23 Sí-lâng ah! Khí-lâi, khí-lâi! 
 1915 nı̂ joa̍h-thiⁿ, thó͘-húi I chheng-hong chū-chheng Tāi-goân-soè, tı̄ Lâm-chng chok-loān, i ê húi-lūi ūn-hêng Ta-pa-nı̂, Kong-á-nâ téng-téng, loā-chē peh-sı̀ⁿ siū i ê hām-hāi. 
 Liáu-āu chheng-chng, siú-khoe siū-lia̍h, sàng-kàu Hoat-têng chèng-hoat, kı̂-û hū-hô choē-hoān, iā siū hêng-hoa̍t. 
 Tı̄ Lāi-Kong-á-nâ ū chı̍t-ê Thoân-tō-su, kiò-chò Choân-hiàn Sian-siⁿ, I tı̄-hia chò thoân-tō, thiaⁿ thó͘-húi hit-mê beh lâi, chiū kap thong-chng ê hoē-iú koáⁿ-kín cháu-khı̀ chhàng-soaⁿ, chı̍t-oe-á bah, oe-kah phang-phang bô-khoà chia̍h, chhāi tı̄-hia. Kó-jiân àm-thâu, thó͘-húi chiū-kàu, pàng-chhèng, kia̍h hoé-pé, hoah kóng, sian-siⁿ tı̄ tó-ūi ah, chhut-lâi chhut-lâi! Ū-ê kóng, Jı̍p-lâi kā thoa. Ū-ê kóng, Hām chhù pàng-hoé sio. Ū-ê kóng, M̄-thang ah! Sio liáu, kap âng-mn̂g-lâng sǹg-bē-tit, Hit-sı̂ chı̍t-ê hoē-iú bih-tı̄ chhiū-téng, thiaⁿ in hoah-hiu hoah-hiàm, kiaⁿ-kah kha-phû-chhiú-sih, hiám-á kō--lo̍h-khı̀. 
 Thó͘-húi chhoē-bô sian-siⁿ iā khoàⁿ-bô hoē-iú, tùi hit khaⁿ-á bah chia̍h-chia̍h leh, chiū thè-chúi tùi goā Kong-á-nâ tò-khı̀. 
 So͘-sek-tūi kàu, chiū chò chı̍t-ē ûi-khí-lâi, chí-ū hū-jı̂n, gín-ná í-kı̍p lāu-lâng, phoà-siùⁿ-ê thang tit-tio̍h pó-choân; kı̂-ū sı̄ 5-ê piáⁿ 2-boé hı̂ choè chı̍t-koāⁿ, khı̀ lo̍h n̂g-choâⁿ. Á! Choē ê kang-chı̂ⁿ chiū-sı̄ sí lah! 
 Í-keng thài-pêng, chún lâng kau-thong, Chin-seng chiū khı̀ Soaⁿ-pà-chng, chhoē Thài-iông hiaⁿ, i sı̄ chá-nı̂ āiⁿ Chin-seng ê lâng. I iā kóng in hō͘ thó͘-húi phah-kiaⁿ, āu-lâi chhoā goán khı̀ thàm chı̍t-ê hoē-iú. Hit-ê hoē-iú pêng-sò͘ sı̄ jia̍t-sim koh phoh-sı̍t, kàu-hoē kap tē-hng ê lâng chin bat i. Put-hēng in-ūi thó͘-húi ū tùi in hia keng-koè, chhù-piⁿ ū-lâng khı̀ oá in, tùi án-ni so͘-sek-tūi kàu liân hit-ê hoē-iú iā soà siū-lia̍h. 
 Í-keng khan-khı̀, hō͘ in kui-lia̍t, kūi-tı̄ thô͘-kha, teh-beh thâi--in. Hut-jiân chı̍t-chūn toā-hong, chhoe-khı̀ hit-ê hoē-iú ê le̍h-á, tú-tio̍h kū-té ū se̍k-sāi ê kéng-koaⁿ khoàⁿ-tio̍h. Tio̍h chı̍t-kiaⁿ, kóng, Ái, ná-nih lia̍h chit-ê lâng. Koáⁿ-kín khı̀ kā tūi-tiúⁿ kóng, Chit-lâng sı̄ hó-lâng, sı̄ Ki-tok-kàu-lâng, goá bat i. Tùi án-ni chiū pàng i khı̀. 
 Chin-seng thiaⁿ-liáu kám-sióng 2, 3 hāng:
