Chhı̀-á-lāi ê pek-ha̍p-hoe 10

 19 
 Tùi siū khu-jı̍p û-sím kaⁿ-pâng hit àm, Khun-hong khí jia̍t kông. In-ūi i khoàⁿ-kı̀ⁿ Hūi-bí chı̍t-thâu chı̍t-bı̄n lóng sı̄ lō͘-ko͘-moâi, seng-khu tâm lok-lok. Soà kám-kak sán kho̍k-kho̍k, chı̍h-á thó͘ tn̂g-tn̂g. Khah-thêng tı̄ bı̂n-chhn̂g-chêng, i bı̄n nā oa̍t ǹg-piah chiū cháu-khı̀ bı̂n-chhn̂g āu. Phoē thoa lâi khàm-bı̄n, soà kám-kak teh kā i jı̍h. Ko͘ put-chiong i chiū toā-siaⁿ jiáng, hoah kiù lâng. Kò͘-kaⁿ ê lâi khoàⁿ, i soà kūi lo̍h khı̀ kiò m̄-káⁿ. Khah-thêng gı̂m Ki-tok-kàu ê si “Goá choē ke̍k-tāng bē tit the-sı̂, chiàu thiⁿ lu̍t-hoat èng-kai tio̍h sí, chai bô hoat-tō͘ thang-kiù ka-tı̄, Iâ-so͘ goá lâi chiū-lí” chiū kūi-lo̍h lâu ba̍k-sái. Khah-thêng chiū chhiùⁿ “Chài-lâi chı̍t-poe, hô-pit kheh-khı̀, chit-sı̂ hoe tng phang, chiú tng âng, m̄-lim m̄-phiâu, chheng-chhun put-chài lâi.” chiū ha̍h-ha̍h toā-chhiò. Khah-thêng kiò Iâ-so͘ Siōng-tè, khah-thêng kiò Hu̍t-chó͘, Ông-iâ-kong, khah-thêng kiò Hūi-bí, khah-thêng hoah kóng Bí-chu tó lo̍h-khı̀-lah. Khah-thêng jiáng-kóng lóng sı̄ Siù-chhun hāi i, chiū chin siū khı̀, chhiú tēⁿ kûn-thâu-bú beh phah, chàm-tê chiū koh toā-khàu. Āu-lâi chiū kūi leh sè-á siaⁿ kóng Hūi-bí lí oan-hûn mài lâi tı̂ⁿ lah. Goá chiah kā lí choè Sai-kong, chhiau-tō͘ lah. Khah-thêng chiū kóng “Chú ē-kiù Chú ē kiù”. Chóng-kóng kui mê bô khùn, ū sı̂ ka-tı̄ kóng kai-sí, chiū ka-tı̄ sai chhùi-phoé. Kò͘-kaⁿ ê khoàⁿ liáu chin kiaⁿ chiū khı̀ pò tián-ga̍k-tiúⁿ chai. Bı̂n-á-chài chiū siat-hoat hō͘ i chiām-sı̂ chhut-ga̍k khı̀ jı̍p-ı̄ⁿ. Chiū hō͘ i jı̍p-tı̄ Siōng-hái Sèng Iok-hān tāi-ha̍k ê hù-sio̍k pēⁿ-ı̄ⁿ, chún i chēng-ióng chı̍t-lé-pài, āu lâi chiah sím-mn̄g. Ah! Chin-chiàⁿ sı̄ choē teh lâng, boē sím-mn̄g seng ka-tı̄ kiaⁿ. Jı̍p-ı̄ⁿ tē 4 jı̍t, jia̍t lóng thè khah ē khùn tit. Ū chı̍t-àm goe̍h hoán-o͘ hoáⁿ-o͘ khí lâi kūi lo̍h tı̄ thô͘-kha, bı̄n phak tı̄ í-á, liông-sim chhut-hiān, koh siūⁿ tio̍h Siōng-tè lah. 
 Chiū kı̂-tó kóng “Siōng-tè ah, kiû Lí lı̂n-bín sià-bián goá koè-khı̀ ê choē. Goá sı̍t-chāi ū tek-choē Lí. Goá ēng kan-kúi ê sim lâi phiàn lâng, iā phiàn Siōng-tè. Taⁿ kàu-chia it-chhè choē ê kang-chı̂ⁿ lóng kàu-chhiú lah. Ah! Choē ê kang-chı̂ⁿ chiū-sı̄ Sí. Taⁿ goá chai tû sí í-goā, goá ka-tı̄ bô lō͘ thang thoat-lı̄.” Kı̂-tó kàu-chia chiū koh khui-siaⁿ háu kàu chheh khùi. Thêng hó-kú chiū koh chiap-soà kı̂-tó. “Chú ah! Lí sı̄ lı̂n-bín ê Chú, Lí kiám m̄ khéng lı̂n-bín chín-kiù goá? Goá nā-tio̍h siū tēng sí-hêng, Thiⁿ-pē Lí kiám bô beh tài-liām Chú ê bı̄n, khoàⁿ goá chit-tia̍p chin-sı̍t ê thòng-hoé lâi kiù goá ê lêng-hûn?” Chiū koh khui-siaⁿ háu, ná-háu soà ná chin chhi-chhám kiû kiò kóng “Chú ah! Chú ah! Kiû lí sià-bián goá.” Khàn-hō͘-hū chē-chē sı̄ Ki-tok-tô͘, in-ūi Sèng Iok-hān tāi-ha̍k sı̄ Kàu-hoē siat ê tāi-ha̍k. Khàu-hō͘-hū thiaⁿ i teh háu teh kı̂-tó, chiū chai i iā ū thiaⁿ tō-lí, chiū lâi mn̄g lâi an-ùi i. Kiò i kín-khùn, m̄-thang sūi-bı̂n put-chiok khó-lêng ē koh hoat-jia̍t. Āu-lâi sin-thé ē koh phah-pháiⁿ. Teh kóng chiah ê oē, á-sı̄ i teh kı̂-tó ê sı̂, tı̄ pēⁿ-sek āu-bı̄n ê thang-á goā ū chı̍t ê lâng khiā tı̄ hia teh thau-khoàⁿ, thau-thiaⁿ, i lóng m̄-chai. Siū lâng khó͘-khǹg chiū an-chēng tó lo̍h khı̀-khùn. Nā-sı̄ khùn bē-khı̀, chiū koh peh khí lâi, tùi kò͘-mê lâi sûn pēⁿ-pâng ê hō͘-sū thó choá-pit. I ê ı̀-sù sı̄ ài siá ûi-giân-chn̄g hō͘ Hūi-bí. 
