39 N̂g-Kim Koè-Hoé 
 Sū-pit-lêng í-keng koh-oa̍h, Jı̂n-chû ê lāu-pē lâi mn̄g Sam-jı̍t kap Chhut-tiân sian-siⁿ, khoàⁿ án-choáⁿ? Sian-siⁿ kóng, Bô iàu-kín. Ìn kóng, Chiàu goá khoàⁿ iáu chin bô-poh, Sam-jı̍t sian-siⁿ kóng, Goán sı̀n tek-khak bián-kiaⁿ. 
 * * * 
 Taⁿ, San-se Sian-siⁿ hoāⁿ chit-ê chèng-thâu koè 1 lé-pài, jia̍t iā iáu-boē thè: in-ūi hı̀-iām ê jia̍t-kı̂ 1-lé-pài kú. Bô-phah-sǹg chı̍t-lé-pài, iā iáu-boē thè-jia̍t. Tı̄ hit 2-lé-pài ê tiong-kan, Chin-seng kap Hūi-chú iû-goân tı̄ Sí-ı̀m ê soaⁿ-kha teh chiàu-kò͘ Sū-pit-lêng. Put-sı̂ kı̂-tó Siōng-tè. Moé-pái kı̂-tó ê sı̂, mn̂g-kńg ē-kia̍h, ná-chún kap ok-mô͘ teh kau-chiàn. Sū-pit-lêng hı̀-iām chiàⁿ-pêng soà-koè tò-pêng. Chin-seng teh siūⁿ 10 goe̍h-jı̍t ê gín-ná, í-keng bú-liáu poàⁿ goe̍h-jı̍t, chit-pang tò-pêng koh hı̀-iām, sı̍t-chāi bô-la̍t thang ı̂-chhı̂. San-se sian-siⁿ kóng, Ū-lâng jia̍t-kàu 2-ê phı̄ⁿ-sı̍t ē tín-tāng to ē-hó, hô-hòng Sū-pit-lêng! Kóng-liáu chek-sı̂ phı̄ⁿ-khang ê phiⁿ-sı̍t tı̍t-tı̍t-sih. Hit-tia̍p in-ūi jia̍t, nâ-âu kap chhùi-lāi lóng phoà-noā, m̄-káⁿ khui-chhùi. Chı̀-khı̂n kóng, Beh-sı̄ i ê chhùi beh khui, chhoán-khùi khah khoàⁿ-oa̍h. Chin-seng kóng, Sı̄ phı̄ⁿ-khang chhoán bē-lı̄, chiah tio̍h ēng chhùi chhoán, ēng chhùi lâi chhoán sı̄ khı̀ pûn-chhut, iáu khah bái. Oē kóng boē soah, kó-jiân toā-chhùi khui-hàⁿ-hàⁿ, tı̍t-tı̍t chhoán. Á! Kı̂-koài! Chin-seng teh siūⁿ Siōng-tè kı̀-jiân ū èng-ún I ê lô͘-po̍k só͘ kı̂-tó, tek-khak bô sit-gō͘. Hūi-chú kóng, M̄-kú ná khoàⁿ, i ná bô-la̍t, phah-sǹg Siōng-chú hō͘ i chiām-sı̂ koh-oa̍h, sı̄ teh pı̄-pān lán ê sim-koaⁿ ná-tiāⁿ. Á! Chin ò-biāu! Chin-seng tó-teh tı̍t-tı̍t siūⁿ----- 
 Goá kúi-nā ê kiáⁿ, kan-ta chit-ê lâi sí, goá chiū chiah m̄-kam, hô-hòng Siōng-tè chiong to̍k-siⁿ ê kiáⁿ, siúⁿ-sù sè-kan, hō͘ sı̀n I ê lâng, bián tı̂m-lûn ē tit-tio̍h éng-oa̍h. I thiàⁿ sè-kan kàu án-ni. Sı̍t-chāi Siōng-tè thiàⁿ lán bān-bān-poē........Siūⁿ-tio̍h án-ni, ba̍k-sái chiū bô-koh lâu-chhut. 
 M̄-kú chit-ê Sí, sı̄ sím-mı̍h ı̀-sù? Siōng-tè cháiⁿ-iūⁿ ēng chit-ê Sí hō͘-lâng chiah kan-khó͘? Siūⁿ-chhut Sèng-chheh lūn Sí ê lō͘-ēng ū 3-hāng:----- 