 1. Pêng-sò͘ hó phín-hēng, ū toā pı̀-ı̀m tı̄ gûi-hiám ê sı̂. 
2. Siōng-chú gâu thè I ê peh-sı̀ⁿ khui oa̍h-lō͘.
3. To-kiàm ê bı̄n-chêng iā ū in-tián. Kóng-soah, chiū khı̀ goā-Kong-á-nâ, thàm-thiaⁿ hit-ê chêng-hêng. Kàu-ūi, khoàⁿ-kı̀ⁿ chháu-chhù hō͘ in toà; m̄-nā ū hêng-hoa̍t iā ū lı̂n-bín, sı̍t-chāi sı̄ tio̍h. Koh khoàⁿ hia ê chhù, chē-chē sio-húi, lāi-té sı̄ choē-hoān ê bān-jı̂n-tui, chit-keng iā ū, hit-keng iā ū, thô͘ ū pit-hûn, téng-bı̄n chheⁿ-chhı̀n, Chin-seng khiā-tı̄ in ê téng-bı̄n, oán-jiân khiā-tı̄ im-kan, sim-koaⁿ ūi-tio̍h in kan-khó͘. Kiò kóng, Sí-lâng ah! Khí-lâi, khí-lâi! Siáⁿ-sū m̄ khí-lâi jı̄n lí ê choē ah! Lí nā jı̄n lí ê choē, lí iû-goân tio̍h sí, in-ūi lí ê sí, sı̄ kong-tō; sı̄ lí sí tı̄ lí ê choē-koà. Nā-sı̄ lí ū jı̄n-choē, lí ê seng-khu sui-jiân sí, lí ê lêng-hûn beh tit-tio̍h oa̍h lah. Sèng-chheh kóng, Lán nā jı̄n-choē, Siōng-tè kong-gı̄, teh-beh sià-bián lán ê choē, sé-tû lán ê pháiⁿ. Á! Sí-lâng ah! Thái m̄ khí-lâi jı̄n lí ê choē ah? Á! Bān-chiah! Goá jı̄n lí chò kap Só͘-to-má, Gô͘-mô͘-lia̍p ê lâng siāng chéng-lūi. In nā ū tit-kiù ê ǹg-bāng, lín iā chha-put-to lah. Pó-lô kóng, Ta̍k-lâng tio̍h hâng-ho̍k tı̄ chò sı̄-toā ū koân-pèng ê; in-ūi kı̀ⁿ ū koân-pèng ê, bô m̄-sı̄ tùi Siōng-tè chhut; só͘-ū ê koân-pèng, lóng-sı̄ Siōng-tè só͘ tiāⁿ-tio̍h (Lô-má 13:1). Á! Gōng-lâng ah! Lí siáⁿ-sū chō-hoán lâi chhú-choē ah! Lí m̄-nā tek-choē Siōng-tè iā tek-choē koaⁿ-hú lah. 24 Chhiáⁿ Sià-bián Chin-seng jı̍p-liáu Toā-o̍h. Pêng-iú khoàⁿ-tio̍h Chin-seng teh sàu-tè, kiò: Chin-seng kun, kū-té teh chò sian-siⁿ; taⁿ chò ha̍k-seng, ū khah bô koàn-sı̀ hō͘ⁿ? Chin-seng kóng, Sàu-tè sı̄ sió-khoá sū, jı̍p-chia sı̄ beh liān-sı̍p ho̍k-sāi lâng; hô-hòng chit-ê tāi-chı̀. * * * Keh 2-nı̂, It-iông-sàng iā lâi jı̍p Toā-o̍h, liáu-āu Soán-bı̂n hiaⁿ iā lâi, chit-ê Soán-bı̂n hiaⁿ iā-sı̄ Chin-seng ti-kí ê pêng-iú. * * * Chin-seng í-keng 4-liân, hit-sı̂ tı̄ o̍h-lāi ū chı̍t-ê téng-nı̂ chut-gia̍p ê pêng-iú, miâ-kiò Hiông-hō-kun. I tı̄ ha̍k-hāu pó͘-sı̍p, bô chhut-khı̀ thoân-tō. I ài piáu-bêng i sı̄ chá chı̍t-nı̂ ê ha̍k-seng; ū chı̍t-pái khı̀ Loē-tē chù-bûn mı̍h-kiāⁿ, siá 5-liân-seng Hiông-hō kià, seng-lí-lâng iā chiàu án-ni kià-mı̍h lâi, tāi-ke khoàⁿ-liáu chin ài-chhiò. Iū-koh sià-kam bat hoan-hù, in-ūi i sı̄ chut-gia̍p-seng, só͘-í lín chāi-o̍h ê ha̍k-seng, tio̍h sio thiaⁿ-chhùi, khah hó chiū chut-gia̍p--ê iā tio̍h kap kē-liân-ê saⁿ-hô. Ha̍k-seng thiaⁿ-kı̀ⁿ chin kı̂-koài; kı̂-sı̍t sian-siⁿ sı̄ phó͘-thong ê khoàn-bián nā-tiāⁿ; m̄-sı̄ kó-jiân lı̍p i chò iú-si. Sian-siⁿ sı̄ hó-ı̀, Hiông-hō-kun soah kı̀-chāi sim, siông-siông hián-chhut ha̍k-seng-thâu ê sek-chhái; nā-sı̄ ha̍k-seng chin bô hoaⁿ-hí. In-ūi sı̄ pó͘-sı̍p, só͘-í bô chiàu sı̂-kan tha̍k-chheh, ū-sı̂ chhut-khı̀ ke-nih tńg-lâi, pa̍t-lâng iáu teh tha̍k, bô sè-jı̄, ba̍k-kia̍h-siaⁿ khia̍uh-khia̍uh-kiò, tian-tò hō͘ 4-liân-seng hoah i iā-ka̍h-má-sí. Hit-sı̂ ū kúi-nā ê pêng-iú, tiong-kan chı̍t-ê bô loā-kú siū thè-o̍h. M̄-nā Chin-seng khoàⁿ in chin koh-iūⁿ, chiū pa̍t-lâng iā sı̄ án-ni teh siūⁿ. * * * Chı̍t-jı̍t Chin-seng kap It-iông sàn-pō͘ ê sı̂, ū lūn-khí Hiông-hō-kun ê su-siúⁿ, bô-phah-sǹg i ê pêng-iú thiaⁿ-kı̀ⁿ, tio̍h khı̀ tu̍h i kóng, kóng Chin-seng kap It-iông teh kóng lí ê oē, Hiông-hō tùi án-ni giâu-gı̂ chiū m̄-goān, lia̍h-chún Chin-seng kap It-iông teh kiat-tóng, beh chò i ê tùi-te̍k, siòng ki-hoē beh kap i su-iâⁿ. Che-sı̄ Chin-seng ū sit-chhò ê só͘-chāi, i iā ka-tı̄ kóng, bē-kı̀-tit chit 2-kù: Hân-tâm bo̍k-lūn jı̂n-hui,
Chēng-chō siông-su kí-kò. Ké-soeh sı̄ kóng, Kóng êng-oē, bo̍h-tit lūn-khí pa̍t-lâng ê m̄-tio̍h. Chēng-chēng chē, tio̍h siông-siông siūⁿ ka-tı̄ ê koè-sit. * * * Hit-sı̂ ū siat 1-hāng hoat-tō͘; Chiū-si tiong-thiaⁿ toh-téng hē 1-pún phō͘-á kap 1-ki iân-pit, lâng nā beh the̍h kong-chheh kap Sin-bûn khı̀ pa̍t-ūi khoàⁿ, tio̍h kı̀ i ê miâ tı̄-hia, hō͘ pa̍t-lâng lı̄-piān khı̀ chhoē. Hit-tia̍p sı̄ Au-chiu tāi-chiàn ê sı̂. Chı̍t mê-hng, hut-jiân Tâi-lâm Sin-bûn Hō-goā lâi. Hit-sı̂ ha̍k-seng chin-chē tı̄ lâu-téng, thiaⁿ-kı̀ⁿ It-iông tı̄ lâu-kha, teh kóng, Hō-goā lâi, tāi-ke chheⁿ-hiông kiò i the̍h khí-lâi lâu-téng, khoàⁿ-tio̍h tāi-ke hiah koáⁿ-kín, soà bô-khoà kı̀-miâ tı̄ phō͘-á. Hit-tiuⁿ hō-goā sı̄ kı̀-chài Tè-kok tùi Tek-kok soan-chiàn ê sū. Tāi-ke ài-khoàⁿ, soah chı̍t-chhiú poâⁿ-koè chı̍t-chhiú. Tú-tio̍h àm-sı̂ ê toā-cheng teh tân, tāi-ke chhong-hông chiū lo̍h-lâi lé-pài, lō͘-boé khoàⁿ ê lâng soah chiong hit-tiuⁿ pàng toà lâu-téng. Lé-pài soah ê sı̂, Hiông-hō-kun tùi goā-bı̄n tńg-lâi, jı̍p-kàu Tiong-thiaⁿ, toā-sè-siaⁿ chiū teh hoah, Hō-goā siáⁿ-lâng the̍h-khı̀ bô-kui-bô-kí, án-ni kúi-nā kù, chin siū-khı̀. Saⁿ-chiⁿ khoàⁿ, ū lâng ài, lâng teh mn̄g, tèⁿ m̄-chai. Chı̍t-ē chiū loā It-iông the̍h-khı̀, chı̍t-sin chı̍t-tàⁿ lóng sià hō͘ i lah. It-iông kóng, Chèng-lâng kiò goá the̍h-khí-khı̀ hō͘ in, āu-lâi in kúi-nā lâng sio-lûn khoàⁿ, tı̍t-tı̍t khı̀, goá mā m̄-chai lō͘-boé sáⁿ-lâng chiap-chhiú; khiok tāi-seng ū-iáⁿ sı̄ goá the̍h, taⁿ sit-lé. Chin-seng lia̍h-chún án-ni soah-sū, bô-phah-sǹg Keh-jı̍t Soán-bı̂n hiaⁿ kā It-iông kap Chin-seng kóng, Goá thiaⁿ-kı̀ⁿ lâng hoē-chê beh tu̍h lín 2-ê, kin-mê-hng nā ē lún-tit, tio̍h lún khah hó. Chin-seng kóng, Hé tō chin kı̂, kiám ū siáⁿ tāi-chı̀?! Sı̂ kàu lah, hit-mê lé-pài soah, Hiòng-hō chiū chhut-siaⁿ kóng, Tāi-ke bān-chiah khı̀, goá ū kúi-kù oē ài kóng. Hit-mê-hng tāi-ke ê toh-téng sı̄ chhāi hoan-á-teng (po-lê teng). Chin-seng m̄-chai i beh khui sím-mı̍h tê-ba̍k. Hiông-bō chiū tùi i ê