 In-ūi kàu chit ê sı̂ i ê sim iáu ū chı̍t ê chin-toā ê gı̂-he̍k. (1) Chiū-sı̄ i siūⁿ Hūi-bí ún-tàng sí lah. Sí tı̄ liân-hoe-tı̂ té. Tāi-khài sı̄ thâu-khak tian-tò thâu-chai, chhap-jı̍p tı̄ lō͘-ko͘-moâi té, chúi-chhim m̄-bat ta, chin-chē lom̀-lom̀ ê thô͘. Chū án-ni bô khùi, ko͘-bô, sı̄ sí tı̄ lō͘-ko͘-moâi ê lom̀-thô͘ lāi. (2) Hūi-bí bô sí. In-ūi i kám-kak that bô kàu goā toā ē, ke̍k-ke sı̄ tǹg-lap-chē, án-choáⁿ ē poa̍h lo̍h tı̂. Lo̍h tı̂ án-choáⁿ ē soà bô sin-si, chin-chiàⁿ sı̄ kı̂-koài. Só͘-í chiū koat-sim beh siá ûi-giân-chn̄g hō͘ Hūi-bí. 
 Hō͘-sū the̍h choá pit lâi hō͘ i, i chiū-siá: “Só͘ thiàⁿ ê Hūi-bí. Kiû-lí sià-bián goá ê choē. Goá tùi-lí chin put-chū. Goān-lí tı̄ Siōng-tè ê bı̄n-chêng thoè goá ai-kiû, in-ūi goá í-keng ū chhim-chhim hoán-hoé chai-choē. Chêng goá chûn kan-kúi ê sim phiàn-lí, phiàn Siōng-tè. Sı̍t-chāi chin kai-sí, taⁿ chit-sı̂ goá tùi sim-té chhim-chhim thòng-hoé, hoat-sim sı̀n Chú Iâ-so͘. Kiû I un-tián chín-kiù goá ê lêng-hûn. Goá ǹg-bāng ē-tit kap lí saⁿ-kı̀ⁿ tı̄ thiⁿ. Chóng-sı̄ goá iáu ū chı̍t-tiám ê ǹg-bāng, chiū-sı̄ bāng lí khó-lêng iáu tı̄ sè-kan. Nā-sı̄ chit ê ǹg-bāng sı̄ chin po̍h, kiám-chhái sı̄ goá ê gōng-siūⁿ. Chóng-sı̄ goá í-keng chai, goá ē siū hoat-lu̍t ê chhâi-phoàⁿ. Goá bô lō͘ thang ka-tı̄ sé-chheng. Ah! Só͘ thiàⁿ--ê. Siat-sú lí nā iáu-oa̍h, lí kiám bē tài-liām tio̍h chho͘-hoē tı̄ soaⁿ-téng bán Pek-ha̍p-hoe ê sı̂. Kiám bē siūⁿ tio̍h choè-hoé kò͘ A-pa tı̄ pēⁿ-chhn̂g. Kiám bē siūⁿ tio̍h goá tui-chhoē lí, chhoē lí tı̄ Hûn-lâm-siâⁿ-goā ê chı̍t ê hiuⁿ-chng ê sió-tek-ûi ê chêng-kéng. Ah! Nā koh siūⁿ hiah ê tiⁿ-bı̍t ê ài-chêng, goá ê sim sı̍t-chāi beh piak-lı̍h.” Siá kàu chia ba̍k-sái hò͘ m̄-khui tı̍t-tı̍t háu chhut--lâi, chiū khí-lâi kiâⁿ-oá āu-piah thang-á-kiⁿ beh the̍h bı̄n-kin chhit ba̍k-sái. Hut-jiân taⁿ-thâu khoàⁿ thang-á-goā ū chı̍t ê lâng, hit ê lâng-iáⁿ chhin-chhiūⁿ Hūi-bí! I bô ı̀-sek kiò chin toā-siaⁿ “Hūi-bí”! Chóng-sı̄ hit ê lâng-iáⁿ chū án-ni bô khı̀. I chin m̄-goān chū chhēng khùn-saⁿ khui-mn̂g jiok chhut--lâi. Kó-jiân ū chı̍t ê lâng teh cháu, jı̂-chhiáⁿ sı̄ cha-bó͘-lâng ê khoán. In-ūi goe̍h bô kng, tak tio̍h chio̍h-thâu soà phak-lo̍h-khı̀, khí náu pı̂n-hiat, kò͘ mê ê hō͘-sū kín-lâi, iā kap hit ê teh cháu ê lâng iā oat tò-tńg--lâi. Kā i kng jı̍p pēⁿ-pâng. Thêng oá chiâⁿ-khek kú chia cheng-sı̂n. Sim chin giâu-gı̂, siōng-sè mn̄g chia ū lâng hō choè “Lı̂m Hūi-bí” á-bô? Tāi-ke lóng kā i kóng bô. Chū án-ni chiū ka-tı̄ siūⁿ sı̄ siuⁿ khoà-sim chı̍t sı̂ ê hoàn-kak só͘ tı̀. 