 1. Sí, sı̄ lán lâng kiat-boé ê Lō͘. 
2. Sí, sı̄ hêng-hoa̍t ê hoat-tō͘.
3. Sí, sı̄ hó-pháiⁿ ê chhı̀-giām-tiûⁿ. Chin-seng tó-tı̄ bı̂n-chhn̂g, khùn-tı̄ kiáⁿ ê sin-piⁿ, siūⁿ chit 3-hāng, Siōng-tè m̄-chai ēng tó chı̍t-hāng teh khoán-thāi goá kap Sū-pit-lêng. Siūⁿ Siōng-tè hō͘ kı̂-koài ê Sū-pit-lêng chhut-sı̀, liōng-pit ū kau-tài i beh chò sím-mı̍h kang; nā-sı̄ taⁿ-chiah 10 goe̍h-jı̍t, kang boē chò, chiū lâi sí, che ún-tàng iā m̄-sı̄ ēng sí teh hêng-hoa̍t i ê choē-koà, chhin-chhiūⁿ bēng-lēng Sò-lô châu-bia̍t A-má-le̍k-lâng. Án-ni Sū-pit-lêng ê Sí, goá sı̀n sı̄ beh chò chhı̀-giām ê lō͘-ēng lah. Chiū-sı̄ Siōng-tè beh hō͘ goá só͘ tē-it thiàⁿ-sioh ê kiáⁿ lâi sí, chhı̀-khoàⁿ goá ū thiàⁿ Siōng-tè kàu chhin-chhiūⁿ án-ni á-bô . Iâ-so͘ kóng, Kı̀ⁿ-nā thiàⁿ...bó͘-kiáⁿ khah koè-thâu thiàⁿ goá--ê, bē-kham-tit chò goá ê ha̍k-seng. Ah! Goá chin-chiàⁿ kiàn-siàu lah! M̄-nā án-ni, ún-tàng iā beh chhı̀-thām goá ū khak-sı̀n á-bô. Iâ-so͘ kóng, Sı̀n-ê lâng sui-bóng sí tek-khak oa̍h. Siūⁿ-kàu chia, soà ka-kı̄ kiàn-siàu; ka-kı̄ chek-pı̄ kóng, Lí ē thè-lâng kı̂-tó, thè-lâng mn̄g Siōng-tè, cháiⁿ-iūⁿ tı̄-chia chhin-chhiūⁿ Iû-thài-lâng kóng, ‘Lí kiù pa̍t-lâng bē-ē kiù ka-kı̄ ah?’ Siūⁿ-tio̍h téng-jı̍t kàu-taⁿ, nā giâu-gı̂ hit-hāng, chiū kó-jiân hit-hāng lâi. Chhin-chhiūⁿ giâu-gı̂ phiⁿ-sı̍t tín-tāng, chiū tín-tāng, giâu-gı̂ chhùi-khui, chiū kó-jiân khui-hàⁿ-hàⁿ, giâu-gı̂ tò-pêng ē soà hı̀-iām, chiū kó-jiân hı̀-iām, giâu-gı̂ hı̀-iām m̄-hó káⁿ ē tńg hı̀-eng, poh chin-chiàⁿ ē--o͘h! Hit-tia̍p tú-tio̍h San-se sian-siⁿ phoà-pı̄ⁿ, bē-tit lâi khoàⁿ, gū-tio̍h Kó͘-san Gô͘ I-seng lâi, Chin-seng chiū chhiáⁿ i chim-chiok. Chı̍t-ē thiaⁿ, kó-jiân tńg hı̀-eng, hı̀-mo͘h chek-lâng, thiⁿ-kng kā i thiu khoàⁿ-māi, kó-chin ū lâng moá-moá, Sū-pit-lêng ê khoán-sit sı̄ bē-kóng-tit ê kan-khó͘. Á! Siáⁿ-sū án-ni leh! Sèng-chheh kóng, “Bān-hāng tāi-chı̀ ta̍uh-ta̍uh-lâi, bô m̄-sı̄ beh lı̄-ek thiàⁿ Siōng-tè ê lâng.” Goá sı̀n Siōng-tè chin-sı̍t hō͘ i koh-oa̍h, iā lâu i ê pēⁿ teh chhı̀-giām goá! Chhin-chhiūⁿ peh-sı̀ⁿ jı̍p Ka-lâm-tē, iáu-kú lâu tām-po̍h Ka-lâm-lâng lâi chhı̀-giām I-sek-lia̍t-cho̍k. Ngá-kok ū kóng, To̍k-to̍k tio̍h ēng sı̀n lâi kı̂-kiû, lóng bô giâu-gı̂; in-ūi giâu-gı̂ ê lâng, chhin-chhiūⁿ hái-éng hō͘ hong phah-lâi khí-lo̍h. Hit-hō lâng bián phah-sǹg tùi Chú ū-thang tit-tio̍h sím-mı̍h (1:6, 7). Goá chhim-sı̀n Siōng-tè, tek-khak beh kiâⁿ í-chêng ê oē, m̄-káⁿ koh giâu-gı̂. Gô͘ I-seng khoàⁿ-liáu chiū kóng, Taⁿ tio̍h chiū-kín jı̍p-pēⁿ-ı̄ⁿ chhiú-su̍t, chiū soà chān i 10-kho͘ gı̂n. Chin-seng chiū siat-hoat