30 Lí tùi tó-ūi lâi? 
 Khiok-soat Chin-seng boē tńg-lâi ê sı̂, Hūi-chú tiàm-tı̄ chhù-lāi, hit-sı̂ í-keng 1-ê hāu-siⁿ kap chı̍t-ê 3 goe̍h-jı̍t ê cha-bó͘-kiáⁿ, àm-sı̂ lé-pài liáu, chiū koaiⁿ-mn̂g khı̀ khùn. 
 Chhit-goe̍h 30 mê iok-lio̍k 11 tiám, Hūi-chú khùn tiām-chēng ê sı̂, ke iā bô thı̂, káu iā bô pūi chí-ū sı̄ piah-lāi chı̍t-koá sih-sih ê chàu-ke-á siaⁿ, chóng-pho͘ lāi khùn-kah tiām-chut-chut. Hūi-chú tng-tı̄ hē gin-ná-liáu, an-bı̂n hó-khùn ê sı̂, bô ı̀-sek hut-jiân chı̍t-ê siàu-liân-ke, sin-chhēng Tâi-oân-ho̍k, thâu boah kùi-hoe-iû, moá-sin hùi phang-chúi, ē kek-lâng ê phı̄ⁿ-khang. M̄-chai ēng A-pho-lûn ê tāi-mô͘-su̍t á m̄-sı̄, cháiⁿ-iūⁿ ē-tit jı̍p-pâng, peh chiūⁿ Hūi-chú ê bı̂n-chhn̂g, chiū-kín tó-tı̄ i ê sin-piⁿ, beh o̍h Am-lūn ê hêng-ûi. Hūi-chú chit-sı̂ kiaⁿ-chhéⁿ, kín-mé chhia--khí-lâi, sim-koaⁿ pe̍h-kó͘ phih-phih-chhoah, tāi-seng lia̍h-chún hiông-chha̍t; thí-khui chı̍t-khoàⁿ; chiah-chai sı̄ tē-2 a-pho-lûn. Siàu-liân-ke chek-sı̂ chhiú gı̄m kúi-cha̍p tiuⁿ ê kim-phiò, tu-hō͘ Hūi-chú, Hūi-chú siūⁿ-khı̀ tàn-hiat-ka̍k. Ná-chún mô͘-kúi chhı̀ Iâ-so͘, ēng thiⁿ-ē chun-kùi hē-tı̄ I ê bı̄n-chêng, nā phak-lo̍h-pài--i, chiū beh hō͘ I. Khoàⁿ i tàn thó-ka̍k, chiū koh khioh hō͘ i, kóng, Lín chò chit-hō kang, goá chai khah khiàm-khoeh, chiah-ê hō͘ lí ēng. Hūi-chú kóng, Kin-ná-jı̍t lí tō kui chhù-keng goá iā m̄-siu. Lí nā-chai goá chò Chú ê kang, siūⁿ beh pang-chān goá, ū pa̍t-sı̂ thang chò, siáⁿ-sū àm-chēⁿ chiūⁿ goá ê bı̂n-chhn̂g? Lí ê ı̀-sù goá lóng chai. Kóng liáu chiū siám-pı̄ tı̄ í-nih chē. A-pho-lûn ê ı̀-sù chhin-chhiūⁿ bé, sim-koaⁿ chhin-chhiūⁿ kâu, moa-sin chhin-chhiūⁿ hoé, siang-chhiú ná-chún toā-soh beh pa̍k Hūi-chú ê sin-khu. Hūi-chú chin kiaⁿ, chı̍t-bı̄n kiaⁿ-liáu hō͘ i ēng bú-le̍k, tí-tng bē tiâu; chı̍t-bı̄n kiaⁿ-liáu hō͘-lâng khoàⁿ-kı̀ⁿ, tian-tò soah giâu-gı̂ pún-sin ê pháiⁿ, soà ē liân-lūi Chin-seng ê kang; nā ē-tit hō͘ i kín-kín chhut-khı̀ sı̄ tē-it hó. Sim-koaⁿ àm-chı̄ⁿ kı̂-tó Siōng-tè. Chiū kā i kóng, Lí tùi tó-ūi lâi? A-pho-lûn chhiò-chhiò, kóng, Goá m̄ kā lí kóng, goá óng-lâi bô-tiāⁿ-tio̍h. Hūi-chú koáⁿ--i, kóng Tio̍h kín-kín chhut-khı̀, sió-thēng lâng ē chai, lí chiū kiàn-siàu. Ìn kóng, Mài--lah, goá ê chò-sū ke̍k-kı̂ bı̍t, thiⁿ-ē bô lâng ē chai, goá tùi kúi-nā-nı̂ chêng chiū ı̀-ài bē tit-tio̍h, goá kin-mê-hng sı̄ ūi-tio̍h ‘Ài’ chiah lâi. Hūi-chú chit-sı̂ lóng bô-kiaⁿ, chek-pı̄ i kóng, Lí teh kóng sáⁿ? Lí sı̄ mô͘-kúi ê kiáⁿ, Kong-gı̄ ê tùi-te̍k; thiⁿ-ē bô lâng chai, to̍k-to̍k Siōng-tè chai, goá sı̄ sím-mı̍h-lâng, lí káⁿ jı̍p-goá ê pâng! Lí tio̍h kín khı̀; nā-bô, goá beh jı̄n lí chò chha̍t, lâi táⁿ-pān. A-pho-lûn khoàⁿ sū bē-sêng, chiū khui-mn̂g chhut-khı̀. 
