1 tı̄n Chû-chè chông-pài-chiá, pau 2 tâi iû-lám-chhia beh khı̀ Hoâ-liân chham-koan. Beh chhut-hoat ê sı̂, niá tūi--ê pò-kò: “Ta̍k-ê chim-chiok thiaⁿ, liâm-mı̄ tiō beh chhut-hoat, iáu-boē chiūⁿ-chhia ê lâng, chhiáⁿ koáⁿ-kín chiūⁿ-chhia, m̄-thang chē m̄-tio̍h tâi--khı̀.” Niá tūi--ê chim-mı̄ kóng chim-mı̄ iōng-chhiú kí iû-lám-chhia: “chia̍h-chho”--ê tı̄-chia... Oē kóng iáu-boē-liáu, chē-tiàm kah-chhia lāi-bı̄n ê lâng, soah lóng chiâu-chiâu lo̍h-chhia.