A-má ! a-má ! kín lâi khoàⁿ , tiān-sı̄ leh chò 7-thâu-choâ--ō͘ ! Siáⁿ-mih 7-thâu-choâ ? 2 lia̍p thâu--ê tō bat thiaⁿ--koè , sè-kan ná ū he 7 lia̍p thâu--ê ? he phiàn--lâng-ê-lah. A-má ! a-má ! khah-kín lâi khoàⁿ--lah ,chin--ê-neh ! tı̄ thô͘-kha ngia̍uh-ngia̍uh-sô--ō͘ . Ah 7 lia̍p thâu sı̄ beh án-choáⁿ sô ? 1 thâu sô 1 ūi--a . Án-ni kám sô ē tín-tāng ? Ē--lah ! 1 thâu sô 1 ūi ,ū ê sô khı̀ thâu-chêng ,ū-ê sô khı̀ āu-piah ,ū-ê sô khı̀ chiàⁿ-pêng ,ū-ê sô khı̀ tò-pêng ,chin chhù-bı̄ ,a-má ! Kín lâi khoàⁿ--lah !