Chheng-chàn Kiù-chú It-seng ê Koa

 1. Goá sim só͘ bāng ê Kiù-chú 
Í-keng lı̂m-kàu sè-kan;
Èng-giām sian-ti só͘ chhàm-gú,
Goá sim ún-tit pêng-an:
Tang-hng só͘ khoàⁿ ê kng-chhiⁿ,
Pò goán chai Chú chhut-sı̀,
Taⁿ chiong só͘ ū hiàn hō͘ I,
Piáu-bêng kám-siā, hoaⁿ-hí. 2. Chú, Lí ūi goán ê choē-koà,
Saⁿ-cha̍p-saⁿ nı̂ ê kú,
Bô hiâm kan-khó͘ kap tio̍h-boâ,
Hō͘ goán chiâⁿ-choè pù-ū:
Chú, Lí thoè goán lâi siū-sí,
Sı̀n Lí thang tit éng-oa̍h,
Kú-tn̂g tiàm tian-kok khiā-khí,
O-ló Chú, lóng bô soah. 3. Chú, Lí koh-oa̍h beh cháiⁿ-iūⁿ,
Hit-sı̂ hoan-hù ha̍k-seng,
Pò-iông kiù-sè ê chin-lí,
Lóng kı̀-chài tı̄ Sèng-keng:
Koh lí siông-siông kap goán tiàm,
Kàu sè-kan ê boa̍t-jı̍t,
Goán chiong che sū choè kı̀-liām,
Kám-siā Chú, sim só͘ goān. (A-men) (Tâi-oân Kàu-hoē Kong-pò, Tē 699 kı̂, 1947 nı̂ 3 goe̍h)