Chin-seng tı̄-hia kò͘--i. Í-keng khah hó, nǹg-chhut sí-soàⁿ, Chin-seng ê toā kiáⁿ kóng, Ou-tó-sàng goá iā ài khı̀ khoàⁿ A-chek. Chin-seng kóng, Hó, chiū chhoā i khı̀, iā toà chin-chē phā-ná-pah chò tán-lō͘. It-iông thiaⁿ-kı̀ⁿ ū phā-ná-pah, kúi-nā goe̍h-jı̍t m̄-bat chia̍h, sim siūⁿ ài. Chı̀-khı̂n m̄-khéng, kiaⁿ-liáu taⁿ-chiah hó, chia̍h-liáu bô-poh. It-iông ko͘-chiâⁿ, chı̍t-tiâu hō͘ i phı̄ⁿ chiū hó chiū the̍h hō͘ i, toà hia kò͘, kiaⁿ i chia̍h-lo̍h-khı̀. Chin-seng teh siūⁿ tú-á tit-kiù ê lâng, i ê him-bō͘ tō-lí, iau chhùi-ta iā chhin-chhiūⁿ án-ni. Hiah-ê bô pēⁿ ê lâng, khoàⁿ-tio̍h hó-chia̍h ê mı̍h, bô-sáⁿ cheng-choa̍h, sı̀n-Chú khah-kú ê lâng, khoàⁿ Chin-lí bū-bū-phú-phú iā-sı̄ án-ni. 
 Keh-jı̍t thiaⁿ-kı̀ⁿ beh chò hong-thai, Chin-seng kap sè-kiáⁿ chiū beh tńg-lâi, tú-tio̍h lo̍h toā-hō͘, kàu Pat-lo̍k-khe, khe-lâu kàu hoé-chhia kiô lâu-lâu-khı̀, chı̍t-chiah pâi, 2-lâng theⁿ, hong-thai kı̀-kı̀-kiò, khe-chúi hoà-hoà-háu, chúi-sè chin hiông, Chin-seng kap sè-kiáⁿ hiám-á péng-pâi sàng sèⁿ-miā. Í-keng an-jiân koè-khe, jı̍t í-keng àm, Chin-seng bô-sáⁿ khoàⁿ-kı̀ⁿ lō͘, chiū hō͘ sè-kiáⁿ chē chū-choán-chhia ê hoâiⁿ-koaiⁿ, lâi chò ūn-choán, chí-sı̄ chiàⁿ-pêng tò-pêng, pún-sin chiàu-kū chē-chhia, soà lap hō͘ i kiâⁿ, 2-ê pē-kiáⁿ saⁿ-kap chı̀n-hêng, chiū pêng-an kàu chhù. Liáu-āu Chin-seng khoàⁿ chit-ê hong-hoat bē bái, moé-pái nā beh iā-kan pò͘-tō, chiū chio i ê sè-kiáⁿ saⁿ-kap chē-chhia. Pē, chò hoat-tōng-ki; kiáⁿ, chò ūn-choán-chhiú, sè-kan hán-iú. 
 33 Chhò-Gō͘ Ê Hêng-Lí 
 1923 nı̂ 12-goe̍h 25-mê, tı̄ Soa-tó kàu-hoē ū chò Kiù-chú-tàn Chiok-hō-hoē; keh-nı̂ chiáⁿ-goe̍h-chhe tı̄ Pêng-tó ū sin chhiàⁿ bo̍k-su; sūn-soà chiok Sèng-tàn, Chin-seng chiū chhoā Soa-tó chı̍t-tı̄n-á Chú-jı̍t-o̍h ê ha̍k-seng, khı̀ chham-ka nāu-jia̍t. 
 Keh-jı̍t chiū chiong só͘-ēng ê i-ho̍k mı̍h-kiāⁿ, í-kı̍p Pêng-tó iú-chı̀-chiá só͘-sàng ê mı̍h, jı̍p-tı̄ liú-ki-siuⁿ, koh ēng chháu-chhio̍h lâi pau, ēng soh-á lâi khún, àn-sǹg tńg-lâi chiah lâi hun-hoat. Chit-pái Hūi-chú kap kúi-nā ê lú kàu-oân iā chò-tı̄n khı̀. 
