Chhin-chhiat ê Tâi-thih ho̍k-bū

Ū chı̍t-ê seng-lí-lâng chē chá-pan ê hoé-chhia tùi Tâi-pak lo̍h-lâm beh khı̀ Tâi-lâm chò seng-lí. Koáⁿ-kín chông--chhut-lâi, bô sı̂-kan thang khı̀ la̍p chúi-cho͘ kap tē-cho͘. Peh chiūⁿ hoé-chhia chiah kám-kak tio̍h khı̀ it-hō. Hit pan ê hoé-chhia cha̍t-thóng-thóng, lâi kàu Pang-kiô, I thiaⁿ-tio̍h lâng hoah kóng: “Pàng-jiō !”thiaⁿ chı̍t-ē chiok sóng-khoài. I kóng Tâi-thih chin chhin-chhiat thêng-chhia beh hō͘ lâng pàng-jiō la̍p chúi-cho͘. Chē kàu Ka-gı̄, ū-lâng hoah kóng: “Chia̍h pau-á su-sih khı̀-chúi pháng Cider.” HahN ! Chiah chhin-chhiat kiò-lâng “Chiah pau-á sûi-sı̂ khı̀ páng-sái--lah”, thêng-chhia kiò-lâng khı̀ la̍p tē-cho͘.