Chhek-chiáu-á ài chia̍h-chhek

 Chiú chiú chiú ,che sı̄ gún chhek-chiáu-á ê kiò-siaⁿ , 
Kui-tı̄n kúi-nā-pah chiah ,poe-lâi Lín chhân-hn̂g .
Khoàⁿ-kı̀ⁿ chhek-á í-keng sek koh n̂g ,
Beh kā Lín pun chı̍t-sut-á chhek-á tō͘ saⁿ-tǹg .
Pài-thok m̄-thang kā Gún lia̍h ,
Chiú chiú chiú ! Gún beh chia̍h-chhek m̄ chia̍h chiú. (Tâi-oân Kong-lūn-pò tē 1993 kı̂, 2003 nı̂ 10 goe̍h 21)