Chhiⁿ-mı̂ 2 pái ê khit-chia̍h

 Tı̄ Ìn-tō͘ ū chı̍t ê ta-po͘ gín-ná, miâ kiò Khài-sian, i ê ba̍k-chiu goân-lâi sı̄ hó-hó. Chóng-sı̄ ū chı̍t jı̍t, Khài-sian ê lāu-pē chia̍h chiú-chùi, Khài-sian ê ba̍k-chiu chiū tı̄ hit jı̍t siū tāng-siong, tı̀-kàu chhiⁿ-mı̂. I ê lāu-pē chin chân-khok, tùi i kóng, “Lí chhiⁿ-mı̂ lah, taⁿ lí bē thang choè sím-mı̍h, chí-ū khı̀ choè khit-chia̍h siāng tē-it sek-ha̍p.” Khài-sian put-tek-í chiū chhut khı̀ ke-lō͘ chò khit-chia̍h pun-chı̂ⁿ, só͘ tit ê chı̂ⁿ tio̍h toà tò-lâi kau hō͘ i ê lāu-pē, só͘-í Khài-sian chin oàn-hūn i ê lāu-pē. 
 Ū chı̍t-jı̍t Khài-sian ê lāu-bú sí, i ê lāu-pē iā lı̄-khui ka-têng, lâu Khài-sian chı̍t lâng tı̄ chhù-nih, ū chı̍t ê Ki-tok-tô͘ pang-chān i kā i kóng, “Lí thang lâi kap goán toà, goán bô chı̂ⁿ, chóng-sı̄ goán chai lí oē e sió-thê-khı̂m, kiám-chhái lí thang tùi e sió-thê-khı̂m lâi thàn tām-po̍h chı̂ⁿ koè jı̍t.” Tùi án-ni Khài-sian chiū kap hit ê Ki-tok-tô͘ ka-têng saⁿ-kap toà. Chit ê ka-têng chiū khǹg Khài-sian m̄ thang koh pài ngó͘-siōng, eng-kai pài Siōng-tè sı̀n Iâ-so͘ choè Chú, chóng-sı̄ Khài-sian iû-goân oàn-hūn i ê lāu-pē, chı̍t-sim siūⁿ beh chhoē i ê lāu-pē kā i pò-ho̍k. 
 Ū chı̍t-jı̍t hit ê Ki-tok-tô͘ ka-têng ê lāu-pē A-pek tùi Khài-sian kóng, “Lí chı̍t-jı̍t koè chı̍t-jı̍t chiâⁿ-choè im-ga̍k-ka lah, chèng-lâng lóng hoaⁿ-hí thiaⁿ lí ián-chàu ê siaⁿ, chóng-sı̄ tng in lı̄-khui ê sı̂, in to bô kám-kak khoài-lo̍k iā bô boán-chiok, in-ūi lí só͘ chàu ê im-ga̍k tiong chhiong-moá siû-hı̄n kap pi-ai, sit-bāng!” Khài-sian thiaⁿ liáu hui-siông siū-khı̀ kóng, “Hi-bāng mah? Khoài-lo̍k mah? Bô lah, goá chí-ū oàn-hūn, oàn-hūn goá ê lāu-pē! I hāi goá, hō͘ goá chhiⁿ-mı̂.” A-pek kā i kóng, “Lí iáu chı̍t tùi ba̍k-chiu sı̄ chhiⁿ-mı̂ ê, chit tùi ba̍k-chiu ê chhiⁿ-mı̂ sı̄ pí lí jio̍k-thé ê ba̍k-chiu ê chhiⁿ-mı̂ koh khah thang kiaⁿ thang kan-khó͘. Lí m̄ chai lí ū choē, m̄ khéng chiap-siū Iâ-so͘ choè Chú, lí ê sim-gán sı̍t-chāi thài chhiⁿ-mı̂ lah, Iâ-so͘ kóng, I sı̄ sè-kan ê kng; chóng-sı̄ lí khiok soán-te̍k o͘-àm, bô ài kng.” 
 Khài-sian thiaⁿ liáu, khai-sí khàu chhut-lâi. A-pek chiū kap i kı̂-tó, kiû Chú sià-bián i ê choē, pang-chān i oē sià-bián lāu-pē, thiàⁿ lāu-pē. Tùi án-ni Khài-sian ê sim moá-moá ū kng-bêng, khoài-lo̍k, pêng-an, kap ǹg-bāng. Tùi hit sı̂ khí i só͘ chàu ê im-ga̍k chhiong-moá hoaⁿ-hí kap khoài-lo̍k, i ê bı̄n moá-moá ū chhiò-iông. I jio̍k-thé ê ba̍k-chiu sui-jiân sit-bêng, nā sı̄ i sim-lāi ê ba̍k-chiu khiok kng-bêng. I ǹg-bāng ū chı̍t-jı̍t oē chhoē-tio̍h i ê lāu-pē, thang chiong Iâ-so͘ kài-siāu hō͘ i, hō͘ i saⁿ-kap koè tio̍h khoài-lo̍k kng-bêng ê jı̍t-chí. 
 (“Kı̂-biāu ê Iâ-so͘”, Ia̍h 61-62)