Chá-jı̍t Khóng-chú khoàⁿ-kı̀ⁿ chı̍t-ê ēng bāng-á teh tng chhek-chiáu-á ê lâng, só͘ lia̍h--tio̍h lóng-sı̄ sè-chiah ê chhek- chiáu-á. Khóng-chú chiū mn̄g i kóng, Thài bô lia̍h-tio̍h toā-chiah ê chhek- chiáu leh ? Tng chiáu ê lâng ı̀n kóng, Toā chiah chhek-chiáu ē-hiáu chai thang kiaⁿ, oh-tit lia̍h--tio̍h; sè-chiah chhek- chiáu-á tham chia̍h khoài-khoài jı̍p bāng-lāi, só͘-í lóng-sı̄ lia̍h tio̍h sè-chiah-ê. Chóng--sı̄ sè-chiah chhek-chiáu-á nā toè toā-chiah--ê, chiū bāng bē tio̍h; in-ūi ē toè toā-chiah--ê poe cháu. Toā chiah chhek-chiáu nā toè sè-chiah chhek-chiáu lâi chia̍h-jı̄ , chiū toā sè chiah lóng bāng ē tio̍h . Khóng-chú thiaⁿ-liáu, chiū oa̍t-thâu kā i ê ha̍k-seng kóng, Ē chai kiaⁿ-hiâⁿ-- ê, thang siám-pı̄ hām-hāi; tham tio̍h chia̍h--ê, m̄ chai kiò chai-eh chek-sı̂ kàu . To̍k-to̍k só͘ thàn ū hun chai-hō kap hok-khı̀; só͘-í kun-chú ê lâng kín-sı̄n tı̄ só͘ thàn; thàn láu-liān ū tı̀-sek ê lâng , thang pó-choân seng-khu ; thàn sè-kiáⁿ ê gōng , tı̀-kàu bia̍t-bô . Taⁿ khoàⁿ chit-chân ê kò͘-sū, chiàⁿ chhin-chhiūⁿ sio̍k-gú só͘-kóng , “ Niáu ūi sı̍t-bông , jı̂n ūi châi-sú .” Kiám m̄-sı̄ thang chò kéng-kài mah ? Lán ê Kiù-chú ū chí-sı̄ kóng, “ Tio̍h kín-sı̄n, tio̍h kı̂-tó, bián-tit jı̍p bê-he̍k . ” Hiān-sı̂ Tâi-oân sio̍k tı̄ Jı̍t-pún; bē- bián ū chē-chē lâng khı̀ hō͘ in chhiàⁿ chò kang , chia̍h in gê-mn̂g ê thâu-lō͘ . Lán Tâi-lâm kàu-hoē-lāi iā ū chē-chē siàu-liân lâng khı̀ o̍h Jı̍t-pún-oē , khı̀ thàn in ê chia̍h, khiok sı̄ khah hó thàn- chı̂ⁿ. M̄-kú tio̍h chin sè-jı̄ . In-ūi ū lâng tı̀-kàu An-hioh-jı̍t bē choân-siú; chiū tō-lí ná bô iàu-kín, sim-koaⁿ tı̍t-tı̍t léng-tām . Lūn khı̀ o̍h Jı̍t-pún-oē khiok bô m̄-hó in-ūi nā m̄-bat in ê oē, bē thang siong-thong chin hùi-khı̀, nā ū tú-hó ki- hoē bat tām-po̍h sı̄ hó . Nā kan-ta ūi- tio̍h hó thàn chı̂ⁿ soà pàng-sak chin-lí, sit-lo̍h sı̂n-hûn; sı̄ ná Chim-giân só͘ kóng , “ Chiáu jı̍p lô-bāng , kàu to teh phoà pak-tó͘ , chiū chai sèⁿ-miā bô lah ” . ( Chim-giân 7 : 23) (Tâi-oân Hú-siâⁿ Kàu-hoē-pò tē 150 koàn, 1897 nı̂ 9 ge̍h)