 Sı̂-kan iáu-boē kàu, Chin-seng kap ha̍k-seng, chiū toà hiah-ê mı̍h khı̀ chhia-thâu, chiū lêng-khı̀ hē-tı̄ kià-mı̍h ê só͘-chāi. Chhut-lâi tú-tio̍h Hūi-chú lâi, Chin-seng kā i kóng, Sı̂-kan iáu-boē kàu, goá lâi-khı̀ chhı̄-lāi, lín chhiáⁿ toà-chia tán-hāu. 
 Chin-seng khı̀ ê sı̂, lâng í-keng teh thiah-toaⁿ, i kiaⁿ-liáu Chin-seng bān-lâi, chiū seng-khı̀ thiah, thiah-liáu chiū chhoē hit-kiāⁿ hêng-lí beh khı̀ kat tâng-pài, phoè hoé-chhia. Khoàⁿ-lâi-khoàⁿ-khı̀, tı̄ chhia-thâu ê mn̂g-kháu ū chı̍t-kiāⁿ, chiū kā i hû khı̀ kià. Chin-seng kàu-ūi, Hūi-chú kóng, Goán í-keng kià-liáu. Tú-tio̍h teh ka-toaⁿ, tāi-ke kui-tı̄n chiū khı̀ chē-chhia. 
 Ê-hng tńg-lâi, í-keng chia̍h-pá, Chin-seng chiū hû hit-kha hêng-lí beh lâi tháu, chı̍t-ē hû,.......Oá, thài chiah tāng! Soh-á tháu-khui, chháu-chhio̍h hian-khoàⁿ. Ō--hò koh m̄-sı̄ liú-ki-siuⁿ, sı̄ chı̍t-kha kū-siùⁿ ê gû-leng-siuⁿ. Taⁿ,........lán-ê m̄-chai ū tı̄ chhia-thâu bô. 
 Chin-seng chiū-kín cháu-khı̀ Soa-tó-ia̍h, kā i kóng boé pang-chhia, tı̄ Pêng-tó beh tńg-lâi ê sı̂, chı̍t-kiāⁿ hêng-lí kap lâng oāⁿ m̄-tio̍h, ke-lāi khoàⁿ-chhò, chiong pa̍t-lâng ê jı̄n-chò ka-tı̄--ê, m̄-chai goán hit-kiāⁿ iáu-tı̄ Pèng-tó-ia̍h á-bô? Ia̍h-tiúⁿ sı̄ chhin-chhiat ê lâng, chek-sı̂ choān tiān-oē khı̀ mn̄g. Pêng-tó-ia̍h ê lâng kóng, Bô--o͘h...Chin-seng chin hoân-ló, siūⁿ-liáu iā hó-chhiò, chóng-bô goán jı̄n m̄-tio̍h, i iā jı̄n m̄-tio̍h. I nā kó-jiân the̍h-khı̀, chit-tia̍p ún-tàng tháu-khui iā teh kı̂-koài. Ná siūⁿ ná ài-chhiò. 
 Chin-seng kā ia̍h-tiúⁿ kóng, Goá ê hêng-lí sı̄ liú-ki-siuⁿ, pau chháu-chhio̍h, khún soh-á, bô tah khan-á, pài-thok Pêng-tó ia̍h-hu chim-chiok khoàⁿ-māi. Thêng ū hiah kú, hoê-ho̍k kóng, Khiok ū chı̍t-kiāⁿ bô siá-miâ, chit-tia̍p tı̄ lāi-bı̄n. Chin-seng kóng, Phah-sǹg sı̄. Keh chá-khí chiong chit-kiāⁿ chhò-gō͘ ê hêng-lí, phoè bô-chı̂ⁿ ê hoé-chhia, sàng tò-tńg-khı̀ Pêng-tó-ia̍h. Chin-seng khiâ chhia-á khı̀ niá. Kā ia̍h-hu kóng, Cha-hng kóng tiān-oē, hêng-lí the̍h-chhò, chiū-sı̄ chit-kiāⁿ, taⁿ goá hē-tı̄ chia. Ia̍h-hu kóng, Hit-ê Loē-tē-lâng chhoē lóng bô, í-keng khı̀ pò-kò, lí tio̍h chhiáⁿ tán-hāu, i sáⁿ-thêng ē koh lâi. Chin-seng kóng, Khah sit-lé, chit-ê hêng-lí sı̄ goá boē-lâi ê sı̂, hū-jı̂n-lâng hû m̄-tio̍h, i chhoē bô, sim-koaⁿ ún-tàng kan-khó͘; goá-ê oāⁿ m̄-tio̍h iā-sı̄ chin gêng-sim. Taⁿ, chóng-sı̄ án-nè, goá iā chin bô-êng, hit-tia̍p beh tńg-lâi, i-ê hē-tı̄ chia, goá-ê beh phoè-khı̀ Soa-tó-ia̍h, khah hùi-sı̂n chiū-sı̄. I sáⁿ-thêng nā-lâi chhiáⁿ kā i kóng, goá kau-tài beh kā i hoē sit-lé chiū-sı̄. Kóng soah chiū tńg-khı̀. Chhù-nih hiah-ê lú kàu-oân, chhiò ka̍h kı̍h, kı̍h, kı̍h! 
