Chhiò-oē á-sı̄ Chhiò-khoe

Nā ū lâng kóng chı̍t ê sū, lí thiaⁿ liáu chin hó-sńg, mā chin hó-chhioh. He sı̄ chhiò-khoe. Nā ū lâng kóng chı̍t kù oē, lí thiaⁿ liáu ē ū khin-sı̄ / khoàⁿ bē khí ê kám-kak, he tio̍h-sı̄ chhiò-oē.