Chham-ka Lâm Tiong 2 kı̂ Kàu-oân Lêng-siu-hoē kám-sióng

 1. Kám-siā Chú un-tián kek-goē, 
Thang khui Kàu-oân Lêng-siu-hoē,
Chhut-se̍k ū khah ke pah-jı̄,
Tāi-ke chhùi-á chhiò gı̄-gı̄. 2. Tē-chí:Tióng-êng Lú-o̍h chia,
Lâm, lú hun-piat toà siok-sià,
Lâm--ê sió-khoá ài kiâⁿ lō͘,
Óng-hoê sı̀-choā ná sàn-pō͘. 3. Hoē-tiûⁿ lé-tn̂g sı̀-bı̄n hong,
Chō-se̍k kám-kak chin chheng-sóng,
Chiàu khoàⁿ chit kài sūn-sū toaⁿ,
Kong-khò pâi kàu moá-moá-moá. 4. Chó-thian, se̍k-iông lé-pài sı̂,
Chú-jı̍t-o̍h hāu-tiúⁿ chú-chhı̂,
Ke-thiⁿ tāi-ke ū oa̍h-khı̀,
Thang thiaⁿ ta̍k tiám ê kà-sı̄. 5. Pō͘-tiú bo̍k-su Lâu Hoâ-gı̄,
Ín-chhoē kàu-oân o̍h sù-sı̄,
Bêng-tiong sian-siⁿ chò chóng-bū,
Ge̍k-chhàn sian-siⁿ pān chhui-sū. 6. Koh-chài chı̍t hāng ê hun-tam,
An-sù sian-siⁿ tng sià-kam,
Lūn kàu phí-jı̂n put-khó kham,
Niû, Tân lióng Bo̍k ê pō͘-hūn. 7. Káng-ián Sin Kū-iok khài-lūn,
Koan-hē Ki-tok-kàu kàu-gı̄,
Káng-su sı̄ Âng Siu-kiong sian-siⁿ,
Iáu ū Ki-tok kàu-hoē sú. 8. Chú-chhı̂:Lí Ka-siong bo̍k-su,
Siū-hūi tiúⁿ-ló só͘ koan-hē,
Léng-tō sı̍t-chè chu būn-tê,
Só͘ thó-lūn chı̍t-tiâu chı̍t-tiâu. 9. Lóng sı̄ chhiat-sı̍t chin tiōng-iàu,
Toā-siaⁿ sè-siaⁿ chin piàⁿ-miā,
Kò-kò ha̍k-oân chù-sim thiaⁿ,
Moâ-tāu kàu-hoē lāu chí-moē. 10. M̄-bat khoàⁿ i tuh ka-choē,
Teh thiaⁿ ba̍k-chiu kim khok-khok.
Chı̍t khoàⁿ hián-chhut chin khoài-io̍k,
Sui sı̄ chhit-cha̍p ū goân-khı̀. 11. Choân-thé iā sı̄ chin tı̀-ı̀,
Thiaⁿ liáu moá-ı̀ sim iû-ia̍h,
Sı̄m-chı̀ pn̄g-tǹg bô kò͘ chia̍h,
Kiâm-chúi kàu-oân ū jia̍t-sêng. 12. Chham-ka lán chia toā hoan-gêng,
Su sı̄ hiah hn̄g bô siūⁿ siān,
Kám-sim kiû-tō chı̀ ū kian,
Chit kù goá chin hó-táⁿ kóng. 13. Sêng-chek pí-kàu phò thian-hong,
Kiò chò jı̄ kı̂ ha̍k-khò tēng,
Só͘ thiaⁿ iā sı̄ chin hun-bêng,
Siàu-liām káng-su gâu pı̄-pān. 14. Iā ū chhiú-chheh saⁿ pang-chān,
In chin tio̍h-boâ gâu chún-pı̄,
Tùi sim-té chhùi piáu kèng-ı̀,
Téng-soaⁿ kha chiáng-koán iô cheng. 15. Pò chai sı̂-kan thang hiòng-chêng,
Kong-im jı̍t-chí chin-chiàⁿ kín,
Bêng-thian pı̀-hoē tı̍t-tı̍t kı̄n,
Lâi hù chin-chiàⁿ ū hok-khı̀. 16. Thang hióng ò-biāu hó chu-bı̄,
Sèng-keng ha̍k-sek tit gián-kiù,
Kàu-oân chu-chit tit chō-chiū,
Bô lâi ê lâng chin khó-sioh. 17. Chit hoê un-sù tit bô tio̍h,
Chhim bāng tńg-khı̀ toā hoat-hui,
M̄-thang khǹg ba̍t che in-hūi,
Poê-iúⁿ sè-kiáⁿ gâu chio-ho͘. 18. Chú-jı̍t-o̍h tek-khak chı̀n-pō͘,
Tiogn-hoē gı̄-tiúⁿ pı̀-hoē sek,
Kek-lē kàu-oân tio̍h chı̄n-le̍k,
Kang-chok chiah thang ta̍t bo̍k-tek. 19. Che hoē pō͘-tiúⁿ chò chú-lâng,
Siat-hoat it-chhè chin pı̂ⁿ-pāng,
Siū-ú ha̍k-oân ê chèng-su,
Piáu-bêng siu-liáu ê ı̀-sù. 20. Tng tı̄ pı̀-hoē hı̍t chı̍t sı̂,
Ǹg kok tan-ūi kóng siā ı̀,
Koh ū teng-lêng tio̍h liû sim,
Tāi-ke tit-tio̍h ı̀n-siōng chhim!!!

(Tâi-oân Kàu-hoē Kong-pò tē 801 kı̂, 1955 nı̂ 9 goe̍h)