Chhim-hô-peh sı̄ Ka-gı̄-koān Toā-khe-chhù chng ê lâng. I chò gín-ná ê sı̂ m̄-ài tha̍k-chheh; nā beh khı̀ o̍h-nı̍h tha̍k-chheh, I chiū chiong chheh chhàng hē tek-phō-lāi. I ê lāu-bó iā-sı̄ chin-giâm, nā-chai i bô khı̀ tha̍k-chheh, chiū kā i phah, nā-sı̄ i iû-goân m̄-ài khı̀ tha̍k-chheh. I kàu tióng-sêng i ê pē-bó ū chiong só͘ io ê sim-pū-á phit-phoè i; āu-lâi ū siⁿ saⁿ ê cha-bó͘-kiáⁿ, tē-jı̄-ê sí-khı̀, ia̍h ū pun chı̍t-ê hāu-seⁿ. I siàu-liân ê sı̂ bû-ok put-chok, bô chı̍t-hāng ê pháiⁿ i bô chò. I ài kau-poê poah-kiáu ê, chò-chha̍t ê, i-ê lāu-pē hō͘ i khı̀ kàu tòng-bē tiâu, chiū thun o͘-hun kàu sí; i-ê lāu-bó sı̄ put-chí giâm. Só͘-í chhù-nih i toà bē-tiâu, chiū pàng-sak i ê lāu-bó kap bó͘ cha-bó͘-kiáⁿ, toā cha-bó͘-kiáⁿ peh-hoè, tē-saⁿ ê cha-bó͘-kiáⁿ sı̀-hoè. Chò i chhut-goā kàu A-lí-káng; i toà tı̄ A-lí-káng khí-thâu ióng-kiāⁿ ê sı̂, sı̄ teh taⁿ Hú-tàⁿ kàu A-lí-káng; i tı̄ A-lí-káng, i ê lāu-bó sí, i ia̍h bô tò-lâi. I só͘ thàn ê chı̂ⁿ lóng-sı̄ khiām-chia̍h lún-koâⁿ kēng-toā-tù, chiū-sı̄ chin ài poa̍h-kiáu, saⁿ-á-khò͘ chhēng kàu m̄ chiâⁿ sin-miā. Kàu saⁿ-cha̍p-goā hoè ū tı̀-kàu kha-thiàⁿ bē taⁿ-tàⁿ, i chiū khı̀ bong lâ-á, tok chiū koh khı̀ poa̍h-kiáu. Só͘-í siū bê-he̍k chı̄n-chhim chı̄n-chhám, ka-tı̄ oh-tit ké-oaⁿ. Āu-lâi kha-thiàⁿ oh tit tng, ū thiaⁿ-kı̀ⁿ Má I-seng tı̄ Kı̂-āu khui-siat I-koán, teh táⁿ-tia̍p lâng ta̍k-hāng ê phoà-pı̄ⁿ. Ia̍h hit-sı̂ Tâi-oân tē-hng toā iô-tāng, sı̀-kè lia̍p-chō iâu-giân, kóng, Thian-chú-kàu sı̀-kè pàng-io̍h, lia̍h lâng khı̀ tih-chiap, chú a-phiàn-hun, ia̍h chio lâng lâi jı̍p-kàu, khoàⁿ i sı̄ beh chiūⁿ thian-chô, á-sı̄ beh lo̍h tē-hú; nā-beh chiūⁿ thian-chô, chiū kau gê-chô, nā beh lo̍h tē-hú chiū kau boé-chui-kut. Chhim-hô-peh ū tiāⁿ-tio̍h koat-ı̀ beh khı̀ Kı̂-āu hō͘ Má I-seng táⁿ-tia̍p kha, A-lí-káng ū kúi-nā ê hó-sim ê lâng pang-chān i tām-po̍h-á só͘-hùi. I chiū khı̀ Kı̂-āu hō͘ Má I-seng táⁿ-tia̍p i ê kha; i toà tı̄ I-koán ū thiaⁿ-kı̀ⁿ Kiù-chú Iâ-so͘ ê hok-im, kng-chiò i ê sim, toā ē siū kám-tōng, chhíⁿ-gō͘ chai-choē, liâm-piⁿ ū hoán-hoé choē, sı̀n Kiù-chú. Āu-lâi ū tit-tio̍h Má I-seng pang-chān, i ê kha ū i kàu-hó. Hit-sı̂ Pi-thâu-siâⁿ toā jiáu-loān, lé-pài-tn̂g soà hō͘ lâng húi-khı̀. Hit-chân tāi-chı̀ pān chheng-chhó bêng-pe̍k, Lí Bo̍k-su chham Tân Sian-siⁿ, chiū-sı̄ Chú-lō͘-hiaⁿ, chham Chhim-hô-peh kàu A-lí-káng siat-lı̍p lé-pài-tn̂g. Lí Bo̍k-su chham Chú-lō͘-hiaⁿ toà tı̄ A-lí-káng kúi-nā jı̍t, in chiū tò-tńg khı̀ Pi-thâu Kı̂-āu; kò͘ lé-pài-tn̂g kiam thoân hok-im. Hit-tia̍p i só͘ bat ê sèng-si ia̍h-bô loā-chē siú, Sèng-chheh só͘ bat--ê ia̍h sı̄ bô