Sı̀ Lı̂m Chı̀n-ióng, A-êng koè-sin chı̀n-chêng hit-àm tong-tı̍t ê tūi-oân, kap Tân Siú-gı̄ téng-téng chı̍t-tı̄n lâng chē tı̄ hoē-gı̄-sek ê tn̂g-toh-á chit-pêng, lēng-goā hit-pêng sı̄ Lí kiám-chhat-koaⁿ kap kéng-chèng-sú ê tok-chhat, beh lâi liáu-kái àn-chêng. “Taⁿ tùi-chí mā tùi-chí--ah, chho͘-pō͘ liáu-kái kài-hō͘-só͘ lāi èng-kai sı̄ bô ge̍k-thāi ê hē-hāng, chit-má chhiáⁿ lín phoè-ha̍p gún chı̀n-chı̍t-pō͘ lâi liáu-kái koè-sin ê siàu-liân tı̄ koè-sin chı̀n-chêng ê chêng-hóng, kap in pêng-siông-sı̂ ê lim-chia̍h, i-liâu chiàu-kò͘ ê sè-chiat.“ “Tı̄ Chng Sū-êng koè-sin chı̀n-chêng, lín kám ū hoat-kak sím-mı̍h khah te̍k-pia̍t ê tāi-chı̀, chhiáⁿ lín chim-chiok siūⁿ khoàⁿ-māi.“ Lí kiám-chhat-koaⁿ kóng. “Kiám-chhat-koaⁿ, tok-hhat, kóng--khí-lâi, it-chhè lóng chiâⁿ chèng-siông--leh, nā it-tēng beh kóng ū sím-mı̍h khah koài-kı̂ ê tāi-chı̀, goá siūⁿ kan-taⁿ ū chı̍t-hāng.“ Lı̂m Chı̀n-ióng khui-chhùi kóng-oē. “A-êng sı̄ kap lēng-goā nn̄g-ê siàu-liân-lâng chò-hoé jı̍p--lâi-ê. In saⁿ-ê kò-sèng lóng chin oa̍h-thiàu, sı̄ m̄-chai thang hoân-ló ê thiòng-sià-á. M̄-koh, goe̍h-chhe liáu-āu, in soah lóng pı̀ⁿ chı̍t-ê lâng.“ “Án-choáⁿ kóng?” Tok-chhat chin hò͘ⁿ-hiân kā mn̄g. “Saⁿ-ê gín-á khai-sí bı̄n-iu bı̄n-kat, kui-kang tı̍t-tı̍t háu, jı̍t ia̍h háu, mê mā háu, pn̄g lóng bô siáⁿ ài chia̍h, mn̄g in sı̄ án-choáⁿ, kan-taⁿ it-tı̍t kóng in chò-liáu m̄-tio̍h, chin thè-hoé.“ “Sı̄ m̄-sı̄ hoat-têng teh beh sím-phoāⁿ--ah, sim-lāi peh-pak, só͘-í chiah......” Lí kiám-chhat-koaⁿ teh mn̄g. “Goá siūⁿ m̄-sı̄--leh, in lóng iáu bē cha̍p-peh hoè, sui-jiân chò-chhut hiah-nı̍h-á hiong-sí ê tāi-chı̀, m̄-koh hoat-lu̍t siōng tùi siàu-liân-hoān khah ū-liōng, nā chiàu in ê kò-sèng, goá sı̍t-chāi siūⁿ bē-hiáu in nah tio̍h án-ne kan-khó͘ choē-koà, sı̄n-chí kàu hit-khoán sin-thé bē-kham, choâⁿ chheⁿ-chhioh sí ê thêng-tō͘.“ Lı̂m Chı̀n-ióng kóng kah chia, kan-ná ū tı̀-kak ka-tı̄ kóng m̄-tio̍h, kín beh tńg oē-mn̂g, “Bô--lah, kiám-chhat-koaⁿ, goá ê ı̀-sù sı̄ kóng, nā bô kı̂-thaⁿ ê khí-tı̀, A-êng ē bô-tiuⁿ bô-tı̂ án-ne kan-khó͘--sí, he sı̍t-chāi sı̄ thian-su-toâⁿ chhut-kúi--lah!” “Lí kóng goe̍h-chhe, goe̍h-chhe ê sı̂-chūn, lín kám ū hō͘ in chia̍h sím-mı̍h io̍h-á, a̍h-sı̄ ū sím-mı̍h khah bô sù-siông ê tāi-chı̀?” Lí kiám-chhat-koaⁿ kè-sio̍k mn̄g--loeh. Chóng--sı̄ bô lâng siūⁿ ū thang ı̀n, “In tú jı̍p--lâi ê sı̂, in-ūi tú lâi tı̄ chı̍t-ê sin khoân-kéng, chiâⁿ kín-tiuⁿ, koh tı̄ goā-kháu hòng-tōng koàn-sı̀--ah, chia̍h khùn lóng bô hó-khoán, sı̀-koè thiah í-á siak toh-á, thang-á-mn̂g m̄-chai khı̀ hō͘ kòng-phoà kúi-tè, koh kha̍p-bē-tio̍h tō kap lâng oan-ke sio-phah, kà lóng bē thiaⁿ, m̄-chiah āu--lâi keng-koè cheng-sı̂n-kho i-seng ê tông-ı̀, kā in chù-siā.“ Tân Siú-gı̄ siūⁿ chiâⁿ kú chiah khui-chhùi. “Sı̄ chù sím-mı̍h io̍h-á?” Kiám-chhat-koaⁿ koh mn̄g. Chit-kái sı̄ Lı̂m Chı̀n-ióng ı̀n: “Phó͘-thong ê an-sı̂n-io̍h-á, i-seng ha̍p-io̍h--ê, chit-khoán tāi-chı̀ tı̄ chia sı̄ pō͘-pêng ū--ê, goá siūⁿ èng-kai bô sím-mı̍h būn-tê chiah tio̍h.“ Kiám-chhat-koaⁿ mn̄g soah, ū sūn-soà khı̀ khoàⁿ toè A-êng jı̍p--lâi ê lēng-goā nn̄g-ê siàu-liân-lâng, A-chèng kap A-hoat, ū-iáⁿ tō chhin-chhiūⁿ Lı̂m Chı̀n-ióng kóng--ê, kui-kang teh khàu, khàu hit-hō bô-mê bô-jı̍t--ê, kàu-taⁿ í-keng bı̄n-sek sí-pe̍h, kui-ê lâng kiu tı̄ bı̂n-chhn̂g téng tiàu toā-tâng--ā, Lí kiám-chhat-koaⁿ kā in tòng-chò tiōng-iàu ê chèng-jı̂n, sûi phài chhia kā in nn̄g-ê sàng toā-pēⁿ-ı̄ⁿ khı̀ chò kiám-cha kap tı̄-liâu, pēng-chhiáⁿ lēng-goā phài-lâng te̍k-pia̍t kā pó-hō͘. (Tâi-bûn Bóng-pò tē 112 kı̂, 2006 nı̂ 1 goe̍h)