 Kàu chı̍t-lé-pài āu chiū koh siū tiàu kàu hoat-ı̄ⁿ siū û-sím. Û-sím koaⁿ tāi-seng mn̄g i ê sèⁿ-miâ, nı̂-hoè, chū-chí. Khak-jı̄n chit-ê lâng kó-jiân sı̄ Tân Khun-hong, Tân Hok-choân sı̄ ké-miâ, it-it chū-jı̄n. Iā ka-tı̄ chū-jı̄n sı̄ ūi kiaⁿ choē, só͘-í chiah tô-choē lâi Siōng-hái. Thang-kóng 10 hun ê 8, 9 i ka-tı̄ sêng-jı̄n Hūi-bí ê sí sı̄ i kā i that lo̍h khı̀ ê. Put-kò ū kúi-nā tiám thang koh tiau-cha chiū-sı̄. (1) Sı̄ ok-ı̀, á-sı̄ bû-ı̀. (2) Sı̄ i chı̍t ê kā i that lâi tı̀-sí, á-sı̄ iáu ū pang-chhiú. Nā siat-sú ū pang-chhiú, chiū pı̀ⁿ-choè ok-ı̀, kiōng-bô͘. (3) Cháiⁿ-iūⁿ ē bia̍t-si. Án-ni sı̄ poa̍h lo̍h-chúi sí, á-sı̄ tı̄ pa̍t-ūi í-keng kā i chhòng-sí, chiah kng lâi thiam tı̄ Liân-hoe-tı̂, ké choè poa̍h-lo̍h-chúi sí. In-ūi sı̄ bia̍t-si, só͘-í lâng poa̍h-lo̍h-chúi ka-tı̄ ko͘-bô, iā bô lâng lâi pò kéng-chhat. Tùi chit 3 tiám iáu boē bêng. 
 Ūi beh phoàⁿ-koat sí-hêng tek-khak ài ū jı̂n-chèng , bu̍t-chèng , khong-kan, sı̂-kan, tōng-chok it-chhè iú-le̍k ê chèng-kù, m̄-sı̄ sûi-sûi piān-piān, chiū koat-tēng chiong chit kiāⁿ àn ı̂ tò-khı̀ pún tē-hng ê Tē-hng-hoat-ı̄ⁿ. Soà thang sı̍t-tē kiám-chèng. Keh jı̍t chiū liân-jı̂n tài-àn, ah-sàng lo̍h lâi Chiang-chiu-siâⁿ Tē-hng hoat-ı̄ⁿ. Chit-khí àn Kéng-bū-chhù phoe hō͘ Chhoà Thian-pêng sian-siⁿ choan-àn cheng-cha. Só͘-í Chhoà sian-siⁿ chhin-sin ah i lo̍h-lâi Chiang-chiu. Kàu-chia Khun-hong chin-chiàⁿ sı̄ bô bı̄n thang kı̀ⁿ lâng. Lo̍h hoé-chhia khoàⁿ-kı̀ⁿ ê lâng ū ê bih-chhùi, ū ê phùi-noā. Tāi-ke kóng i sı̄ liáu-boé-á-kiáⁿ, hong-ı̂m chiú-sek bô thêng-tō͘. Kàu-ūi keh-jı̍t kap chin-chē hoat-kéng, hoat-i , Chhoà Sian-siⁿ chhin-sin khan, thâu-khak kā i tı̀ chháu-lap-á, kan-ta chhun ba̍k-chiu khang hō͘ i khoàⁿ-lō͘, chhiú, khàu chhiú-khàu pa̍k iap-āu. Khan lâi kàu Liân-hoe-tı̂ piⁿ, jı̂n-san, jı̂n-hái ê lâng ûi lâi khoàⁿ. Sı̍t-chāi chiok kiàn-siàu. Kiò i ka-tı̄ siōng-sè soat-bêng, Hūi-bí tı̄ tó-ūi lám lí ê kha, lín saⁿ ê án-choáⁿ moa? Lám-kha lám sím-mı̍h sè-bı̄n? Lám-kha chū án-ni thêng kha khiā leh, á-sı̄ ū lám teh kiâⁿ? Kiâⁿ kúi-pō͘? M̄-chai iáⁿ kàu tı̂-piⁿ lah á m̄-sı̄? That goā toā ē, pí khoàⁿ-māi? That chı̍t-ē sûi-sı̂ poa̍h lo̍h khı̀, á-sı̄ thêng chı̍t ē-á chiah poa̍h lo̍h khı̀? Bô sûi-sı̂ ı̀n-siaⁿ poa̍h-lo̍h khı̀, sı̄ iáu ū lâng tàu that lo̍h khı̀ á m̄-sı̄? Kàu-chia chit-kù i siūⁿ chin kú bē-hiáu ı̀n, Kak-tit m̄-sı̄ i that-khı̀ chek-sı̂ poa̍h lo̍h-khı̀. Ná-chún ū …, m̄-kú àm-àm, ka-tı̄ ū lim-chiú sió-khoá chùi-chùi, só͘-í kı̀-ek put-chheng-chhó m̄-káⁿ ı̀n. Lí ū hoah kiù lâng á-bô? Ū. Lí ū lo̍h khı̀ ko͘ á-bô? Goá chek-sı̂ lo̍h khı̀ hoê. Ū thǹg-ê á-bô? Bô thǹg-ê, kan-ta tı̄ hoāⁿ-téng àⁿ lo̍h khı̀ bong. Án-choáⁿ koan-hē jı̂n-bēng hiah ló-chhó, m̄-bián thǹg ê, kín gia̍h hoé lâi bong? Siù-chhun kiò goá mài, kóng chin-koâⁿ, goá ū lim-chiú, iā sió-khoá kám-tio̍h. Kóng sí to sí lah, bı̂n-á-chài chiah lâi ko͘. Āu-lâi chū án-ni tán kàu bı̂n-á-chài á m̄-sı̄? M̄-sı̄, goá ū gia̍h tek-ko lâi lā. Hit-sı̂ Siù-chhun tı̄ tó-ūi? I m̄-chhap goá choè i tó-teh khùn. 
