Siàu-liân-lâng chhoē-tio̍h chı̍t ê thâu-lō͘. Thâu-ke kā iok-sok: “Goe̍h-kip bān-gō͘ (1 bān 5 chheng), koh lâi chı̍t kò goe̍h ke chı̍t chheng kho͘.” Siàu-liân--ê thiaⁿ-liáu, kā thâu-ke kóng: “Nā án-ne, goá koh chı̍t nı̂ chiah lâi siōng-pan, kàu-sı̂ goá ê goe̍h-kip sı̄ 2 bān 7 chheng kho͘.”