 Chhut-khı̀ liáu, Hūi-chú kín koaiⁿ-mn̂g, bô khùn-kàu thiⁿ-kng. Teh siūⁿ kai-chài Siōng-chú hō͘ goá tit-tio̍h khah iâⁿ, tio̍h kám-siā I. 
 Bô-phah-sǹg Tē-jı̄-mê Chin-seng iû-goân boē tńg-lâi, Hūi-chú chin kiaⁿ, í-keng àm, chiū tiám-kiám mn̂g-hō͘, ta̍k-hāng thò-tòng, chiah khı̀ khùn, hit-mê, koh lâi, teh khui thoah-mn̂g ê sı̂, Hūi-chú chiū chhéⁿ, koáⁿ-kín tùi chóng-pho͘ lo̍h-lâi, chē-tı̄ keh-piah ê í, sim-koaⁿ it-hoat kiaⁿ-hiâⁿ, siūⁿ i cha-mê siū chek-pı̄, kin-mê káⁿ koh-lâi, ún-tàng ū pı̄-pān. Kó-jiân beh ēng kiông-chè chip-hêng. Hūi-chú sı̄ nńg-chiáⁿ ê lâng, kai-chài iû-goân tit-tio̍h bô-hān ê Sı̂n-la̍t, iáⁿ-liáu kúi-hun kú, bô si-hô ê sit-pāi. Hit-sı̂ A-pho-lûn chin siū-khı̀, kóng, Beh sı̄ ū to tı̄ chia, goá tek-khak thâi lí. Kóng-liáu iā chē-tı̄-hia thêng-chhoán. Thêng ū--hiah-kú, Hūi-chú tiām-tiām, kı̂-kiû Siōng-tè tio̍h pang-chān i khah iâⁿ. A-pho-lûn koh kóng. Goá sı̄ ūi-tio̍h Ài-chêng chiah ū lâi; chóng bô lí, bô chêng, bô chêng kàu án-ni?! Hūi-chú ı̀n kóng, sáⁿ-lâng beh tông-chêng lí ê pháiⁿ, ...... Lí m̄ chai-choē kàu án-ni? Bô siūⁿ goá kap goá ê tiōng-hu sı̄ chò sím-mı̍h kang, lí káⁿ lâi beh chhim-hoān; iā lí pún-sin koà Ki-tok-tô͘ ê kı̀-hō, chhùi liām Ki-tok ê Chin-tō, cháiⁿ-iūⁿ goā-phoê iûⁿ-ko, lāi-sim chhâi-lông. Khó͘-ò͘ⁿ kàu-ke̍k! Lí nā m̄ hoán-hoé, lí ū chai-eh ah! Hūi-chú chiah-ê oē giâm-giâm kóng liáu, A-pho-lûn chit-sı̂ chhin-chhiūⁿ chiàn-pāi ê peng, kiû i kóng, Hūi-chú ah! Goá taⁿ chai-iáⁿ goá ê m̄-tio̍h. Put-kò goá sı̄ in-ūi le̍k-ài koè-thâu, chiah ū chiah gû-gōng, taⁿ kiû lí sià-bián goá, bo̍h-tit chiong chit-chân sū pò-iông hō͘-lâng chai. Hūi-chú kóng, Goá khoàⁿ lí iáu-boē thiat-té chai-choē, lí tio̍h kín chhut-khı̀, o̍h Pí-tek khı̀ chhim-chhim thòng-hoé. A-pho-lûn kóng, Taⁿ ló͘-la̍t leh, chhiáⁿ lí khui-mn̂g hō͘ goá khı̀. Hūi-chú kóng, He tō chin kı̂, lí khoàⁿ tùi tó-ūi jı̍p, iā tio̍h ka-tı̄ tùi hia chhut; khoàⁿ tùi tó-ūi poa̍h-tó, tio̍h tùi hia peh--khí-lâi, chhin-chhiūⁿ khí-thâu, lí Sèng-chheh hiah gâu tha̍k, chit-kù bē-kı̀-tit mah? Kóng soah sı̂-cheng tân 1-tiám, A-pho-lûn chiū lı̄-khui khı̀. Hūi-chú chek-sı̂ toā-toā kám-siā, chiàⁿ chhin-chhiūⁿ si kóng, 
 Jı̍t chhiâ sai-soaⁿ;
goān Chú lí kap goá toà,
Àm-mı̂ ná chhim, kiû lí bô pàng-sak goá,
Choân bô i-oá, tâng-phoāⁿ lı̄-pia̍t goá khı̀;
Chān lâng ê Chú, goān lí kap goá khiā-khí.
