Chit-tiuⁿ phoe kià khı̀ liáu, Choân-hiàn Sian-siⁿ kā Sian-siⁿ-niû kóng, Lí khoàⁿ, sui-jiân kā i khı̀-choa̍t, iáu-kú hoê chit-ê phoe bē pháiⁿ-thiaⁿ, lí-khı̀ chin tı̍t. Kóng-liáu chiū chiong phoe chhah-tı̄ phoe-tē. 
 Keh chá-khí, Hūi-chú sàu-tè, khoàⁿ-kı̀ⁿ Chin-seng ê miâ tı̄ phoe-lông-āu, chiū poah-kang khui-khoàⁿ. Tùi-thâu khoàⁿ kàu-boé. Khoàⁿ kàu hit-kù 
 “Beh cháiⁿ-iūⁿ sé kiàn-siàu tı̄ chèng-lâng ê tiong-kan,” hut-jiân ba̍k-sái tih--lo̍h-lâi, siūⁿ kóng, ū-iáⁿ to-tio̍h, goá sit-chhò lah. 
 Khah toā-oàⁿ. Jı̂n-hô sian-siⁿ kàu-ūi, oē-thiⁿ-soat-tē; nā-sı̄ Hūi-chú bô in-ūi hó-thiaⁿ ê oē lâi tùi-tiōng, kan-ta siūⁿ hit-kù “Beh cháiⁿ-iūⁿ sé kiàn-siàu tı̄ chèng-lâng ê tiong-kan,” sim-koaⁿ chhin-chhiūⁿ hoé-to̍h. Lō͘-hoé kā i kóng, Goá sı̄ ka-tı̄ ê lâng, chı̄n-chêng kā lí kóng, taⁿ lí kin-mê khı̀ siūⁿ khoàⁿ, bı̂n-ná chá-khí tio̍h kā goá hoê-ho̍k. 
 Keh chá-khí chiū kiò, Hūi-chú ah, taⁿ lí siūⁿ-liáu cháiⁿ-iūⁿ? Hūi-chú kóng, Tāi-chı̀ chhut-tùi Siōng-tè, taⁿ goá m̄-káⁿ ûi-ke̍h. Sian-siⁿ chin hoaⁿ-hí, chiū tńg-lâi, chia̍t-pò ka-im, tùi án-ni chiū koh chhiàng tē 3 pái, jiân-āu tiāⁿ-tio̍h. 
 * * * 
 Keh-nı̂ chiaⁿ-goe̍h, koat-tēng beh hō͘ Hūi-chú lâi jı̍p Hū-lú Sèng-chheh ha̍k-ı̄ⁿ, lāu-bó kià-phoe kiò Chin-seng lâi chhia-thâu ngiâ-chih, i beh tùi Pat-sian-chng chhoā i lâi. Chin-seng chhēng-liáu sé-luh ê chè-ho̍k, tı̀-tó chı̍t-téng thian-sek ê chè-bō, chiū khı̀-kàu chhut-jı̍p-kháu hōng-gêng. Í-keng lo̍h-chhia, Chı̀-khı̂n chiū kiò, Chin-seng ah, lí lâi. Chin-seng kóng, Sı̄. Chiū kiò 2-tiuⁿ jı̂n-le̍k-chhia, hō͘ in chē-khı̀. Chin-seng kı̀ⁿ-tio̍h Hūi-chú sim-koaⁿ chin hoaⁿ-hí; Hūi-chú-ah iā chin boán-chiok. Hit-ê Chêng-kéng oán-jiân ba̍t-hûn ê tiong-kan, chhut-hiān kng-bêng ê goe̍h. Chin-seng kap Hūi-chú, sui-jiân boē-bat kóng-oē, iā m̄-bat kià-phoe, iáu-kú in tùi kı̂-tó lâi saⁿ-kau-poê, chit-hō sū, nā m̄-sı̄ Siōng-chú, sáⁿ-lâng beh sı̀n i ah! 
 Moé-pái sio-gū, ū-kám tio̍h chin chhù-bı̄, sim-koaⁿ ū hián-chhut chheng-chúi ê thiàⁿ. Pó-lô hêng-iông kóng, Ki-tok thiàⁿ kàu-hoē, chhin-chhiūⁿ tiōng-hu thiàⁿ hū-jı̂n-lâng, sı̍t-chāi chin tio̍h. Thoân-sim-su̍t ê ò-biāu, phah-sǹg sı̄ án-ni; bô, m̄-sı̄, in sı̄ kiōng-bêng ê ài-sim lah! 
 Chı̍t-pái Chin-seng khı̀ chhoē Ko͘-niû, Ko͘-niû kóng, Hūi-chú chin hó, Chin ha̍h. Tú-á tı̄-chia chò chhâi-hông, goá kiò i lâi. Chin-seng kóng, M̄-bián, goá lâi m̄-sı̄ ūi-tio̍h án-ni. In ê loân-ài put-chāi tı̄ bah, sı̄ chāi tı̄ sim. 
