36 Mn̄g Siōng-Tè 
 Chin-seng tiàm Soa-tó Kàu-hoē chin-chē tāi-chı̀. 
 Chı̍t-jı̍t sı̄ lé-pài-jı̍t, Chin-seng kap Chú-jı̍t-o̍h ê ha̍k-seng chū-chı̍p, mn̄g in kóng, Cha-hng sè-sio̍k-lâng teh ngiâ má-chó͘, lāng toā-kó͘, lín tiong-kan sáⁿ-lâng ū khı̀ khoàⁿ? Tāi-ke tiām-tiām; kı̂-tiong chı̍t-ê miâ-kiò Jı̂n-chû-sàng, hit-nı̂ oá 8-hoè, chin lêng-lāi tit-lâng-thiàⁿ. I ka-tı̄ chit-ê gia̍h-chhiú, kóng i ū khı̀. Chin-seng o-ló i láu-sı̍t, kā i kóng, Jı̂n-chû-sàng, hit-hō pài-pu̍t-á-hı̀, sı̄ m̄-hó ê tāi-chı̀, āu-pái m̄-thang khı̀; nā khı̀, Siōng-tè bô hoaⁿ-hí. Jı̂n-chû sàng kóng, Hó. 
 Chú-jı̍t-o̍h tha̍k-soah, Jı̂n-chû-sàng kā Chin-seng kóng, Bo̍k-su ah, goá chit-tia̍p teh koâⁿ, chá-khí bē-tit hù lé-pài. Chin-seng bong i thâu-hia̍h sio-jia̍t sio-jia̍t, chhùi-phoé léng-léng, bı̄n-sek chheⁿ-chheⁿ, chai i teh khí-phoà-pēⁿ, chiū kā i kóng, Hó, lí thang tńg-khı̀. 
 Jı̂n-chû-sàng tńg-khı̀ liáu-āu, liâm-piⁿ khí-koâⁿ hoat-jia̍t, hit-mê chin chhia-poa̍h, i ê pē-bó chin hoân-ló. In-ūi chhin-chhiūⁿ A-pek-lân, nı̂-hoè lāu, chiah tit-tio̍h kiáⁿ, só͘-í chin thiàⁿ--i, pó-sioh--i. M̄-kú ná pó-sioh, ná hùi-khı̀; ná chiàu-kò͘, ná siong-tiōng. Sı̍t-chāi chin kı̂-koài. 
 Thiⁿ-kng thàu-chá, Chin-seng khı̀ khoàⁿ--i, hit-sı̂ Jı̂n-chû-sang chin toā-jia̍t. Piⁿ-á ū i ê pē-bó toā-chí teh khàn-hō͘, iā ū pa̍t-lâng teh chiàu-kò͘. 
 Koh keh-jı̍t, in-ūi thè-jia̍t ê io̍h-á chia̍h-bē-kiâⁿ, chiū chai chit-ê pēⁿ m̄-sı̄ sió-khoá. Lāu-pē chiū chin tio̍h-kip, sui-jiân ka-tı̄ sı̄ i-seng, iáu-kú tı̄ chit-tia̍p soà loān-loān, sı̄ chhiáⁿ pa̍t-lâng lâi teh hoāⁿ. Chin-seng beh khı̀ Sáng-eh-suh, hit chá-khí oat jı̍p-khı̀ kā i khoàⁿ, chiū chai Jı̂n-chû-sàng tı̂m-tāng lah. Kā i ê lāu-pē kóng, Sian-siⁿ, Siōng-tè chit-pái ēng chit-ê ûi-lân ê būn-tê beh hō͘ lí ı̀n-tap. Sian-siⁿ tiām-tiām, moá-sim ê ut-chut. 
 Sió-thêng Jı̂n-chû kóng, i chhùi-ta, hit-sı̂ chiū ēng pēnng hō͘ i lim. Lim kúi-nā chhùi, hut-jiân piàn-sek, ngó͘-hêng koh-iūⁿ; kha-chhiú bán-me, tı̍t-tı̍t thiu-chhoah, ba̍k-chiu tiàu-tiàu, gê-chô kā tiâu. Chı̍t-sı̂ pâng-lāi chin chheⁿ-cho̍h, loān kún-kún, i ê lāu-bó a-ché mà-mà-khàu. Ná-chún kng-teng hut-jiân hoa, hit-ê kong-kéng chin chhám-tām. Chin-seng khoàⁿ-liáu kha-chhiú ē-chhoah. 
 Chiū koáⁿ-kín kā i chù-siā, chóng-sı̄ iû-goân ba̍k-chiu chhāi-chhāi, bē-ē kóng-oē, chı̍t-jı̍t kúi-nā pái, án-ni thiu-chhoah. Chı̍t-pái thiu-chhoah, chiū ke chı̍t-pái hoân-ló, án-ni keng-koè kúi-nā-jı̍t. I ê ke-lāi sı̄ bē-kóng-tit ê siong-pi. I ê lāu-pē m̄-chai khùn m̄-chai chia̍h, khoàⁿ i só͘ thiàⁿ ê kiáⁿ, chı̍t-jı̍t koè chı̍t-jı̍t, lóng-bē thè-jia̍t, iā-bē cheng-sı̂n. Koh siūⁿ-tio̍h nı̂-hoè í-keng chē, só͘ thiàⁿ ê kiáⁿ teh-beh pia̍t-sè. Á! Siūⁿ-liáu soà cheng-sı̂n hūn-loān, ū-sı̂ chhiò, ū-sı̂ khàu, loān-loān liām, loān-loān kóng. Kóng, Siōng-tè to beh siúⁿ-sù lán, cháiⁿ-iūⁿ beh koh thó--khı̀, kiám-ū chit-hō lí, chin put-su-gı̄, chin put-su-gı̄!.................Ke-lāi ê lâng soà ke chı̍t-chân ê hoân-ló lah. 