 34 Mō͘-Hiám Koè Sí-Hô 
 Chin-seng tiàm-tı̄ Soa-tó, le̍k-koè kúi-nā nı̂. Chit-pái khiā-chhiu-sı̂, kap Hūi-chú keng-koè Saⁿ-têng-khe, khı̀-kàu Siōng-kiaⁿ-chng pò͘-tō. Hit-nı̂ ê toā-chúi, hé chin bô siat-thái. Pò͘-tō liáu, jı̍t lo̍h-soaⁿ, Chin-seng kap Hūi-chú saⁿ-chhoā ǹg Soa-tó-chng chiū tńg-lâi. Koè-liáu thâu-têng pâi, í-keng àm, kiâⁿ-kàu 2-têng-khe, bô khoàⁿ-kı̀ⁿ lō͘. Hit-sı̂ khe-lâu kàu, chúi-sè toā, theⁿ-pâi--ê iū tńg-khı̀: nā beh chı̀n-chêng sı̄ khe-lâu, nā beh thè-āu iā khe-lâu; beh tò-tńg, chiū tú-á hit-iân theⁿ-pâi--ê iā tò-khı̀ liáu. Chin-seng kap Hūi-chú toà-hia, sim-kông-hoé-to̍h, ná-chún sio̍k-giân kóng, Kiò-thiⁿ, thiⁿ bē-ı̀n; kiò-tē, tē bē-ı̀n. Nā beh toà khe-kı̂ⁿ, sı̄ toā-chúi ē im-khí-lâi, kin-tú iā-sı̄ sí. Chit-tiâu khe, siông-siông tū-sí lâng, chin-chiàⁿ sı̄ Sí-hô lah. 
 Tiàm-hia ná siūⁿ, ná toā, nn̄g-lâng koat-sim ǹg Soa-tó-chng, mō͘-hiám chiū lo̍h-khe khı̀. Chin-seng khan Hūi-chú ê chhiú, it-bōng-bû-chè, ná liâu ná chhim, tū kàu poàⁿ-sin. Chúi-sè hiông-kài-kài, khe-thâu iū chin-chē chháu-se, chhiū-ki tı̍t-tı̍t lâu--lâi, hoàng-hoàng-kiò, chin toā-siaⁿ. Chin-seng kap Hūi-chú, khiā lóng bē-tiâu, ài-kín bē chı̀n-pō͘. Liâu ná khı̀, chúi ná chhim, iū-koh hiông, put-chí kiaⁿ, siūⁿ-tio̍h Ki-tok-tô͘ kap Hiân-bōng, liâu-koè Sí-hô ê chêng-hêng, sim-koaⁿ chin tông-chêng. Chúi-sè chin toā, koah-lâi-koah-khı̀, chı̍t-ê bûn-sin ê Chin-seng, kap chı̍t-ê nńg-chiáⁿ ê Hūi-chú sı̄ gûi-hiám lah! Kúi-nā-pái hiám-hiám kā in poà-khui; chóng-sı̄ Hūi-chú khı̂ⁿ-tiáu tı̄ Chin-seng; Chin-seng iā ēng chiàⁿ-chhiú khan i chin kian-kò͘, Sí-hô ê chúi bô-hoat-tit i ta-oâ lah! Tùi án-ni chiū mō͘-hiám koè-hô. Kı̀-tit Pó-lô kā Lô-má-lâng kóng, Chı̄-chūi ē keh-tǹg lán tı̄ Ki-tok ê thiàⁿ? He̍k-sı̄ hoān-lān, he̍k-sı̄ khùn-khó͘, he̍k-sı̄ khún-tio̍k, he̍k-sı̄ iau-gō, he̍k-sı̄ thǹg-theh, he̍k-sı̄ lāi-to ah? ........Hoán-tńg tı̄ chiah-ê sū, lán tùi thiàⁿ lán-ê tek-sèng kàu ū-chhun (Lô-má 8:35-37). 