 * * * 
 1917 nı̂ 3-goe̍h, Chin-seng chut-gia̍p, siū-phài khı̀ chò thoân-tō, toà tı̄ Sù-ı̂-chng, chiū lāu-bó chá-nı̂ ê chı̀-khı̀ chiâⁿ lah. 
 Kiat-hun ê kı̂-jı̍t í-keng kàu, sı̀-goe̍h 4-jit ē-po͘ 6-tiám, Chin-seng kap Hūi-chú chiū tı̄ Sam-siâⁿ-chng kiâⁿ-liâu Kiat-hun-sek. Choân-hiàn sian-siⁿ, ū ūi-tio̍h in pâi toā iàn-sia̍h. Hit-tah iú-miâ ê 8-im, iā lâi tàu-nāu-jia̍t, tiⁿ-taⁿ-kiò. Che-sı̄ Chin-seng tē-it hoaⁿ-hí ê jı̍t, ná-chún I-sat chhoā Lı̄-pek-ka jı̍p lāu-bó ê tiùⁿ-pâng lâi hoaⁿ-hí. Chin-seng chhoā Hūi-chú, chiâⁿ-choè hu-hū, jı̍p-tı̄ Sèng-ài ê seng-oa̍h. Keh 3-jı̍t chiū khı̀ tiàm kàu-hoē. Iû-goân tùi thun-lún lâi siat-chiàⁿ oân-moá ê ka-têng. Chin-seng chin thiàⁿ Hūi-chú, Hūi-chú iā chin gâu pang-chān Chin-seng. In, taⁿ jı̍t-jı̍t sı̄ sèng-ài ê lâng lah! 
 27 Lí chiah siūⁿ khoàⁿ-māi! 
 Chin-seng kap Hūi-chú, tiàm-tı̄ Sù-ı̂-chng ê kàu-hoē 2 nı̂-kú, hit só͘-chāi sui-sı̄ chháu-tē, kàu-hoē sè-sè, chhù-the̍h hi-bı̂, jı̂n-kháu bih-sih; iáu-kú chhiū-nâ bō͘-sēng, hiang-kó hó-kéng. Khe-piⁿ hı̂-tı̂ chin sim-sek, ē-po͘-sı̂, jı̍t beh lo̍h-soaⁿ, nā ū-êng Chin-seng kap Hūi-chú khı̀-hia kiâⁿ-iû, Chin-seng chiū kho͘-chheⁿ-ioh. Chı̍t-ē kho͘, tùi hı̂-tı̂-á ê lêng-kak-té, tı̍t-tı̍t thiàu-tùi chià-hn̂g khí-lâi. Chin-seng tı̍t-tı̍t kho͘, Hūi-chú tı̍t-tı̍t lia̍h, chin chhù-bı̄. Tńg-lâi ê sı̂, chhù-piⁿ kóng, Lín 2-ê chin hó. 
 Chin-seng goe̍h-kng-mê chiū chhoā tng-chı̍t-ê lâng khı̀ pò͘-tō, ū-sı̂ iā chham Hūi-chú khı̀ thàm hoē-iú. Chit-ūi ê hoē-iú chin sim-sek: Thái-ko--ê iā-ū; bô ke-kah--ê iā-ū; hó-gia̍h--ê iā-ū; sàn-hiong--ê iā-ū. Tāi-ke chhin-chhiūⁿ chı̍t-thé, chin hó kau-poê. 
 Chin-seng tı̄-hia ū kúi-nā hāng siū kám-kek ê tāi-chı̀. 
 Thâu-chı̍t-hāng: 
 Lı̄ Sù-ı̂-chng jı̍p-tang, koè 10 goā iân-khe ê soaⁿ-lāi, kiò-chò Kó͘-chhoan-chng. Ū chı̍t-ê Ki-no͘h-khoh sàng. I kū-té sı̄ a-phiàn, kiáu, chiú, chhı̄ cha-bó͘ ê lâng. It-tàn hoán-hoé, pı̀ⁿ-chò têng-thâu-siⁿ: a-phiàn ké-lı̄-lı̄; kiáu-jí sio-lio-khı̀; ta̍k lé-pài kiâⁿ phò͘-goā lō͘ lâi lé-pài; siông-siông i kàu-ūi ê sı̂, pa̍t-lâng iáu-boē chia̍h chá-khí. Sı̍t-chāi jia̍t-sim ê lâng bô hiâm hn̄g. 