tē-á lāi, the̍h-chhut 1-pún phō͘-á, kı̀-tó 10-kúi-hāng choē-chōng, ná-chún Lō͘-tek má-teng teh soan-kò Hoat-ông. Kóng, Goá kin-ná-jı̍t hō͘ kē-liân-seng, khi-hū thài-thiám. Chhin-chhiūⁿ chiah-kú, It-iông khò in hiaⁿ sı̄ koân-liân, bô beh chiàu kui-kí, bô beh chun-kèng sı̄-toā, khoàⁿ-khin goá. Goá sǹg i ū kúi-nā hāng ê m̄-tio̍h. Tà, tē-1 chiū-sı̄ sáⁿ-hoè, tē-2 chiū sı̄ sáⁿ-hoè, sáⁿ-hoè...... ... Lí teh hó-táⁿ. Kóng kàu chia, chiū hē-hiòng cháu-oá It-iông ê bı̄n-chêng, ná-kí ná-tu̍h, piàⁿ-la̍t tùi i ê toh-á tûi-lo̍h-khı̀, soah lap chı̍t-thap, toh-thâu-teng hián tùi piⁿ-á beh lı̀n-lo̍h-khı̀. Si-liân-seng hoah i kóng, Sè-jı̄! Sè-jı̄! Chin-seng khoàⁿ i hiah hiông-ok, cheng-chha i bô mē pháiⁿ-chhùi nā-tiāⁿ, sèng-tē bô-su goā-kháu ê lô-tōng-chiá. Siūⁿ i ún-tàng ū kiat-tóng, hù-chhiú piān-piān, chiah ū chiah hó-táⁿ. Chin-seng chai, Hiông-hō beh chiò chit-ê ki-hoē, ap-pek kē-liān hō͘ i hâng-ho̍k, bô hoat-chı̂ⁿ, pa-lē hāu, Chin-seng kap It-iông tio̍h chò chı̀ⁿ-pé lah. Chiū phak-tı̄ toh-á àm-chı̄ⁿ kı̂-tó, kiû Chú chān goán ū khùi-la̍t thang Thun-lún. Hiông-hō ná-kí ná-tu̍h, ná-tah ná-kóng, iu-thâu kat-bı̄n, kā-gê chhiat-chhí, tah-toh pín-pòng-kiò. It-iông-ā to-ā-sı̄ bô chhut siaⁿ, iā bô tín-tāng. HehN! Nńg-thô͘-chhim-ku̍t, soà-hoé-soe-soaⁿ, chiū kóng, Lín sı̀-liân m̄-bián siūⁿ koân lah; Chin-seng-á lí m̄-bián âng, âng-liáu ē luh-tı̀, 2-kèⁿ khah koân tiong-chit; nā ài chiah lâi su-iâⁿ leh! Ná kóng, chhiú-ńg ná-pih, Chin-seng teh siūⁿ, chit-ê lâng ū pı̄-pān bú-le̍k kái-koat ê khoán-sit. Put-lūn lí ū, á-sı̄ bô, khó-sioh Sı̂n-ha̍k tiong ū chit-hō lāu-jia̍t. Hó lah, chhut-chāi lí ài kháu-sia̍t loān-chiàn, á-sı̄ bú-le̍k áu-táⁿ, goá koat-toàn bô tí-khòng chú-gı̄. Jı̄m lí loā-nih biáu-sı̄, goá to-sı̄ kā lí khoàⁿ-chò ta-tē khí hong-pho, tek-khak m̄ ı̀n poàⁿ-kù. Sió-thêng tú-tio̍h sian-siⁿ lâi, chiū kái-soàⁿ. Keh-jı̍t Soán-bı̂n hiaⁿ kóng, Chin kám-ho̍k, hé! Beh goá tù-bē-tiâu! Chin-seng kap It-iông kóng, Sió-khoá sū, bû-kò sı̄ hē-thiⁿ ê chhè-lûi nā-tiāⁿ; beh-sı̄ káⁿ khí-chhiú lâi phah, iáu kú khah hó. Siāng-liân ê pêng-iú kóng, Hé, goá chiâⁿ m̄-goān. Chin-seng kóng, Mih-sái án-ni!? M̄-goān sı̄ ū siūⁿ beh tí-khòng; nā-sı̄ che bô èng-chiàn ê pit-iàu, lán tio̍h chū-tiōng jı̂n-keh; In-ūi ài chò thâu-ê tio̍h chò lâng ê chhe-ēng, iū-koh jı̂n-ài, sı̄ bô siū-khı̀ oàn-tò͘. Hiaⁿ-tı̄ ah, lán tio̍h ha̍k-sı̍p. * * * Kàu hioh-joa̍h, tāi-ke beh sı̀-soàⁿ, Chin-seng tı̄ pâng-keng teh khoán hêng-lí. Hut-jiân Hiông-hō-kun jı̍p-lâi, hē 1-tiuⁿ siá âng-jı̄ ê toaⁿ tı̄ toh-téng, chhiò-chhiò chiū khı̀. Hit-tiuⁿ toaⁿ sı̄ kóng, Chin-seng-kun pêng-an! Goá hiah-kú tùi lí chin sit-lé, sı̄ goá chı̍t-sı̂ kín-sèng-tē. Taⁿ, chhiáⁿ lí sià-bián. Ū sı̂-kan lâi goán hia thit-thô. Pêng-an.