Kiû-chú kı̄n-oá, goá sim chiū lóng bián-kiaⁿ,
Ba̍k-sái bē khó͘, chai-eh bē hāi sèⁿ-miā;
Sí-sit bē hāi, kui-thó͘ iā bián khoà-lū,
Goá ún-tàng iâⁿ, tùi-khò choân-lêng ê chú Thiⁿ-kng, Hūi-chú kim-kim khoàⁿ, m̄-chai Chin-seng ê-po͘ ē kàu-ūi bē, kàu-àm ê sı̂ Chin-seng chiū tńg-lâi. Í-keng chia̍h-àm, chiū kā Hūi-chú kóng, i tı̄ Pe̍h-hô kiô chhut-sí-soàⁿ ê chêng-hêng, Hūi-chú thiaⁿ-liáu chin lún, chiū kóng, i 2-mê-hng khah-iâⁿ A-pho-lûn ê khó͘-chiàn hō͘ Chin-seng thiaⁿ. Chin-seng thiaⁿ-liáu chin kám-ho̍k, kóng, Lí sı̍t-chāi ū khah-iâⁿ Thiⁿ-sài ê khùi-la̍t, (Chhòng 32:35) hō͘ goá thang o̍h. Mô͘-kúi ê lı̄-hāi kàu án-ni; m̄-kú Siōng-tè ê khùi-la̍t bô-hān. I moé-pái ū kiù goá tùi sí-soàⁿ chhut-lâi, iā taⁿ ū chān lí chhut-sí jı̍p-oa̍h, tio̍h o-ló I bô soah. Kóng soah 2-lâng chiū kūi-lo̍h kı̂-tó, kám-siā Siōng-tè, hit-sı̂ í-keng àm-mê. Kàu āu-lâi A-pho-lûn ū chhim-chhim hoán-hoé, iû-goân jia̍t-sim lé-pài, Chin-seng kap Hūi-chú iā bô khioh-hı̄n, iû-goân kèng-thiàⁿ i. 31 Chhù-Kak-Thâu Ê Toā-Hoé Keh-nı̂ chiaⁿ-goe̍h-chhe, Chin-seng thiⁿ-phú-kng khiâ-chhia khı̀ koè-khe sûn hoē-iú, hut-jiân thiⁿ-khı̀ piàn-oāⁿ, Chin-seng soah kám-mō͘. Tńg-lâi ê sı̂, hit-mê lâu phı̄ⁿ-hoeh, chı̍t-sı̂ o͘-àm, thâu-khak tı̍t-hı̂n, áu-thò͘ bô-soah, kha-chhiú tı̍t-tı̍t, bô-la̍t thang kóng, iā bē tín-tāng, án-ni kúi-nā jı̍t. Chin-seng siūⁿ-tio̍h tı̄ Soa-tó kàu-hoē, iáu-boē chò-chhut sím-mı̍h kang, Siōng-tè nā beh thó i ê lêng-hûn, sı̍t-chāi bô koé-chí thang hō͘ Siōng-tè kéng; siūⁿ liáu chin kiàn-siàu; khoàⁿ tio̍h 2-ê sè-kiáⁿ, 1-ê ē-kiâⁿ, 1-ê ēng-phō, bô lâng liāu-lí, soah ba̍k-sái sı̀-lâm-sûi. Kàu-hoē thè i pek-chhiat kı̂-tó. Hit-sı̂ chiū kiò Hūi-chú siá-phoe kiò It-iông lâi tàu-kò͘, iā kòng-tiān khı̀ Tang-kiaⁿ kiò Chı̀-khı̂n tńg-lâi, in-ūi kū-nı̂ in kap Lō͘-ka ı̄ⁿ-tiúⁿ ê ke-koàn khı̀ tı̄-hia. Chı̀-khı̂n chiap-tio̍h tiān-pò, jiàu-peh-peh chiū tò-lâi, beh sı̄ ū-sı̍t ē thang poe, iáu khah hó. It-iông lâi ê sı̂, Chin-seng tng teh gûi-kip, i ūi-tio̍h i cháu-tang cháu-sai, an-ùi Hūi-chú, sı̍t-chāi sı̄ saⁿ-pang-chān. Chı̍t-jı̍t khı̀ Thô-lí-san chhoē i-seng, mn̄g-io̍h beh hō͘ Chin-seng chia̍h, chē-chhia kàu Pêng-tó í-keng jı̍t lo̍h-soaⁿ, āu-lâi khiâ-chhia kàu Soa-tó, tı̄ poàⁿ-lō͘ ū chı̍t-ê kiô, chit-ê kiô sı̄ thiah khí-lâi siu-lí, in-ūi àm lah, It-iông soà bē-kı̀-tit, kai-chài bô toā sún-siong. Chin-seng tı̄ pēⁿ-chhn̂g siūⁿ i hiah àm m̄-chai siáⁿ-sū, kàu-ūi chiah chai It-iông ūi-tio̍h i hiám sàng sèⁿ-miā. Kàu-hoē ê sı̀n-chiá chē-chē lâi thàm-pēⁿ, ū-ê sàng-mı̍h, ū-ê sàng-chı̂ⁿ, Chin-seng lâu ba̍k-sái kā in kám-siā. Siūⁿ hit-kù Jı̂n-gı̄ bo̍k kau-châi,
