Chhiah-kha--ê jiok lo̍k chhēng-ê--ê chia̍h bah

Tı̄ leh kó͘-chá kó͘-chá ê sı̂-chūn, lán chò joā chē chiah ū thang hó chia̍h joā chē iōng joā chē, seng-oa̍h chin kan-khó͘ mā chin pháiⁿ koè, it-tı̍t kàu 18 sè-kí, jı̂n-lūi hoat-bêng ki-hâi thè-tāi jı̂n-kang, ín-tōng kang-gia̍p kek-bēng, jı̂n-lūi ê seng-oa̍h chiah hiòng chiân 1 toā pō͘. Ki-chân ê lô-tōng-chiá siūⁿ kóng èng-tong ē khah hó koè--a, éng-koè khò jı̂n-kang, 1 kang kan-taⁿ ū châi-tiāu chò 5 siang ê-á, chit-má khò ki-hâi, poàⁿ-kang tō chò beh 50 siang, án-ne èng-kai ē-tàng chò khah chió hioh khah chē, ta̍k-ê mā lóng ū ê-á thang chhēng chiah tio̍h--a, nah ē lô- tōng-chiá ê seng-oa̍h soah lú lâi lú pháiⁿ koè? Lâng sı̄ tiān-náu jih-jih--ê tō ū thang chia̍h, sin ê-á 1 siang koè 1 siang teh oāⁿ, ah lán sı̄ jı̍t iā chò mı̂ iā chò, chiah bián-kióng tō͘ 3 tǹg, koh kóng kah oāⁿ sin ê-á, chia̍h khah bái--ê! Chiàu-lí kóng, chò hiah chē, chia̍h bô 7 siâⁿ mā ài ū 5 siâⁿ, chit-má mài kóng 5 siâⁿ, liān 3 siâⁿ to bô--a, ah chhun-ê 7 siâⁿ sı̄ lóng hō͘ siáng pō͘--khı̀? Tō sı̄ ū 1-koá lâng bô teh seng-sán, choan-bûn khò bē lán ê lô-tōng le̍k choán-chia̍h, chit tô͘ koh chiâⁿ hó thio, m̄ bián jiok lo̍k tō ū bah thang chia̍h, ah lán sı̄ bú kah toā-lia̍p-koāⁿ sè-lia̍p koāⁿ, chin-chiàⁿ sı̄ “chhiah-kha--ê jiok lok, chhēng-ê--ê chia̍h bah”, ū kàu bô kong-pêⁿ! (TGB Thong-sı̀n tē 21 kı̂, 2001 nı̂ 6 goe̍h)