 Tē-2-hāng: 
 Jū-seng hiaⁿ, chit-lâng tı̄ Sù-ı̂-chng chin khoeh-kiáⁿ. Sui-jiân sí chı̍t-ê hāu-siⁿ, koh sí chı̍t-ê cha-bó͘-kiáⁿ, i iā bô piàn-oāⁿ i ê chhiò-iông, iû-goân jia̍t-sim ho̍k-sāi Chú. I siông-siông kóng, Siōng-tè ê chí-ı̀, lâng m̄-thang ûi-ke̍h. Sı̍t-chāi sı̄ An-lo̍k-ke. 
 Tē-3-hāng: 
 Jı̂n-chiok-peh, chit-ê lâng kap Chin-seng chò chhù-piⁿ, i chin lò, thâu-mn̂g chhùi-chhiu pe̍h, koh chin sàn-hiong. I sı̄ pē-lāu-kiáⁿ-iù. Sui-sı̄ sàn-hiong, iáu-kú ta̍k lé-pài hiàn-chı̂ⁿ tı̄ sài-chı̂ⁿ-siuⁿ. Kàu nı̂-boé kiat-siàu, pí pù-lâng ū khah chē. Sàn-hiong-lâng sió-khoá chı̂ⁿ ta̍uh-ta̍uh hiàn, iâⁿ-koè pù-lâng kú-kú hiàn 1-pái. Chı̍t-tih chı̍t-tih ê chúi, chiâⁿ-chò hái hiah-toā, chı̍t-lia̍p chı̍t-lia̍p n̂g-soa, kiat-chò tē kap soaⁿ. Goá goān Siōng-tè ke-thiⁿ hok-khı̀ hō͘ chit-ê lāu-lâng. 
 Tē-4-hāng: 
 Chia-ê chí-moē chin jia̍t-sim gâu thiàⁿ-thàng, kı̂-tiong ū Kó͘-ḿ, kap i ê cha-bó͘-kiáⁿ Pe̍h-chúi-só, sı̄ chin thé-thiap Chin-seng. Ná-chún chāi-chá Boa̍t-tāi-lia̍p ê Má-lı̄-a kap pa̍t-ê chí-moē, gâu pang-chān Iâ-so͘ ê khiàm-khoeh. 
 * * * 
 Chı̍t-jı̍t ū-lâng kā Chin-seng kóng, Pe̍h-chúi hiaⁿ hoān 7-kài, taⁿ beh án-choáⁿ? Chin-seng kóng, Kiám ū-iáⁿ? Ìn kóng, Chin-chiàⁿ. Chin khó-sioh, chı̂ⁿ chı̍t-ē ū, bô lâng káⁿ kóng--i. Chin-seng kóng, Iâ-so͘ káⁿ. Ìn kóng, Tio̍h--noh, tû-khı̀ Iâ-so͘, í-goā sáⁿ-lâng káⁿ? Chin-seng kóng, Iâ-so͘ nā kah goá khı̀, goá tek-khak káⁿ-khı̀. Ìn kóng, Lí tio̍h sè-jı̄, kiaⁿ-liáu hong-hoé-thâu, siat-sú hoat siū-khı̀, lí chiū hùi-khı̀. Chin-seng kóng, Kiám án-ni! Hit-lâng tńg-khı̀ liáu, Chin-seng tı̄ pâng-lāi teh siūⁿ, i sı̄ tng-chı̍t, koh sı̄ chin thiàⁿ goá ê lâng, goá kin-ná-jı̍t tek-khak tio̍h khó͘-khǹg i, chiah ū thiàⁿ--i; i nā beh thiaⁿ, hó; nā m̄-thiaⁿ, goá bô koè-sit. M̄-chai beh cháiⁿ-iūⁿ kóng, goá kiám-ū hit-hō táⁿ, chiū kı̂-tó Siōng-tè. Kı̂-tó soah chiū hó-táⁿ khı̀, ná-chún kiâⁿ sé-lé Iok-hān teh kan-chèng Hi-lu̍t. Lō͘-nih tú-tio̍h chı̍t-lâng, mn̄g kóng, Sian-siⁿ beh chhòng sím-mı̍h? Hit-lâng sı̄ lāu-lâng. Chin-seng chiū kā i kóng só͘ beh khı̀ ê in-toaⁿ. I kóng, Bo̍h-tit, i sı̄ ū sè-le̍k ê lâng, khó͘-khǹg liáu hō͘ i m̄ hoaⁿ-hí. Chin-seng kóng, Hiaⁿ-tı̄ ah, goá ū chı̍t-ê ku-koài-phiah, put-lūn sı̄ chhin-lâng hó-pêng-iú, nā ū m̄-tio̍h: beh kiò goá tèⁿ m̄-chai, lâi jı̄n i chò tio̍h, goá bô-boeh; iū-koh goá nā siūⁿ-liáu koat-toàn, bô sûi-piān ké-oāⁿ. Só͘-í goá tek-khak beh khı̀, iā beh chiàu liông-sim lâi kóng. 
 Kóng soah chiū khı̀.