Kau-châi jı̂n-gı̄ choa̍t. (Ké-soeh sı̄ kóng, Jı̂n-gı̄ bo̍h-tit ēng-chı̂ⁿ saⁿ-kau-poê; nā ēng-chı̂ⁿ saⁿ-kau-poê, jı̂n-gı̄ ē choa̍t-tn̄g. Siūⁿ chiah-ê lâng ēng án-ni thiàⁿ-goá; āu-lâi nā hoah siaⁿ kóng, Tèng i tı̄ sı̍p-jı̄-kè, chiū it-hoat gûi-hiám. ) Tiong-kan ū pù-lâng siông-siông lâi kóng, Thài m̄ hō͘ i khı̀ jı̍p-ı̄ⁿ khah hó. Hūi-chú kóng, Goá chai sı̄ hó; chóng-sı̄ bô-la̍t. Hit-sı̂ pa̍t-lâng sı̄ 10 kho͘ 8 kho͘, 3 thâu 2 kho͘ lâi khoàⁿ--i; nā-sı̄ chit-ê pù-lâng ê thiàⁿ Chin-seng sı̄ 2-pau ngāu-hún. Chin-seng ūi-tio̍h i toā kan-khó͘; m̄-sı̄ ài i chē-chē mı̍h chiah hoaⁿ-hí. Pó-lô kóng, Hō͘ lâng mı̍h ê lâng, pí the̍h lâng mı̍h ê lâng khah ū hok-khı̀; nā-sı̄ siat-sú i kan-ta pek-chhiat thè i kı̂-tó, iáu khah iâⁿ-koè i ê lé-mı̍h. I só͘ hiàn ê lé-mı̍h, kàu-gia̍h thang khoàⁿ-chhut i ê chû-ài loā-toā. Sèng-chheh kóng, Bē-ē thiàⁿ ū khoàⁿ-kı̀ⁿ ê hiaⁿ-tı̄, thài-thó ē thiàⁿ boē khoàⁿ-kı̀ⁿ ê Siōng-tè. I sı̄ chhin-chhiūⁿ khang-khang tùi hiaⁿ-tı̄ kóng, Hiaⁿ-tı̄ ah, goān lín tit-tio̍h sio-pá. Koh kóng, Lín ê saⁿ-thiàⁿ m̄-thang ēng oē ēng chı̍h; sı̄ tio̍h ēng kiâⁿ, ēng chin-sı̍t. I tùi-thāi goá án-ni, tùi pa̍t-lâng m̄-chai siáⁿ-khoán. I ê bu̍t-chit sı̄ hó-gia̍h; nā-sı̄ i ê sim-sı̂n sı̄ sàn-hiong. Chin-seng put-chí ūi-tio̍h i ê sàn-hiong lâi khoà-lū; iā kiû Chú kám-tōng i ê sim-koaⁿ. Chin-seng pēⁿ-sè ná gûi-kip, Hūi-chú tı̄ i ê sin-piⁿ, khan i ê chhiú teh lâu ba̍k-sái. Chin-seng sè-siaⁿ Kóng, M̄-bián hoân-ló; ná gûi-hiám, tio̍h ná pek-chhiat kı̂-tó. Sèng-chheh kóng, Ū-sı̀n ê kı̂-tó, beh kiù phoà-pı̄ⁿ ê lâng, Chú beh hō͘ i khí-lâi; i nā ū-choē beh sià-bián i (Ngá-kok 5:15, 16). Kám-siā Siōng-tè, tùi án-ni Chin-seng chiām-chiām khah hó, kàu lāu-bó tńg-lâi ê sı̂, Chin-seng lio̍h-á ē peh-khí-lâi kiâⁿ, nā-sı̄ bô-la̍t. Chı̍t mê-hng hut-jiân-kan keh-piah teh hoah hoé-sio-chhù, gê-mn̂g ê cheng khiang-khiang-kiò, chúi-lêng lòng-lòng-háu, ke-lō͘ ê lâng cháu kah pı̀n-piàng-kiò, hoé ê siaⁿ pit-pia̍k-kiò, Chin-seng chheⁿ-kiaⁿ chiū peh-khí-lâi, àⁿ-thâu chı̍t-khoàⁿ sı̄ tı̄ chhù-kak-thâu teh to̍h. Hit-sı̂ hoé-ian chhèng khí, hoé-chiah âng-phà-phà, tı̄ keh-piah ê chháu-chhù phoah-chúi phoah kah lı̄-lo̍k-chhāⁿ. Chin-seng lia̍h-kiò beh sio-tio̍h pài-tn̂g ê sió-chhù, sim-lāi chin kiaⁿ. Pún-té sı̄ hoāⁿ lı̂ oá-piah teh kiâⁿ, it-tàn ū chit-hō gûi-kip ê sū, chiū peh-khí-lâi, chiū-kín tùi hong-khı̂m hû teh lōng, ka-tı̄ chı̍t-ê hû tùi ke-lō͘ chhut-khı̀, pı̀n-piàng-kiò koh jı̍p-lâi giâ kúi-ná hāng chin tāng ê mı̍h chhut-khı̀. Sió-thêng hoé phah-hoa, hiah-ê mı̍h bô-la̍t thang hû, tio̍h pa̍t-lâng ûn-á kng chiah ē-iâⁿ. Chin-seng chiū siūⁿ, pēⁿ-khı̀ sı̄ chı̍t-khoán bô hêng-siōng ê tùi-te̍k teh kiáu-jiáu cheng-sı̂n. Cheng-sı̂n nā hō͘ i kiáu-jiáu chiū siⁿ-chhut ià-siān kan-khó͘ chhut-lâi. Só͘-í beh pēⁿ tùi cheng-sı̂n sún-siong; beh hó iā tùi cheng-sı̂n tiâu-ióng. Chia̍h io̍h, sı̄ tùi ūi-tn̂g khip-siu