Kó͘-chá í-lâi Tâi-oân kap Tiong-kok ê koan-hē put-koh chı̍t hāng: "khioh-soè". Tâi-oân-lâng chı̍t-nı̂-thàng-thiⁿ chò-gû-chò-bé, kap chāi-tē-lâng khan-chhiú chò-chhân kiàn-lı̍p ka-têng, chí-ū chı̍t-ê kià-bāng: Beh chhoē-tio̍h sin-thian-sin-tē, beh tı̄ Tâi-oân seⁿ-kin. Tiong-kok lâi ê gê-mn̂g-tāi-jı̂n chı̍t-nı̂ chı̍t-pái lâi kàu ūi siu-cho͘, chiong Tâi-oân-lâng ê chı̂ⁿ, bí, chiuⁿ-ló, sán-bu̍t lóng khoán-khoán--leh tō tńg-khı̀ “Tn̂g-soaⁿ”. Mê-nı̂ chiah koh lâi. Múi chı̍t-pái tùi Hú-siâⁿ chhut-sûn, kàu múi chı̍t-ê toā-chng sió-chng, lóng chok-ui-chok-ok, ui-hong-lím-lím. Ū chı̍t-jı̍t, thiaⁿ kóng tn̂g-soaⁿ-á tāi-jı̂n beh jı̍p-chng lah, toā-toā-sè-sè lóng khı̀ chng-thâu-á hia, khiā tı̄ hia tán. Kóng sı̄ hoan-gêng, sı̍t-chāi m̄-sı̄, sı̄ kiaⁿ toā-koaⁿ siū-khı̀ nā-tiāⁿ. Hūiⁿ-hūiⁿ-hūiⁿ tō khoàⁿ tio̍h lòng-kó͘-lāng-tı̄n teh lâi. Hú-iâ kap i ê jiàu-pê-á bô goā kú tō chhut-hiān tı̄ chng-thâu. Lâng-lâng lóng m̄-káⁿ chhoán-khùi, koai-koai-á kūi tı̄ hia. Chhàu-tú-khám, chng-thâu lō͘-piⁿ ê pe̍h-hoe-piah, m̄-chai sı̄ tó ūi ê kâu-gín-á iōng lo̍k-kô͘-á-moâi iah-sı̄ gû-sái kā i oē kah o͘-mà-mà, lah-sap-nı̂-niau. Toā-iâ khoàⁿ chı̍t-ē ū kàu siū-khı̀. Tō kiò jiàu-pê-á lâi: "Cho su soe hu teh?" Jiàu-pê-á tō toā-siaⁿ hoah: "Lín chit chng sím-mih lâng siōng hô͘--ê ?" Lâng-lâng lí khoàⁿ goá, goá khoàⁿ lí. Khoàⁿ-lâi khoàⁿ-khı̀, choè-āu tāi-ke kong-jı̄m hit-ê a-káu-peh--á sı̄ lán chit-chng siōng-hô͘ --ê. A-káu-peh--á kiaⁿ kah phı̄-phı̄-chùn, nn̄g ki kha lóng chài bē-tiâu. Lâi kūi tı̄ tn̂g-soaⁿ toā-iâ bı̄n-chêng. "Cho su pu su ni hu teh?" Jiàu-pê-á tō mn̄g A-káu-peh--á: “Lí sı̄-m̄-sı̄ lín chit chng siāng hô͘ --ê ?” Hó-sí-m̄-sí, A-káu-peh--á in lāu-bú chin-chiàⁿ kā seⁿ choh chit chng siōng hô͘ --ê, i koh m̄-káⁿ kóng pe̍h-chha̍t. Phı̄-phı̄-chùn kā tāi-jı̂n kóng: “Tāi-jı̂n--a, sı̄--lah! Goá mā m̄-chai sı̄ án-noá goán a-bú kā goá seⁿ choh chiah hô͘, chhiáⁿ tāi-jı̂n chhian-soè khai-un sià-choē lah!” Tn̂g-soaⁿ-á tāi-jı̂n thiaⁿ chı̍t-ē chin siū-khı̀. Hoah chı̍t siaⁿ: "Chha-tiau ! " Jiàu-pê-á sûi-sı̂ tō toā-siaⁿ hoah kóng: “Chhoah tiāu !” Khó-liân ê A-káu-peh--á bô-tāi-bô-chı̀ kin-á-jı̍t soah khı̀ hō͘ lâng thoa khı̀ chhoah kah kng-kng-kng.