 Chin-seng chit-tia̍p sı̄ siàu-liân, iáu-kú ū ui-giâm ê khoán, Chiū chhiáⁿ Pe̍h-chúi hiaⁿ lâi pài-tn̂g, kā i kóng, Pe̍h-chúi hiaⁿ, lí pêng-sò͘ chin thiàⁿ goá, kin-ná-jı̍t ū kúi-kù oē, èng-kai tio̍h kā lí kóng, chiah-sı̄ thiàⁿ-tio̍h lí. Goá thiaⁿ lí hoān-tio̍h 7-kài, chit-ê sū, í-keng hián-chhut, bô-thang piān-pok. Kiám-chhái ē-moâ-tit lâng; nā-sı̄ bē moâ-tit Siōng-tè. Tı̄ Siōng-tè ê bı̄n-chêng, Ki-tok ê sin-piⁿ, ū ha̍p-gı̂ á-bô? Lán sı̄ Ki-tok-tô͘, hòng-kiam lán sı̄ tng kàu-hoē ê chit, chò hoē-iú ê bô͘-iūⁿ, án-ni, lí chiah ka-tı̄ siūⁿ khoàⁿ-māi leh! 
 Chin-seng kóng chiah-ê oē ê sı̂, Pe̍h-chúi hiaⁿ ba̍k-sái ná lo̍h-hō͘, ı̀n kóng, Hah!... ...Goá chı̍t-sı̂ siū-bê, ná-chún bê-lō͘ ê iûⁿ, kin-ná-jı̍t, lí bián-lē chiah-ê oē, goá chhin-chhiūⁿ khùn-chhéⁿ, goá taⁿ chhim-chhim chai goá ê m̄-tio̍h. Chin-seng kóng, Kám-siā Siōng-tè, goá kóng chiah-ê m̄-sı̄ goá káⁿ lâi kóng, sı̄ Siōng-tè chhe goá lâi; taⁿ lí ū hoán-hoé ê sim, goá chin hoaⁿ-hí, chiū Siōng-tè iā-sı̄ án-ni. Kóng soah, chiū kap i saⁿ-kap kı̂-tó. Liáu-āu Pe̍h-chúi hiaⁿ iû-goân chin jia̍t-sim, chin thiàⁿ Chin-seng. Sı̍t-chāi sı̄ tùi kı̂-tó lâi khah iâⁿ. 
 28 Thè giâ sı̍p-jı̄-kè 
 Chı̍t-jı̍t a-hiaⁿ Chheng-liû, tı̄ Sam-siâⁿ-chng toà io̍h-tiàm, hut-jiân tò-tńg-lâi, lō͘ tùi Sù-ı̂-chng keng-koè, beh tńg-khı̀ Chēng-chúi-piⁿ, chiū oa̍t-jı̍p-lâi chhoē Chin-seng. 
 Chin-seng mn̄g kóng, Hiaⁿ-ko, lí cháiⁿ-iūⁿ tò-tńg-lâi? Ìn kóng, Tı̄ Sam-siâⁿ chiah-kú kám-mō͘ chin-chē, ta̍k-jı̍t ū sí-lâng, khoàⁿ-tio̍h ē chheⁿ-chhı̀n, thàn chı̂ⁿ iú-sò͘, sı̀ⁿ-miā tio̍h kò͘. 
 Keh-mê chiū tńg-khı̀ Chēng-chúi-piⁿ, āu-lâi khı̀ Lâm-á-kheⁿ hō͘-lâng chhiàⁿ toà-tiàm. 
 Koè 2 lé-pài, ū-lâng pò kóng, Lín hiaⁿ-ko phoà-pı̄ⁿ chin siong-tiōng, hoan-hù lí tńg-khı̀. Chin-seng thàu-mê tńg-khı̀, sûi-sı̂ khı̀ cháu-chông i-seng, kā i mn̄g-io̍h. I sı̄ hı̀-iām, siang-pêng lóng tēng. Hit-tia̍p hiaⁿ-só í-keng siⁿ 2-ê hāu-siⁿ 2-ê cha-bó͘-kiáⁿ. Toā cha-bó͘-kiáⁿ sí-khı̀, tē 2 hāu-seⁿ pun āu-thâu. Hit-sı̂ koh siⁿ chı̍t-ê cha-bó͘ gín-ná 3-jı̍t teh thiu-the̍h, hē-tı̄ nı̂-chı̂ⁿ-kháu teh puh-chhi. Chin-seng hit goe̍h-jı̍t ê sin-kim 13 kho͘, ūi-tio̍h hiaⁿ, khı̀ liáu-liáu. Khoàⁿ-kı̀ⁿ bô khah hó, chiū phah tiān-pò khı̀ Pat-sian-chng, kiò lāu-bó tńg-lâi. 