 Jı̂n-chû-sàng, 3 lé-pài kú m̄-chai thiⁿ-tē, i ê lāu-bó put-sı̂ khı̀ in āu-piah khàu-kiáⁿ, i ê chhin-lâng ta̍k-jı̍t to-sı̄ ba̍k-sái khoà ba̍k-kiⁿ. Chin-seng khoàⁿ-tio̍h in án-ni, chiū put-sı̂ tı̄-hia an-ùi in, kā i tàu pang-chhiú. Khoàⁿ in pē-bó thiàⁿ-kiáⁿ kàu án-ni, chha-put-to kam-goān thè i sí. Siūⁿ-tio̍h Tāi-pit teh khàu Ap-sa-liông, kóng, Goá ê kiáⁿ Ap-sa-liông, goá goān thè lí sí, goá ê kiáⁿ goá ê kiáⁿ Ap-sa-liông. Ngó͘-ge̍k ê kiáⁿ, Tāi-pit siōng-chhiáⁿ thiàⁿ i kàu án-ni, hô-hòng chit-ê khó-ài ê Jı̂n-chû-sàng, bo̍k-koài i ê pē-bó teh chhám-chheh. I-seng ta̍k-jı̍t kā i chù-siā, heng-khám kúi-nā cha̍p ūi; nā-sı̄ chit-ê só͘ thiàⁿ ê gín-ná tı̍t-tı̍t tùi sí-lō͘ khı̀. I ê lāu-pē mn̄g Chin-seng kóng, Sè-kiàⁿ kiám ū hoān-tio̍h tāng-choē, cháiⁿ-iūⁿ Siōng-tè hêng-hoa̍t i chiah thiám? Á-sı̄ goá ū hoān-choē, lâi liân-lūi i. Nā goá ū-choē, Siōng-tè cháiⁿ-iūⁿ m̄ hêng-hoa̍t goá? Chin put-su-gı̄. Chin-seng kóng, Iâ-so͘ tú-tio̍h chhut-sı̀ chiū chhiⁿ-mê--ê, ha̍k-seng bē bêng-pe̍k, cháiⁿ-iūⁿ chhut-sı̀ chiū chheⁿ-mê, sı̄ chı̄-chūi-á ê kè-sit?? Iâ-so͘ kóng, M̄-sı̄ chheⁿ-mê-lâng ê m̄-tio̍h, iā m̄-sı̄ i ê pē-bú ê m̄-tio̍h, sı̄ beh tùi chit-ê lâng lâi hián-bêng Siōng-tè ê chí-ı̀. Kóng-soah chiū ēng-noā kiáu-thô͘ kô͘ chheⁿ-mê-lâng ê ba̍k-chiu, kiò i khı̀ Se-lô-a-tı̂ sé; khı̀ sé chiū kng ( Hān 9:). Hit-sı̂ hit-ê chheⁿ-mê-lâng sı̄ tiām-tiām an-chēng ê sim teh tán-hāu. Taⁿ lí só͘ thiàⁿ ê kiáⁿ chit-ê lân-tê sı̍t-chāi sı̄ chin oh-tit; chóng-sı̄ bē-thang kóng sı̄ lí ê m̄-tio̍h, iā bē-thang kóng sı̄ lí ê kiáⁿ ê m̄-tio̍h chiah tı̀-kàu án-ni. Goá sı̀n Siōng-tè beh tùi chit-chân sū, lâi hián-bêng I ê toā koân-lêng; to̍k-to̍k lí tio̍h khiam-pi ê sim, an-chēng thèng-hāu. Iâ-so͘ kóng, Bo̍h-tit kiaⁿ, to̍k-to̍k tio̍h sı̀n. Ìn kóng, Hó lah, Bo̍k-su ah! Goá sı̀n lah! Chit-ê gín-ná nā hó, put-lūn lí kiò goá chò sím-mı̍h, goá hoaⁿ-hí thàn. Chin-seng kóng, Taⁿ lí tio̍h chēng-chēng, kàu-hoē teh thè lí kı̂-kiû Siōng-tè, goá beh pek-chhiat thè Jı̂n-chû-sàng lâi kı̂-tó. Kóng ê sı̂ pa̍t-ê i-seng lâi, khoàⁿ-khoàⁿ, thiaⁿ-thiaⁿ leh, chiū kóng, Chit-ê gín-ná thoa bē-kàu thiⁿ-kng. Chin-seng thiaⁿ chı̍t-ē, seng-khu lóng chhoah, siūⁿ goá tú-á ín i beh tùi Siōng-tè kiû, chit-tia̍p chiū thiaⁿ-kı̀ⁿ i-seng soan-kò sí-hêng. Á! Goá ê oē tı̄ tó-lo̍h, goá ê Sı̀n-gióng tı̄ tó-lo̍h? Chiū chū-chı̍p hiaⁿ-tı̄ chí-moē kúi-nā lâng, kūi-teh pek-chhiat tùi Siōng-tè kiû kóng, 
 Siōng-tè ah! Kiû lí lı̂n-bín chit-ê sè-kiáⁿ, lâu i ê sèⁿ-miā tı̄ sè-kan. Goá sı̀n, tùi án-ni, ē hō͘ i ê pē-bó khah jia̍t-sim, ka-têng ê chò hó bô͘-iūⁿ, tı̄ lí ê Sèng-hoē ē toā chhut-la̍t, lâi êng-hián lí ê miâ. Kiû lí chún lô͘-po̍k ê kı̂-tó, ǹg-bāng in beh tùi án-ni hâng-ho̍k lí ê toā koân-lêng, iā beh sı̀n lí sı̄ chhe goá. 