khı̀ Pêng-tó jı̍p-ı̄ⁿ. Á! Chit-chām chin-chiàⁿ sı̄ chhı̀-giām-kı̂, n̂g-kim koè-hoé! * * * Beh khı̀ jı̍p-ı̄ⁿ hit chá-khí, thàu-chá chı̍t-chiah o͘-a, lâi-tı̄ Sū-pit-lêng ê pâng-keng chhù-téng, tı̄-hia poe-lâi-poe-khı̀, à-à-kiò poe 7-lı̀n, poe chin-kē, hiám-hiám tōng-tio̍h chhù-chit. Hūi-chú khoàⁿ-kı̀ⁿ hiâm kiáu-jiáu, chiū kia̍h chhoê-á koáⁿ i khı̀, sim-lāi bô-siūⁿ sáⁿ ı̀-sù. * * * Jı̍p-liáu pēⁿ-ı̄ⁿ, ı̄ⁿ-tiúⁿ chhin-sin chín-chhat, chek-sı̂ hoan-hù bo̍h-tit hō͘ i chia̍h-ni, ē-po͘ 3-tiám beh chhiú-su̍t, tio̍h phı̄ⁿ bı̂-hiuⁿ. Tùi koh-oa̍h kàu-taⁿ 2-lé-pài kú, chhun 1-tiâu khùi-si-á, 1-têng phoê nê 1-têng kut, it-tàn phı̄ⁿ bı̂-hiuⁿ , kiaⁿ-liáu éng-oán bē chhéⁿ. Tı̄ chit-tia̍p chiong i kau-tài i-seng, tı̄ kı̂-tó kau-tài Siōng-tè. Chiū phah tiān-pò khı̀ Eng-bí ke kap Ko-bú-chng beh hō͘ Sam-jı̍t sian-siⁿ kap Chhut-tiân sian-siⁿ, chhiáⁿ in saⁿ-thè kı̂-tó. Iā siá kúi-nā tiuⁿ phoe hō͘ ti-kí ê chhin-iú. Keh-jı̍t Sam-jı̍t sian-siⁿ hoê-phoe lâi, kóng in pek-chhiat kı̂-tó, kiû Siōng-tè hō͘ i chhiú-su̍t-āu keng-koè chiām-chiām khah hó. It-iông chiap-tio̍h phoe, iā piàⁿ-lâi khoàⁿ, tı̄ pēⁿ-ı̄ⁿ saⁿ-kap kı̂-tó. Hit ē-tàu, khàn-hō͘-hū phō-jı̍p chhiú-su̍t-sek, Chin-seng kap Chı̀-khı̂n, iau-kiû ài khoàⁿ i chhiú-su̍t, i-seng m̄-chún. Kan-ta khoàⁿ i hō͘ i-seng thǹg-kng-kng, bı̄n ēng pe̍h-kin khàm, mn̂g chiū koaiⁿ-ba̍t. Hūi-chú kap Chı̀-khı̂n tı̄ goā-bı̄n thó͘ toā-khùi, Chin-seng kóng, Lán í-keng jı̍p-ı̄ⁿ, tio̍h kau-tài i-seng siat-hoat, lán sı̀n Siōng-tè, iā tio̍h chhut-chāi Thiⁿ-Pē chú-ı̀. Hūi-chú kóng, Só͘-thiàⁿ ê kiáⁿ, phah-sǹg kàu-chia ûi-chí. Chin-seng kóng, Bián giâu-gı̂. Chhiú-su̍t poàⁿ tiám-cheng, chiū khui-mn̂g, Chin-seng chiah jı̍p-khı̀, ı̄ⁿ-tiúⁿ teh kā i chù-siā, iā pò i khoàⁿ só͘ chhiú-su̍t ê lâng-hoeh, tāi-iok 2, 3 oáⁿ-thâu. Chiū phō-jı̍p pēⁿ-sek, ba̍k-chiu tiàu-tiàu, chhùi kan-ta puh pe̍h-phoe̍h-noā, keng-koè 5-tiám-cheng iáu-boē chhéⁿ, Hūi-chú chin hoân-ló. Chin-seng ēng tâm bı̄n-kin chhit i ê bı̄n, ù i ê thâu-hia̍h, chiū ûn-á cheng-sı̂n. Keh-jı̍t chiap tio̍h Tâi-lâm Chhù-bı̄ Sian-siⁿ ê phoe, an-ùi kóng, Tāi-ke tio̍h kı̂-tó
Chhiáⁿ Lí bián hoân-ló
Kiû Chú sù toā-hok
I-hó! Chin-seng khoàⁿ-tio̍h chit 4-kù, sim-koaⁿ chin hoaⁿ-hí, iā chin siū an-ùi. * * * Chhiú-su̍t-āu chiap-tio̍h Sù-ı̂-chng ū chı̍t-ê hiaⁿ-tı̄ kià-tó 1-thiap chháu-io̍h-thâu, kan-ta 1-bı̄ nā-tiāⁿ. Siá-phoe kóng, Nā chin-sı̍t hı̀-eng, m̄-thang chhiú-su̍t, ū-sı̂ chhiú-su̍t liáu bē-hó. Chit-ê io̍h-thâu, 1-phóng tı̄m 20-hūn chúi, 1-hun chiú, hō͘ i chia̍h, nā-sái 4-pái chiū ē hó. Phoe kàu ê sı̂, í-keng