Chhı̀-ūi iā ū lâng hō-chò hô-ti, i-ê seng-khu n̂g-sek, chı̍t nn̄g chhioh tn̂g, phoê ū mn̂g-chhı̀ lāi chhin-chhiūⁿ chhiuⁿ-to, thang pó-hō͘ i-ê seng-khu lâi tí-tng tùi-te̍k. Lâng á-sı̄ káu ài beh lia̍h--i, i chiū ēng mn̂g-chhı̀ tı̍t-tı̍t chha̍k lâi tí-te̍k, só͘-í beh lia̍h i bô khoài. Chit-hō chhı̀-ūi ài chia̍h chhân-ke í-kı̍p choâ, i chı̍t-ē kā-tio̍h choâ chiū seng-khu kiù-oá, lâi bián hō͘ choâ hoán-tńg kā i, kàu choâ ê la̍t chı̄n, jiân-āu chiū chia̍h lo̍h-khı̀. Tang-thiⁿ ê sı̂ bih-khang bô chhut-lâi, i chiong mn̂g- chhı̀ chhiám chhiū-hio̍h lâi khàm seng-khu, lâng gū--tio̍h chí-ū khoàⁿ-kı̀ⁿ chhiū- hio̍h lóng bô khoàⁿ-kı̀ⁿ i-ê seng-khu. (Tâi-lâm Hú-siâⁿ Kàu-hoē-pò tē 158 koàn, 1898 nı̂ 5 ge̍h)