 Kı̂-tó soah, Chin-seng khoàⁿ Jı̂n-chû ê khoán, chin toā cheng-chha, bô koh thiu-chhoah, koàn-io̍h iā ē lim lah; chóng-sı̄ iáu-bē kóng-oē. Chin-seng kám-siā Siōng-tè, ū thiaⁿ i ê kı̂-tó kàu án-ni. I-seng khoàⁿ i thiⁿ-kng bô sí, koh lâi khoàⁿ, kóng, Che-sı̄ chù-siā ê la̍t teh ı̂-chhı̂, iû-goân bô kú. Ke-lāi ê lâng kā Chin-seng kóng, I-seng teh kóng i ê oa̍h sı̄ chiām-sı̂. Chin-seng kóng, Sió-sı̀n ê lâng siáⁿ-sū kiaⁿ? 
 Keng-koè kúi-nā jı̍t, Jı̂n-chû-sàng chiām-chiām hoe-ho̍k, nā-sı̄ chı̍h-kin boē tháu, iáu-boē kóng-oē, i ê lāu-pē iā-sı̄ chin hoân-ló, siūⁿ i kan-ta oa̍h, nā é-káu iā bô lō͘-ēng. Chiū kā Chin-seng kóng, Bo̍k-su ah, chhiáⁿ lí thè goá mn̄g Siōng-tè, khoàⁿ i ē kóng-oē á-bē? Chin-seng kóng, Lí pún-sin iā thang mn̄g; in-ūi lán sı̄ sin-iok ê lâng, ta̍k-lâng thang oá-khò Iâ-so͘, chhin-kı̄n Siōng-tè; bô chhin-chhiūⁿ kū-iok, tio̍h oá khò chè-si. Khé-sı̄-lio̍k kóng, I thiàⁿ lán, ēng I ê hoeh tháu-pàng lán, thoat-lı̄ lán ê choē; hō͘ lán chò kok, chò I ê Pē Siōng-tè ê chè-si (1:6). Lán taⁿ ta̍k-lâng sı̄ ū chè-si ê chit, ta̍k-lâng thang mn̄g Siōng-tè, Ìn kóng, Goá chit-tia̍p m̄-káⁿ, goá sı̄ ū-choē ê lâng, goá bē-kham-tit. Bo̍k-su, lí khah choan-sim ho̍k-sāi Siōng-tè, chhiáⁿ lí thè goá. Chin-seng khoàⁿ i sim-koaⁿ loān-loān, sui-jiân só͘ kóng bē-thang ta̍k-kù sı̀n i chò chin-sı̍t; iáu-kú Chin-seng sı̍t-chāi tùi i tah-èng kóng, Hó, goá kin-mê beh thè lí mn̄g. 
 Hit-mê Chin-seng pek-chhiat kı̂-tó, kiû Siōng-tè lı̂n-bín, hō͘ Jı̂n-chû ē koh kóng-oē. Í-keng poàⁿ-mê, kı̂-tó 2-pái lóng bô tit-tio̍h chí-sı̄, sim-koaⁿ chin ut-chut, hoân-ló thiⁿ-kng i nā lâi mn̄g, goá beh cháiⁿ-iūⁿ hoê-ho̍k, goá tah-èng mn̄g Siōng-tè, chit-chân sı̄ chin mō͘-hiám lah! Tē saⁿ-pái koh kı̂-tó, hit-sı̂ sı̀-ûi an-chēng. Chiū ū sè-siaⁿ kóng, “I tek-khak chhut-siaⁿ.” 
