Tı̄ chit kı̄n-jı̍t ū chiap-tio̍h Jı̍t-pún ê Múi-jı̍t sin-bûn cha̍p-pò ; kı̂-tiong ū kóng-khí Im-ga̍k-hoē ê sū-chêng , taⁿ ài chiong khah iàu-kín-ê tāi-ı̀ tiah-khí lâi pò hō͘ tāi-ke chai. Lán Tâi-lâm-hú kúi-nı̂ chêng Kam Bo̍k-su siat chı̍t keng Hùn-kó͘-tông beh kà chhiⁿ-mı̂-lâng o̍h tha̍k chheh , ia̍h ū kiò kúi-nā ê chhiⁿ-mı̂ gín-ná lâi tha̍k . Chiàu Kam Bo̍k-su ê ı̀-sù ài chhe kúi-ê khı̀ Jı̍t-pún ê chhiⁿ-mı̂-o̍h thang tha̍k khah chhim , ǹg-bāng āu-lâi khah toā lō͘-ēng ; m̄-kú bô kàu-gia̍h só͘-hùi. Ū siá-phoe mn̄g Tâi-pak teh koán o̍h ê koaⁿ khoàⁿ cháiⁿ-iūⁿ . Chit ê koán o̍h ê koaⁿ bô loā-kú tò-khı̀ Jı̍t-pún ū kóng-khí chit-chân sū ; ū chı̍t-ê chhiⁿ-mı̂ ê ga̍k-su thiaⁿ-kı̀ⁿ toā-toā thé-thiap chit-ê tāi-chı̀ , chiū kí-gı̄ tio̍h tiàu Im-ga̍k-hoē chū-chı̍p lâi chok-ga̍k hō͘ lâng thiaⁿ , só͘ thàn ê chı̂ⁿ lóng pang-chān Tâi-lâm chhiⁿ-mı̂ gín-ná. Só͘-í Tâi-oân koán-o̍h ê koaⁿ kap kúi-nā ūi ê sian-siⁿ, iā ū se-kok ê sian-siⁿ chı̍t ūi, in lóng toā chhut-la̍t siat-hoat hō͘ chit ê Im-ga̍k-hoē chū-chı̍p . Chit ê Im-ga̍k-hoē chiū-sı̄ Jı̍t-pún ū lâng tiâu-tı̂ khı̀ ha̍k-sı̍p im-ga̍k kàu chin cheng-kong lâi siat-chiâⁿ chit-ê hoē ; hoān-nā ū sím-mı̍h hó-sū ài chàn-sêng , in chiū chū-chı̍p chok-ga̍k hō͘ lâng thiaⁿ, só͘ thàn ê chı̂ⁿ chiū thang chò-chiâⁿ hó-sū . Lâng nā beh khı̀ thiaⁿ ga̍k in tio̍h chhut chı̂ⁿ bé chı̍t-tiuⁿ toaⁿ chiah ū ūi thang khı̀ thiaⁿ. Chit pang chū-chı̍p chok-ga̍k ū chē-chē peh-sı̀ⁿ khı̀ bé toaⁿ , iā ū Hông-kiong-lāi ê ông-chhin khı̀ bé siōng-téng ūi ê toaⁿ 100 tiuⁿ . Tùi án-ni chit koè ê Im-ga̍k-hoē só͘ thàn ê chı̂ⁿ ū gō͘-pah goā kho͘, lóng kià khı̀ Tang-kiaⁿ chhiⁿ-mı̂-o̍h, beh chò Kam Bo̍k-su tùi Tâi-lâm chhe-khı̀ ê chhiⁿ-mı̂ gín-ná ê só͘-hùi. Hiah-ê chú-sū kap chàn-sêng ê lâng, khoàⁿ-tio̍h Hông-kiong-lāi ê ông-chhin iā bé hiah chē tiuⁿ toaⁿ, in toā hoaⁿ-hí kàu-ke̍k, in-ūi Hông-tè siông-siông ài khui in-sù lâi chàn-sêng hó-sū . 
 Tng hit jı̍t Tâi-oân koán o̍h ê koaⁿ sı̀ⁿ I-te̍k miâ Siu-jı̄ iā soà khí-lâi kóng , “ Kam Bo̍k-su sı̄ chêng lán Jı̍t-pún lâng tùi tē-lí-chheh bat Tâi-oân ê miâ, i chiū lâi tiàm chit ê hái-sū , chhut-la̍t in-khı̂n kà-sı̄ chit hái-sū ê lâng ; jı̄-cha̍p gō͘ nı̂ kú tiàm chia ná-chhin-chhiūⁿ chı̍t-jı̍t kú , taⁿ i-ê nı̂-hoè chē sı̄ ló-sêng ê lāu-toā-lâng. ” Tı̄ 6 goe̍h 20 jı̍t Kam Bo̍k-su só͘ chhe 3 ê chhiⁿ-mı̂ gín-ná í-keng lo̍h-chûn khı̀ Jı̍t-pún; chiū-sı̄ sio̍k Hú-siâⁿ jı̍p-kàu ê Tân Chhun, Chhoà Khe, Koeh Chú-in. Lán ū-sı̂ tio̍h siàu-liām in, kiû Siōng-tè hō͘ in chı̀n-pō͘, pa̍t-jı̍t chò Chú ê toā lō͘-ēng .
 (Tâi-lâm Hú-siâⁿ Kàu-hoē-pò tē 149 koàn, 1897 nı̂ 8 ge̍h)