chhiú-su̍t liáu. Á, che iā-sı̄ khó͘-poe, bô lim kàu-liáu bē-ēng-tit. Īⁿ-tiúⁿ kā i chhiú-su̍t liáu, chiū tńg-khı̀ Loē-tē, pa̍t-lâng kā i tāi-lí. Sū-pit-lêng chhiú-su̍t hit ē-po͘, iā chı̍t-ê gín-ná chhiú-su̍t, chhiú-su̍t-āu tı̍t-tı̍t-jia̍t, Sū-pit-lêng iā-sı̄ án-ni. Hūi-chú āiⁿ Sū-pit-lêng tı̄ pēⁿ-chhn̂g, khui-siaⁿ teh kı̂-tó, hit-sı̂ Sat-tàn iā chhut-hiān tı̄ sin-piⁿ, Hūi-chú chin kiaⁿ, chhin-chhiūⁿ ke̍k koân ê thiⁿ-sài kap mô͘-kúi teh sio-chhiúⁿ Mô͘-se ê sin-si (Iû-tāi 9). Hit-tia̍p mê-jı̍t Chin-seng kap Hūi-chú kap Chı̀-khı̂n 3-lâng lûn-liû kò͘ Sū-pit-lêng. Khàn-hō͘-hū mê-jı̍t sûn-sı̄, moé tiám-poàⁿ cheng chù-siā 1-pái, Chin-seng chhut-chāi i. Hit-tia̍p í-keng mo͘h-mo͘h, sı̄ kan-ta phoê-nê-kut. Chin khó-lı̂n, tı̄-hia kè-kiōng chù-siā 70-goā pái. Keh 3-jı̍t, tāi-lí ı̄ⁿ-tiúⁿ ê sian-siⁿ, khoàⁿ-khoàⁿ kóng, Tò-pêng iū-koh chek-lâng, phah-sǹg tio̍h koh chhiú-su̍t. Chin-seng kiaⁿ-liáu koh tē-2-piàn phı̄ⁿ bı̂-hiuⁿ sı̄ tiáⁿ-mê teh hoah. Siūⁿ-kóng Sù-ı̂-chng hit-thiap io̍h-thâu kàu hiah hó, chiū àm-chēⁿ hō͘ i chhı̀-chia̍h. Keh 2-jı̍t koh khoàⁿ, siông-sè koh thiaⁿ, chiū kóng, Taⁿ m̄-bián lah, í-keng siau khı̀-lah. Chin-seng tı̄ sim-lāi teh siūⁿ, hm̀-hm̀!......io̍h-thâu bē-bái! Hit-ê chhiú-su̍t ê ūi, chiàⁿ-pêng pín-á-kut chián-tn̄g 1-ki, thâi ū 3-chhùn tn̂g. Ta̍k-jı̍t sı̄ phō-khı̀ oāⁿ-io̍h, tùi khang-chhùi ê ūi, thiu-chhut chhiū-leng-kńg, chhit-lit-teh, koh pau hō͘ ba̍t nā-tiāⁿ. Sǹg-sı̄ siau-to̍k chheng-khı̀, thèng-hāu i ka-tı̄ hó, pèng bô pa̍t-mı̍h hong-hoat. Tı̄-hia 3-lé-pài kú, iû-goân sı̄ teh chhut-lâng, gín-ná sı̄ ná soe-jio̍k. Chin-seng kò͘ kàu-chia, sı̄ ná-chún chit-hāng kang-tiâⁿ. Hit-ê m̄-kam ê sim, soà pı̀ⁿ-chò chhin-chhiūⁿ hoân-ló khang-khoè chò bē-liáu ê ı̀-sù. Ū-lâng kóng, tio̍h thè-ı̄ⁿ khı̀ Tâi-lâm, ū-lâng kóng, tio̍h khı̀ chhoē Lâm-su Phok-sū. Chin-seng téng-jı̍t thiaⁿ-tio̍h tò-pêng chek-lâng, ū mn̄g hit-ê goā-kho i-seng, khoàⁿ tio̍h cháiⁿ-iūⁿ? I kóng, Ū-sı̂ m̄-bián chhiú-su̍t, tò-pêng ê lâng ē lâu-tùi chiàⁿ-pêng chhiú-su̍t ê khang koè-lâi. Āu-lâi koh mn̄g pa̍t-ê i-seng, i kóng bô hit-hō lí-khı̀. Siāng goā-kho ê i-seng, kóng, tùi khí-thâu chiàu-kò͘ kàu-taⁿ, nā lâi phah-sńg, sı̄ chiân-kong-chı̄n-khı̀. Siūⁿ-tio̍h se-iûⁿ sio̍k-gú ū kóng, “Thiⁿ beh pang-chān ka-tı̄ pang-chān ê lâng”. Chiū siūⁿ, goá nā ē chı̄n só͘ ē lâi pang-chān Siōng-tè ê kang-tiâⁿ tit-tio̍h chiâⁿ, chhin-chhiūⁿ Iâ-so͘ ū beh piàn-chiú, lô͘-po̍k chhut-la̍t khı̀ taⁿ-chúi, tò-moá hiah-ê chio̍h-àng. Siūⁿ-lâi siūⁿ-khı̀, m̄ chai tio̍h cháiⁿ-iūⁿ khah hó. Siat-sú nā thè-ı̄ⁿ bô khah