 Thiⁿ-kng Chin-seng khı̀ thàm Jı̂n-chû-sàng, hit-sı̂ in lāu-pē mn̄g kóng, Goá cha-hng pài-thok lí mn̄g Siōng-tè, lí ū kā goá mn̄g á-bô? Chin-seng thiaⁿ i koh mn̄g , chiū chai i sı̄ chin-sı̍t tı̀-ı̀; m̄-sı̄ sim loān teh kóng, chiū kā i kóng, Goá mn̄g-liáu lah. Mn̄g-liáu kóng án-choáⁿ? Kóng, I tek-khak chhut-siaⁿ. Keh kúi-jı̍t Jı̂n-chû chiām-chiām thè-jia̍t, kó-jiân kóng-oē pē-bó chin hoaⁿ-hí. Tùi hit-tia̍p I it-hoat chhim-sı̀n, sè-kan bān-sū sı̄ Thiⁿ-Pē ê chí-ı̀, chiū kap choân-ke jia̍t-sim ho̍k-sāi I. Chin-seng iā kám-siā Siōng-tè, ū thiaⁿ i lô͘-po̍k ê kı̂-tó. 
 37 Siat-Sú Kiáⁿ Nā Sí...... 
 Jı̂n-chû í-keng ióng, sı̄ 1924-nı̂ 7-goe̍h. Hit-tia̍p Hūi-chú phoà-pı̄ⁿ, chı̍t lé-pài kú lóng bô khoàⁿ-kı̀ⁿ, iā bô-la̍t thang kóng-oē, siūⁿ beh khı̀ Pe̍h-chúi-chng chēng-ióng, Jı̂n-chû ê lāu-pē, chhut i ê só͘-hùi. Tı̄-hia chiâⁿ goe̍h-jı̍t í-keng pēnng5-an, chiū koh tò-lâi Soa-tó. 
 * * * 
 Keh-nı̂ 5-goe̍h 18-mê, Hūi-chú koh seⁿ tē-saⁿ kiáⁿ, nā kap chèng-kiáⁿ lâi pí-phēng, chit-ê kiáⁿ sı̄ chhin-chhiūⁿ só͘-kóng Mô͘-se sêng-sêng put-sio̍k. Í-keng chhut-sı̀, Chin-seng chiū kiò chèng-kiáⁿ khí-lâi, thâu-mê saⁿ-kap hoaⁿ-hí. Chiū kā i hō-miâ chò Sū-pit-lêng (A Spreng voice). 
 Sū-pit-lêng chiām-chiām toā-hàn, chin sim-sek, put-sı̂ chhiò-gı̄-gı̄, siāng m̄-ài phō gín-ná ê lâng, nā khoàⁿ-kı̀ⁿ, iā-sı̄ ài phō--i. Chin-seng put-chí thiàⁿ--i, nā chhut-goā tńg-lâi, chiū hn̄g-hn̄g teh kiò, Sū-pit-lêng, lí tı̄ tó-ūi? Hūi-chú chiū phō i chhut-lâi tán-chih. Chin-seng ê ka-têng seng-oa̍h lân, tı̄ lāi-goā ê kang-tiâⁿ chhau-sim; iáu-kú nā khoàⁿ-tio̍h Sū-pit-lêng hoaⁿ-hí ê bı̄n, hoân-ló lóng bô-lô-khı̀. Tha̍k Loā Jı̂n-seng--sı̄ só͘ siá “Án-niâ ê Ba̍k-sái”, thiaⁿ-tio̍h hit-ê miâ, chiū siūⁿ lāi-iông sı̄ iu-chhiû ê siaⁿ. Nā-sı̄ Chin-seng moé-pái teh siūⁿ, Goá tio̍h siá chı̍t-pún “Goán kiáⁿ ê Chhiò-iông,” hō͘-lâng thiaⁿ-tio̍h miâ, m̄-bián khoàⁿ, iā ē siⁿ-chhut hoaⁿ-hí ê bı̄n. 
 Chóng-sı̄ Chin-seng chai-iáⁿ, Siōng-tè kau-tài chit-ê kiáⁿ, chek-jı̄m chin toā. Tı̄ hoaⁿ-hí ê kàu-ke̍k, ún-tàng ū ba̍k-sái tı̄-teh, goá bē-sái-tit ēng che choè khoa-kháu. 
 Chı̍t mê-hng chı̍t-ê chip-sū lâi, tı̄ tiâⁿ-nih chē, mn̄g Chin-seng, kóng, Bo̍k-su ah, lâng pài-thok goá chı̍t-kù oē, goá chin-kú m̄-káⁿ lâi kā lí kóng, i kin-ná-jı̍t lâi teh mn̄g goá, khoàⁿ goá ū lâi mn̄g lí á bô, siūⁿ-liáu pháiⁿ-sè, ê-hng put-tek-í tio̍h lâi kap lí chham-siông. Chin-seng kóng, Sím-mı̍h tāi-chı̀? Kóng, Sū-pit-lêng chin sim-sek, tı̄ Poē-keng-chng hit-ê Má-jı̂n-hiaⁿ, i khoàⁿ-tio̍h, kóng chin ài, siūⁿ ài 200-kim kā lí pun, lí siūⁿ án-choáⁿ? Chin-seng kiò Hūi-chú lâi chham-siông: Siūⁿ-kóng Má-jı̂n-hiaⁿ sı̄ kàu-hoē ê hiaⁿ-tı̄, i bô hāu-seⁿ, lán í-keng ū 3-ê, ēng chı̍t-ê pun--i, iā sı̄ hó; iū koh chiong ka-tı̄ só͘ thiàⁿ--ê lâi hō͘-lâng sı̄ khah hó. M̄-kú in-ūi siⁿ-kiáⁿ lâi bē chı̂ⁿ, m̄ ha̍p-gı̂; iū-koh Siōng-tè chiong chit-ê kiáⁿ kau-tài goá, bô kau-tài i. Nā thàn i só͘-ài lâi hō͘--i, kiaⁿ-liáu bô-ha̍h Siōng-chú ê ı̀-sù. Kóng-liáu chiū kā i hoê-ho̍k, bô sêng-sū. 