io̍h-liāu, hiah-ê io̍h-liāu chiū kap hoeh saⁿ-kap kiâⁿ-chiūⁿ téng-bı̄n chhı̀-kek náu, hō͘ náu ê cheng-sı̂n koh oa̍h-tāng, ná-chún kia̍h tek-á lā beh hoa ê hoé-pû hō͘ i koh to̍h. Chóng-sı̄ lo̍h-á ê í-goā ēng cheng-sı̂n tı̍t-chiap ê liâu-hoat, tùi goân-thâu chóng kong-kek, iā sı̄ sio-tâng koh khah kín lah. Chiū-sı̄ tùi ū-sı̀n ê Kı̂-tó, che-sı̄ hoān-chiá ka-tı̄ ê cheng-sı̂n siū Sèng-Sı̂n tı̍t-chiap kám-tōng ê hó hoat-tō͘ lah! Iâ-so͘ i-hó lâng, iā-sı̄ khoàⁿ i ū-sı̀n, chiū ēng Sèng-ê koân-lèng kám-tōng i, hō͘ i tit-tio̍h hó, kóng, Lí Sı̀n ū kiù lí, an-jiân tò-khı̀. Hit-sı̂ pēⁿ chiū hó. Chim-giân kóng, Sim-koaⁿ hoaⁿ-hí phoà-pēⁿ chiū hó, (17:22) sı̍t-chāi ū-lí. Che, sı̄ Chin-seng tı̄ pēⁿ-chhn̂g sı̍t-tē liān-sı̍p ê Chin-lí. * * * Chin-seng í-keng chiām-chiām ióng, chiàu-kū tı̄-lí kàu-hoē. Ūi-tio̍h phoà-pēⁿ ū khai-liáu chē-chē chı̂ⁿ, soà pı̀ⁿ-chò hū-chè-chiá; koh ke-lāi thâu-chhùi chē, put-tek-í tio̍h chioh-chı̂ⁿ lâi tō͘-jı̍t. Hó-koè ê hoē-iú, lia̍h-chún Chin-seng bo̍k-su sı̄ ū-chı̂ⁿ ê lâng, tian-tò beh kā i chioh-chı̂ⁿ. Chin-seng kóng, Hiaⁿ-tı̄ ah, chit-tia̍p goá bô, pa̍t-jı̍t nā ū, chiū hō͘ lí iā thang, mih-sái chioh. Chı̍t-jı̍t chı̍t-ê chhin-ài ê hiaⁿ-tı̄ lâi, tâm-lūn kàu Chin-seng ka-têng seng-oa̍h lân ê sū, teh kóng, thoân-kàu-su ah, goá bat thiaⁿ bó͘ chip-sū kóng thoân-kàu-su chin nńg-lō͘, ū-ê chhun-chı̂ⁿ chhun kah. Chāi goá siūⁿ, lí chı̍t goe̍h-jı̍t 30 kho͘, chı̍t-ke kiōng 8 lâng, kap Ná-a pêⁿ chē, ún-tàng sı̄ bô kàu; m̄-kú bat thiaⁿ i teh kóng, kóng lí ū chhun-chı̂ⁿ. Lí thài m̄ ké-chò kā i chioh-chı̂ⁿ, hō͘ i chai-iáⁿ ū-kàu á-bô? Chin-seng kóng, Goá ài kóng chin-sı̍t, m̄-ài ēng ké-chò; eng-kai ū chiū kóng ū; bô chiū kóng bô. Goá tit-tio̍h kàu-hoē ê thiàⁿ, án-ni kàu-gia̍h; tān-gāi tùi chit-pang ê phoà-pēⁿ iáu hū-chè 50 kho͘. Hiaⁿ-tı̄ kóng, Án-ni beh án-choáⁿ? Chin-seng kóng, Goá bô hoân-ló: in-ūi kı̀-tit goá bô chı̂ⁿ thang tha̍k-chheh, chiū thàu-chá khioh ti-sái lâi bē; āu-lâi bô kàu-gia̍h thang kau sok-siu, chiū giâ tiáⁿ khı̀ chò chún-tǹg, goá iû-goân ē-tit chut-gia̍p. Goá sı̀n Siōng-tè ē pang-chān goá. Hit-ê hiaⁿ-tı̄ thiaⁿ liáu tiām-tiām. Keh-jı̍t chhe-lâng lâi kiò Chin-seng khı̀, kóng beh kā i kóng-oē. Kàu-ūi chiū kóng, Bo̍k-su, goá cha-hng thiaⁿ-kı̀ⁿ lí hū-chè 50 kho͘, goá chá-khí beh kā lí thè-hêng, hō͘ lí an-sim chò-kang. Chin-seng kóng, Ha̍p-gia̍h chā-jı̍t m̄-thang tùi lí kóng chit-chân sū. Hiaⁿ-tı̄ kóng, Goá chai lí sı̄ chin-sı̍t ê khiàm-khoeh; chóng-sı̄ goá í-keng chai, m̄-thang tiām-tiām. Iū-koh Sèng-chheh ū kóng, Chiàⁿ-chhiú ê só͘-chò, m̄-thang hō͘ tò-chhiú chai, só͘-í goá chá-khí só͘ beh thè lí chò-ê, iā bô hō͘ ke-lāi ê lâng chai. Chin-seng kóng, To-siā lí ê in, Goān Choân-lêng ê Siōng-tè ke-thiⁿ hok-khı̀ hō͘ lí, hō͘ lí ū-chhun. In-ūi ū-ê beh hō͘ i ū-chhun; bô-ê liân i só͘ ū-ê iā beh chhiúⁿ the̍h-khı̀. Kóng, To-siā. 32 Chin Kı̂-Koài! Khiok-soat kàu It-iông, tı̄ boē khı̀ Tang-kiaⁿ ê tāi-seng, ū tı̄ Siong-tong-chng, siū-tio̍h hit-tah sian-siⁿ ê siāu-kài, tēng-iok chı̍t-chân chhin-sū. Āu-lâi tú-tio̍h chéng-chéng ê sū-chêng, It-iông siūⁿ beh hoè-iok, sim-koaⁿ oh-tit phah-sǹg, chiū tùi Chin-seng chham-siông. Chin-seng mn̄g i kóng, Sı̄ sím-mı̍h in-toaⁿ? Kóng, Chit-ê chhin-chiâⁿ sı̄ hit mê-hng ngó͘-jiân ê tiāⁿ-tio̍h; iū-koh hit-sı̄ bô teh siūⁿ beh khı̀ Tang-kiaⁿ, taⁿ tio̍h-koh kúi-nā nı̂; hòng-kiàm ná siūⁿ ná bô-ha̍h. Chin-seng kóng, Án-ni hàⁿ, iā i pún-lâng ê ı̀-kiàn cháiⁿ-iūⁿ? Kóng, Goá khoàⁿ i m̄-kam pàng-soah. In-ūi goá koat-tēng beh khı̀ Loē-tē ê sı̂, ū siá-phoe kā i sı̂, kóng-liáu khah ngē, i iā bô piàn-oāⁿ i ê sim-chı̀; iū-koh goá beh chhut-hoat ê sı̂, i iā chhin-sin tı̄ chhia-thâu, sàng goá khí-sin, koh the̍h 5-kho͘ gı̂n hē-tı̄ goá ê chhiú. Goá án-choáⁿ beh hêng--i, i tō sı̄ koh hiat-tó-tńg. Tùi hit-tiap kàu-taⁿ, goá ê sim chin bô pêng-an, put-sı̂ teh siūⁿ tio̍h-soah; nā-sı̄ i sı̄ éng bô lı̄-khui. M̄-chai hiân-heng lí táⁿ-sǹg cháiⁿ-iūⁿ? Chin-seng kóng, Goá siūⁿ-tio̍h chı̀n-hêng; In-ūi nā siūⁿ kóng sı̄ ngó͘-jiân tiāⁿ-tio̍h, tùi án-ni m̄-ài, che-sı̄ hián-bêng lán ê bô chhim-su oán-lū; iū-koh ūi-tio̍h beh koh liû-hak5, kı̂-kan khah kú, che-sı̄ m̄-tio̍h. I kı̀-jiân ū liáu-kái, chàn-sêng lí tha̍k-chheh, tek-khak sı̄ bô hiâm kú; siōng-chhiáⁿ ha̍k-būn ná kú, jı̂n-keh kap sı̀n-sı̍t sı̄ ná tāng. Siat-sú lí nā kó-jiân soah, bē-bián-tit lâng ài phoe-phêng, hit-sı̂ lán ê jı̂n-keh sit-lo̍h, sı̀n-sı̍t phah bô, jı̄m lí loā ū hak-būn, to-sı̄ chhin-chhiūⁿ o͘-hûn-tà-bū. Sio̍k-gú kóng, “Lâm-chú-hàn, tāi-tiōng-hu, it-giân hòng-chhut, sù-má lân-tui” hô-hòng lán sı̄ Ki-tok ê chhe-sài, eng-kai chū-tiōng jı̂n-keh. It-tàn kóng-chhut, tio̍h chiàu án-ni kiâⁿ, chiàⁿ-sı̄ ha̍p-lí. Ki-tok kóng I beh tèng sı̍p-jı̄-kè, Pó-lô chú-tiuⁿ beh ūi-tio̍h Chú, bô-lūn loā kan-khó͘, kàu-boé to-sı̄ bô piàn-oāⁿ in ê sim-chı̀. Só͘-í goá goān lí, goá, iā-tio̍h ū chit-khoán ê sim. It-iông thiaⁿ-liáu, kóng, Hiân-heng, lí só͘ kóng put-chí ū-lí, goá siūⁿ iā-sı̄ án-ni. Pún-jiân goá ê sim-lāi, Boeh kap M̄; 2 hāng toā kau-chiàn, tùi kin-ná-jı̍t, kái-koat pêng-hô lah. Hó, lâi chı̀n-hêng! * * * Keng-koè ū--hiah-kú, It-iông ê sin-thé ū khah ióng lah, chiū mn̄g Chin-seng kóng, Hiân-heng, Taⁿ goá tı̄-sı̂ thang koh khı̀ Tang-kiaⁿ? Chin-seng siūⁿ-liáu chiū kóng, Lūn lí khı̀ Loē-tē tha̍k-chheh, pún-té goá chin chàn-sêng lí tio̍h khı̀, chit-tiap iā-sı̄ án-ni. Chóng-sı̄ tı̄-sı̂ thang khı̀, che lán chham-siông khoàⁿ-māi. Chiàu goá teh siūⁿ, beh chhut-goā liû-ha̍k, tio̍h-ài 3-hāng chn̂g: (1) Ū só͘-hùi.