hó, āu-lâi beh koh jı̍p-ı̄ⁿ, ún-tàng pháiⁿ-sè, chhin-chhiūⁿ téng-jı̍t chı̍t-ê chhut-khı̀ koh jı̍p-lâi, i-seng bô-sáⁿ hoaⁿ-hí, lō͘-boé sı̄ sí. Siūⁿ bē kái-koat, kūi-lo̍h kı̂-tó, kiû Siōng-tè chí-sı̄. Chiū bāng-kı̀ⁿ bı̄n-chêng chı̍t-ê sin-khui ê bōng-khòng, ū chı̍t-ê khàn-hō͘-hū ńg chı̍t-lám ê gá-jeh kap mı̂-á, lâi chhu-tı̄ khòng-lāi. Chin-seng mn̄g i kóng, Chhu hia beh mı̍h-tāi? Ìn kóng, beh phō gín-ná lâi chia khùn khah nńg. Chin-seng kóng, Chia sı̄ bōng-khòng, eng-kai sı̄ tâi sí-lâng. Lí hó-ı̀ beh tı̄-chia chiàu-kò͘ lâng; chóng-sı̄ kiaⁿ-liáu tâi sí-lâng--ê nā kàu, chhò-gō͘ ē hō͘ i tâi-sí, hit-sı̂ chiū bô-chhái lí ê kang lah! Kóng kàu-chia chiū chhéⁿ, Chin-seng chek-sı̂ kā Hūi-chú kóng, Goá ê bāng sı̄ án-ni. Phah-sǹg che-sı̄ Siōng-tè ê chí-sı̄: in-ūi goá tú-á kiû I chí-tiám goá. Tı̄-chia ê khàn-hō͘-hū sı̍t-chāi hó-lé; m̄-kú i-seng i-tı̄ ê hoat-tō͘ bô bêng-pe̍k, kiaⁿ-liáu chhò-gō͘, ē sí tı̄-chia, chiū gō͘-tio̍h Siōng-chú ê ı̀-sù. Hūi-chú kóng, Goá tú-á iā bāng-kı̀ⁿ chı̍t-khu ê kam-chià, goā-phoê chin súi, kı̂-sı̍t lāi-té khang-khak. Chin-seng kóng, Goá ê bı̂n-bāng pêng-sò͘ bô-sáⁿ ài sı̀n; nā-sı̄ kin-mê-hng lán ê bı̂n-bāng, goá siūⁿ m̄-sı̄ bô ı̀-sù, ún-tàng sı̄ Siōng-tè ê chí-sı̄. Hūi-chú kóng, Án-ni bêng-pe̍k, bı̂n-ná-jı̍t tio̍h thè-ı̄ⁿ. * * * Keh-jı̍t thè-ı̄ⁿ, m̄-chai beh khı̀ tó-ūi, pêng-iú lâi siāu-kài, kóng-tang-kóng-sai, hoé-chhia í-keng kàu, chiū ǹg Pat-hok-soaⁿ khı̀ chhoē Lâm-su Phok-sū. Tı̄ hoé-chhia lāi, chē liáu 7-tiám-cheng kú, tú-tio̍h Chiā Sian-siⁿ, i sı̄ jia̍t-sim ê lâng, i khui i ê phoê-tē, hian i só͘-siá i ê ài-chú koè-sı̀, hu-jı̂n pia̍t-sè ê kám-sióng hō͘ Chin-seng khoàⁿ, Chin-seng kám-kek i ê lí-sióng chin koân. Kóng-liáu chiū kā Sū-pit-lêng hoāⁿ-chhiú chiok-ho̍k, i chiū lo̍h-chhia. Tùi Pêng-tó-ia̍h kàu Pat-hok-soaⁿ, kiōng chē 8-tám-cheng ê hoé-chhia, kàu-ūi í-keng àm-àm, chin chheⁿ-so͘. Thiⁿ-kng Lâm-su Phok-sū lâi khoàⁿ, kóng, hit-ê chhiú-su̍t ê ūi sı̄ chha-put-to, nā hō͘ i chhiú-su̍t iā-sı̄ tı̄-hia. Chin-seng mn̄g i tò-pêng ū chek-lâng á-bô? I thiaⁿ-liáu kóng, Bô. Khoàⁿ i lóng bô-bah, bı̄n-sek chheⁿ-le̍k, khang-chhùi koh-iūⁿ, chiū kā ē-chhiú kóng, Chhin-chhiūⁿ kiat-hu̍t-sèng ê khoán-sit. Chin-seng thiaⁿ-kı̀ⁿ chin ut-chut, mn̄g i kóng, Chiàu lí khoàⁿ ū ǹg-bāng á-bô? Ìn kóng, Hé, chin oh-tit kóng. Keh-jı̍t koh lâi khoàⁿ, iā-sı̄ hàiⁿ-thâu, kóng chin oh-tit kóng. Hit-sı̂ tı̄-hia ū 3, 4 ê hit-hō pēⁿ ê gín-ná, ū-ê 3, 4 hoè, u-ê khah toā-hàn, hō͘ Phok-sū chhiú-su̍t, koè-liáu 1, 2 goe̍h-jı̍t, iáu-boē hó, hô-hòng Sū-pit-lêng chiah