 Keh-jı̍t pa̍t-lâng thiaⁿ-kı̀ⁿ; kóng, Lí nā khéng, goá beh 250 kho͘ hō͘ lí; koh chı̍t-lâng kóng, 300 kho͘ hó bô. Chin-seng kóng, Kim kap gı̂n bē-thang bé Thiⁿ-Pē ê ı̀-sù. 
 * * * 
 Chı̍t-pái Hūi-chú kap Chin-seng teh tâm-lūn, kóng, Káng-á-kı̂ⁿ Pēnng5-seng-só, tùi in hāu-seⁿ sí-liáu, koah m̄-tn̄g, soah hán-tit lâi lé-pài. Chin-seng kóng, Goá khı̀ bián-lē i kúi-nā pái, i to m̄-khéng lâi. Hūi-chú kóng, Phah-sǹg i ê sim iáu-boê tit-tio̍h pēnng5-an. Chin-seng kóng, Chin kı̂-koài, m̄-chai tio̍h cháiⁿ-iūⁿ, chiah-ē hō͘ i siū an-ùi? Phah-sǹg boē-bat sí-kiáⁿ ê lâng, khah m̄-chai sit-lo̍h kiáⁿ ê kan-khó͘, beh an-ùi i khah bô-la̍t. Hūi-chú kóng, Siat-sú lán ê kiáⁿ nā sí, hit-sı̂ lí án-choáⁿ? Chin-seng kóng, Goá bô piàn-oāⁿ goá ê sim. Chin-seng kóng, Iâ-hô-hoa siúⁿ-sù, Iâ-hô-hoa thó-khı̀, goá iā-sı̄ hoaⁿ-hí. Hūi-chú kóng, Kiám ū-iáⁿ án-ni? Chin-seng kóng, Sı̄. 
 Chı̍t-jı̍t Chin-seng tùi Pēnng5-tó tńg-lâi, chı̍t-ē jı̍p- mn̂g, Hūi-chú kā i kóng, Sū-pit-lêng teh hoat-jia̍t, chin chhoán, goá khoàⁿ, hut-jiân khí-jia̍t, chiū chiah chhoán, che m̄-sı̄ pēnng5-siông. Chin-seng khoàⁿ chı̍t-ē kó-jiân sı̄, chit-ê tio̍h-pēⁿ ê gín-ná, iû-goân sı̄ chhiò-chhiò ê bı̄n, hit-sı̂ 9-goe̍h liân jı̍t. Chin-seng mn̄g kóng, Ū hō͘ i-seng khoàⁿ bô? Kóng, Ū--ah, chá-khí khoàⁿ-liáu, sûi-sı̂ the̍h-io̍h, chia̍h-liáu iû-goân án-ni. Chin-seng chai, téng-jı̍t só͘-kóng ê oē, Sat-tàn thiaⁿ-kı̀ⁿ liauh. Hó, bān-sū oá-khò Thiⁿ-Pē ê chí-ı̀ chiū-sı̄. 
 Keng-koè 5-jı̍t, lóng bô thè-jia̍t, kàu lé-pài-jı̍t, hoē-iú lâi khoàⁿ kóng, Tio̍h chhiáⁿ pa̍t-ê i-seng tàu chim-chiok khoàⁿ-māi. Hit-jı̍t Chin-seng só͘ thoân ê tō-lí, tê-ba̍k sı̄ kóng, “Pē só͘ hō͘ goá ê poe, goá kiám m̄ lim mah?” (Hān 18:11). Kóng ê sı̂, ka-tı̄ teh siūⁿ, goá tek-khak tio̍h lim goá ê khó͘-poe. 
 Hit ē-tàu, chí-moē khı̀ khoàⁿ, iô-thâu kóng, Khó-sioh Sū-pit-lêng chit-ê gín-ná, hiah-kú 200-kho͘, jı̄-ah-gō͘, lâng beh pun, lí tō m̄. Chin-seng sim-koaⁿ kan-khó͘, ı̀n kóng, Chí-moē ah! Siat-sú nā hō͘ pa̍t-lâng, lâi tú-tio̍h tāng-pēⁿ, lán kan-ta the̍h hiah-ê chı̂ⁿ, kiám ē an-sim mah? Seng-lí-lâng, i ê mı̍h nā bē-khı̀ liáu, chı̂ⁿ the̍h koè-chhiú, put-koán i ê mı̍h tú-tio̍h hó-pháiⁿ; nā-sı̄ goá m̄-sı̄ seng-lí-lâng. Seng-lí ēng chı̂ⁿ chò tiong-sim; nā-sı̄ pē-bó sı̄ ēng Thiàⁿ chò iàu-kín. Chit-tia̍p Chin-seng chiū chú-tiuⁿ, chit-ê só͘-thiàⁿ ê kiáⁿ put-lūn sí á-sı̄ oa̍h, i bô ūi-tio̍h án-ni lâi sit-chı̀, iû-goân chı̀n-hêng kàm-tok khí Sèng-tn̂g ê kang. 