 Chhoà sian-siⁿ tē 6 kám sı̄ kám-kak Siù-chhun tùi chit-chân sū iā-sı̄ chı̍t ê Chú-kak, chek-sı̂ kiò chı̍t ê hêng-kéng khı̀ kiò Siù-chhun lâi. Kiò i lâi Liân-hoe-tı̂-piⁿ kiám-chèng. Hêng-kéng khı̀ ê sı̂ chhoē bô. Tò-tńg lâi pò-kò, kóng lāi-bı̄n chhoē bô lâng, pâng-keng chí ū chı̍t ê eⁿ-á teh-háu, chin kı̂-koài, it-hoat khó-gı̂ chit ê lâng ū choē-hiâm. Só͘-í bēng-lēng choân-chhù-the̍h lāi-goā chóng so͘-cha. Tauh tí Siù-chhun tùi tó-ūi khı̀? Kàu-boé chiah hoat-kiàn i sí tı̄ āu hoe-hn̂g ê kó͘-chíⁿ-té. In-ūi lâng thoa Khun-hong beh lâi kiám-chèng ê sı̂, i iáⁿ tio̍h Khun-hong bı̄n tı̀ chháu-lap-á, chhiú hō͘ lâng pa̍k iap-āu, ēng chhiú-khàu khàu leh. Siù-chhun toā-kiaⁿ, chai sí lah. Koh-sı̄ choân-kok ti-miâ ê Chhoà cheng-thàm choan-àn cheng-pān. Chai hoat-bóng lân-tô. I ka-tı̄ chai, chhâ kàu-boé chú-hoān m̄-sı̄ Khun-hong. Chú-hoān sı̄ i pún-sin, Khun-hong sı̄ bû-ı̀, nā-sı̄ iú-ı̀ chûn sat-jı̂n, koh tı̍t-chiap ê tı̀-sí sı̄ tùi i ê hêng-tōng. Só͘-í kàu-chia i siūⁿ khí hoat-têng hiān-sı̀, m̄-ta̍t-tio̍h sí tiàm chhù-nih khah tı̍t. Só͘-í chiong Êng-chong(eⁿ-á) kā i hiat tiàm bı̂n-chhn̂g, thàn lâng bô chù-ı̀ chū án-ni khı̀ thiàu kó͘-chíⁿ. I m̄-sı̄ ēng thiàu, i sı̄ ēng tian-tò-thâu-chai chai lo̍h khı̀. Só͘-í ko͘ khí--lâi í-keng koè-khùi ngē-ngē, sı̂-kan iā í-keng koè 30 hun khah ke. Thâu-khak chai tı̄ chíⁿ-té ê lô͘-ko͘-moâi, só͘-í chı̍t chhùi chı̍t phı̄ⁿ, sı̀-kè lóng sı̄ lô͘-ko͘-moâi that tı̄ⁿ-tı̄ⁿ. Tùi ū chúi-tō, chit ê chéⁿ hán tit ēng chin chhim, chúi iā ū chhàu-bı̄, kàu-boé kiù bē oa̍h. Nā-sı̄ tông-sı̂ so͘-cha, tı̄ Hūi-bí ê pâng-keng ū hoat-kiàn tio̍h Hūi-bí chū-sat ê ûi-giân-chn̄g, che-sı̄ chin kı̂-koài ê sū. 