 Chı̀-khı̂n tńg-lâi, tú-tú hoa̍h jı̍p-mn̂g, hit-sı̂ Chheng-liû jia̍t-kông, tùi lāi-bı̄n tian chhut-lâi, khoàⁿ-kı̀ⁿ Chı̀-khı̂n tńg-lâi, chiū kiò chı̍t-siaⁿ, Ḿ-ah lí tńg-lâi hàⁿ? Kóng-liáu chiū koh jı̍p-khı̀, bô-koh chhut-lâi. 
 Hit-sı̂ in tiūⁿ-ḿ iā lâi, teh kóng i ê cha-bó͘-kiáⁿ toè Chheng-liû ê kan-khó͘. Chheng-liû tı̄ lāi-té í-keng bē kóng-oē, thiaⁿ i án-ni kóng, chiū bián-kióng, kóng, 
 Kan-khó͘, ......kan-khó͘......., 
Kan-khó͘ mā tio̍h chiàu-kò͘ lâng ê bó͘-kiáⁿ.
Kóng soah bē koh kóng, chiū kia̍h-chhiú khùi-tn̄g.
Á! Sí-sı̂n kah teh jiok, khah siám to-sı̄ sí. * * * Í-keng sí-lo̍h, bô poàⁿ ı̂ⁿ, chá-nı̂ chı̍t-koá gia̍p-sán, hō͘ i bē-bē-khı̀, taⁿ sí-lo̍h, tian-tò tio̍h hō͘ Chı̀-khı̂n chioh-chı̂ⁿ lâi siu-bâi. Sí-lâng iáu-tı̄ thiaⁿ-piⁿ, hit-mê (Chheⁿ-ḿ tùi chheⁿ-ḿ) in tiūⁿ-ḿ tùi Chı̀-khı̂n kóng, Chheⁿ-ḿ ah, lí to iā hán-tit tò-lâi; goá siūⁿ lán Mn̂g-ā (Hiaⁿ-só ê miâ) toè Chheng-liû kan-khó͘ kàu-taⁿ chin m̄-ta̍t. Taⁿ i chò i sí-sí-khı̀, pàng in bó-á-kiáⁿ beh án-choáⁿ? Chı̀-khı̂n kóng, Kah kóng kan-khó͘--ê, heh sı̄ bô goá ê chı̍t-sut-á no͘h! Goá hiàng-sı̂, Tāi-chhoan sí lo̍h, ta-koaⁿ sí, ta-ke sí, bô lâng thang oá-khò; hô-hòng i chit-tia̍p nā jı̄n-chin khek-khó͘, to iā ū goá kap in sió-chek ē tàu png-pó͘ leh. Kóng, Goá teh-siūⁿ tı̄ Hô-jı̍t-chng ū chı̍t-ê lâng teh khui ní-pâng, bat lâi goán hia bē pò͘, chit-má koh sí bó͘, sı̄ hó-koè ê lâng, goá siūⁿ Mn̂g-ā lâi chò--i, m̄-chai hó m̄? Chı̀-khı̂n kóng, Ē-hng goá bô siūⁿ chit-ê tāi-chı̀, lín nā ū teh siūⁿ, só͘ ài chò-ê thang khı̀ chò. Goán ta-koaⁿ ū chı̍t-kù oē kóng, “Miā, nā kah seⁿ toā kut,
Toā-to siah bē luh” * * * Bâi-chòng bêng-pe̍k, hiaⁿ-só kap Gín-ná chhoā-chhoā khı̀ in āu-thâu-chhù. Keh bô-kú, kó-jiân iang-lâng khı̀ teh chò. Tāi-chı̀ beh sêng, chiū chhe-lâng lâi mn̄g Chin-seng kóng, Taⁿ, lín Só-ah nā koh phah-sǹg, lí ū sím-mı̍h ı̀-kiàn? Chin-seng ı̀n kóng, Goá bô ı̀-kiàn. I nā bô kè, tiàm teh chiú hit 2-ê gín-ná, goá kap goán lāu-bó, moé-goe̍h ē png-pó͘--i; nā beh khı̀ ke--leh, sun-á sı̄ goá-ê, goá chóng-sı̄ thè i siat-hoat, thiàⁿ chò ka-tı̄ ê kiáⁿ, kı̂-û bô pa̍t-kù oē. Hit-ê lâng ı̀n kóng, Án-ni hó. * * * Tùi án-ni chiū khı̀ tiāⁿ-tio̍h, kó-jiân koāⁿ tiāⁿ, kim-khoân, kim-hoe lóng-chóng ū, sı̍t-chāi chin hó, iâⁿ-koè chá-nı̂. Kàu-ūi, tiōng-hu ê só-sı̂ kau i kóng, chin êng-kng, koh iā chhiàⁿ-lâng sé-saⁿ chú-pn̄g, sı̍t-chāi siòng liáu chin tio̍h. M̄-kū bô-hok tı̄ chit