 Chhù-nih ê lâng niau-niau-khoàⁿ, khah toā-àm, Chin-seng kap Hūi-chú koh koè-liáu tē 3-iân, pêng-an kàu-chhù, chiong hit-ê chêng-hêng kóng hō͘ thiaⁿ, tāi-ke kóng, Ái-ioh, hó-kai-chài! 
 * * * 
 Koè kúi-nā-jı̍t Chin-seng khiâ thih-bé, koè Lı̄-ko-soaⁿ kàu Ko-bú-chng beh khı̀ Hú-siâⁿ. Kàu Ko-bú-chng ê sı̂ chiū thêng-kha, oa̍t-jı̍p-khı̀ khı̀ chhoē Se-bûn sian-siⁿ. 
 Ō͘!......jı̍p-khı̀ kàu-tè, chēng-chauh-chauh......Koh kiâⁿ-jı̍p lāi-thiaⁿ, ū kúi-nā ê chí-moē tài iu-iông chē-tı̄ hia; iā āu-piah-lo̍h, ū kúi-cha̍p lâng tı̄-hia tiām-tiām teh kı̂-tó. Chin-seng siūⁿ, kin-ná-jı̍t m̄-sı̄ pai-2, iā m̄-sı̄ pài-3, m̄-sı̄ pài-5, koh iā m̄-sı̄ lé-pài-jı̍t, chiáⁿ-iūⁿ teh chò kı̂-tó-hoē. Siūⁿ put-kái, chiū mn̄g hiah-ê chí-moē kóng, Se-bûn sian-siⁿ tı̄ tó-ūi? Ìn kóng, I chit-tia̍p tı̄ pâng-lāi, sian-siⁿ-niû in-ūi sán-jio̍k-jia̍t, chin siong-tiōng. Hit-sı̂ Se-bûn sian-siⁿ thiaⁿ-kı̀ⁿ Chin-seng ê siaⁿ, chiū chhut-lâi, chin hoân-ló ê khoán, kı̀ⁿ-tio̍h Chin-seng ba̍k-sái kô-kô-lı̀n, kóng, Chin-seng bo̍k-su, goá khoàⁿ lí lâi, sim-koaⁿ chin kan-khó͘, Chin-seng bē-hiáu i ê ı̀-sù. I kóng-liáu, chò i khı̀ āu-bı̄n kap lâng kı̂-tó, Chin-seng chiū jı̍p i ê pâng. Hit-tia̍p kúi-nā ê chí-moē tı̄-hia, in sió-chek tı̄ chhn̂g-piⁿ teh kā i loa̍h heng-khám. Sian-siⁿ-niû í-keng m̄-chai-lâng, kha-chhiú bē tín-tāng, kan-ta i ê chhùi iáu teh oa̍h nā-tiāⁿ; chóng-sı̄ bē kóng-oē, bı̄n iā sit-sek. Chin-seng pêng-sò͘ kap i sı̄ siong-se̍k ê pêng-iú, hut-jiân khoàⁿ i beh tùi chit-ê sè-kài keng-koè Sí-hô khı̀ hit-ê sè-kài, jı̂n-chêng bē-kı̀m-tit lâu ba̍k-sái. I kú-kú thâu-khak bô tín-tāng, sı̄ oa̍t-tı̄ chhn̂g-āu, lâng kā i kóng, Chin-seng bo̍k-su lâi beh khoàⁿ--lí neh! I chek-sı̂ cheng-sı̂n oa̍h-tāng, ná-chún Ngá-kok thiaⁿ-tio̍h Iok-sek iáu tı̄-teh, bı̄n-iông chin hoaⁿ-hí, oa̍t-koè-lâi khoàⁿ Chin-seng mn̄g i kóng, Sian-siⁿ-niû, lí ê sim pêng-an mah? Ìn kóng, Pêng-an; Chin-seng bo̍k-su ah! Goá chin ài thiaⁿ lí kóng tō-lí, chhiáⁿ lí chit-tia̍p kóng hō͘ goá thiaⁿ. Chin-seng kóng, M̄-sı̄ goá ê tō-lí hó-thiaⁿ, sı̄ lán ê Iâ-so͘ teh hó. I ê chin-lí tek-khak tı̄ lán ê sim-tiong chò chúi-goân lâu bô-soah, kàu éng-oán-oa̍h. Pēⁿ-lâng tı̀m-thâu sè-siaⁿ kóng, Sı̄......kàu éng-oán-oa̍h! Chin-seng kóng, Lí chit-tia̍p ài an-chēng, goá m̄-thang kiáu-jiáu lí siuⁿ-kú, chit-sı̂ goá ài thè-lí kı̂-tó. I tı̀m-thâu hoaⁿ-hí, kóng, Hó. 