 Án-ni chit ê àn chin tı̂ⁿ. Hó ê chèng-jı̂n Bí-chu tı̄ Siōng-hái Tē-it lí-siā hō͘ lâng thāu-sí. Ū chú-hoān á-sı̄ tông-bō͘-hoān khó-gı̂ ê Siù-chhun ùi-choē chū-sat. Î-it ê bu̍t-chèng sı̄ nn̄g-tiâu ê chhiú-kin. Chı̍t-tiâu Hūi-bí ê. Chı̍t-tiâu Siù-chhun ê lóng í-keng chai. Choè hiâm-gı̂ ê Siù-chhun kı̀-jiân bê tit chhut-têng. Só͘-í taⁿ chí-ū sím-phoàⁿ Khun-hong. Koat-tēng lâi 12 goe̍h 14 jı̍t beh tı̄ Chiang-chiu siâⁿ Tē-hng hoat-ı̄ⁿ kong-phoàⁿ. Hit-jı̍t 8 tiám beh khui-têng. Koè-khı̀ sı̄ chı̍t ê tē-hng ê bêng-bōng-ka, koh sin-bûn chhut chiah toā jı̄, koh chı̍t-sı̂ saⁿ ê bó͘, chiah hia-pai. Hut-jiân 3 ê bó͘ ūi i chı̍t ê choè tiong-sim lóng sí. Jı̂-chhiáⁿ sí tit chin lı̄-kı̂. Toā-bó͘ siū that lo̍h-tı̂ sí, tē-jı̄-hō ı̂-thài-thài hō͘ lâng thāu-sí, tē-it-hō ı̂-thài-thài thiàu kó͘-chéⁿ sí. Lóng sí tı̄ hui-bēng, án-ni sè-sio̍k lâng lóng kóng chı̍t ê Khun-hong tek-khak ē hō͘ cha-bó͘-kúi kau-tı̂ⁿ lâi lia̍h-khı̀. Oan-hûn tek-khak m̄-soàⁿ, ē lâi kau-tı̂ⁿ. Kong-phoàⁿ hit-jı̍t chiok-chē lâng, tio̍h the̍h pâi-á-hō chiah ē tit jı̍p khı̀. 
 20 
 12 goe̍h 14 jı̍t chiàu só͘ û-tēng chiū tı̄ Chiang-chiu siâⁿ Tē-hng hoat-ı̄ⁿ khai-têng lâi kong-phoàⁿ. Chiàu-sı̂ siōng-ngó͘ 8 tiám khai-têng. Thâu chı̍t-têng sı̄ sím chı̍t kiāⁿ thong-kan hāi-hu ê àn-kiāⁿ. Chiū-sı̄ sím chı̍t ê cha-bó͘-lâng hiâm i tiōng-hu phoà-pēⁿ phoà-pēⁿ, chiū kap siāng chng ê bó͘ chheng-liân thong-kan. Āu-lâi tông-bô͘ thâi-sí tiōng-hu. Thâu-sí liáu-āu chiah kā i kng chhut-khı̀ hiat tiàm āu-piah kau. Thèng-hāu kan-hu cháu liáu, chiah ka-tı̄ ēng pin-nn̂g-to thâi tò-chhiu ê hó͘-kháu, koh thiah phoà saⁿ. Jiân-āu chiah khı̀ pò kéng-chhat, ké-iàⁿ cháu kàu phēⁿ-phēⁿ chhoán. Kóng sı̄ chha̍t-á lâi, tiōng-hu hō͘ chha̍t thâi-sí, i pún-sin iā siū siong. Chóng-sı̄ chit ê tāi-chı̀ tùi i kap kan-hu ê thong-phoe lâi chhut-phoà. Chèng-kù ta̍k-hāng chhiong-hun, chiū siū phoàⁿ-koat sí-hêng. Choē-miâ sı̄ thong-kan hāi-hu, kiōng-bô͘ ok-ı̀-tek ê sat-jı̂n. 
 Tē-jı̄-tn̂g sím chı̍t ê Lú-chú ko-tiong ê im-ga̍k sian-siⁿ ı̂m-loān ka-tı̄ só͘ kà ê ha̍k-seng, í-keng ū sin-ı̄n 4 goe̍h jı̍t lah. Sim-ı̀ ài chhoā--i, nā-sı̄ cha-bó͘ gín-ná ê pē-bó m̄-khéng. Thiàⁿ soà hoán-oàn, àm-sı̂ chio hit ê cha-bó͘ gín-ná chhut-khı̀ tê-sek chia̍h tê. Phiàn i kóng beh chhut-khı̀ bé koé-chí-á, kiò i chhiáⁿ tán chı̍t-ē. Ké-iàⁿ khí-lâi kiâⁿ tùi lú-chú ê āu-bı̄n khı̀. Chiū chiong só͘ pı̄-pān chah tı̄ seng-khu ê to̍k-io̍h-chúi tùi thâu-khak kā i lâm lo̍h khı̀. Io̍h-chúi lâu tùi bı̄n-nih, tı̀-kàu chı̍t pêng ê bı̄n, ba̍k-chiu, hı̄ⁿ-á, thâu-khak-phoê chū án-ni se̍k-se̍k. Sui-jiân jı̍p-ı̄ⁿ tı̄-liâu chóng-sı̄ ba̍k-chiu iû-goân chı̍t-lúi sit-bêng. Hı̄ⁿ-á chı̍t pêng bô thiaⁿ-kı̀ⁿ, thâu-mn̂g lut chı̍t pêng. Bı̄n pı̀ⁿ choè chin pháiⁿ khoàⁿ. Ah sı̍t-chāi ū kàu chân-jím. Sian-siⁿ sı̄ tha̍k koè Su-hoān ha̍k-ı̄ⁿ, siū koè ko-téng kàu-io̍k ê lâng. Choè lâng ê lāu-su, kèng-jiân ı̂m-loān ka-tı̄ ê ha̍k-seng, kàu boé jı̂-chhiáⁿ ēng chiah chân-jím ê hong-hoat lâi húi-hoāi tùi hong ê iông-māu. Chèng-kù chhiong-hun chiū phoàⁿ-koat, chhú iú-kı̂ tô͘-hêng 10 nı̂. Pak-toa̍t kong-koân 5 nı̂. 
