Chhiòⁿ-koa kiâⁿ ke-lō͘

 Siáⁿ-mı̍h sı̂-chūn 
Koh chài chhoā gún
Kiâⁿ-koè Pak-bûn ê ke-lō͘
Chhiòⁿ-tio̍h khoài-lo̍k ê koa-siaⁿ
Ta̍h-tio̍h hoaⁿ-hí ê kha-po͘ Siáⁿ-mı̍h sı̂-chūn
Lín koh-chài tò-tńg
Tò-tńg lâi hái-kháu ê kò͘-hiong
Chhoā chit-kûn chháu-tē gin-á
Chhiòⁿ-tio̍h tông-chin ê koa-siaⁿ
Kiâⁿ-koè nı̂-lāu ê chhài-chhı̄-á “Chı̀-hó pêng-iú chiū-sı̄ Iâ-so͘
Tam-tng choē-kò kap hoân-ló” Chhù-piⁿ thâu-boé
Toā-sè-hàn gín-á
Toè-tio̍h lín ê kha-pō͘
Kin-sûi chhùi-chhiò ba̍k-chhiò ê koa-siaⁿ
Kiâⁿ-koè
Goán-hiong ê ke-lō͘
Goán-hiong ê tiàm-á-thâu “Táⁿ-má-ka liâm-tio̍h kha
Kiò a-pa bé ti-ka” Cha-po͘ gín-á
Cha-bo͘ gín-á
Chhēng ba̍k-kia̍h
khia̍k khia̍k khia̍k
Toè lín ê kha-pō͘
Chhiòⁿ khoài-lo̍k ê koa-siaⁿ
Kiâⁿ-koè toā biō-tiâⁿ Àm-tām ê lō͘-teng-kha
Kiâm-kiâm ê hái-hong lāi-té
Tı̄ goá bı̂n-bāng ê sı̂-tāi
Pi-chhám ê o͘-kha-pēⁿ hoān-chiá
Ū sió-sió ê kàu-hoē
Lín lâi toà-niá ta̍k-ke
Sàng hō͘ khó͘-lān ê thó͘-tē
Ū ke-thâu siōng-chá ê koa-siaⁿ “ Thiⁿ o͘-o͘ beh lo̍h hō͘
A-kong giâ ti-thâu leh ku̍t ō͘” Chhiòⁿ oa̍h-le̍k ê koa-iâu
Ta̍h lí kian-tēng ko͘-toaⁿ ê kha-pō͘
Toà-niá toā-hàn sè-hàn
Kiâⁿ-koè hit-tiâu ke-lō͘
Khia̍k khia̍k khia̍k
Kiâⁿ-koè
Chú só͘ lı̂n-bín ê hiong-thó͘