 Chin-seng kūi teh, chhiú hoāⁿ i ê thâu-hia̍h kı̂-tó kóng, Pē-ah! Kiû lí lı̂n-bín lí ê lú-pı̄, nā ha̍p lí ê chí-ı̀, hō͘ i tı̄ sè-kan, thang koh chò lí ê kang, êng-hián lí ê miâ. Chóng-sı̄ chit-ê poe nā tio̍h lim...i, che iā m̄-sı̄ goán ê chú-tit i, goān choân-lêng ê Sèng-chhiú hû-chhı̂ i, hō͘ i pêng-an, éng-oán tiàm lí ê sin-piⁿ. A-bēng....... 
 Kı̂-tó soah, Chin-seng khan i ê chhiú, kā i saⁿ-sı̂ kóng, Sian-siⁿ-niû, lán tı̄ sè-kan, goá chit-tia̍p beh kap lí saⁿ-lı̂, ǹg-bāng saⁿ-kı̀ⁿ tı̄ thiⁿ. I chhiò-chhiò, tı̀m-thâu kóng, sı̄..... 
 Chit-ê kèng-ài ê chí-moē, hit-mê chiū tùi Sí-hô koè-khı̀ liauh! Se-bûn sian-siⁿ, ūi-tio̍h i toā ē ai-siong. 
 * * * 
 Á! Beh koè-liáu Sí-hô, sı̍t-chāi sı̄ chin mō͘-hiám. Chit-pêng ê lâng teh bán-liû, hit-pêng ê sèng-sài teh iau-kiû, Tio̍h lâi tio̍h lâi. Chóng-sı̄ beh kui-khı̀ lâi--hê, jı̍t-chí nā-sı̄ tiāⁿ-tio̍h, hé-sı̄ tio̍h koat-sim lah! Khah mō͘-hiám, khah pi-siong iā-tio̍h ǹg chó͘-ke lâi kiâⁿ. Á! Sí-hô, sí-hô! (Tù-chiá iā jı̍t-jı̍t ná kı̄n chit-ê Si-hô lah!) Thâu-chêng ū êng-kng, ū chí-ı̀, āu-bı̄n ū o͘-àm ū siong-pi. Āi--ah! Tio̍h chhit ba̍k-sái lâi koat-sim lah! Sí-hô ah! Jı̄m lí loā hiông-lâu tiòng 7-poē, goá tek-khak beh mō͘-hiám lâi ta̍h-phoà! Kàu ta̍t bo̍k-tek chiah soah. 
 * * * 
 Koè kúi-nā lé-pài, se-bûn sian-siⁿ siá chı̍t-siú chū-ùi ê si, kià hō͘ Chin-seng kàu-chèng, soà thok i chò-tiāu lâi hô. Chin-seng chhiok-kéng-seng-chêng, chiū kia̍h-pit lâi siá-si, chiū-sı̄ kóng. 
 (Tê-ba̍k:Siū-siong ê Lô͘-tek) 
 1. Ka-lı̄-lı̄ hái, ô͘-piⁿ lô͘-tek. 
Ki-hio̍h bō͘-sēng chheⁿ-le̍k;
Ā, khó-sioh ah, hong hut-jiân khí,
Lô͘-tek siū siong hiám chih.