Hiông-hō siá. Chin-seng khoàⁿ-tio̍h án-ni, hoaⁿ-hí kóng, Kàu-gia̍h lah, goá ê thun-lún ū kè-ta̍t lah! Sió-thêng It-iông iā kóng, i iā tit-tio̍h chı̍t-tiuⁿ, ı̀-sù sio-tâng. Chin-seng kóng, Án-ni hó, tio̍h kám-siā Siōng-tè. Tùi tı̄ hit-àm ê chhı̀-kek, thun-lún ê iáⁿ, hip-tiâu tı̄ Chin-seng ê thâu-náu-lāi. Bêng-pe̍k thun-lún sı̄ chin kan-khó͘; m̄-kú lō͘-boé ū sêng-kong ê hoaⁿ-hí. Kho-lûn-pò tù thun-lún, tit-tio̍h hoat-kiàn Bí-chiu; Ki-tok tùi thun-lún, tit-tio̍h iâⁿ-koè sı̍p-jı̄-kè. Kó͘-chá-lâng ū kóng, Tio̍h lāi-lāi ê to, chhah-tı̄ sim-koaⁿ, hàn-jı̄ sı̄ án-ni siá 忍, chiū-sı̄ pe̍h-pe̍h ê lāi-to chhah-tı̄ sim-koaⁿ-tiong. Oán-jiân Sè-biān kā Má-lı̄-a kóng, “Koh lí-ê sim-koaⁿ beh hō͘ lāi-kiàm lâi chha̍k-thàu-koè”. (Lō͘-ka 2:35). Á! Chiong-lâi tı̄ sı̍p-jı̄-kè-kha ê Má-lı̄-a, i ê sim-koaⁿ kó-jiân sı̄ èng-giām chit-kù lah! I khoàⁿ kiáⁿ siū-tèng, i ê sim m̄-chai loā-nih kan-khó͘ leh; iáu-kú Thun-lún bô chı̍t-kù ê siaⁿ-soeh. Siūⁿ-kàu chia, Chin-seng thó͘-toā-khùi, kóng, Ai-ah! Goá kiàn-siàu; goá chit-hō ê thun-lún nā kap i lâi pí, sı̄ chin m̄-châiⁿ-mı̍h. M̄-kú, goá taⁿ chai-iáⁿ, goá oa̍h-tı̄ chit sè-kan, tek-khak tio̍h ēng thun-lún, lâi chò-chiâⁿ goá ê kang. Tùi chit-tia̍p liáu-āu, chām-chām tāi-chı̀, Chin-seng lóng-sı̄ ēng thun-lún lâi khah-iâⁿ! Hó͘--ah! Thun-lún ê la̍t loā iàu-kín ah! Á! Hiông-hō-kun ah! Tong-sı̂ lí ê ap-pek ui-hek, ná-chún sı̄ giâm-giâm teh kà goá thun-lún ê sian-siⁿ lah! Á! Hiông-hō Sian-siⁿ ah! Tı̄ chia bē-kı̀m-tit kám-siā lí ê ui-giâm lah! Liáu-āu Hiông-hō-kun kap Chin-seng It-iông chiàu-kū sı̄ hó-pêng-iú. Chiàⁿ chhin-chhiūⁿ si kóng, 1. Chut-gia̍p Tiong-ha̍k sim koat-ı̀,
Bô siūⁿ pa̍t-tô͘, thàn toā-lı̄;
Seng jı̍p Siáu-ha̍k, ná thoàn-liān,
Choán jı̍p Su-ı̄ⁿ, sim-chı̀ kian. 2. Sı̍p-kè khó͘-poe tio̍h tam-tng,
Chiah oē toè Chú kàu Lo̍k-hn̂g;
Hô-hòng chiong-lâi thoân-tō-chiá,
Nā khiàm thun-lún bô chiâu-chn̂g. 25 Tû-khı̀ chit-ê lâng Chı̍t chá-khí, ū lâng tùi Chēng-chúi-khe, cháu-lâi pò Chin-seng kóng, Lín Án-má koè-sin lah. Chin-seng chiap-tio̍h siau-sit, chiū phah tiān-pò khı̀ 8-sian-chng hō͘ lāu-bó: in-ūi Chı̀-khı̂n chit-pang tı̄ Lō͘-ka I-ı̄ⁿ teh kā ı̄ⁿ-tiúⁿ io gín-ná. Chin-seng iā khı̀ Lú-o̍h thong-ti It-chú, liáu-āu chiū chò-hoé tńg-khı̀. Kàu chhù pı̄-pān sàng-chòng, koaⁿ-chhâ tı̄ thiaⁿ-piⁿ. It-chú-ah, bô si-hô ū iu-būn ê khoán-sit, Chin-seng kı̂-koài. Sí-lâng iáu tı̄ thiaⁿ-piⁿ, in-ūi kú-kú bô tı̄-teh, lāi-bı̄n bô pı̄-pān, lāu-bó siat-hoat Chin-seng tio̍h khı̀ pa̍t-lâng tau hioh-mê, It-chú ah tio̍h khı̀ in pē-bó chhù. Í-keng àm, Chin-seng song-hùi sǹg-liáu, chiū khı̀, It-chú-ah, iā siāng-lō͘, chiū toè i khı̀; nā-sı̄ Chin-seng bô teh phah-sǹg It-chú-ah ū teh siūⁿ sím-mı̍h. Kiâⁿ ê sı̂, hit-tia̍p í-keng 10-tiám goā, o͘-thiⁿ àm-tē, It-chú-ah, hut-jiân khan Chin-seng ê chhiú, kiò kóng, Chin-seng ah! Chin-seng lia̍h-kiò i khoàⁿ-tio̍h sím-mı̍h, mn̄g i kóng, Siáⁿ-sū? It-chú soà ēng i chı̍t-chhiú moa Chin-seng keng-thâu, koh kóng, Chin-seng ah! Iā beh chim--i. Chin-seng ê keng-thau hō͘ i jia̍t-jia̍t ê bah, thǹg chı̍t-ē chin-thiàⁿ, chiū chai i ê sim-té, ū bih choâ. Toā-ē, chiū kùn-luh, It-chú bô hoaⁿ-hí. Chin-seng kóng, Siáⁿ-sū án-ni? Kiám m̄-chai, goá ê sı̂ iáu-boē kàu? Chèng-tō kap Miâ-siaⁿ tio̍h pó-sioh: Bâi-chòng bêng-pe̍k 2-ê chiū koh khı̀ o̍h--nih. Keng-koè ū--hiah-kú, It-chú-ah, Lú-o̍h chut-gia̍p liáu, Sió-lú-o̍h iā ū kà, 1-pái khı̀ Pat-sian-chng chhoē Chı̀-khı̂n thit-thô. Chı̍t mê-hng Chin-seng teh khùn, hut-jiân khoàⁿ-kı̀ⁿ ı̄ⁿ-siōng: Khoàⁿ-kı̀ⁿ chı̍t-ê lāu-lâng, chhùi-chhiu pe̍h-pe̍h, sûi-kàu heng-khám, i ê bı̄n ū kng, i ê i-chiûⁿ kap lâng koh-iūⁿ, khiā-tı̄ bı̂n-chhn̂g chêng, i ê kha bô khoàⁿ-kı̀ⁿ, sı̄ i ê saⁿ khàm koè-thâu, i bô ta̍h-tı̄ lâu-pang, lı̄ lâu-pang ū 1-chhioh koân. Kiò kóng, Chin-seng, Chin-seng! Chin-seng chù-sı̂n khoàⁿ i, kóng, Goá tı̄ chia. I kóng, Tio̍h tû-khı̀ chit-ê lâng tio̍h tû-khı̀ chit-ê lâng! Chin-seng teh siūⁿ, goá sı̄ bı̂n-bāng á-sı̄ sı̂n-keng soe-jio̍k, á-sı̄ chia̍h-tio̍h bē siau-hoà ê mı̍h, teh khoàⁿ-tio̍h kı̂. Siūⁿ m̄-chhut, mn̄g i kóng, Beh tû án-choáⁿ? I koh kóng, Tû-khı̀, tû-khı̀. I ê siaⁿ chin chhiat, oán-jiân Iû-thài-lâng teh hoah beh tèng Iâ-so͘. Chin-seng ài mn̄g-kàu tah-té, chiū kóng, Beh tû sím-mı̍h lâng? Hit-ê hêng-siōng hut-jiân bô koh khoàⁿ-kı̀ⁿ. Chin-seng it-hoat giâu-gı̂ sı̄ bı̂n-bāng; m̄-kú cháiⁿ-iūⁿ bı̂n-bāng bô tó-teh, chiū choān-hoé khoàⁿ nāu-cheng, í-keng poàⁿ-mê āu 2-tiám. Chin-seng chiong chit-chân khǹg-tı̄ sim-lāi. Keh bô kúi-jı̍t lāu-bó lâi, bı̄n ū iu-būn ê khoán-sit, kā Chin-seng kóng, It-chú-ah, chit kúi-jı̍t ū hoān-tio̍h toā pháiⁿ, tē 7 kài. Chin-seng tiām-tiām, tiap-á-kú mn̄g kóng, Kiám sı̍t-chāi? Kóng, Sı̍t-chāi, chèng-kù bêng-bêng, phah-sǹg tio̍h hō͘ khı̀; nā bô kiaⁿ-liáu ē gāi-tio̍h lí ê chiong-lâi. Chin-seng kóng, Taⁿ goá ê ı̄ⁿ-siōng bêng-pe̍k lah. Chá beh hō͘ lâi, goá sı̄ thàn lí ê ı̀-sù; taⁿ beh hō͘ khı̀, iā sı̄ thàn lí ê ı̀-sù. Tē-it khó-sioh, sı̄ i ê lêng-hûn. Chin-seng siūⁿ-tio̍h í-chêng It-chú ê hêng-ûi, chiū sı̀n i ū-iáⁿ poa̍h-lo̍h tı̄ sek-io̍k ê hām-kheⁿ. Kóng soah, Chı̀-khı̂n chiū tńg-khı̀ siat-hoat, hêng in lāu-pē. Hit-sı̂ in lāu-pē í-keng, pı̀ⁿ sè-sio̍k. Bô kúi-jı̍t, It-chú-ah, liâm-piⁿ chò pa̍t-lâng khı̀. Á! Siōng-tè ê chí-ı̀. 