sè-kan, kè bô kúi-jı̍t, liâm-piⁿ khí-pēⁿ, siūⁿ beh iàm-sè, lō͘-boé chiū chū-chı̄n, o̍h Iû-tāi ê sí. Á! Khó-lı̂n! Lâu chı̍t-ê cha-po͘, 1-ê cha-bó͘, Chin-seng kap Hūi-chú chiū thè i giâ sı̍p-jı̄-kè, ná-chún Kó͘-lı̄-nāi-lâng Se-bûn, thè giâ Ki-tok ê sı̍p-jı̄-kè chı̍t-iūⁿ. Á! Jı̂n-seng chhin-chhiūⁿ bı̂n-bāng, sı̍t-chāi ū-iáⁿ. 29 Ou-ho͘ ai-chài! Tı̄ Sù-ı̂-chng keng-koè 2-nı̂ kú, Hut-jiân Sat-kai Bo̍k-su lâi, beh kó͘-bú Chin-seng chhut-lâi chò bo̍k-su. Chin-seng kóng, Goá khiok sı̄ ài; chóng-sı̄ nı̂-hoè siàu-liân, iū-koh chió keng-giām, beh choáⁿ-iūⁿ chò bo̍k-su? Sat-kai sian-siⁿ kóng, Pó-lô kā Thê-mô͘-thài kóng, “Bo̍h-tit ūi-tio̍h lí-ê siàu-liân hō͘-lâng khoàⁿ-khin”; Siōng-tè kap lâng nā hoaⁿ-hí ēng--lí, kiám ū oh-tit chò ê tāi-chı̀ mah? Tâm-lūn chin kú, Chin-seng siūⁿ-liáu chiū kóng, Bo̍k-su ê chek-jı̄m sı̄ toā, goá beh mn̄g Siōng-tè khoàⁿ-māi. Nā-sı̄, Sı̂-kàu, put-lūn tó-ūi, goá hoaⁿ-hí khı̀. Chit-tia̍p thang ēng chı̍t-kù oē hō͘ lí chò phoāⁿ-chhiú ---“Chiū-sı̄ chiong-lâi chı̄n-goá só͘-ē, goá hoaⁿ-hí pang-chān lí” Oē kóng soah, Sat-kai sian-siⁿ chiū tńg-khı̀. Keh kúi-jı̍t ū chı̍t-ê láu-liān ê bo̍k-su lâi mn̄g Chin-seng kóng, Thiaⁿ kóng Sat-kai sian-siⁿ teh kó͘-bú lí chhut-lâi chò bo̍k-su, taⁿ án-choáⁿ? Chin-seng kóng, Goá iáu-boē láu-liān, cháiⁿ-iūⁿ chò bo̍k-su? Kóng, Chin-seng sian-siⁿ, goá kā lí kóng, “Láu-liān sı̄ sǹg nı̂-kō” Sı̄ nā chò khah kú, chiū hō i chò láu-liān; m̄-sı̄ láu-liān liáu chiah khı̀ chò. Chin-seng thiaⁿ-liáu sim-koaⁿ tín-tāng, kóng, To-siā lí ê kà-sı̄. Keh kúi-jı̍t Sat-kai sian-siⁿ koh lâi, mn̄g kóng, Taⁿ mn̄g-liáu àn-choaⁿ? Chin-seng kóng, Taⁿ goá ê sim piān lah. Sat-kai sian-siⁿ kóng, Nā án-ni tı̄-hia ū kúi-nā só͘-chāi, lí phah-sǹg ài khı̀ tó-chı̍t-ūi, chhut-chāi lí kéng, goá lâi khı̀ kó͘-bú. Chin-seng kóng, Goá m̄-ài kéng, nā ū kang thang chò, ta̍k-ūi lóng hó; Siōng-tè nā chhe goá khı̀, goá m̄-káⁿ the-sı̂, Kóng, Nā-sı̄ án-ni, tı̄ Soa-tó kàu-hoē, in í-keng sı̄ ū gı̄-lūn beh chhiáⁿ bo̍k-su, goá khoàⁿ, hia sı̄ chin ha̍p lí toà. Chin-seng kóng, Ha̍p Chú ê chí-ı̀ goá hoaⁿ-hí; m̄-kú iáu-boē keng-koè kong-soán, m̄-chai in ài chhiáⁿ chı̄-chūi. Sat-kai Sian-siⁿ kóng, Chāi-chá Siōng-tè bēng-lēng Sat-bó-ní kā Sò-lô boah-iû, lı̍p i chò ông, hit-sı̂ iáu-boē kā peh-sı̀ⁿ kóng. Kàu boah-iû liáu, chiah siat-hoat hō͘ peh-sı̀ⁿ thiu-chhiam, iû-goân sı̄ thiu-tio̍h i. Taⁿ goá lâi kı̀ⁿ lí, lí ê sim-chı̀ í-keng