Goá kám-kak ka-tı̄ chhin-chhiūⁿ lā-hiō. M̄-tāⁿ goá án-ne siūⁿ, liân goá ê ha̍k-seng mā ū chit-chióng kám-kak. 2001 nı̂ ê X'mas, gín-á hō͘ goá 1 tiuⁿ Card, Card téng-koân sı̄ 1 chiah chhia-iāⁿ ê lā-hiō. Chit-ê gín-á sı̄ it-poaⁿ lāu-su jı̄n-tēng ê hit-chióng「būn-tê ha̍k-seng」, to í-keng kok-1--a, m̄-koh kóng-oē ê siaⁿ-sàu kap tōng-chok soah chhin-chhiūⁿ kok-hāu-á 5-nı̂--ê. M̄-chiah in tō--ê tiāⁿ-tiāⁿ kong-khai kā mē, koh iōng siōng gōng ê kàu-io̍k hong-sek ---- kā i kap kı̂-thaⁿ ê tông-o̍h『隔離』, hiah-ê ha̍k-seng khoàⁿ lāu-su án-ne chò, mā toè lāu-su kā i pháiⁿ. Hit-ê lāu-su m̄-chai-áⁿ gín-á ê lāu-bú chit-má tı̄ pēⁿ-ı̄ⁿ chún-pı̄ beh khui-to, gín-á m̄ chai-iáⁿ beh án-choáⁿ, chiah ē ū “thoè-hoà chok-iōng” ---- sim-lí kap hêng-ûi piáu-hiān lóng thoè tńg-khı̀ kok-hāu-á ê kai-toāⁿ. Ū 1 jı̍t, gín-á kap tông-o̍h oan-ke, hō͘ lāu-su kiò khı̀ “kàu-su-sek”, koh khà tiān-oē hō͘ in lāu-bú, goá khoàⁿ tio̍h gín-á tiān-oē gia̍h--leh, 1 kù oē mā bô kóng, kan-taⁿ ba̍k-sái kho̍k-kho̍k-lâu. Soà--lo̍h-lâi, lāu-su koh khà tiān-oē chhoē gín-á ê lāu-pē. In lāu-pē sı̄ ki-chân ê thih-lō͘ kang-lâng, kàu ha̍k-hāu ê sı̂ kui seng-khu choân chiú-bı̄, jı̍p--lâi tō siūⁿ beh pa gín-á, ka-chài goá chhiú tòng-tiâu--leh, koh kap i kóng 1-koá ū--ê bô--ê, seng choán-ı̂ i ê hùn-nō͘, gín-á kan-taⁿ tı̄ piⁿ--á lâu ba̍k-sái. “Lí koh m̄ koai-koai-á thiaⁿ-oē, papa tō beh lâi chhoā『越南新娘』, lí kám m̄ chai-iáⁿ papa bô bó͘ mā sı̄ chiok kan-khó͘--ê.” In lāu-pē ná chhiūⁿ tih kóng sim-sū hō͘ gún thiaⁿ, in tō--ê khoàⁿ--tio̍h mā kiaⁿ chhut tāi-chı̀, tō kā i giú khı̀ piⁿ--á kóng-oē. Goá oa̍t-thâu khoàⁿ gín-á, kā i kóng: “Sèng-si, lí ài kian-kiông, lāu-su mā sı̄ án-ne kiâⁿ--koè-lâi-ê, ba̍k-sái lâu--koè liáu-āu tio̍h-ài ka-kiông--o͘!” I ba̍k-sái kâm--leh kā goá tı̀m-thâu. Tō chhin-chhiūⁿ lā-hiō kāng-khoán. Hit-kang, goá khiâ o͘-to͘-bái lâi-kàu『秀巒瀑布』, Bunun ê chó͘-sian tō sı̄ poâⁿ-koè Tiong-iong-soaⁿ-mé lâi-kàu chia kiàn-lı̍p『秀巒』『古風』『卓楓』3 ê pō͘-lo̍k, kı̂-thaⁿ ê Bunun koh ǹg lâm kiâⁿ, it-tı̍t kàu Tâi-tang. Bunun ê chó͘-sian khai-khún ê lō͘-chháu chá tō hō͘『攔沙壩』chhiat-tn̄g, kin-pún m̄ chai-iáⁿ án-choáⁿ jı̍p--khı̀, ka-chài thâu-khak khiáu ê Bunun tı̄ chiàⁿ-chhiú-pêng chhiū-kin ē-kha pa̍k 1 tiâu só-á, goá chiah peh ē khí--lih. Goá sūn『秀姑巒溪』ǹg chiân kiâⁿ, iân-lō͘ lóng sı̄ chheng-liâng thang-kng ê khe-chúi kap oa̍h-thiàu ê hı̂-á, kám-kak chiok sóng-khoài--ê. Kiâⁿ kàu 1 lia̍p toā chio̍h-thâu piⁿ--á, goá tih siūⁿ: Bunun phah-lah ê lâng kiâⁿ kàu chia, mā ē tı̄ chia hioh-khùn-- 1-ē neh. Chit-chūn, goá khoàⁿ tùi thiⁿ-téng, khoàⁿ tio̍h 1 chiah lā-hiō. Ou-sek ê seng-khu, it-tı̍t lâi-hoê tih poe, chhin-chhiūⁿ tih khoàⁿ-kò͘ lán chit-tè thó͘-tē. Goá chóng-sǹg chai-iáⁿ sèⁿ-miā-la̍t tı̄ toh-ūi--a! Tı̄ lán chit-tè tó-sū ū chiah-nı̄ chē mı̍h-kiāⁿ su-iàu lán khı̀ ha̍k-sı̍p, siong-tùi lâi kóng, hit-pêng toā Chi-na ê『奇珍異寶』koh sǹg siáⁿ-mih? Só͘-í, goá koh kiâⁿ tńg-lâi goân-lâi ê só͘-chāi, lā-hiō bān-bān siau-sit--khı̀-a, iah m̄-koh, goá ê sim í-keng kap chit-tè tó-sū liâm tàu-tı̄n, goá mā chhin-chhiūⁿ lā-hiō kāng-khoán, poe tı̄ koân-koân ê thiⁿ-téng, khoàⁿ-kò͘ lán ê thó͘-tē, khoàⁿ-kò͘ lán ê gín-á. (TGB Thong-sı̀n tē 31 kı̂, 2002 nı̂ 4 goe̍h)