26 Beh cháiⁿ-iūⁿ sé goá ê kiàn-siàu tı̄ chèng-lâng ê tiong-kan? Koè ū--hiah-kú, koh poàⁿ-nı̂. Chin-seng chiū beh chut-gia̍p. Hit-tia̍p kúi-nā lâng chı̄n-la̍t teh kā i chò chhin-chhiâⁿ, Chin-seng m̄-chai tâng-phoāⁿ tı̄ tó-ūi, kı̂-kiû Siōng-tè kā pı̄-pān chı̍t-ê ē pang-chān i ê lâng. Pat-sian-chng Chhùn-gân Sian-siⁿ, tùi Chı̀-khı̂n siāu-kài kóng Choân-châi sian-siⁿ ū chı̍t-ê cha-bó͘-kiáⁿ, chin hó. I bô hō͘ i lo̍h ha̍k-hāu; chóng-sı̄ ka-têng kàu-io̍k chin hó, iū-koh lú-tek chin thang o-ló. In lāu-pē koè-sin, bô loā-kú, chit-tia̍p thiaⁿ-kóng, kap in lāu-bó tı̄ Thô-lí-san. Goá khoàⁿ, i lâi chò Chin-seng chin ha̍p. Chı̀-khı̂n kóng, Ū-iáⁿ bô? Chhùn-gân sian-siⁿ kóng, Sı̍t-chāi sı̄ án-ni. Hit-tia̍p Chı̀-khı̂n chiū tùi ı̄ⁿ-tiúⁿ í-kı̍p i ê hu-jı̂n kóng; In thiaⁿ chı̍t-ē chin hoaⁿ-hí, kóng, Choân-châi sian-siⁿ, kap goán sı̄ chhin-chhek, i ê sian-siⁿ-niû, sı̄ goán ê bó-ı̂. Chit-tia̍p tı̄ Thô-lí-san, phah-sǹg chhoā Chin-seng khı̀ tùi-khoàⁿ, jiân-āu chiah siat-hoat. Sûi-sı̂ siá-phoe lâi Sı̂n-ha̍k, kiò Chin-seng iok sı̂-jı̍t. Chin-seng bô koàn-sı̀ chit-ê tāi-chı̀; nā-sı̄ siū-tio̍h lāu-bó ê bēng-lēng, chiū siá-phoe hō͘ Thô-lí-san ê sian-siⁿ, sı̍t-sı̍t kā i kóng beh khı̀ ê sı̂-jı̍t kap in-toaⁿ. Sian-siⁿ hoê-phoe kóng, Chit-ê cha-bó͘-gín-á chin-khó-chhú, nā ē-chiâⁿ, put-chí ē chò lí ê pang-chān. Khó-sioh lín bô khah-chá kóng, chā-hng í-keng khı̀ chhoē in hiaⁿ lah. In hiaⁿ Choân-hiàn sian-siⁿ tı̄ Kong-á-nâ, āu-lâi oāⁿ-lâi Sam-siâⁿ-chng. Chin-seng chiap-tio̍h phoe, chiū kā lāu-bó thong-ti, kóng taⁿ m̄-bián khı̀. Khı̀ khoàⁿ, sı̄ khoàⁿ goā-phoê nā-tiāⁿ, him-bō͘ bí-iông ê lú-chú, kiaⁿ-liáu ū gûi-hiám. Hô-hòng í-keng ū kúi-nā ê ti-kí teh o-ló, goá sı̀n in ê oē sı̄ chin-sı̍t; lán nā khı̀, bû-kò iā-sı̄ tùi in thàm-thiaⁿ. Só͘-í goá koat-tēng bián-khı̀ khoàⁿ. Bô khoàⁿ lâi sı̀n ê lâng ū hok-khı̀, chit-kù khiok m̄-sı̄ chí chit-ê ı̀-sù; m̄-kú iā sı̄ chin-sı̍t....... Lāu-bó chiong chiah-ê oē hō͘ ı̄ⁿ-tiúⁿ kap Hu-jı̂n khoàⁿ. In khoàⁿ Chı̀-khı̂n chin chı̄n-tiong, chiū chin sı̍t-sim thè i phah-sǹg. Tn̄g-tio̍h Jı̂n-hô sian-siⁿ lâi, chiū pài-thok--i. Chit-ê Jı̂n-hô sian-siⁿ put-chí láu-liān chit-hō sū, I iā chin hoaⁿ-hí, chiū piàⁿ-khı̀ Sam-siâⁿ-chng kau-sia̍p. Beh khı̀ ê sı̂, Chin-seng hoan-hù lāu-bó kau-tài kóng, Chhiáⁿ hō͘ i chū-iû kam-goān; tek-khak tio̍h ū tâng-sim ūi-tio̍h Chú chiah thang, m̄-thang ēng hó-oē oán-choán. Keh kúi-jı̍t lâi hoê-hok kóng, in chin hoaⁿ-hí, bô teh ı̄ⁿ-gı̄; put-kò sûi kóng sûi-sêng khah m̄-hó, ài sió-khoá iân-chhiân, āu-lâi beh hoê-ho̍k, toā-bı̄n ē sêng-sū. Liáu-āu tn̄g-tio̍h To-jı̂n Bo̍k-su khı̀-hia sûn kàu-hoē, soà lūn-khí chit-chân sū, To-jı̂n Bo̍k-su put-chí chàn-sêng. Pún-té beh chhiáⁿ Chin-seng khı̀-hia khoàⁿ-khoàⁿ, āu-lâi soà bián. Chiū siá-phe lâi, koat-tēng 1916 nı̂ hioh-joa̍h tiong beh siang-thâu