 Hit ē-po͘ chiū chhiáⁿ pa̍t-ê i-seng lâi khoàⁿ, chiah-chai teh-beh tńg hı̀-iām. Chiū ēng hı̀-iām ê te̍k-hāu-io̍h, lē-mí-jín lâi koàn. Hit-hō io̍h sı̄ chin khó͘, chit-ê Sū-pit-lêng lóng bô the-sı̂, tı̍t-tı̍t lim--lo̍h-khı̀. Heng-khám tiàu kài-loa̍h, te̍k-hāu-io̍h án-ni kòng, iû-goân sı̄ bô-lō͘-ēng. Chit-ê só͘-thiàⁿ ê Sū-pit-lêng, tùi pēⁿ-lo̍h lóng-bô chı̍t-tiám ba̍k-sái, iū-koh khó͘-io̍h tı̍t-tı̍t lim, Chin-seng kap Hūi-chú ná siūⁿ ná siong-sim. Siūⁿ-tio̍h téng-pang Jı̂n-chû-sàng phoà-pēⁿ, in pē-bó teh chiàu-kò͘ ê khó͘-sim, sı̄ chin tông-chêng. 
 Lé-pài-jı̍t ū Tióng-chip-hoē, gı̄-lūn Loē-tē 2-ūi sian-siⁿ, chiū-sı̄ Sam-jı̍t sian-siⁿ kap Chhut-tiân sian-siⁿ beh lâi Soa-tó kàu-hoē pò͘-tō ê sū. Ta̍k-hāng siat-pı̄ hó-sè, pài-it Chin-seng chiū khı̀ pēnng5-tó ngiâ-chih, Ū-tēng pài-it pài-jı̄ beh tı̄ N̂g-eng-chng pò͘-tō, pài-3 pài-4 tı̄ Soa-tó. Só͘-í pài-it ē-po͘ kàu-ūi, 2-ê Kheh-lâng thong-e̍k, 3-ê Hō-ló thong-e̍k, iā lóng lâi, chin nāu-jia̍t, hit-àm kui-toā-tı̄n, chiū soè chū-tōng-chhia, chē khı̀ N̂g-eng-chng, sêng-chek chin hó. Pò͘-tō soah, thàu-mê chiū koh chē-chhia tò-tńg, sim-koaⁿ chin jia̍t; nā-sı̄ Sū-pit-lêng iā-tı̄ pēⁿ-chhn̂g teh toā-jia̍t. 
 Thiⁿ-kng pài-2 chá-khí, Chin-seng chhoā Sam-jı̍t sian-siⁿ kap Chhut-tiân sian-siⁿ khı̀ hóng-mn̄g Soa-tó pún-ke ê hoē-iú. Ū lōng-tōng ê lâng, siū bián-lē koh hoán-hoé, ū léng-sim ê lâng, siū khó͘-khǹg koh jia̍t-sim. Chin-seng lō͘-boé chhoā in khı̀ thàm Pēnng5-seng-só in-ūi i sí 3-ê hāu-siⁿ, sim-koaⁿ chin chhám-chheh, tı̀-kàu bē-kò͘-tit lé-pài. Iáu-boē kàu i ê chhù, Chin-seng ū tāi-seng kā jı̄-ūi sian-siⁿ kóng hit-ê goân-in. Kàu-ūi ê sı̂, tâm-lūn kàu i ê kiáⁿ ê tāi-chı̀, Pêng-seng-só, chiū lâu ba̍k-sái. Sam-jı̍t sian-siⁿ kóng, Chí-moē ah! Lí iáu-ū kúi-ê hāu-siⁿ? Ìn kóng, 2-ê. Kóng, Lí iáu-ū 2 ê kiáⁿ; nā-sı̄ goá, chı̍t-ê chhut-sı̀ bô kúi jı̍t chiū sí; chı̍t-ê 1 hoè iā sí--khı̀, hit-tia̍p kàu-taⁿ, goá bô poàⁿ-ê kiáⁿ, goá kap goá ê hū-jı̂n-lâng, ta̍k-jı̍t oá-khò Siōng-tè lâi hoaⁿ-hí koè-jı̍t, chit-pang thang an-sim koè-lâi chia thoân-tō. Che lóng-sı̄ tùi Ki-tok Iâ-so͘ ê an-ùi lâi tit-tio̍h. Só͘-í goá khǹg lí tio̍h siông-siông lé-pài, kap Chú kiat-liân, lí-ê sim chiah-ē pēnng5-an. Hit-ê chí-moē, thiaⁿ chı̍t-ē, ba̍k-sái soah ta--khı̀, chiū chin hoaⁿ-hí. Siūⁿ í-keng koè kan-khó͘, khah-ē an-ùi kan-khó͘ ê lâng. Chin-seng teh siūⁿ, só͘-kóng chiah-ê oē, m̄-nā chò i ê bián-lé, iā-sı̄ chò goá ê an-ùi lah. Tı̄ pēⁿ-chhn̂g ê Sū-pit-lâng, put-lūn oa̍h á-sı̄ sí, goá goān Siōng-tè chān goá chhin-chhiūⁿ Sam-jı̍t sian-siⁿ ê sim-chı̀. 
