Tâi-oân iáu-boē hō͘ Jı̍t-pún koán ê sı̂, Tâi-oân lâng lóng sı̄ Chheng-kok táⁿ-pān, bô chhin-chhiūⁿ hiān-sı̂ án-ni, ū-ê chián thâu-chang, ū-ê bô. Chián thâu-chang sı̄ o̍h Jı̍t-pún lâng, pı̄ⁿ thâu-chang sı̄ chiàu Chheng-kok khoán. Chiàu Chheng-kok khoán ê lâng iáu-kú chin chē; nā mn̄g chiah-ê siàu-liân lâng khoàⁿ chit-hō khoán sı̄ tùi tó-ūi lâi, kan-ta chai lâng ū hō͘ Chheng-kok koán, só͘-í chiah án-ni , chóng m̄-chai Chheng-kok lâng án-choáⁿ-iūⁿ thâu-khak ài pı̄ⁿ chı̍t-ê thâu-chang boé. Ū ló-poè ê lâng teh kóng, sı̄ in-ūi chá-chêng Boán-chiu sio̍k Tiong-kok , Boán ông ū chhe jı̂n-sı̂n toà lé-mı̍h lâi chı̀n-kòng Tiong-kok . Tiong-kok ê tāi- sı̂n ài chhòng-tı̄ i, chiū kā i thı̀-thâu, pı̄ⁿ mn̂g-boé, chò tn̂g-saⁿ hō͘ i chhēng, ū chêng-pó͘ āu-pó͘, chhòng bé-tê ńg, koà sò͘-chu, chhēng o͘-hia, tı̀ téng-tài ū koà iaⁿ. Kā i kóng, Chit-khoán chin hó-khoàⁿ, goán ê Hông-tè ài chiong án-ni pò-siúⁿ lí . Boán-chiu ê jı̂n-sı̂n tò-khı̀ chin tek-ı̀, Boán ông khoàⁿ-liáu iā hoaⁿ-hí, chiū bēng-lēng peh-sı̀ⁿ thâu-mn̂g tio̍h thı̀, thâu-chang tio̍h pı̄ⁿ. Boán-chiu lâng khoàⁿ chit-hō chò thé-biān, kı̂-sı̍t sı̄ teh lêng-jio̍k in, in-ūi Tiong-kok lâng khoàⁿ in chò cheng-siⁿ , pí-phēng in chò bé. Hit-niá saⁿ kā-chiah ū pó͘-koà, sı̄ pí-phēng bé-oaⁿ . Heng-chêng ū sò͘-chu sı̄ pí-phēng bé-le̍k-soh. Chhiú-ńg e̍h-e̍h koà chiam-so koh tò-pih sı̄ chhin-chhiūⁿ bé-tê; kha-chhēng o͘-hia iā-sı̄ án-ni . Thâu tı̀ téng-tài ū koà iaⁿ, sı̄ ná bé-chang, thâu-chang boé sı̄ ná bé-boé . Lâng chhēng chit-hō khoán , nā phak- lo̍h-khı̀, tú-tú ná chhin-chhiūⁿ bé. Put-hēng Tiong-kok soà sio̍k Boán- chiu, kok hō Chheng-tiâu, Chheng ông bēng-lēng koaⁿ-hú lóng tio̍h chiàu chit- hō ê táⁿ-pān, peh-sı̀ⁿ iā tio̍h o̍h Boán- chiu khoán . Ta-po͘ lâng iàu-kín tio̍h thı̀-thâu, pı̄ⁿ thâu-chang. Tùi chit-ê tāi-chı̀ hō͘ lán thang chai, Lêng-jio̍k pa̍t-lâng sı̄ lêng-jio̍k ka-tı̄. (Tâi-oân Hú-siâⁿ Kàu-hoē-pò tē 213 koàn, 1902 nı̂ 12 ge̍h)