàm ko-pi tê, sio kún-kún, koh phâng chı̍t ē iù-piáⁿ lâi chhiáⁿ in chia̍h. 
 Nn̄g ê m̄-chai sí, m̄-chai sí, chin hoaⁿ-hí chiū chiap--lâi. Khun-hong boē lim seng thǹg-saⁿ khı̀ sé-e̍k. In-ūi kám-kak khah bô hiah chhùi-ta, chiū bô lim chhiáⁿ tǹg leh. Khı̀ sé-seng-khu ê sı̂ Bí-chu lim. Lim koè-âu ai chı̍t siaⁿ bē kò͘-tit un lo̍h-khı̀. Chū án-ni sí tiàm í-kha. Khun-hong sé-e̍k hó lâi, khoàⁿ Bí-chu í-keng koè-khùi, kín khı̀ pò kéng-chhat. Hêng-kéng chı̍t ē lâi liâm-piⁿ chai-iáⁿ sı̄ to̍k-sat. Chhun ê ko-pi the̍h khı̀ hoà-giām, liâm-piⁿ chai sı̄ Siau-sng Iâm-sng phàu-chè ê Ông-chúi. Chek-sı̂ toā so͘-cha, liâm-piⁿ bô koè kúi tiám-cheng chiū chai sı̄ lú chiau-thāi-seng ê kiōng-bô͘ ê bô͘-châi hāi-bēng. 
 Keh-jı̍t sàng lo̍h hoat-têng kong-phoàⁿ. Ài Khun-hong khı̀ choè chèng-jı̂n. I tı̄ chia kái-choè Tân Hok-choân. Iā Bí-chu kái-choè Pó-chu. I sı̄ ı̂-it ê chèng-jı̂n, bô chhut-têng choa̍t-tùi bē ēng-tit. Chin put-tek-í chiū chhut-têng. Chū-jiân chèng-kù chhiong-hun, hit nn̄g ê lú chiau-thāi-seng chiū siū phoàⁿ-koat sí-hêng. Liáu-āu chiū soan-kò soàⁿ-têng. Tú hit-sı̂ ū chı̍t ê lâng tùi tn̂g-āu kiâⁿ lâi thâu-chêng, pài-thok Tân Hok-choân bān-chiah lı̄-têng. Tân Hok-choân ê bı̄n chek-sı̂ sit-sek. Chit ê m̄-sı̄ pa̍t-lâng, goân-lâi chiū-sı̄ Siōng-hái-chhı̄ Kéng-bū-chhù ê Hêng-sū kho-tiúⁿ. Sı̄ chhut-miâ ê cheng-thàm Chhoà Thian-phêng. I ê goân-miâ sı̄ “Thian-pêng”, tāi-ke kóng i kong-tō, ná-chún thian-phêng. It-tàn sū-kiāⁿ jı̍p i ê chhiú bô m̄ chin bêng. 
 In-ūi Liân-hoe-tı̂ sū-kiāⁿ Hūi-bí ê āu-thâu A-só Soat-mûi khoàⁿ sin-bûn, kap Chiang-chiu koān-siâⁿ kéng-chhat-kio̍k ê thong-ti. Í-keng the̍h chhut siōng-kò tı̄ Chiang-chiu tē-hng hoat-ı̄ⁿ. Hoat-ı̄ⁿ í-keng hoat-chhut thong-chhip-lēng. Kin-á-jı̍t tı̄ chia tú-tio̍h Chhoà sian-siⁿ chhah-sı̍t to lân poe. Chhoà sian-siⁿ the̍h sin-hūn-chèng hō͘ i khoàⁿ. Sı̄ Siōng-hái Te̍k-pia̍t-chhı̄ ê kéng-bū-chhù hêng-sū kho-tiúⁿ. Cheng-thàm chú-jı̄m Chhoà Thian-pêng. Soà chiong thong-chhip-lēng hō͘ i khoàⁿ. Tı̄ hia ū i ê siōng, chek-sı̂ chí-chek i ê goân-miâ sı̄ Tân Khun-hong. Lóng bô oē thang ı̀n, thâu-khak kau lo̍h-khı̀, ba̍k-sái liàn chhut-lâi. Bô sè-jı̄ ê Chhoà sian-siⁿ the̍h chhiú-khàu khí--lâi siang-chhiú kā i khàu choè-hoé. Hoan-hù koaiⁿ-lo̍h û-sím kaⁿ-pâng. Ah! Kàu chia iā liáu-jiân, chêng-chı̄n. Ài Hūi-bí ài kàu bē tit-tio̍h, chhian-hong pah-kè. Ko͘-chiâⁿ, kiông-toa̍t. Tui-chhoē, kūi-lo̍h kiò m̄-káⁿ, hoē sit-lé, chiù-choā beh lo̍h kàu. Pı̀ⁿ chı̍t-pah liân-peh pı̀ⁿ, kàu chia tūi-lo̍h. Chı̂ⁿ ū, chiú, sek, kiáu, thiàu-bú. Ìn Hūi-bí “Chit-sı̂ pí hit sı̂, chı̍t-sı̂ hong sái chı̍t-sı̂ chûn. To bô teh gōng, chit-sı̂ sím-mı̍h lâng beh koh kap lí lo̍h kàu ah.” Ū iáⁿ lah, chhoā koè chhiú lah. Hoe to chhái liáu lah, oāⁿ sin khah sim-sek. Nā-sı̄ choē-ok teh tui-jiok. Kàu chia tio̍h chhı̀-chhı̀ thih-thang ê chu-bı̄.