Chiàn-bí Chú Pó-kùi ê Miâ

 H. Bonar goân chok 
 1. Kı̀ⁿ-nā ū lâng teh lô-khó͘, 
Pē tāng-tàⁿ, sim kan-lân;
Tio̍h lâi chhē Kiù-chú Iâ-so͘,
Chiū tit sim-koaⁿ pêng-an;
Oá-khò Kiù-chú ê pó-huih,
Soé goá choē-ok chheng-khı̀;
Chí-ū sêng-sı̍t sim hoán-hoé, Chiū thang tit-tio̍h hok-khı̀.
2. Tio̍h-boâ, ià-siān ê lêng-hûn,
Goān Chú sèng-chhiú hû-chhı̂;
Tiàm Lí sı̍t-ē, chin an-ún,
Goá goān thàn Lí Chí-ı̀;
Bô-lūn sím-mı̍h kan-khó͘ sū,
M̄-bián iu-būn, siong-pi;
Pàng-sim chheng-chheng kau-tài Chú,
Keng-kè sè-kan jı̍t-chí. 3. Chú Iâ-so͘, Ki-tok ê miâ,
Chiū-sı̄ Í-má-loē-lı̄;
I miâ chin súi, chin hó-thiaⁿ,
Sè-kan lóng bô thang pí;
Chhin-chhiūⁿ chhun-thiⁿ ê hó-hoe,
Hō͘ hong chhe-lâi, chhe-khı̀;
Phang-bı̄ chhèng-kàu moá sı̀-koè,
Hō͘ lâng him-siān, hoaⁿ-hí. 4. Goá Chú un-jiû koh khiam-sùn,
Jı̂n-ài ê sim moá-moá;
Kiû Chú hō͘ goá lâi chhin-kūn,
O̍h Lí thiàⁿ lâng sim-koaⁿ;
Thiaⁿ-kı̀ⁿ thian-kun teh gı̂m-si,
Im-ūn hô-hâi ê siaⁿ;
Goá ài kap in tâng hoaⁿ-hí,
O-ló goá Chú toā-miâ. A-men.

(Ka-têng ê Pêng-iú, Tē 6 kı̂, 1958 nı̂ 8 goe̍h)