 Tē 3 tn̂g sı̄ beh phoàⁿ “Chiang-chiu siâⁿ ê Liân-hoe-tı̂ sū-kiāⁿ.” Tùi chit-chân sū iú-koan ê chèng-jı̂n Sài-hoa-lâu ê Bí-chu í-keng sí. Choè thang giâu-gı̂ ê chú-hoān, he̍k-chiá sı̄ pang-hiong ê chiông-hoān Siù-chhun iā sí. Siù-chhun sı̄ chin tiōng-iàu ê chú-kak ū 3 hāng ê khó-gı̂. 
 1. Tı̂-piⁿ ê tiû chhiú-kin. (1) Tı̄ chin lip-kı̂ⁿ ê só͘-chāi khah tio̍h. (2) Chhiú-kin ê chhiú-hûn. (3) Ian-chi ê sek-tı̀ kap phín-chit, oân-choân sı̄ Siù-chhun ê. 
 2. Ùi-choē chiū chū-sat? I ê chū-sat m̄ khah chá m̄ khah bān. Tng kiò i lâi hiān-tiûⁿ tùi chèng ê sı̂ chiah thiàu-chéⁿ. Só͘-í ū ùi-choē ê khó-gı̂. 
 3. Ka-the̍h so͘-cha ê sı̂ ū hoat-kiàn tio̍h Hūi-bí chū-sat ê ûi-giân-su. Keng-koè hoat-i kiám-giām āu, chiū chai pit-chek kap Hūi-bí chāi-seⁿ só͘ siá ê jı̄ ê pit-chek bô tùi. Koh giām ba̍k-chúi ê sek-tı̀ chiū chai m̄-sı̄ Hūi-bí sí ê í-chêng siá--ê. Sı̄ Hūi-bí sí liáu sím-mı̍h lâng siá, lâi mō͘-chhiong choè Hūi-bí chū-sat ê ûi-giân. In-ūi hit ê pit-jiah, ba̍k-chúi ê sek-tı̀ iáu chin sin. Koh hoà-giām choá-bı̄n ê chhiú-hûn, kap tı̂-piⁿ ê tiû chhiú-kin ū tùi. Án-ni thang toàn-tēng chit tiuⁿ ûi-giân sı̄ Siù-chhun siá--ê, chiū-sı̄ beh ian-bia̍t thaⁿ-sat ê hiâm-gı̂. 
 Tùi í-siōng saⁿ-tiám kā i chhui Hūi-bí ê sí kap Siù-chhun toā koan-hē. Chóng-sı̄ lâng í-keng sí bô hoat-tō͘ thang koh tui-kiù. Î-it ê oa̍h lâng chiū-sı̄ Khun-hong. Khun-hong chhin-sin kā i that. Jı̂-chhiáⁿ kā i that ê sı̂, i-chiàu Siù-chhun ê kháu-keng kóng, Khun-hong ū chhoh pháiⁿ-chhùi, jı̂-chhiáⁿ mē kóng “Beh sí sí-lō-khı̀, m̄-bián tiāⁿ teh kau-tı̂ⁿ.” Mē án-ni chiah chhut-la̍t kā i that-khı̀. Só͘-í iā bē-tit kóng m̄-sı̄ ok-ı̀. Koh tùi koè-khı̀ ê kiù-hun, kap sū-sū pháiⁿ khoán-thāi Hūi-bí ê sū-sı̍t lóng cha-chhut. Kàu kin-á-jı̍t ūi-tio̍h beh chiok nn̄g ê sè-ı̂ ê sim-goān, ài hō͘ nn̄g ê sè-ı̂ hoaⁿ-hí. Sēng chiú-chùi ê heng-hùn lâi that Hūi-bí. Tùi i that lâi tı̀ sí. Sui-jiân m̄-bián sí-hêng, iā tio̍h Bû-kı̂ tô͘-hêng. Che-sı̄ tong-sı̂ kiám-chhat ê lūn-kò. Chiàu khoàⁿ Bû-kı̂ tô͘-hêng sı̄ chin lân bián tit, he̍k-chiá tio̍h sí-hêng. 
 Khun-hong ū chhiáⁿ chı̍t ê piān-hō͘-sū miâ Tân Chı̀-hun. I chin chı̄n-la̍t chú-tiuⁿ kúi-nā tiám. 
 (1) Chia̍h-chiú, ū chùi, sim bô ı̀-sek. 
 (2) Chiàu i that ê le̍k-liōng, kap i khiā ê ūi-tı̀ iáu-boē ē tı̀-kàu hō͘ Hūi-bí poa̍h lo̍h tı̀ sí ê thêng-tō͘. 
 (3) Sui-jiân beh that ê sı̂ ū chhoh. M̄-kú i ū hoah kiù lâng. Pún-sin iā ū khı̀ ko͘, gia̍h tek-ko khı̀ lā. Tùi án-ni thang chai hui ok-ı̀. Èng-kai tio̍h kiám-hêng. 
 Kiám-chhat kóng án-ni bē kóng-tit. Kiám-chhat ê lūn-kò: 
 (1) Nā kóng chia̍h-chiú ū chùi, thang kiò Sài-hoa-lâu ê thâu-ke lâi choè-chèng hit-jı̍t ê sı̍t-chêng. Koh chhiáⁿ Hoat-i lâi kiám-giām i ê thé-chit, khoàⁿ ū-iáⁿ nn̄g-koàn be̍h-chiú ē chùi á-bē? Iā chhiáⁿ cheng-sı̂n pēⁿ-kho ê choan-ka lâi kàm-tēng kóng chia̍h nn̄g-koàn be̍h-chiú ê chùi, khó-lêng chiong lâng that-lo̍h tı̂-té sí iā m̄-chai thang kā i giú khí--lâi. Soà bia̍t-si ê thêng-tō͘ á-bô? Sûi-sı̂ khı̀ chhiáⁿ Sài-hoa-lâu ê láu-pán, kap Hoat-i, kap cheng-sı̂n pēⁿ-kho ê choan-ka lâi. 