loā-chē-chiuⁿ. I tı̄ A-lí-káng ke-lō͘ sı̀-kè thoân-pò hok-im hō͘ lâng pháiⁿ-chhùi chhoh-mē ia̍h-ū, hō͘ lâng lêng-jio̍k ki-chhı̀;i chiū tò-khı̀ lé-pài-tn̂g kı̂-tó. Bat chı̍t-pái i chhēng chit-niá o͘-khò͘, tı̄ ke-lō͘ teh kóng tō-lí, chı̍t ê taⁿ chhâ ê lâng tiâu-tı̂ kā i lòng-phoà, i kóng, Kah tio̍h goá chit-sı̂ sı̀n Chú lah! nā bô tek-khak bô pàng i soah. Hit-sı̂ Lí Bo̍k-su ū siông-siông phài lâng khı̀ A-lí-káng pang-chān i; ū sı̂ Chú-lō͘-hiaⁿ, ū sı̂ Chheng-hiaⁿ. Chheng-hiaⁿ bat chı̍t-pái, tùi Pi-thâu beh lâi A-lí-káng, kiâⁿ-lō͘ kı̄n tı̄ Saⁿ-tè-chhù-á khe-po͘, hō͘ chha̍t thâi-sí. Chit ê tāi-chı̀ tiâu-tı̍t, Chú-lō͘-hiaⁿ chio i tò-tńg lâi Pi-thâu á sı̄ Kı̂-āu, kiaⁿ-liáu koh siū lâng hām-hāi. Chóng-sı̄ i koat-toàn beh toà A-lí-káng, bô thiaⁿ Chú-lō͘-hiaⁿ ê oē. Chhim-hô-peh ū kian-sim ū chı̄n-tiong tı̄ A-lí-káng. Tùi Chheng-hiaⁿ siū-hāi sí, liáu-āu sı̀n Chú ê lâng chiām-chiām heng-khí. Sı̀-kè chng-siā ū lâng lâi thiaⁿ tō-lí, A-kâu-ke ia̍h ū lâng thiaⁿ tō-lí, Kiâm-po͘-á, Ka-la̍h-po͘ ū lâng lâi. Chhim-hô-peh chiū ū siàu-liām i ê bó͘-kiáⁿ, ū tò-lâi Toā-khe-chhù chhoē Chhim-hô-ḿ kap i tē saⁿ ê cha-bó͘-kiáⁿ khı̀ A-lí-káng chò Chú ê kang. I ū keng-koè chē-chē kàu-hoē, i só͘ bat toà chāi gia̍h ê kàu-hoē, A-lí-káng, Iâm-po͘, Ka-la̍h-po͘, Pi-thâu, Sió Liû-kiû, Nâ-āu, Giâm-chêng, Phêⁿ-ô͘, Toā-siā, Ka-gı̄ , Ka-tang-á, Oan-á-lāi, Cha̍p-saⁿ-kah. I bat tı̄ Iâm-po͘ lé-pài-tn̂g hō͘ lâng phah. I toà tı̄ Tang-káng ê kàu-hoē thoân tō-lí, ia̍h bat khı̀ Lông-kiâu ê só͘-chāi thoân hok-im. I ia̍h ū káng-kiù tām-po̍h i hoat, I ū-sı̂ pun-io̍h hō͘ lâng; i ê ı̀-sù sı̄ khoàⁿ ū sím-mı̍h lō͘ thang ín-chhoā lâng lâi sı̀n Kiù-chú Iâ-so͘. I ū ín-chhoā chhin-chhek chē-chē lâng lâi sı̀n. I bat kap Lêng-kia̍t-hiaⁿ khı̀ Phêⁿ-ô͘ khai-siat kàu-hoē. I āu chhoā ê Chhim-hô-ḿ kap só͘ ióng ê sió cha-bó͘-kiáⁿ tı̄ Cha̍p-saⁿ-kah ê lé-pài-tn̂g; in-ūi Chhim-hô-peh nı̂ 60 goā hoè, tùi kū-nı̂ ū khı̀ toà Cha̍p-saⁿ-kah ê lé-pài-tn̂g, i siông-siông ū khí phoà-pı̄ⁿ. Kin-nı̂ 7 goe̍h 12 jı̍t tit-tio̍h tiàu lı̄-khui sè-kan, tò-khı̀ kap Chú Iâ-so͘ éng-oán toà; taⁿ tı̄ sè-kan bô thang koh kı̀ⁿ tio̍h i. I ê bó͘ cha-bó͘-kiáⁿ lóng sı̄ sı̀n-Chú Iâ-so͘, i ê goā-sun ū cha̍p-goā ê lóng sio̍k tı̄ sı̀n Chú ê ke. Khó-sioh i só͘ pun hit-ê hāu-seⁿ bô sı̀n Iâ-so͘, soà pı̀ⁿ gōng-gōng ê lâng. Taⁿ siá kúi-nā-jı̄ lâi chiūⁿ-pò, ǹg-bāng chiah ê kap i saⁿ bat ê lâng lâi siàu-liām i ê jia̍t-sim chı̄n-tiong ài kiù lâng; lán tāi-ke ia̍h-tio̍h siū bián-lē jia̍t-sim lâi kiù lâng. Kiám-chhái lâng kú-kú teh siàu-liām i. (Tâi-oân-hú-siâⁿ Kàu-hoē-pò tē 165 koàn,1898 nı̂ 12 ge̍h)