 Kàu koè-tàu chiū tńg-lâi, Chin-seng chiū jı̍p kiáⁿ ê pâng, khoàⁿ i ê khoán sı̄ bô ǹg-bāng. Koh chhiáⁿ i-seng lâi khoàⁿ, kiû i chù-siā. I-seng khoàⁿ-liáu kóng, M̄-bián chù-siā lah. Chiū chhut-khı̀. Hūi-chú iā-chai chit-ê só͘-thiàⁿ ê kiáⁿ tı̄ chit-jı̍t beh lı̄-pia̍t lah. 
 Kàu-hoē lāi ê hàn-i piàⁿ lêng-iâng sai-kak, iā-sı̄ bô-hāu. Hit-tia̍p hō͘ i khùn-pēnng ù-pēnng. Chit-ê Sū-pit-lêng tı̄ toā-kan-khó͘ ê tiong-kan, chı̍t-sı̂ chhin-chhiūⁿ hó-hó, ba̍k-sı̂n chhiò-chhiò, chhùi-á beh kóng-oē ê khoán. Hūi-chú khan i ê chiàⁿ-chhiú, lâu m̄-kam ê ba̍k-sái, Chin-seng khan i ê tò-chhiú, kim-kim teh khoàⁿ, i ê a-hiaⁿ a-ché iā ûi-lûi tı̄ i sin-piⁿ, Sū-pit-lêng chhin-chhiūⁿ teh kap in saⁿ-sı̂. Chin-seng kā Hūi-chú kóng, Lán tio̍h kam-goān tam-tng; nā bô keng-koè kan-khó͘, khah bē thé-thiap kan-khó͘-lâng. 
 Hit-sı̂ in-ūi pò͘-tō ê in-toaⁿ, pài-tn̂g tióng-chip hoē-iú chhut-chhut jı̍p-jı̍p, chin-chē ûi-lûi jı̍p-pâng lâi khoàⁿ, liân sit-bêng ê lāu-chí-moē iā bong--lâi. Ū-ê chiū kóng San-se sian-siⁿ, kài chē hı̀-iām ê lâng hō͘ i i-hó, thài m̄-chhiáⁿ i lâi? Chin-seng kóng, Hó kā i chhiáⁿ. Chı̍t-ê hoē-iú chin iàu-kín, cháu-khı̀ beh kā-kiò, i í-keng khı̀ Káu-chàn-chng óng-chín, i chiū hē-hiông, khiâ chhia-á khı̀ jiok, in-ūi koáⁿ-hiông, chhia-á soah kap lâng sio-cheng-thâu, lòng-kah khiau-lê-lê. Hit-tia̍p Sū-pit-lêng ê jia̍t-tō͘ sı̄ 39 tō͘ 7 hun, pí téng-jı̍t kiám 5-hun. 
 38 Sí-Hô Piⁿ Ê Âu-Kiò 
 Sam-jı̍t sian-siⁿ in chia̍h-liáu tiong-tàu, chiū khı̀ hioh-khùn, in-ūi ē-hng beh koh khı̀ N̂g-eng-chng pò͘-tō, hit-sı̂ ngó͘-āu 1-tiám khah ke. Sū-pit-lêng chhiò-chhiò ê bı̄n hut-jiân ngó͘-hêng-thoat, kha-chhiú-chhoah, gê-chô ngē, chhiú gı̄m-ân, ba̍k-chiu tiàu-tiàu. Chin-seng hi-bāng i ē chhin-chhiūⁿ Jı̂n-chû-sàng koh hoê-hûn. Chiū bong i ê me̍h, bô tín-tāng, i ê hı̀ bô ho͘-khip, i ê bah léng-ki-ki, i ê sin-khu nge-khiauh-khiauh. Ái--ah! Só͘-thiàⁿ ê Sū-pit-lêng ah! Goá só͘-thiàⁿ ê Sū-pit-lêng! Sè-kiáⁿ ah, lí bô choē! Ou-to̍h-sàng kap Ou-kha̍h-sàng í-kı̍p Án-má chin thiàⁿ--lí, taⁿ.....lí kap sè-kan soah......chit-tia̍p tı̄-chia saⁿ-lı̄, ǹg-bāng saⁿ-kı̀ⁿ tı̄ thiⁿ........... 
 Á! Pē-kiáⁿ ê chêng, bē kı̀m-tit lâu-chhut thiàⁿ-sioh ê ba̍k-sái. Tı̄-hia khoàⁿ ê lâng, iā-sı̄ sam-sam ngó͘-ngó͘, chhiⁿh-chhiⁿh chngh-chngh! Chit-ê khó-ài ê Sū-pit-lêng í-keng tùi Sí-hô koè-khı̀ liauh! Á! Khó͘-poe. 
