Chhiáⁿ kı̄n Kiù-chú 
 [Kū-nı̂ tı̄ Ê-mn̂g ū koh chhut chı̍t-pún chheh, hō chò Sèng-si-koa, sı̄ ēng 44 siú sin ê si lâi khioh chò chı̍t-pún. Chiong-tiong goán ū kéng chı̍t-siú Lâi ı̀n tı̄ chia.] 
 Goá thiaⁿ Iâ-so͘ ê siaⁿ kóng-bêng,
Lín lóng tiàm chit sè-kan,
Kı̀ⁿ-nā lô-khó͘ lâi goá bı̄n-chêng,
Ta̍k-lâng lóng-ū pêng-an. Goá thiaⁿ i kóng chı̄n-chāi hoaⁿ-hí,
Sûi-sı̂ chiū khichh3oe i,
Tit-tio̍h siông-siông pêng-an bô-sí,
Éng-tiàm Iâ-so͘ sin-piⁿ. Goá thiaⁿ Iâ-so͘ hó-siaⁿ ê im,
Chin-chheng oa̍h-choâⁿ sı̄ goá,
Lâng nā chhùi-ta beh-sàng i lim,
Eng-kai kín-kín kı̄n-oá. Goá thiaⁿ i kóng siū-tio̍h bián-lē,
Hoaⁿ-hí thàn i chiū lim,
Put-chí sóng-khoài cheng-sı̂n ka-poē,
Éng-bô kan-khó͘ ê sim. Goá thiaⁿ Iâ-so͘ ê siaⁿ iā kóng,
Goá sı̄ sè-kan ê kng,
Sı̀n goá ê lâng ē tit chheng-sóng,
Ná khiā kng-kng tiong-ng. Goá thiaⁿ i kóng kia̍h-thâu koan-khoàⁿ,
Êng-kng chin-chiàⁿ tek-ı̀,
Iâ-so͘ chin-kng éng-éng bô-soàⁿ,
Chiò goá kiâⁿ-kàu chı̍t-sı̀. (Tâi-oân Hú-siâⁿ Kàu-hoē-pò tē 4 tiuⁿ, 1885 nı̂ 10 ge̍h)