Goá sı̄ toà tı̄ Táu-oāⁿ-pı̂ⁿ, Hûi-iô-pı̂ⁿ, choè tāu-hū 14 nı̂. Ta̍k chá-khí tio̍h 1 tiám cheng khí-lâi choè, tio̍h taⁿ khí sı̀-koè boē. Chá-khí-tǹg nā hù boē tio̍h, kè-tàu chiū chhàu-sng. Goân-pún ta̍k hāng koé-sı̂n goá chin sı̀n. Saⁿ nı̂ chêng goá ê toā cha-bó͘-kiáⁿ tio̍h-pı̄ⁿ, khı̀ mn̄g Má-chó͘, poa̍h-poe kiû sian-tan kóng, Tio̍h liân-liân chia̍h, m̄ thang kı̀ⁿ-tio̍h chhiⁿ-hūn lâng, chia̍h ê tiong-kan kiám-chhái oē hoat, ia̍h lí m̄ thang kiaⁿ. La̍k jı̍t kè, mn̄g boē ı̀n, chiah kín kiò kong-i lâi, tı̄ lō͘-tiong chiū sí khı̀; nā iáu tı̄-teh kin-nı̂ 9 hè. Kin-nı̂ 6 ge̍h chı̍t ê cha-po͘-kiáⁿ 2 hè koh tú-tio̍h phoà-pı̄ⁿ, goá chiū siūⁿ tio̍h soè-jı̄ chiàu-kò͘, m̄-kú chhù-piⁿ khó͘-khǹg pē-bú bó͘ kóng, Chiâⁿ phò͘-lō͘ hn̄g ū Sam-ông-iâ chin siàⁿ, chiū khı̀ poa̍h-poe, kóng tio̍h chhut-ki khı̀ i. Chiū lâi goá ê chhù, kín-kín chhut chhiú phah loē-thâu hû, kín-kín sı̀-koè tah Chı̍t-khùn tah 30 goā tiuⁿ hû, 3 jı̍t kú bô khah hó, liân-liân koh mn̄g 5 ūi ê sı̂n-bêng. Cha̍p goā jı̍t āu iū-koh kiò kong-i lâi khoàⁿ, kóng kè-chèng siūⁿ bān, chia̍h chı̍t jı̍t ê io̍h chiū sí khı̀. Kàu kin-nı̂ 7 ge̍h 28 àm, ū Chng Thoân-tō kap Kim-chhat kun, kóng tō-lí tı̄ goá ê chhù, goá chiū chai kúi sı̄ ok, goá sim ū chin ê kng, i chiū boē ok. Tú-tio̍h pē-bú hiaⁿ-tı̄ ê koáⁿ-tio̍h, sui-jiân bô thang an-sim, iáu-kú goá ê sim ū toā hok-khı̀. Ǹg-bāng goá ê pē-bú hiaⁿ-tı̄ iā oē tit-tio̍h chín-kiù. (Tâi-oân Kàu-hoē-pò tē 439 koàn, 1921 nı̂ 9 ge̍h)