Taⁿ lūn-kàu Siōng-tè só͘ chò--ê, chiàu lán sè-kan lâng ê jio̍k-gán sı̄ khoàⁿ bē-ē chiâu-liáu. Mı̍h ū pó-poè--ê, iā ū khah chho͘-sio̍k--ê ; nā-sı̄ beh kóng-khí kàu chiâu-pı̄ , sı̄ kóng bē chı̄n . 
 Sió-khoá kú-khí chı̍t-hāng lâi kóng ;Tē-bı̄n-chiūⁿ ê chhiū-nâ,ū sím-mı̍h thang kan-sia̍p tı̄ lán lâng?Nā lio̍h-á lâi siūⁿ sı̍t-chāi sı̄ ū ,chin toā. Hit-hō ê só͘-chāi sı̄ khah siông ū chúi , iā khah ài tùi hia lo̍h-hō͘ ; siūⁿ kàu chit-ê tàu-tí sı̄ sím-mı̍h lí tı̄-teh? Chin-chiàⁿ ū; tek-khak sı̄ ū lí. In-ūi chhiū-nâ sı̄ sio̍k-tı̄ koân-soaⁿ-niá-boé ê tiong-kan; nā-sı̄ i siông-siông bō͘-sēng , sı̄ tùi khah ū tà hûn tı̄ hia, chiū khoài-khoài ē lo̍h-hō͘ ; pêⁿ-iûⁿ ê só͘-chāi pah-hāng chháu-ba̍k iā toè i heng-khí . 
 Koh , chhiū ê kin chhoàn jı̍p tı̄ chhim-chhim ê thô͘, chia̍h hit lāi-bı̄n ê chúi-khı̀ , iā soà-ē khip hit-ê chúi , hō͘ i khah phû khí--lâi, chiū tùi khah kē ê kheⁿ-kau lâu chhut--lâi. Siông-siông ū chhiū-ńg teh tı̀-ı̀m--i, bô-lūn sı̄ khòng-hān á-sı̄ nı̂-boé-sı̂ tiāⁿ-tio̍h ū oa̍h-oa̍h teh lâu-chhut ; hō͘ lâng pêng-an lâi hióng-siū--i . Siat-sú lâng nā kàu tı̄ chit-hō ê hó kéng-tı̀ tit-tio̍h chhiū-ńg ê tı̀-ı̀m , siū-tio̍h liâng-hong oa̍h-khı̀ ê hoaⁿ-hí, sim siū-tio̍h chit-sı̂ ê kám-kek , khó-sioh chē-chē lâng bē-hiáu-tit thang chhui kàu hit-ê goân-thâu, sı̄ sím-mı̍h lâng ē tit hō͘ i án-ni. Chóng-sı̄ lâng tio̍h ē-hiáu pó-sioh Siōng-tè só͘-chò ê mı̍h, I só͘ chò ta̍k-hāng bô m̄-sı̄ beh chò lán lâng ê lı̄-ek . 
 Chá A-pek-lia̍p-hán hit-sı̂ ê lâng lia̍h chit-ê chúi chin pó-sioh,kiám-chhái thiaⁿ-kı̀ⁿ ê lâng tek-khak lia̍h-chò kı̂-koài ê sū . Chit-ê-chúi beh-thài tio̍h chiah pó-sioh? In-tng-sı̂ teh pó-sioh sı̄ ēng chio̍h-poâⁿ chha̍k chò chéⁿ, lāi-bı̄n sı̄ khoah , chhùi sı̄ e̍h, khoán-sit chhin-chhiūⁿ àng,thang ēng chio̍h koh lâi khàm--i , nā tú-tio̍h khòng-hān á-sı̄ nı̂-boé-sı̂ chiū lı̄-piān thang ēng , m̄-bián ū khiàm chúi ê kan-khó͘ . Chhin-chhiūⁿ Í-sek-lia̍t peh-sı̀ⁿ tı̄ khòng-iá ài tit-tio̍h chit tiám-á chúi lâi chí chhùi-ta , iā bô .
 Taⁿ lâi pí chı̍t só͘-chāi , chiū-sı̄ tı̄ Kam-á-nâ chá ê sı̂-chūn, chêng-āu ū chhiū-nâ chúi iā chhiong-chiok lâu koè tı̄ khòng-hān kap tang-boé-sı̂, lóng ū thang lūn-te̍k, taⁿ bô lah! Siông-siông tı̄ nı̂-boé ū khiàm-khoeh chúi ê kan-khó͘ , che sı̄ in-ūi bô chhiū-nâ thang tı̀-ı̀m . Iā sı̄ lâng tùi khí-thâu tham-tio̍h sió-khoá châi-lı̄ ēng hiah-ê chhiū chhò lâi sio hoé-thiàⁿ , khı̀ bē chı̂ⁿ . Che sı̄ siá-pún tio̍k-boa̍t, nā sı̄ lâng ē-hiáu-tit ēng , chiū bē ē hāi kàu tı̄ kin-pún. Nā ē chhin-chhiūⁿ Bēng-chú só͘ kóng ê oē sı̄ chin hó, i kóng, “Pó͘-thâu nā chiàu-sı̂ jı̍p soaⁿ-nâ , chiū chhiū-ba̍k ēng bē-liáu” . Koh , Lé-kı̀ goa̍t-lēng hit phiⁿ teh kóng ,“Kùi-hā ê goe̍h chhiū-ba̍k tú-á beh bō͘-sēng , chiū bēng-lēng chiáng san-lı̂m ê koaⁿ jı̍p khı̀ chhiū-nâ-lāi sûn-chhat chiah-ê chhiū-ba̍k , sı̄ bô ài hō͘ lâng chám-hoa̍t ” . Khó-kiàn kó͘-chá bêng-tiat ê lâng iā thong-ta̍t chit-hō ê lí , lâi chò thang pó-sioh . Taⁿ lán nā ē-hiáu pó-sioh chit-hō ê siúⁿ-sù,bô m̄-sı̄ chò lán ê toā lı̄-ek . 
 Koh, lâi kóng chı̍t só͘-chāi , chiū-sı̄ tı̄ Hiong-káng , chá ê sı̂ chhin-chhiūⁿ sí-tē bô hō͘-chúi thang lūn-te̍k , chháu-ba̍k it-khài ko͘-tâ bē hoat . Taⁿ ū bêng-lí ê lâng khı̀ hia khai-khún chai-chèng chhiū-ba̍k, āu-lâi chhiū-ba̍k bō͘-sēng , chiū khah ū hō͘-chúi í-kı̍p liâng-hong oa̍h-khı̀ . Tùi án-ni chiū bô koh chò khòng-iá, soà pı̀ⁿ-chiâⁿ ke̍k lāu-jia̍t ê só͘-chāi . Án-ni-siⁿ ná tē-ge̍k pı̀ⁿ-chò thian-tông . Che iā thang kóng , “ Chàn thian-tē chi-hoà-io̍k ” . 
 (Tâi-lâm Kàu-hoē-pò, tē 91 koàn, 1892 nı̂ 11 ge̍h)