tiāⁿ-tio̍h, Siōng-tè iā í-keng loē-tēng kéng-soán ê sı̂, goá siūⁿ bô giâu-gı̂, ún-tàng chiàu án-ni. Chin-seng kóng, Bān-sū chhut-chāi Thiⁿ-Pē ê chí-ı̀ chiū-sı̄, goá taⁿ tio̍h pı̄-pān khó-chhı̀. Sim-chı̀ í-keng tiāⁿ-tio̍h, Hūi-chú iā chàn-sêng, koh chı̍t-goe̍h-jı̍t, khó-kı̂ beh kàu, Chin-seng chiū chhut-la̍t pı̄-pān, 3-kı̂ chheh chò 1-kı̂ khó. Kàu-su chhı̀-giām bêng-pe̍k, Soa-tó kàu-hoē iā sûi-sı̂ hiàn-pín, sūn-soà iā tâu-phiò kong-soán, boán-tiûⁿ it-tı̀ beh chhiáⁿ Chin-seng chò in ê bo̍k-su, keh 3-lé-pài chiū khı̀ chiū-jı̄m. Chiū-jı̄m-sek chin lāu-jia̍t, gı̄-tiúⁿ Tiong-sim Bo̍k-su, sàng i 1-pún kim-kı̂ⁿ ê Sèng-keng, lāi-té siá chı̍t-chat kim-kù, lâi bián-lē i. Kim-kù sı̄ kóng, “Tio̍h kín-sı̄n, lâi chı̄n lí tı̄ Chú só͘ siū ê chit-hūn”. Ko-lô-se 4:17. Hit-sı̂ It-iông tı̄ Tang-kiaⁿ liû-ha̍k, thiaⁿ-kı̀ⁿ chit-ê siau-sit, chiū kià chı̍t-tiuⁿ phoe lâi kiong-hí, iā kià 1-pún chheh chò kı̀-liām; To-má Bo̍k-su tı̄ Siōng-hái iā kià 1-phō kı̀-liām chheh lâi sàng--i. Chin-seng hoaⁿ-hí, kā in kám-siā. Siūⁿ-tio̍h chá-nı̂ tı̄ āu-piah-lâu, Chú-kò͘ hiaⁿ ê chiok-ho̍k, ngó͘-jiân kin-ná-jı̍t tit-tio̍h chiâⁿ. Sı̍t-chāi tio̍h kám-siā Siōng-tè. * * * Keh 1, 2 goe̍h-jı̍t, chiap-tio̍h It-iông ê phoe, kóng i chiah-kú tı̄ Tang-kiaⁿ, siông-siông phoà-pı̄ⁿ, put-sı̂ lâu phı̄ⁿ-hoeh, hiah-ê teh pang-chān i só͘-hùi ê lâng, beh lâi ê sı̂, moé-goe̍h í-keng niá-liáu. Kàu-hia tio̍h bé chheh, iā tio̍h pı̄-pān cha̍p-mı̍h; nā-sı̄ lông-tiong jû-sián, iû-koh sin-khu phoà-pēⁿ. Á! Pèng-sò͘ Sı̂n-sı̀ 8l siú. Chı̀-hó pêng-iú chiū-sı̄ Iâ-so͘,
Tam-tng choē-koà kap hoân-ló. Pún-jiân chit-siú chin bô se̍k-sāi, taⁿ tı̄-chia chin ài gı̂m; gı̂m liáu ài koh gı̂m. Chin-seng khoàⁿ-tio̍h chit-ê chı̄n-chêng ê phoe, chai It-iông sı̄ sè-jı̄ ê lâng, chit-tia̍p tı̄-hia ún-tàng toā kan-khó͘, chiah ū siá chiah-ê oē. Chiū phián chı̂ⁿ-tē-á, chhoē beh kià tām-po̍h hō͘ i, nā-sı̄ khang-khang, chiū khı̀ niá chit-goe̍h-jı̍t ê sin-kim kià-khı̀, soà siá kúi-kù an-ùi i. It-iông chiap-tio̍h ê sı̂, chai-iáⁿ Chin-seng chiah ê chı̂ⁿ, sı̄ kan-khó͘-lâng teh pang-chān kan-khó͘-lâng, chiū tı̄ hn̄g-hn̄g lâu ba̍k-sái kám-siā lâi sêng-siū. Kàu hioh-joa̍h ê sı̂, put-tek-í tio̍h tńg-lâi tiau-ióng, i ê chhù tı̄ Chúi-choâⁿ-chng. Chin-seng chai i tńg-lâi, chiū khı̀ chhoē--i. Khoàⁿ i ê bı̄n chheⁿ-sún-sún, chiū chham-siông tio̍h ióng chiah-thang koh khı̀. Chin-seng chiū khiâ chū-choán-chhia tńg-lâi. Chúi-choâⁿ-chng