sè-hàn, koh chiah loán-jio̍k. Phok-sū khoàⁿ i chiah siau-sán, lia̍h-kiò i sı̄ kiat-hu̍t-sèng; nā kó-jiân án-ni, sı̄ bô chhái-kang lah. Tē-saⁿ-jı̍t tú-tio̍h chı̍t-ê ló-sian-siⁿ lâi thit-thô, hit-sı̂ Chin-seng sı̄ chiām toà-tı̄ Pat-hok-soaⁿ ê pài-tn̂g, in-ūi Phok-sū ê pēⁿ-ı̄ⁿ bô só͘-chāi. Mn̄g i kóng, Ló Sian-siⁿ, thiaⁿ lâng kóng lí ū chı̍t-hāng hı̀-eng ê te̍k-hāu-io̍h, m̄-bián chhiú-su̍t chia̍h ē hó, ū-iáⁿ bô? Sian-siⁿ kóng, Khiok ū-iáⁿ, che-sı̄ pêⁿ-po͘-lâng ê pı̀-hng, taⁿ-sı̄ sím-mı̍h tāi-chı̀? Chin-seng chiū chèng-thâu it-lí seh hō͘ thiaⁿ. I thiaⁿ liáu, kóng, Che io̍h sı̄ boē chhiú-su̍t ê sı̂, goán chhı̀-giām kài chē lâng, lóng-chóng hó, lí che m̄-kú chhiú-su̍t liáu chiah-kú lah; iū-koh moé-pái tio̍h lim chiaⁿ-poàⁿ oáⁿ, kiaⁿ-liáu lí-ê sè-kiáⁿ hùi-khı̀. Chin-seng kóng, Tú-chō-hoà, pı̀ⁿ khoàⁿ-māi, ài chhoē lí bē-tio̍h, kin-ná-jı̍t, lí ē ka-kı̄ lâi chhoē goá, phah-sǹg sı̄ Chú ê hó ı̀-sù. Taⁿ, lí ê pı̀-hng sı̄ sím-mı̍h? Ló sian-siⁿ kóng, Lo̍k-á chhiū-kin, tı̄m ah-nn̄g, poàⁿ chiú-chúi, ah-nn̄g tio̍h sió-khoá tok hō͘ i ū-hûn, án-ni lâi chia̍h, lâng ē kiám-chió, put-chí khoài hó. Che bô kı̀m-khı̄ iû-chho, sı̍t-chāi chin hó. Chin-seng kóng, Che-sı̄ chho͘-sio̍k-mı̍h, ē-tit tı̄ toā-chèng, sı̍t-chāi put-su-gı̄. Kóng-liáu chiū piàn sı̀-kè khı̀ chhoē, chhoē-lâi chhoē-khı̀ chhoē lóng bô, chí-ū Lâm-su Phok-sū ê lâu-kha ū 3-châng, chiū tı̄-hia ku̍t chı̍t-pa̍k; jı̍p-lâi kàu-tè, liâm-piⁿ chiū pı̄-pān lo̍h-khı̀ chè-chō. Chin-seng chin iàu-kín ài hō͘ i lim, Hūi-chú khoàⁿ-chò liáu-jiân bô-bāng. In-ūi tùi lâi chia, tian-tò khí-jia̍t, iū-koh tńg chhoán. Io̍h-á tı̄m boē hó, koáⁿ-kín phō-khı̀ koh chhoē Lâm-su Phok-sū, chhiáⁿ i chim-chiok. Chhéng-kàu kóng, Phok-sū ah, siat-sú nā bē i--tit, bêng-bêng kā goá kóng, in-ūi lō͘-thâu chiah hn̄g, thang liōng-chá tńg-khı̀. I iû-goân kóng, He chin oh-tit...kóng. Chin-seng kap Hūi-chú siūⁿ-liáu, chiū koat-ı̀ beh tńg-lâi, in-ūi khoàⁿ i bô khah hó, koh i-seng iā chin oh-phah-sǹg. Khoàⁿ i ê bı̄n tı̍t-tı̍t sit-sek, chhiáⁿ ē-chhiú chù-siā 1-ki, koáⁿ-kín phō-khı̀ hip-siōng, chiū chiong tú-á só͘ tı̄m ê io̍h, piàⁿ hō͘ ûn-á lim, chhun-ê jı̍p-tı̄ koàn-á lāi, toà tò-tńg. Kán-kán siá chı̍t-tiuⁿ phoe khı̀ Tâi-pak hō͘ It-iông, in-ūi i tı̄-hia hù tāi-hoē. Kā i kóng, Sū-pit-lêng bô khah hó, chit-tia̍p phō tùi Tâi-lâm tò-tńg. Á! Khó͘-poe. In khoàⁿ tio̍h chit ê phoe phah-sǹg sè-kiáⁿ sı̄ sí. * * * Hoé-chhia í-keng khí kiâⁿ, chhia-lāi 2-ê kheh-lâng, chek-pı̄ Chin-seng kóng, Siáⁿ-sū pàng hit-ê gín-ná kàu án-ni? Chin-seng chiū kóng phoà-pı̄ⁿ ê lâi-le̍k hō͘ i thiaⁿ. I kóng, Nā-sı̄ hı̀-eng, chheⁿ lō͘-giō chú-moê, hit-ê-àm hō͘ i lim kài hó-ēng. Chin-seng kóng, Nā m̄-sı̄ Siōng-tè ê chí-ı̀, chin sian-io̍h bē kiù-tit bô-miā-lâng. Hoé-chhia tı̍t-tı̍t lo̍h-lâm, Sū-pit-lêng sı̄ tı̍t-tı̍t o͘-le̍k, Hūi-chú siūⁿ-tio̍h chit-ê gín-ná, oa̍h-oa̍h phō-chhut-lâi, sí-sí phō tò-tńg, ná siūⁿ ná háu. Chin-seng an-ùi kóng, Hūi-chú ah, Che-sı̄ lán ê sı̍p-jı̄-kè lah, lán tio̍h kam-goān tam-tng. Goá sı̀n Siōng-tè tek-khak beh ēng tē-it hó ê ı̀-sù khoán-thāi lán. Hūi-chú tiām-tiām. Chit-ê Sū-pit-lêng taⁿ beh án-choáⁿ? 40 Chhut Sí-Soàⁿ Tı̄ hoé-chhia lāi, chiū siūⁿ, taⁿ goán ê sim piān lah, bān-sū tio̍h khiam-pi hâng-ho̍k Siōng-tè, sı̍t-chāi lâng bē-gâu-tit. Kàu chit-tia̍p soah siūⁿ kap Hūi-chú, í-keng chiàu-kò͘ Sū-pit-lêng goe̍h-goā-jı̍t, mê-jı̍t bô-làng, iáu-oē chheng-chhó, goá nā chiàu-kò͘ Siōng-tè ê iûⁿ-kûn, mê-jı̍t ū chiah jia̍t-sim, sı̍t-chāi eng-kai. Koh siūⁿ kin-mê 10-tiám goā beh phah-kàu Pêng-tó, kiám-chhái bâi-chòng tı̄-hia, á-sı̄ tùi hia chē jı̂n-le̍k-chhia kàu Soa-tó-chng, oá poàⁿ-mê āu, chit-ê Sū-pit-lêng, chiàu-khoàⁿ tı̄ lō͘-tiong beh tē-2-pái ê Sí, hit-sı̂ kàu chhù, iu-būn ê kong-kéng, thı̂-khàu ê siaⁿ-im, tı̄-chia thang chai. Ná siūⁿ ná lo̍h lâm, chiong só͘ chhòng ê io̍h-tê, ná hō͘ i lim chhùi-ta. Chiū siūⁿ-chhut Siōng-tè ê koân-lêng, put-tàn sı̄ tùi bô-hêng ê kı̂-tó lâi tit-tio̍h i-hó; chiū tùi ū-hêng ê bu̍t-chit, iā-sı̄ ē chō-chiâⁿ Siōng-tè ê Sèng-kang. Iâ-so͘ ū-sı̂ i-hó lâng, sı̄ kan-ta kóng, Lí Sı̀n kiù lí, lí ê pēⁿ hó lah; chóng-sı̄ iā bat phùi-noā kiáu-thô͘ kô͘ chheⁿ-mê-lâng ê ba̍k-chiu, kiò i khı̀ sé chiū kng (Iok-hān 9). Che-sı̄ bu̍t-chit kap hêng-ûi ê kang-tiâⁿ. I kó-jiân án-ni khı̀ chò, sı̂n-jiah iā kó-jiân hián-chhut, ba̍k-chiu chiū kng. Se-iûⁿ sio̍k-gú kóng, “Thiⁿ beh pang-chān ka-tı̄ pang-chān ê lâng”, iā-sı̄ án-ni. Taⁿ goá koat-ı̀ beh chiong Pat-hok-soaⁿ só͘ tit-tio̍h ê chho͘-sio̍k io̍h, chiap-soà hō͘ i. Goá kiû Siōng-tè, nā ha̍p I ê chí-ı̀, tio̍h tùi chit-ê pi-chiān ê mı̍h, lâi hián-chhut I ê ı̄ⁿ-chek, iā hō͘ goá-ke chèng-bêng chit-chân ê chin-lí. Kàu Tâi-lâm lah, í-keng jı̍t-lo̍h-soaⁿ, hêng-lí pàng-tı̄-hia, siūⁿ-tio̍h téng-jı̍t Gô͘ I-seng ū siāu-kài hō͘ Sam-it Phok-sū khoàⁿ, chiū m̄ koè-sim khı̀ chhoē i. Sam-it Phok-sū chim-chiok liáu iā-sı̄ kóng, Chhiú-su̍t liáu ū tio̍h ūi, khó-sioh sin-thé bô oa̍h-la̍t thang tí-tn̄g pēⁿ-khı̀. Chin-seng mn̄g i kóng, Chiàu lí khoàⁿ ū i-tı̄ ê ǹg-bāng á-bô? Sam-it Phok-sū siūⁿ liáu kóng, Che chiah loán-jio̍k, me̍h-phok chiah kín, chhoán-khùi chiah hiông, kiaⁿ-liáu