(2) Ū ióng-kiāⁿ.
(3) Ū bián-kióng. Chit 3-hāng nā khiàm chı̍t-hāng, sı̄ bē-tit sêng-kong. Chóng-sı̄ goá khoàⁿ chit-sı̂ í-keng khiàm 2-hāng, chiū-sı̄ bô kàu-gia̍h só͘-hùi, iā bô-sáⁿ ióng-kiāⁿ. Lūn só͘-hùi, nā-sı̄ ka-kı̄ ū, sı̄ khah thò-tòng, chóng-sı̄ lán chhin-chhiūⁿ Í-lı̄-a tio̍h hō͘ Ou-lı̄-pêng-cho̍k chhiáⁿ, iā hō͘ chiú-koáⁿ-lâng iúⁿ-chhı̄. Pún-té hiah-ê teh chàn-chō͘ ê lâng, kin-ná-jı̍t ū-ê sit-pāi, bô-thang chhut-la̍t, bān-it, í-āu nā koh lí ê sin-thé, siat-sú nā khı̀ liáu koh lám-sin, chiū jı̄m lí loā ū chı̂ⁿ, ū bián-kióng ê sim-chı̀, iā bô lō͘-ēng. Kı̀-jiân sı̄ án-ni, goá teh siūⁿ sı̂-kan chin khoài koè, put-jû tùi-chia tiong-chí, chiong lán it-seng hiàn-jı̍p thoân-tō-kài, chhut-lâi thoân-tō sı̄ khah hó, án-ni iā-sı̄ êng-kng Siōng-tè. It-iông kóng, Soán-bı̂n hiaⁿ iā-sı̄ án-ni kóng, goá siūⁿ iā-sı̄ ū-iáⁿ, siat-sú chhú-khı̀ poàn-tô͘ koh tōng-tu̍t, put-tàn hùi liáu só͘-hùi, iā phah-sńg sı̂-kan, se-kok-lâng kóng, Sı̂-kheh sı̄ n̂g-kim. Chin-seng kóng, Án-ni tio̍h. Nn̄g-lâng tâm-lūn ū--hiah-kú, chiū koat-tēng bô koh khı̀ Loē-tē, hiaⁿ-tı̄-á 2-lâng put-chí ū chham-siông. * * * Í-keng beh khı̀ thoân-tō, Thoân-tō-kio̍k chiū phài i thâu-jı̄m khı̀ toà Thô-lí-san ê kàu-hoē. Hit-sı̂ chiū chham-siông ha̍p-hun, koat-tēng beh tı̄ Soa-tó-chng, kiâⁿ khan-chhiú ê lé. Chin-seng ūi-tio̍h i pı̄-pān hun-in ê sū, sek-tiûⁿ chin nāu-jia̍t, goā-ūi bo̍k-su 3-lâng lâi hù, í-goā iā kài-chē lâng lâi saⁿ-kap hoaⁿ-hí. Chin-seng jı̄n i chò chhin hiaⁿ-tı̄, lâi kiâⁿ chiah-ê tāi-chı̀. It-iông keh 3-jı̍t beh chhoā-khı̀ tiàm kàu-hoē ê sı̂, kám-kek Chin-seng ê thiàⁿ, lâu ba̍k-sái saⁿ-sı̂. Chin-seng iā ēng kúi kù oē bián-lē in, tùi án-ni chiū khí-sin. Koè 3 goe̍h-jı̍t tùi Thô-lí-san, hut-jiân ū tiān-pò. (日語) chiū-sı̄ kóng, It-iông gûi-hiám, lí tio̍h koáⁿ-kín lâi. Chin-seng chiap-tio̍h chit-tiuⁿ tiān-pò, chai-iáⁿ It-iông sı̄ phoà-pēⁿ siong-tiōng, thiⁿ-kng chiū beh khı̀ khoàⁿ--i. Chai-iáⁿ tio̍h ēng-chı̂ⁿ, tú-tio̍h lāi-bı̄n iā-sı̄ bô, lı̂m-sı̂ kā chı̍t-ê lāu chí-moē chhoah 20 kho͘, khí-kiâⁿ chiū khı̀. Kàu-ūi kó-jiân sı̄ siong-tiōng-chèng; Soán-bı̂n hiaⁿ iā tı̄-hia. I-seng chín-toàn sı̄ tn̂g-á hoat-iām, tio̍h tiām-tiām tó-chhn̂g, jı̍t-mê