 Lâu-chú jı̍p--lâi. Pò sèⁿ-miâ, chū-chí, chit-gia̍p, nı̂-lêng, kau chhut sin-hūn-chèng, khak-jı̄n bô chhò. Kiò i chiù-choā bô kóng pe̍h-chha̍t. Chiù-choā liáu chiū kóng. 
 “Khun-hong siông-siông tı̄ goá hia chhut-jı̍p, i sı̄ goá hia ê kò͘-kheh. I ê chiú-liōng chin toā. Khó-lêng lim Be̍h-á-chiú chı̍t-táⁿ. Lim nn̄g-koàn tùi i sı̄ bô chùi chiah tio̍h. Chiàu goá só͘ chai sı̄ án-ni.” Kóng liáu chiū chē lo̍h-khı̀. Piān-hō͘-sū chin siū-khı̀. Toā mē Sài-hoa-lâu ê láu-pán. Kóng “Lim nn̄g-koàn tùi i sı̄ bô chùi chiah tio̍h” chit kù lí put èng-kai kóng. Lí m̄-sı̄ i pún lâng, lí ná-ē chai i pún lâng tong-sı̂ ê sı̍t-chêng. Lí m̄-sı̄ kàm-tēng-jı̂n. Put èng-kai án-ni lūn-toàn. 
 Chiū chhiáⁿ Hoat-i lâi giām hiat-chit, kap chù-siā hō͘ i hoán-èng. Chai-iáⁿ kó-jiân nn̄g-koàn be̍h-chiú Khun-hong sı̄ bē chùi. Nā ē sı̄ ke̍k kheng-bı̂. 
 Chiū chhiáⁿ Cheng-sı̂n-kho ê choan-ka lâi kàm-tēng nn̄g-koàn be̍h-chiú ê chiú-cheng-hun jı̍p án-ni ê thé-chit ê lâng i ê cheng-sı̂n chok-iōng ē éng-hióng kàu cháiⁿ-iūⁿ? Chhiáⁿ i the̍h sı̍t-lē lâi kóng. Cheng-sı̂n-kho ê choan-ka iā chèng-bêng bô kóng án-ni ê chiú-cheng-hun ē tı̀-kàu hō͘ Khun-hong chit khoán thé-chit ê lâng ē tı̀-kàu bē kı̀-tit chêng-āu ê sū. 
 (2) Sui-jiân i that ê la̍t, kap khiā ê ūi-tı̀ bô cha̍p-hun ē tı̀-kàu hō͘ Hūi-bí poa̍h-lo̍h tı̂ ê khoán. Chóng-sı̄ che sı̄ lí-lūn. Nā-sı̄ sı̍t-chāi to ū poa̍h lo̍h-khı̀, lí-lūn bô lō͘-ēng, ài àn-chiàu sı̍t-chè. 
 (3) I sui-jiân ū hoah kiù lâng. Á-sı̄ ū lâi chhoē, nā-sı̄ án-choáⁿ chhoē bô ê sı̂ m̄-bián pò phài-chhut-só͘. Khoàⁿ tio̍h sin-bûn ê sı̂ bô lâi chū-siú, koh ùi-choē cháu khı̀ Siōng-hái ún-lek. Jı̂-chhiáⁿ oāⁿ-miâ choè Tân Hok-choân. Koh ū gūi-chō Hūi-bí chū-sat ê ûi-giân-su. Hit-tiuⁿ giām-liáu sı̄ Siù-chhun ê chhiú-pit, m̄-sı̄ Khun-hong gūi-chō ê. M̄-kú iā thang kóng i he̍k-chiá ū tông-ı̀. 
 Piān-hō͘-sū kóng ēng chhui-sióng kóng “He̍k-chiá i ū tông-ı̀” chit kù m̄-thang kóng. Chhui-sū chhiáⁿ Phoàⁿ-koaⁿ mn̄g Khun-hong pún-lâng. Kóng tùi Hūi-bí chū-sat ê ûi-giân-su ê sū i chai á-m̄-chai? Khun-hong kóng i m̄-chai. Kóng ûi-giân-su ê sū, i chiah siūⁿ tio̍h hiàn chı̍t tiuⁿ ûi-giân-su chhut-lâi. Chiū-sı̄ i tı̄ Siōng-hái ê Sèng Iok-hān tāi-ha̍k pēⁿ-ı̄ⁿ siá beh hō͘ Hūi-bí ê ûi-giân-su. Khiok i 10 hun 9.9 m̄-káⁿ kóng Hūi-bí iáu tı̄ sè-kan. Chóng-sı̄ iáu ū chı̍t-si-si ê hi-bāng. Ū, bô, put-koán, i sı̄ ài pài-thok hoat-ı̄ⁿ chiong hit-tiuⁿ kià hō͘ in āu-thâu, lâi piáu-pe̍k i hoán-hoé kap thiàⁿ Hūi-bí ê sim-chêng. Chiū the̍h kià têng-tiúⁿ. 