chhiàng lé-pài. Chin-seng in-ūi tiàm Tâi-lâm kià-liû, chiū tı̄ Tâi-lâm chhiàng. Sı̂-jı̍t í-keng kàu, bô koh chiap-tio̍h ı̄ⁿ-gı̄, chiū chhiàng lo̍h-khı̀. Bô-phah-sǹg, chhiàng 2 lé-pài liáu, chı̍t chá-khí Chin-seng hut-jiân chiap-tio̍h phoe, tāi-chı̀ sı̄ kóng, Chin-seng pêng-an. Lūn chit-chân chhin-sū, khó-sioh chhiàng 2 lé-pài āu, ke-lāi chin kiáu-jiáu, Hūi-chú tek-khak m̄, goá án-choáⁿ khai-phoà, to-sı̄ bô lō͘-ēng. Iū-koh chit-chūn ê sè-kài, cha-bó͘-gín-ná nā-kah m̄, chhin-chiâⁿ iā bē-kiông-tit. Taⁿ, sit-lé chiū-sı̄, chhiàng lé-pài chhiáⁿ thêng-chí. Choân-hiàn kià. Chin-seng hioh-joa̍h toà Kàu-hoē-liáu, tńg-lâi tı̄ Sı̂n-ha̍k, ka-tı̄ chin an-chēng. Kan-ta ū koá bit-pô tı̄ lâu-téng phi-phi phia̍t-phia̍t. Khoàⁿ-tio̍h chit-tiuⁿ phoe chin kan-khó͘, sûi-sı̂ thong-ti lāu-bó chai, iā pún-sin tı̍t-chiap siá chı̍t-tiuⁿ hō͘ Choân-hiàn sian-siⁿ, àn-sǹg chún-soah, saⁿ-sı̂ nā-tiāⁿ. Lāu-bó thiaⁿ-tio̍h án-ni, chek-sı̂ pài-thok Jı̂n-hô sian-siⁿ koh khı̀, Lō͘-ka ı̄ⁿ-tiúⁿ kap hu-jı̂n iā chin hùn-khài, kóng, cháiⁿ-iūⁿ chiah bô sı̀n-jı̄m. Kı̂-sı̍t sı̄ ū lâng cheⁿ ài-chò, siá phoe chok-lōng. Chin-seng kau-tài kóng, Lí koh khı̀ ê sı̂, bo̍h-tit o-ló, put-kò khoàⁿ só͘ giâu-gı̂ sı̄ sím-mı̍h, sı̍t-sı̍t-chāi-chāi kā i ké-bêng chiū hó. Jı̂n-hô sian-siⁿ keh kúi-nā-jı̍t iā khı̀. Chin-seng chiū chek-sı̂ hoê chı̍t-tiuⁿ phoe, phoe ê ı̀-sù si kóng, Choân-hiàn Sian-siⁿ pêng-an. Goá ū chiap-tio̍h lí ê phoe, chin ló͘-la̍t. Chit-tia̍p chin sit-lé, goá ài kóng kúi-kù: Lūn Lēng-moē Hūi-chú, beh chò goá ê chhin-sū, tùi-thâu kàu-taⁿ, choan-choan sı̄ chhut-tùi Siōng-chú ê àn-nāi, kap lâng ê siāu-kài. Ū keng-koè chiah-kú ê sı̂-jı̍t, hō͘ lán lióng-pêng thang thàm-thiaⁿ, tı̄ hit-ê tiong-kan, boeh, m̄, lâi soah sı̄ ē-ēng-tit. Nā-sı̄ chiah-kú, chiap-tio̍h sêng-lo̍k ê phoe, iok-sok tio̍h chhiàng-lé-pài; taⁿ í-keng 2 lé-pài liáu. Pêng-siông-lâng bô saⁿ-bat, chhiàng liáu koh soah sı̄ bô sáⁿ koan-hē; nā-sı̄ lán sı̄ thoân-kàu-chiá, sı̄ koan-hē miâ-siaⁿ, lán chiah siūⁿ bāi. Só͘ kóng, Lēng-moē Hūi-chú bô hoaⁿ-hí, bē-tit bián-kióng, che goá iā bêng-pe̍k. Goá só͘ ài-chai, sı̄ sêng-lo̍k-chêng bô siūⁿ khı̀ tiāⁿ, kin-ná-jı̍t 2 lâng ê miâ, the̍h tı̄ tâi-téng lâi chhiàng hō͘ lâng thiaⁿ. Che, kiám-chhái Hūi-chú bô pháiⁿ-miâ; chóng-sı̄ lâng beh giâu-gı̂ goá sı̄ sím-mı̍h pháiⁿ-miâ-siaⁿ, chiah siū kū-choa̍t. Taⁿ, beh cháiⁿ-iūⁿ sé goá ê kiàn-siàu tı̄ chèng-lâng ê tiong-kan. Goá siá án-ni, m̄-sı̄ lâi teh bián-kióng, sı̄ hun-sò͘ nā-tiāⁿ. Chhin-chiâⁿ sı̄ thiⁿ-Pē chù-tiāⁿ; nā ū ha̍p I ê chí-ı̀, goān chit-chân tit-tio̍h chiâⁿ; nā bô ha̍p, goān I hō͘ lán soah, sı̄ sim só͘-goān. Kiû Chú pı̀-iū lín choân-ke, A-bēng. 1916: 8. 15
Chin-seng pài-siá.