Saⁿ In-ūi A-êng ê ka-sio̍k tı̍t-chiap tō chông-khı̀ chhoē lı̍p-hoat úi-oân, kéng-chèng-sú sêng-siū chin-toā ê ap-le̍k, hit-àm Gô͘ Kok-sêng tō chiap-tio̍h thong-ti, keh-tńg-kang i tio̍h hām kéng-chèng-sú-tiúⁿ khui kı̀-chiá-hoē hiòng mûi-thé lâi soeh-bêng. Gô͘ Kok-sêng siūⁿ lóng siūⁿ bē kàu kóng i chē tūi-tiúⁿ ê ūi ē khı̀ tng tio̍h chiah-nı̍h toā-tiâu ê tāi-chı̀, tio̍h kap téng-si chò-hoé khui kı̀-chiá-hoē, khoàⁿ-tio̍h sú-tiúⁿ bı̄n-àu bı̄n-chhàu, i tû-liáu it-tı̍t teh su-khó beh án-choáⁿ tùi-goā poé-hoē, sim-lāi oan-na khai-sí teh hoân-ló che tùi i kha-chhng-āu ê phah-tat, ē ū sím-mı̍h éng-hióng. “Chhiáⁿ-mn̄g koè-sin ê siàu-liân-lâng sı̄ án-choáⁿ ē tı̄ koan-hō͘-só͘ chiap-siū hú-tō.“ Chı̍t-ê kı̀-chiá gia̍h-chhiú teh mn̄g. Sú-tiúⁿ kā Gô͘-Kok-sêng sái ba̍k-chı̀ⁿ, ı̀-sù sı̄ beh ài i hoê-ta̍p. “Chit-ê siàu-liân-ke sı̄ in-ūi sái-sú lēng-goā nn̄g-ê tông-o̍h, ēng po̍k-le̍k kong-kek lēng-goā chı̍t-ê tông-o̍h, chō-chiâⁿ pı̄-hāi-chiá chhám-sí, hiān-chhú-sı̂ àn-kiāⁿ in-ūi siàu-liân hoat-têng iáu teh sím-lí, só͘-í chit-toāⁿ sı̂-kan in chiah ē tı̄ koan-hō͘-só͘ seng chiap-siū hú-tō kài-hō͘.“ “Lín tı̄ kài-hō͘ kı̂-kan kám ū tùi in ge̍k-thāi, ia̍h sı̄ ū sím-mı̍h bô sek-tòng ê thé-hoa̍t?” “Bô, che goá ē-tàng kā ta̍k-ke pó-chèng, gún choa̍t-tùi bô jı̄n-hô siong-hāi in ê kiâⁿ-pàng.“ “Gô͘ tūi-tiúⁿ! Kin-kù ka-sio̍k thê-kiong ê chu-liāu, chit-ê siàu-liân-ke sı̄ sim-chōng bâ-pih lâi koè-sin--ê, i ê sí-thé kui-bı̄n lóng sı̄ ba̍k-sái kap phı̄ⁿ-kô͘, che bêng-bêng sı̄ tı̄ koè-sin chı̀n-chêng siū-tio̍h chin-toā ê thòng-khó͘, lín beh án-choáⁿ kái-soeh?” “Che, gún koh ài chı̀n-chı̍t-pō͘ lâi tiau-cha, m̄-koh kin-kù goá ê liáu-kái, gún choa̍t-tùi bô ge̍k-thāi chiah-ê gín-á.“ Kı̀-chiá-hoē ê khı̀-hun chin-bái, in-ūi siàu-liân-lâng sí kah chin-chhám, jı̂-chhiáⁿ tı̄ kài-hō͘-só͘ lāi-té sı̄ toà toaⁿ-lâng-pâng, só͘-í mûi-thé kap ka-sio̍k lóng bô hoat-tō͘ liōng-kái kéng-hong ê kóng-hoat, sı̄n-chí liân kéng-chèng-sú-tiúⁿ tō bô siáⁿ ū hoat-tō͘ chiap-siū Gô͘ Kok-sêng ê soeh-bêng. “Chı̍t-ê lâng hó-hó, ē bô-tāi bô-chı̀ sim-chōng bâ-pih sí--khı̀, koh chı̀n-chêng lóng bô pēⁿ-sú” Sú-tiúⁿ tı̄ kı̀-chiá-hoē liáu-āu chin siūⁿ-khı̀, tùi-thâu tō mē. “Sı̄, sú-tiúⁿ, gún iáu teh tiau-cha.“ Gô͘ Kok-sêng mā kan-taⁿ ē-tàng i-o chiông-sū. “Lí bı̂n-á-chài khai-sí hioh-khùn, lí ê ūi goá ē seng chhoē lâng lâi thè.“ Gô͘ Kok-sêng sim-lāi chai-chai--leh, taⁿ piak toā-khang, hông tiah-chit liáu-āu chiap-siū tiau-cha tiāⁿ-tio̍h--ê, só͘-í thiaⁿ-tio̍h sú-tiúⁿ án-ne kóng, i chı̍t-tiám-á lóng bô ı̀-goā. Hit-àm Gô͘ Kok-sêng chē tı̄ chhù--nı̍h, chhiú-lāi the̍h í-keng koè-sin ê khan-chhiú kap hāu-seⁿ ê siòng-phı̀ⁿ, sim-lāi ū-iáⁿ chin oàn-thàn. “Chin sit-pāi, goá hòng-khı̀ it-chhè, chiâⁿ bô kán-tan chiah chē-chiūⁿ chit-ê ūi, kiat-kó án-ne siu-boé, sı̍t-chāi ū-kàu sit-pāi.“ Tiān-sı̄ khui--leh, sin-bûn teh pò--ê, lóng sı̄ siàu-liân-tūi kài-hō͘ siàu-liân chheⁿ-chhioh sí, kap kin-á-jı̍t kı̀-chiá-hoē ê lo̍k-iáⁿ, hām Gô͘ tūi-tiúⁿ í-keng hō͘ sú-tiúⁿ lut-chit ê siau-sit, Gô͘ Kok-sêng lú thiaⁿ kha-boé lú léng, remote the̍h leh, it-tı̍t teh choán-tâi. Thu̍t-jiân-kan, Gô͘ Kok-sêng khı̀ chù-ı̀ tio̍h chı̍t-ê sin-bûn, Chı̍p-chı̍p, Po͘-li, Bêng-kan thoân-chhut koài-pēⁿ, bı̂n-ke bô-sim thó-thàn, ta̍k-kang ba̍k-sái lâu ba̍k-sái tih, i-seng kiám-cha sin-thé lóng chèng-siông, hoâi-gı̂ sı̄ bó͘-bó͘ cheng-sin che̍k-pēⁿ, khoàⁿ-tio̍h chit-ê siau-sit, Gô͘ Kok-sêng sim-koaⁿ-thâu choâⁿ chhiak--chı̍t-tiô. (Tâi-bûn Bóng-pò tē 112 kı̂, 2006 nı̂ 1 goe̍h)