 Kı̂-û lóng bô sím-mı̍h thang kóng, hān 10 hun-cheng koh hō͘ Khun-hong siūⁿ. Nā bô chiū beh phoàⁿ-koat Bû-kı̂ tô͘-hêng. Chhun 10 hun, chhun 5 hun, sı̂-kan tı̍t-tı̍t koè. Piān-hō͘-sū chin ài kiù Khun-hong. Ǹg-bāng ē-tit bô choē, á-sı̄ ē-tit kiám-hêng. Chhun 4 hun-cheng, 3 hun-cheng. Phoàⁿ-koaⁿ mn̄g i kiám bô sím-mı̍h thang kóng, chhun 2 hun-cheng. Hut-jiân āu-bı̄n chı̍t ê cha-bó͘ gín-ná chhēng chı̍t niá kū hoe-á-saⁿ tı̄ chèng-lâng ê tiong-kan hoah kóng “Chit chân sū oan-óng, goá chai-iáⁿ.” Kiám-chhat hoah kóng bēng-lēng kā i koáⁿ chhut-khı̀. Chek-sı̂ têng-tiúⁿ bēng-lēng têng-teng kā i koáⁿ chhut-khı̀. Piān-hō͘-sū tı̍t-tı̍t kóng put kong-pêng. Che sı̄ Khun-hong ı̂-it ê kiù-chheⁿ. Tio̍h iông-ún i khı̀ chhoē chiah èng-kai. In-ūi Bû-kı̂-tô͘, kap Sí-hêng, pêⁿ-pêⁿ chı̍t-sı̀-lâng sı̄ bô lō͘-ēng khı̀. Chiah iu-siù ê chheng-liân kin-nı̂ 32 hoè chiū soan-kò Bû-kı̂-tô͘, bē-bián thài phah-sńg. Iau-kiû iân-kı̂ phoàⁿ-koat. Phoàⁿ-koaⁿ chiū kap Poê-sím-koaⁿ chham-siông. Chiū chún choè-bān iân-tiông kàu bı̂n-á-jı̍t chit ê sı̂. Iā kiò chit ê piān-hō͘-sū khı̀ chhoē hit ê jiáng oan-óng ê cha-bó͘ gín-ná lâi choè kan-chèng. Nā chhoē bô, chiū beh i-chiàu só͘ lūn-kò lâi pān-lí. Tùi án-ni chiū soan-kò pı̀-têng. 
 Kàu bı̂n-á-chài iáu khah chē lâng. Chit ê siau-sit chı̍t ē thoân chhut, kui siâⁿ ê lâng lóng chin chhióng-tōng. Kàu-sı̂ boán-têng, jı̂-chhiáⁿ têng-goā ê lâng jı̂n-san jı̂n-hái ài khoàⁿ chit ê phoàⁿ-koat, kap lâi choè-chèng ê cha-bó͘ gín-ná tàu-tí sı̄ siáⁿ lâng? Kàu-sı̂ chhoē bô. Sui-jiân piān-hō͘-sū liâm-piⁿ jiok chhut-khı̀, mn̄g thoa-chhia--ê, mn̄g bē pâi-thoaⁿ--ê, kóng ū khoàⁿ chı̍t ê chhēng o͘-hoe-á saⁿ ê cha-bó͘ gín-ná koāⁿ chhài-nâ-á tùi hoat-ı̄ⁿ chhut-lâi. Taⁿ tùi tó-ūi khı̀ iā-sı̄ chhoē bô? Piān-hō͘-sū chin put-pêng kiám-chhat ê bô-lí. Nā-sı̄ kiám-chhat kóng hit ê cha-bó͘ gín-ná khó-lêng sı̄ siáu--ê. In-ūi lâng beh choè chèng-jı̂n èng-kai ài ū siong-tong ê chhiú-sio̍k. Hoat-têng sı̄ sı̂n-sèng, bē ēng-tit soan-jióng, che sı̄ siông-sek, án-choáⁿ sûi-piān jiáng. Iā khó-lêng sı̄ piān-hō͘-sū chhiàⁿ--ê. Thiau-tı̂ beh loān-têng lâi thoa-iân phoàⁿ-koat. Put-koán-thaⁿ chhoē bô chiū pā-lūn. Taⁿ èng-kai tio̍h phoàⁿ-koat. 
 Tú beh phoàⁿ-koat ê sı̂ Chhoà Thian-pêng Hêng-sū kho-tiúⁿ, Cheng-thàm Chú-jı̄m chhoā nn̄g ê cha-bó͘ gín-ná jı̍p--lâi. Chı̍t ê cha̍p-goā-hoè, chı̍t ê 20 goā hoè. Phoà-koaⁿ tú beh phoàⁿ-koat, Chhoà sian-siⁿ kín cháu-oá khı̀ i ê sin-piⁿ phak tiàm i ê hı̄ⁿ-á piⁿ kā i kóng sè-siaⁿ oē. Phoàⁿ-koaⁿ chı̍t-sı̂ chin kiaⁿ. Che sı̄ án-choáⁿ? Ná-lí ū chit hō tāi-chı̀? Choân-têng ê lâng iā lóng toā kı̂-koài, hoā-hoā kiò khiā khí-lâi khoàⁿ. Têng-tiúⁿ hoah tāi-ke an-chēng, chē lo̍h-khı̀. Tāi-ke chiū chē lo̍h-khı̀, tāi-ke chhı̄-bú chhı̄-chhū kóng taⁿ che tauh-tí sı̄ án-choáⁿ?