(Hô) Siū-siong lô͘-tek, Chú chiàu-kò͘ bô at-chih,
Lí thang an-sim, Chú iā kò͘-lí bô-lı̄,
Sè-jı̂n oán-jiân lô͘-tek chêng-hêng,
Ū-sı̂ pêng-an sim-chheng;
Á, khó-sioh ah, hō hut-jiân kàu,
Hiám choa̍t-bāng ba̍k-sái lâu Chin-seng chit-siú si siá-liáu, ná gı̂m ná ū chu-bı̄. Á! Beh mō͘-hiám koè Sí-hô, goá iā chin ài gı̂m hit-siú si. 35 Lí Sı̄ Chin-Seng Mah? Khiok-soat kúi-nı̂ chêng, Chin-seng beh lâi Soa-tó kàu-hoē hit-sı̂, ū kā Sat-kai bo̍k-su kóng, “Chı̄n só͘-ē beh lo̍h lâm pang-chān lí”. Chit-kù oē m̄-káⁿ bē-kı̀-tit. Ū chı̍t-jı̍t thiaⁿ-kı̀ⁿ Sat-kai bo̍k-su lı̂m-chiong ê jı̍t beh kàu, Chin-seng khı̀ pēⁿ-sek hóng-mn̄g i, kóng, Sat-kai Sian-siⁿ lí ū sím-mı̍h oē ài hoan-hù goá? Hit-sı̂ Sat-kai Bo̍k-su í-keng sit-siaⁿ, ài-kóng bē-chhut, Chin-seng áⁿ hı̄-khang tı̄ i ê bı̂n-chhn̂g-piⁿ, lâi thiaⁿ i bô-siaⁿ ê oē. I kóng, Goá m̄-bián hoan-hù, goá chai lí só͘ beh chò, tek-khak iâⁿ-koè goá só͘ kóng. Chin-seng kóng, Hó, lí tı̄ Thiⁿ-Pē bı̄n-chêng ê sı̂, tio̍h thè-goá kı̂-tó hō͘ goá sim-chı̀ ē chiap-soà lí ê kha-pō͘...kàu...sêng...kong...Kóng-liáu nâ-âu-kńg tı̄ⁿ, Sat-kai sian-siⁿ kóng, Mih-sái thı̂-khàu lâi chô-chak goá ê sim ah! Goá ê kang í-keng chheng-chhó, goá ê sim í-keng piān lah, goá hoaⁿ-hí tńg-khı̀......Chin-seng kóng, Kiû Chú chih-chiap lí. Í-keng kóng-soah, Chin-seng chiū tńg-khı̀. Hit-mê in pêng-tó kàu-hoē khí pài-tn̂g ê siàu kiat chheng-chhó, Sat-kai bo̍k-su chiū lı̄-pia̍t sè-kan, èng-giām i só͘ kóng, pài-tn̂g nā khí hó, goá chiū beh tńg-lâi-khı̀. * * * Chit-tia̍p liáu-āu, Chin-seng ta̍uh-ta̍uh siūⁿ i kap Sat-kai bo̍k-su choè-āu ê tâm-lūn, kı̀ⁿ-nā ē-hiáu chò, tek-khak beh ūi-tio̍h i ê sim-chı̀ lâi tio̍h-boâ. * * * Āu-lâi kàu-hoē ū siat chı̍t-ê Sáng-eh-suh Sin-pò-siā, sı̄ phài Chin-seng teh kiam-jı̄m. Khí-thâu chhòng-siat chit-keng hoē-siā, Chin-seng kap tông-chı̀ ê lâng, ū hùi loā-chē sim-sı̂n, liáu loā-chē khó͘-kang. Soa-tó kàu-hoē ê hoē-iú, kóng, Hit-ê bô-chı̂ⁿ-kang cháiⁿ-iūⁿ nı̂-nı̂ sı̄ lí teh láng, kiám bô pa̍t-lâng thang saⁿ-kāng? Chin-seng kóng, Che-sı̄ kàu-hoē ê sū-gia̍p, chit-tia̍p bô tú-hó lâng thang khı̀, goá bû-kò chiām-sı̂ ı̂-chhı̂. Iū-koh che iā-sı̄ sian-jı̂n Sat-kai bo̍k-su ê sim, goá kam-goān thè i. In-ūi goá ū chı̍t-ê ku-koài-sèng, Bó͘-hāng tāi-chı̀ nā ín beh hō͘-lâng kau-tiōng, chiū bô-lūn loā kan-khó͘, goá iā beh khı̀ chò. Hoē-iú