Chhı̂ sian-siⁿ Chhun-ki ê sió-toān

Chhun-ki Chhı̂ sian-siⁿ sı̄ Hōng-soaⁿ koān, Tek-á-kha Ē-po͘-chng ê lâng. Sè-hàn sí lāu-pē, lāu-bó koh kè; hit-sı̂ bô thang i-oá, ko͘-put-chiong tio̍h khı̀ kap lâng toà, chò kang thàn chia̍h. I ê thâu-ke sı̄ Tek-á-kha chng Hoan-pô-chek. Hit-sı̂ i tit-tio̍h tō-lí chiū soà chhoā i khı̀ thiaⁿ . Tı̄ Tông-tı̄ 10 nı̂ iā bat tha̍k-koè sió-o̍h, pài Lū Chheng-hui chò sian-siⁿ. Tı̄ 1873 nı̂ 3 goe̍h 16 hō, chiū-sı̄ Tông-tı̄ 12 nı̂ 2 goe̍h 18 jı̍t, tùi Lí Bo̍k-su siū sé-lí jı̍p Sèng-kàu; hit-sı̂ tú 20 hoè. Kàu Tông-tı̄ 13 nı̂ Tâi-lâm ê Toā-o̍h khiàm ha̍k-seng, lâng khoàⁿ i sı̄ khó-chhú, tāi-ke kí-chiàn--i, chiū hō͘ Bo̍k-su kiò i lâi Hú-siâⁿ tha̍k chheh , ha̍k-sı̍p tō-lí; chu-chit iáu-hó, só͘-í pí pa̍t lâng put-chí gâu tha̍k. Kong-sū 6 nı̂ chiū chut-gia̍p, hit-sı̂ Sian-siⁿ 28 hoè. Thâu chı̍t-pái chhut-o̍h khı̀ toà Kiô-á-thâu, iā chhoā Sian-siⁿ-niû, sı̄ Kiâm-po͘-á chng, jia̍t-sim ê Tiúⁿ-ló Gô͘ Tio̍h-peh ê toā cha-bó͘ kiáⁿ. Sian-siⁿ chò thoân-tō 26 nı̂ kú, kè-kiōng toà 14 só͘-chāi ê lé-pài-tn̂g; ta̍k-nı̂ kap hoē-chiòng put-chí hô-bo̍k. Ū só͘-chāi iā bat kiam kà sió-o̍h, hō͘ ha̍k-seng tùi i siū chē-chē lı̄-ek; só͘-í ū-ê thang jı̍p Tiong-o̍h, ū-ê thang jı̍p Toā-o̍h; khó-kiàn Sian-siⁿ iā-sı̄ gâu kà-o̍h. Lūn i kàu chheh ê ha̍k-būn, sı̄ iâⁿ-koè chèng chhong-iú. Sian-siⁿ ū sı̂ iā sı̄ gâu kó͘-bú hiaⁿ-tı̄ chí-moāi. Chá-nı̂ Tang-káng siông-siông hoé-sio-chhù, i chiū kap kı̂-û tng-chit ê lâng siat-hoat khí chı̍t-keng ngē-piah ê hiā-chhù; hiān-kim chit keng hoé-khò͘ khí--ê, chiū-sı̄ Sian-siⁿ tı̄ Tang-káng ê sı̂ khí--ê. Sian-siⁿ siàu-liân ê sı̂ ū hoān-tio̍h lâu phı̄ⁿ-hoeh ê chèng, ū sı̂ lâu kui-mê kui-jı̍t; kai-chài chia̍h-io̍h ū hó. M̄-kú jiân-āu jiám-tio̍h hı̀-pēⁿ ê chèng, sin-thé jı̍t-jı̍t ná lám, sui-jiân hō͘ i-seng khoàⁿ, chia̍h-io̍h bô sím-mı̍h khah hó. Kū-nı̂ Kàu-sū-hoē gı̄-lūn tio̍h oāⁿ i lâi tı̄ Kiâm-po͘-á chng, hia sı̄ hái-kháu, ǹg-bāng tiàm hia pēⁿ ē ná hó; bô phah-sǹg kin-nı̂ kū-le̍k 3 goe̍h 19 koè-sin tı̄ Kiâm-po͘-á ê lé-pài-tn̂g, Hióng-siū 54 hoè. Tı̄ 21 jı̍t chhut-soaⁿ; ū Tang-káng, Tek-á-kha, Khe-chiu ê hoē-iú iok-lio̍k pah-goā-lâng sàng chòng. Sian-siⁿ lı̄-khui sè-kan khı̀ chhoē Chú, sǹg sı̄ thoat-lı̄ kan-khó͘ tit-tio̍h hok-khı̀. Hiān-sı̂ i-ê Sian-siⁿ-niû, nn̄g-ê hāu-seⁿ sı̀-ê cha-bó͘-kiáⁿ, bē bián ū iu-būn hoân-ló. Chhiáⁿ lia̍t-ūi khoàⁿ pò ê lâng thè in kı̂-tó, ǹg-bāng Thiⁿ-pē an-ùi in-ê sim. Hiān-sı̂ Chhı̂ Sian-siⁿ-niû, kap i-ê hāu-seⁿ sim-pū cha-bó͘-kiaⁿ lóng poaⁿ khı̀ tiàm Tek-á-kha.