ù-peng, khùn-peng, iā chhut-hoeh 2-pái, sı̄ ke̍k gûi-hiám. Thô-lí-san kàu-hoē ê i-seng chin thiàⁿ--i, chhin-chhiat sûn-sı̄, kóng, Chit-hō pēⁿ, i-io̍h bô lō͘-ēng; io̍h-á put-kò sı̄ pang-chān sin-thé khah ū-la̍t thang tí-tng hit-ê pēⁿ nā-tiāⁿ. Tio̍h kàu pēⁿ-kı̂ koè, sin-thé í-keng iâⁿ-koè pēⁿ-sè ê la̍t, jia̍t-tō͘ chiah ē thè. Phó͘-thong thâu-boé sı̄ 3-lé-pài ê jia̍t, tāi-seng sió-khoá, tē 2 lé-pài toā-jia̍t, tē 3 lé-pài chiām-chiām ē thè, it-poaⁿ ê tn̂g-iām sı̄ án-ni. Bô-phah-sǹg 3 lé-pài koè-liáu, 4 lé-pài koè-liáu, 5 lé-pài 6 lé-pài iû-goân sı̄ teh jia̍t, lâng sı̄ tı̍t-tı̍t jio̍k, nā beh khı̀ Iá-má jı̍p-ı̄ⁿ, bē-tit thang chē-chhia, iā bē-tit chē-kiō, poaⁿ-poaⁿ iô-iô, ún-tàng gûi-hiám. Taⁿ, chóng-sı̄ tiàm-tı̄ chia, chhut-chāi Thiⁿ-Pē chí-ı̀ chiū-sı̄. Hit-tia̍p ê kong-kéng chin chhám-tām, put-sı̂ chhı̍h-chhı̍h-chhia̍k-chhia̍k, sı̄ tok-peng ê siaⁿ; àm-sı̂ ū hoē-iú pek-chhiat teh thè i kı̂-tó. Ko-bú-chng ê sian-siⁿ, iā tiâu-kang lâi i ê chhn̂g-chêng kı̂-tó. Á!.......chiong-lâi iú-bōng ê chheng-liân, kin-ná-jı̍t i ê teng beh hoa lah.......Hit-tia̍p só͘ oá-khò sı̄ bān-koân-lêng ê Chú nā-tiāⁿ. Lâi khoàⁿ ê lâng bô-m̄ lâu ba̍k-sái. Ta̍k chá-khí thiⁿ boē kng ê sı̂, Chin-seng kap Soán-bı̂n hiaⁿ í-kı̍p kúi-nā lâng tı̄ pài-tn̂g lāi, thàu-chá chò kı̂-tó hoē, in ê kı̂-tó sı̄ hui-siông ê pek-chhiat; hit-ê chêng-kéng, sı̄ chhin-chhiūⁿ tı̄ Im-hú teh kiû-kiò Chú, kı̂-tó ê sı̂, ē chheⁿ-chhı̀n khí ka-iam, iáu-kú pek-chhiat bô choa̍t-bāng; ta̍k mê-hng ū hoē-iú ê kı̂-tó-hoē iā-sı̄ chin jia̍t. Chin kı̂-koài! Ta̍k-pái kı̂-tó soah, khı̀ kiám i ê jia̍t, lóng ke kú-nā hun, án-ni keng-koè 2, 3 goe̍h-jı̍t. Chin-seng teh siūⁿ, lâng jú tı̀-ı̀, mô͘-kúi iā jú ēng-kang; chóng-sı̄ tāi-ke it-hoat tâng-sim kı̂-tó, kàu boé chiū tit-tio̍h Sèng-lı̄. Sui-jiân sí-sí hun-sûi ê It-iông, iā-sı̄ tùi hia koh khí-lâi. Tú-tú hit lé-pài ê Chú-jı̍t Sı̂n-liông, sı̄ Ngá-kok 5:16 kóng, “Lín tio̍h saⁿ-thè jı̄n-choē, saⁿ-thè kı̂-tó, thang tit-tio̍h i-hó”. Chı̍t-jı̍t It-iông ū khí-lâi o̍h-kiâⁿ. Chit-ê siau-sit chı̍t-ē thoân, tāi-ke bô-m̄ kám-siā Siōng-tè. Hit-goe̍h ê Kı̂-tok-kàu-Pò ū kı̀ kóng, It-iông chhut-sí-jı̍p-oa̍h. Yo Bo̍k-su lâi kā i kóng, Taⁿ lí tio̍h hē-goān. * * *