thiaⁿ-liáu chhiò-chhiò. Chin-seng tùi Soa-tó kàu Sang-eh-suh hoē-siā, lō͘-thâu ū chit 2-phò͘ koè-khe koè-chúi. Nā tio̍h chhut-khı̂n ê jı̍t, sı̄ toà pn̄g-pau, chhēng ba̍k-kia̍h, tı̀ chháu-le̍h, Tâi-oân-saⁿ, liáu-khe koè-kiô, khı̀-tò lóng-sı̄ khiâ thih-bé. Chiàu-khoàⁿ táⁿ-pān chin bô-tio̍k; m̄-kú án-ni chia̍h liâng-chúi ū khah sio̍k. * * * Chı̍t-jı̍t Chin-seng tı̄ hoē-siā lāi teh ké-kó, thâu-khak chhih-chhih, hut-jiân chı̍t-ê loē-tē kéng-chhat jı̍p-lâi. Chin-seng chhiáⁿ i chē, i hm̀-hm̀-kiò lóng bô ı̀n. Chin-seng mn̄g i sím-mı̍h tāi-chı̀? I ok-khia̍k-khia̍k, kóng, Lí bô khoàⁿ lín lāi-té chı̍t-ê lâng thǹg-pak-theh mah? Chin-seng kóng, Tú-á goá to bô khoàⁿ-kı̀ⁿ, nā ū, sı̄ chit-moá taⁿ-chiah thǹg. (Sı̄ in-ūi joa̍h, chı̍t-ê siā-oân thǹg-saⁿ tiàu-tı̄ thâu-chêng, khı̀ āu-piah lâm léng-chúi, koh-lâi thâu-chêng beh chhēng-saⁿ, tú-tú hit-ê kéng-chhat lâi). Kéng-chhat kóng, Goá tú-á chiū khoàⁿ-kı̀ⁿ, án-choáⁿ lí chit-tia̍p chiah khoàⁿ-kı̀ⁿ! Chiū kiò hit-lâng oá-lâi, mn̄g i sím-mı̍h miâ, Chin-seng teh siūⁿ, thǹg-saⁿ hoān-hoat, sió-khoá hoa̍t, siū kà-sı̄ iā-sı̄ tio̍h. Lō͘-boé khoàⁿ-tio̍h hit-ê kéng-chhat, teh mn̄g i sím-mı̍h miâ, i chiū kā i kóng, kéng-chhat bē-hiáu thiaⁿ; chiū kia̍h-pit siá hō͘ khoàⁿ, iū-sı̄ bē-hiáu khoàⁿ; siū-khı̀ tùi i ê chhiú chiū kā i koat--lo̍h-khı̀. Chin-seng khoàⁿ-liáu phah-kat-kiû, chiū thêng-pit mn̄g i kóng, Lí kı̀ i ê miâ beh sím-mı̍h tāi-chı̀? Kóng, Beh hoa̍t-kim. Chin-seng kóng, Beh hoa̍t-kim, lí ū-bat kúi-pái kā i tiong-khok bô? Hit-sı̂ kéng-chhat-á soà jiá-tùi Chin-seng lâi, soà bô kı̀ i ê miâ, phō͘-á siu-liu khí-lâi, hoa̍h tùi Chin-seng ê toh-á oá-lâi, kóng, Án-choáⁿ goá tio̍h tiong-khok, bô tiong-khok bē hoa̍t-tit á m̄ sı̄? Chin-seng kóng, Nā beh hoa̍t, thang hoa̍t, he sı̄ lí ê chú-ı̀, goá kan-ta ài-chai lí ū kúi pái kiò i m̄-thang thǹg-theh. Kéng-chhat chin siū-khı̀, mē kóng, Lí m̄-bat kui-kí. (gōng-gōng)
(phòng-hong-ku)
(chhàu-chheⁿ-ku) tı̍t-tı̍t beh phah Chin-seng. Nā-sı̄ Chin-seng tiām-tiām, chò i siá-jı̄, bô beh chhap i. Siūⁿ i nā ài phah, goá iû-goân sı̄ bô tí-khòng-chú-gı̄. Lō͘-boé chiū mn̄g, Lí sím-mı̍h miâ? Chin-seng khoàⁿ i beh kı̀ i miâ, chiū bêng-bêng kā i kóng, Goá sı̄ Soa-tó ê Chin-seng. Hit-ê kéng-chhat thiaⁿ chı̍t-ē tio̍h-kiaⁿ, kóng, Hâⁿ, lí sı̄ Chin-seng? (Sı̄ in-ūi Chin-seng tı̄ gê-mn̂g ū chhut-miâ, khoàⁿ i chhēng