 Thêng-oá 3-tiám-cheng, lóng bô tín-tāng, chiū chún sí táⁿ-pān, Sam-jı̍t sian-siⁿ khí-lâi, mn̄g khoàⁿ sím-mı̍h tāi-chı̀? Chin-seng kóng, I taⁿ khı̀ Thian-tông lah. Sam-jı̍t sian-siⁿ kóng, Cháiⁿ-iūⁿ án-ni!....Tio̍h koh kı̂-tó! Chiū tò-tńg khı̀ chio chhut-tiân sian-siⁿ lâi, chit jı̄-ūi sian-siⁿ sı̄ sı̀n-gióng jia̍t-sim ê lâng. 
 Sū-pit-lêng ngē-khiauhN-khiauhN, khoàⁿ ê lâng iô-thâu lâu ba̍k-sái, kóng, Bô-chhài-kang lah, khó-sioh chit-ê gín-ná, taⁿ tio̍h kā hû chhut-lâi piⁿ-á. Kóng ê sı̂, jı̄-ūi sian-siⁿ jı̍p-lâi, Chin-seng kóng, I beh lı̄-khui sè-kan chiah kan-khó͘, chhiú bán-ân-ân, kiû-Chú hō͘ i an-jiân khı̀-khùn. Nā-sı̄ jı̄-ūi sian-siⁿ tı̄ chit-ê Sí-hô-piⁿ kūi-teh, toā-siaⁿ âu-kiò, ná-chún Iâ-so͘ kiò Lia̍p-sat-lō͘ koh-oa̍h. Tāi-seng Sam-jı̍t sian-siⁿ kı̂-tó, āu-lâi Chhut-tiân sian-siⁿ. In só͘ kı̂-tó sı̄ hui-siông pek-chhiat, ài tùi Thiⁿ-pē thó sı̂n-jiah. Kı̂-tó kóng, Éng-oán tı̄-teh bē piàn-oāⁿ ê Siōng-tè ah! Kiû lí chún lô͘-po̍k ê kı̂-tó. Lí tùi Sèng-kiáⁿ Iâ-so͘ ū kóng, To̍k-to̍k tio̍h sı̀n, bo̍h-tit giâu-gı̂. Taⁿ, goán chhim-chhim sı̀n--lí. Kiû lí hō͘ chit-ê sè-kiáⁿ koh khí-lâi, hō͘ chèng-lâng sı̀n lí sı̄ éng-oa̍h ê Chú. Kó͘-chá ê Siōng-tè ū hit-hō koân-lêng, kin-ná-jı̍t iā-sı̄ án-ni, kiû lí hō͘ i koh-oa̍h, thang êng-kng lí ê Sèng-miâ. À-bēng, À-bēng! 
 Kı̂-tó ê sı̂ Chhut-tiân sian-siⁿ hoāⁿ sè-kiáⁿ ê heng-khám, chin pek-chhiat, chin toā-siaⁿ, Chhut-tiân sian-siⁿ kı̂-tó, Sam-jı̍t sian-siⁿ iā chin chhut-la̍t tâng-sim, kóng, À-bēng, À-bēng! Hūi-chú khan Sū-pit-lêng ê chiàⁿ-chhiú, Chin-seng khan i ê tò-chhiú, chńg-thâu-á àn i ê me̍h. Sian-siⁿ kı̂-tó, âu-kiò hō͘ i koh-oa̍h ê sı̂, Sū-pit-lêng hut-jiân me̍h koh tín-tāng, chhùi haiⁿ chı̍t-siaⁿ. Chit-tia̍p iáu teh kı̂-tó. Chin-seng kı̂-tó kóng, 
 Pē ah! Kiû lí lı̂n-bín goá ê choē! Chit-ê sè-kiáⁿ, m̄-sı̄ goá ê kiáⁿ, iā m̄-sı̄ lâng ê kiáⁿ; sı̄ Siōng-tè Lí ê kiáⁿ. 
 Pē-ah! Kiû lí thiàⁿ--i, goá iā sı̀n, Pē, Lí ū thiàⁿ goá. Lí tek-khak beh ēng tē-it-hó ê hoat-tō͘ kà-sı̄ goá, goá tio̍h hâng-ho̍k...Sı̍t-chāi hâng-ho̍k! 
 Kı̂-tó soah, tāi-ke gông-ngia̍h, in-ūi Sū-pit-lêng í-keng koh-oa̍h, pún-jiân tùi chêng-jı̍t choân-sin bē-ē tín-tāng, taⁿ ē gia̍h-chhiú lâi so i ê bı̄n. Chiū it-chê kám-siā Siōng-tè, o-ló I sı̄ éng-oa̍h ê Chú. 
 * * * 
 Jı̍t beh àm, San-se sian-siⁿ lâi, hit-sı̂ tú-á kı̂-tó soah, Sū-pit-lêng í-keng koh-oa̍h, iā ē chhan, San-se sian-siⁿ khoàⁿ-liáu kóng, Chiàu khoàⁿ bô iàu-kín lah; put-kò sim-chōng khah bô-la̍t nā-tiāⁿ. Chiū chù-siā kiông-sim-che. Liáu-āu ta̍k-jı̍t lóng-sı̄ San-se sian-siⁿ lâi teh sûn-sı̄.