sı̄ tı̄ soaⁿ-téng, só͘-í lo̍h-kiā chám-jiân kín. Í-keng kàu Pe̍h-hô-kiô: chit-ê kiô kúi-nā tn̄g hn̄g, 2, 3 tn̄g chhim. Tò-pêng 4-ê lâng pâi-lia̍t lâi kiâⁿ tú-tú bā-bā, chiàⁿ-pêng ū kheng-piān-chhia ê thih-lō͘, kiô-kha ū soa ū chio̍h iā ū chúi. Chin-seng khiâ-chhia kàu kiô-thâu, kiô-thâu sı̄ tı̄ téng-bı̄n; kiô, sı̄ tı̄ ē-té, sı̄ lo̍h chı̍t-ê toā-kiā chiah-kàu hit-ê kiô. Chin-seng khoàⁿ-kı̀ⁿ kiô-tiong-ng ū 4-ê lâng lia̍h-pâi teh kiâⁿ, āu-piah toè chı̍t-chia̍h káu. In-ūi saⁿ-lı̄ chin hn̄g, chiū ná tân cheng-á, pàng-kiā tı̍t-tı̍t lo̍h-khı̀, àn-sǹg in ē siám, khoàⁿ hit 4-ê lâng lóng m̄-khéng sio-siám, iā bô oa̍t-thâu, siūⁿ in káⁿ sı̄ thèng-hāu khah oá-kı̄n ê sı̂ chiah-beh siám. Só͘-í Chin-seng iû-goân hē kha-tòng, sù-sù-kiò tı̍t-tı̍t lo̍h-khı̀. Ai...chài! Bô-liāu in kó-jiân bô-beh siám. Chhám-lah Lı̂m-kip beh tòng sı̄ bē tiām, iû-goân liù-liù-khı̀. Ō...hò! soah lòng-tio̍h hit-chiah káu. Chū-choán-chhia hut-jiân thiàu-tùi chiàⁿ-pêng kiô-té beh lo̍h-khı̀. Chin-seng chai, Sí ê sı̂ kàu lah! Chóng-sı̄ tı̄ 3-biáu kú ê tiong-kan, beh piàⁿ-miā khoàⁿ ē thiàu-chhut sí-soàⁿ á-bē. Chiū hiat-ka̍k chhia, siòng cheng-cheng, 1-kha tùi thih-kiô lāi, 1-kha tùi thih-kiô goā, hiông-hiông lòng-lo̍h-khı̀, tùi thih-ki lám-teh, ǹg-bāng m̄-bián lı̀n-lo̍h khe-té, khoàⁿ ū tit-kiù ê ǹg-bāng. Aih--chı̍t-ē! phiâng! Chı̍t-ē, chiū siàng-tó tı̄-hia. Chin-chiàⁿ bô liàn-lo̍h-khı̀, put-kò heng-khám kap thâu-khak siàng-tio̍h thih-ki, chin siong-tiong. Thiaⁿ-kı̀ⁿ hiah-ê kheh-lâng kóng, Ài-châi!........Chin-seng chiū hūn-tó tı̄ kiô-téng, sı̂n-hûn m̄-chai tùi-tó-khı̀, hit 4-ê kheh-lâng iā bô oá-lâi khoàⁿ i ê sí-oa̍h. Thèng ū hiah-kú, í-keng cheng-sı̂n, nā-sı̄ bô-la̍t thang ngiauh--khí-lâi, khoàⁿ i ê chū-choán-chhia iáu hē-tı̄ kiô-téng. Hit-sı̂ kheng-piān-chhia hù-hù-kiò tı̄ khàm-téng teh lo̍h-lâi, Chin-seng teh siūⁿ, tú-á siak bô-sí, chit-moá ē chò kheng-piān chhia-tòng ah. Ou-ho-ai-chài! Goá ê sèⁿ-miā hiu--ı̀! Kai-chài hit-ê sái-chhia ê lâng. Chhin-chhiūⁿ Sat-má-lı̄-a-lâng ê chû-sim, hn̄g-hn̄g khoàⁿ-kı̀ⁿ; chek-sı̂ tòng in ê chhia, ûn-ûn-á sak-oá, khoàⁿ i tio̍h-siong bē tín-tāng, chiū chhut lı̂n-bín ê sim, hû-i khí-lâi, chiong só͘-sak ê chhia hō͘ i chē, hit-tiuⁿ chū-choán-chhia, siàng chı̍t-ē khiau-lê-lê, pı̀ⁿ-chò gû-taⁿ-oan. Sái-chhia lâng chài i kàu chhia-thâu, Chin-seng bián-kióng ûn-á chhiáng, kā in kiò ló͘-la̍t, chiū chē hoé-chhia ǹg-lâm tńg-lâi.