Tâi-oân-saⁿ thoa ba̍k-kia̍h, chiū khoàⁿ i bô-hiān,) Ìn kóng, Sı̄, goá tú-á mn̄g lí chı̍t-kù khoàⁿ ū kúi pái kā i tiong-khok, lí siáⁿ-sū hiah siū-khı̀? Kéng-chhat chit-tia̍p chiū tńg sè-siaⁿ kóng, Chiàu hoat-tō͘ m̄-bián tiong-khok, nā khoàⁿ-kı̀ⁿ chiū ē hoa̍t-tit. Chin-seng kóng, Se-kok-lâng ū kóng, Hó ê hoat-lu̍t āu-piah tio̍h toè lāi-kiàm. Án-ni lí khoàⁿ-kı̀ⁿ chiū beh hoa̍t, iā-sı̄ thang, in-ūi lí m̄-sı̄ khang-khang koà-kiàm. Kok-ka beh soan-chiàn, siōng-chhiáⁿ tio̍h hān in 24 tiám-cheng, hô-hòng chit-chân sió-khoá sū? Nā-sı̄ goán chong-kàu-ka, hoē-iú ū m̄-tio̍h, èng-kai seng kā i khó͘-khǹg, i nā m̄-thiaⁿ, chiah chiàu kui-kí pān--i. Goá hi-bōng lín kéng-chhat-kài iā tio̍h án-ni. Chit-ê lâng tı̄-chia só͘ thàn kúi-kak-gı̂n, ūi-tio̍h chin joa̍h, thǹg-saⁿ khí-lâi jiû léng-chúi, beh the̍h-saⁿ koh chhēng, chiū tú-tio̍h lí lâi. Che m̄-sı̄ kò͘-ı̀ beh ûi-ke̍h, siat-sú nā tio̍h hoa̍t, goá goān thè i hoa̍t. Só͘-í hoa̍t ê tāi-seng tio̍h seng tiong-khok; nā m̄-thiaⁿ, í-āu koh hoān-tio̍h, chiū-sı̄ ûi-ke̍h, hit-sı̂ èng-kai hoa̍t, kong-tō. Taⁿ tio̍h hoa̍t loā-chē, goá thè i chhut. Kéng-chhat thiaⁿ-liáu, phō͘-á siu-siu khí-lâi, kóng, Án-ni hó, āu-pái m̄-thang, kóng-soah chiū khı̀. * * * Hit ē-tàu Chin-seng sàng chı̍t-ê pêng-iú khı̀ chhia-thâu. Hit-ê pêng-iú kóng, Goá kā lí siāu-kài chı̍t-ê lâng-kheh, Chin-seng kóng, Hó, chiū toè i jı̍p-chhia. Kā Chin-seng kóng, Chit-ūi sı̄ Kūn-siú, ē-po͘ beh khı̀ Káu-chàn-chng. Chin-seng hit-sı̂ chhēng ba̍k-kia̍h, tı̀ chháu-leh, Tâi-oân-saⁿ, khò͘-kha chiàⁿ-pêng kha-thâu-u phoà chı̍t-âm, siūⁿ-tio̍h chin kiàn-siàu, chiū-kín tùi phoà-khang ê ūi am-teh, kap i kiâⁿ-lé. Pêng-iú iā kā i siāu-kài kóng, Chit-ūi sı̄ Sáng-eh-suh Sin-pò-siā ê chú-pit. Kūn-siú thiaⁿ-kı̀ⁿ chin hoaⁿ-hí, kóng, Goá kú-kú chiū thiaⁿ lí ê miâ, taⁿ chhiáⁿ chò-hoé chē. Chiū chin chhin-chhiat, chhiáⁿ Chin-seng chē-tı̄ i ê sin-piⁿ tâm-oē. Chin-seng kóng, Goá chin sit-lé: in-ūi óng-lâi khiâ-chhia koè-chúi, táⁿ-pān án-ni khah lı̄-piān, Kūn-siú kóng, hó, bô-hông, bô-hông. Tâm-lūn liáu, sı̂-kan kàu, Chin-seng lo̍h-chhia, Kūn-siú saⁿ-sı̂ chiū khı̀. Chin-seng tńg-lâi, kám-kek Kūn-siú ê hó-lé, ná-chún Sèng-chheh kóng, Bô ēng goā-māu chhú-lâng. Koaⁿ, chò jú toā jú khiam-pi, jú hó-lé; Ē-sái-tit kóng, Lâng nā sim-chı̀ chū-ko, hoâiⁿ-pō͘, thang toàn hit-ê lâng, jı̂n-keh bô koân.