1 Iâ-so͘ chun miâ jı̍p goá hı̄-khang, 
Ná ga̍k hô-hâi ê siaⁿ;
I miâ o-ló án-ni ê tāng,
Hō͘ thiⁿ kap toē lóng thiaⁿ. 2 Iâ-so͘ to̍k oē hō͘ goá lêng-hûn,
Hoaⁿ-hí kàu lóng boē kò͘,
Sè-kan chin-chu pó-ge̍k kim-gûn,
Lóng-chóng m̄ ta̍t Iâ-so͘. 3 Kok hāng hó sū goá sim só͘ bāng,
Lâi kiû Iâ-so͘ chiū tit;
I miâ chhin-chhiūⁿ hó hoe ê phang,
Khah tiⁿ iâⁿ kè phang-bı̍t. 4 Goá sim kı̀-liām Iâ-so͘ ê un,
Che un ná io̍h chı̍t poaⁿ,
Oē koé sè-kan khó͘-thàng iu-būn,
Hok-khı̀ hō͘ lâng moá-moá. 5 Chheng-ho͘ Iâ-so͘ chı̄n goá chı̍t-sı̀,
Kàu bé m̄ káⁿ pàng-soah;
Sui-jiân chiū sí, m̄-sái khoà-ı̀,
Sı̂ kàu, hō͘ goá koh-oa̍h.