kàu poàⁿ-lō͘ tn̄g-khùi iā bô tek-khak. Lí nā ài tńg-khı̀, kā lín hia ê i-seng kóng, Chhòng hit-hō kiông-sim siau-hoà ê io̍h chiū kàu-gia̍h, goá chia iā-sı̄ án-ni nā-tiāⁿ. Put-kò lō͘-thâu chiah hn̄g, ài toà-chia keh-mê khoàⁿ-māi mā-sı̄ hó. Chin-seng kap Hūi-chú siūⁿ-liáu chiū toà tı̄-hia. Hit-mê 2-lâng chhiat-chhiat kı̂-tó Siōng-tè kóng, Siōng-tè ah, taⁿ goán chiong sè-kiáⁿ hiàn-hêng Lí, m̄-káⁿ chiong chit-ê só͘-thiàⁿ ê kiáⁿ sio̍k ka-tı̄. Kiû Chú lı̂n-bín, in-ūi goán taⁿ bô-lō͘ thang khı̀, ná-chún I-sek-lia̍t-lâng, āu-piah kun-peng, thâu-chêng Âng-hái. Á! Chit-tiâu oa̍h-lō͘, kiû Chú Lí lâi khui. Á! Chú ah, Chú ah! * * * Sū-pit-lêng í-keng hiàn-hêng Siōng-tè, Hūi-chú kap Chin-seng chiū bô ūi-tio̍h sí lâi hoân-ló. He̍k-sı̄ oa̍h, he̍k-sı̄ sí lóng-lóng hó. Nā-sı̄ Thiⁿ-Pē ê chí-ı̀, sui-jiân sí-sí-sí, iā ē pı̀ⁿ-chò oa̍h-oa̍h-oa̍h! Kı̂-koài lah! Sè-jı̂n só͘ choa̍t-bāng ê Sū-pit-lêng hit-mê soah tı̍t-tı̍t hó--khí-lâi, tē-2-jı̍t chiū ē-chhiò lah. I-seng kóng, Taⁿ bô-iàu-kín lah! Khang-chhùi iā tı̍t-tı̍t ba̍t, lâng-chúi iā tı̍t-tı̍t bô khı̀. Hit-tia̍p tı̄-hia ū chı̍t-ê hoān-chiá, sı̄ hı̀-iām tńg hı̀-eng, iā bē-khiā bē-chē, bē-tó, bē-the, bē-haiⁿ bē-chhan, chin kan-khó͘ kàu kóng-bē-chhut, Chin-seng kap Hūi-chú siūⁿ-tio̍h Sū-pit-lêng tng-sı̂ ê kan-khó͘, m̄-chai án-choáⁿ leh! Jı̂n-hô sian-siⁿ tı̄ Tâi-pak Tāi-hoē tńg-lâi, iân-lō͘ thè Chin-seng kı̂-tó, kiû Siōng-tè tio̍h an-ùi Chin-seng kap Hūi-chú ê sim, in-ūi i só͘-thiàⁿ ê kiáⁿ siū kéng-tiàu. Koáⁿ-kàu Tâi-lâm ê sı̂ khı̀ chhoē Hūi-chú, khoàⁿ i chin pêng-an, Sū-pit-lêng iā chin thiàu-thah, chiū chin kı̂-koài, iā chin hó-chhiò. Tı̄-hia kàu 4-goe̍h 28-jı̍t, chiū pêng-an tńg-lâi Soa-tó. Tāi-ke ûi-oá-lâi khoàⁿ, kóng Chit-ê Sū-pit-lêng chin-chin sı̄ Siōng-tè hō͘ i koh-oa̍h. Pa̍t-ê ióng-sin ê lâng tio̍h kúi-nā goe̍h-jı̍t chiah-ē hó; nā-sı̄ Sū-pit-lêng sı̄ hō͘-lâng liāu-bē-tio̍h. Lâng só͘ chò-bē-lâi ê, Siōng-tè ē-chò. I taⁿ sı̄ nǹg-chhut Sí-soàⁿ lah. À! Siōng-tè ê bān-koân-lêng! Chin-seng phō Sū-pit-lêng, kā i kóng, Sū-pit-lêng ah! Lí taⁿ sı̄ Siōng-tè ê kiáⁿ, I só͘ hoaⁿ-hí ê. Chiū hian Si-phian lâi tha̍k;--------- Goá sui-jiân kiâⁿ-koè Sí-ê ı̀m-ńg ê soaⁿ-kha, goá m̄-kiaⁿ chai-eh; in-ūi Lí kap goá saⁿ-kap, Lí ê koáiⁿ Lí ê kùn an-ùi goá. Goá ê tùi-te̍k ê bı̄n-chêng, Lí ū kā goá siat-iân; Lí bat ēng iû boah goá ê thâu-khak; goá ê poe moá-chhut-lâi. Chû-pi kap lı̂n-bín, tek-khak ē toè goá kàu chı̍t-sı̀-lâng; goá beh éng-oán khiā-khí tı̄ Iâ-Hô-hoa ê chhù; (Si-phian 23: 4-6) Chhut Sí-soàⁿ
Thâu chı̍t-pún oân.
1926. 9. 11